Ekologia w Bibliotece

Home / Ekologia w Bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim w swojej działalności realizuje wiele zadań poświęconych edukacji ekologicznej. Gromadzi zbiory pomocne nauczycielom przy realizowaniu edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach; przygotowuje zestawienia bibliograficzne dotyczące edukacji ekologicznej na zamówienie nauczycieli, które są rozsyłane do szkół objętych patronatem Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. i jej filii: w Opocznie, Tomaszowie Maz., Bełchatowie i Radomsku; opracowuje scenariusze imprez oraz materiały wzorcowe do wykorzystania w szkole; organizuje lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkolaków.

Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym zagadnieniem w dobie „nowej edukacji”, dlatego BPP pragnie aktywnie uczestniczyć w jej realizacji. Zainteresowanie nauczycieli tematyką ekologiczną wciąż wzrasta, ale w dobie rozwoju technologii informacyjnych wzrastają też wymagania, którym Biblioteka pragnie sprostać na poziomie w pełni zadowalającym czytelnika.

Docierają do nas coraz to nowe informacje o zagrożeniach przyrody, jakie niesie za sobą rozwój cywilizacji, dlatego uwrażliwianie na ochronę środowiska naturalnego należy rozpocząć od najmłodszych lat. Ogromną rolę do odegrania mają tutaj przedszkola, szkoły, a Biblioteka Pedagogiczna służy właśnie im, wyznaczając nauczycielom kierunki pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez dostarczanie informacji. Efekt ekologiczny jest tutaj oczywisty, choć trudno go zmierzyć i określić czasowo. Chodzi o oddziaływanie na umysły ludzi, a to niewątpliwie proces długotrwały i wielokierunkowy. Biblioteka Pedagogiczna jest jednym z jego ogniw.

Pracownia medialna o profilu ekologicznym

W związku z rosnącym zainteresowaniem pedagogów wychowaniem ekologicznym, Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim udostępnia nauczycielom i ich wychowankom aktualne informacje dotyczące edukacji ekologicznej za pomocą nowoczesnych nośników informacji.

W pracowni odbywają się zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji ekologicznej dla przedszkolaków i uczniów od klasy O do szkół ponadpodstawowych regionu piotrkowskiego. Znaczna liczba tematów realizowana jest z wykorzystaniem filmów, programów i technik multimedialnych, odpowiednio dobranych także do wieku uczniów. W każdej lekcji stosowane są różne, atrakcyjne metody i środki dydaktyczne sprzyjające efektywniejszemu uczeniu się.

Pracownią, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2002 roku, opiekują się nauczyciele bibliotekarze pracujący w BPP, którzy jednocześnie służą fachową pomocą zainteresowanym klientom. Przedsięwzięcie to realizowane jest w oparciu o autorski program dyrektora placówki „Multimedialna Pracownia Ekologiczna”.

Tematyka zagadnień ekologicznych realizowanych w ramach programu jest dostosowana do zapotrzebowania nauczycieli i zainteresowanych czytelników.

Program „Multimedialna Pracownia Ekologiczna” ma na celu:

1. Szerzenie wiedzy z zakresu przyrody i ekologii poprzez zaznajamianie uczniów ze światem zwierząt i roślin.
2. Propagowanie zachowań proekologicznych w środowisku dzieci i młodzieży poprzez uświadomienie im potrzeby ochrony środowiska naturalnego, poszanowania dla wszystkich istot żywych oraz dbałości o czystość świata.
3. Wspieranie zainteresowanych nauczycieli w realizowaniu edukacji ekologicznej poprzez szerzenie znajomości literatury ekologicznej, opracowywanie i popularyzację zestawień bibliograficznych oraz udzielanie informacji o zbiorach w tym zakresie.
4. Udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie realizacji edukacji ekologicznej poprzez opracowywanie i publikację wzorcowych konspektów i scenariuszy zajęć ekologicznych w bibliotece.
5. Stwarzanie możliwości korzystania z nowoczesnych środków informacji.

Efekt ekologiczny programu nie jest wymierny, chodzi bowiem o oddziaływanie na umysły ludzi – dzieci, młodzieży, dorosłych, którzy pragną realizować w życiu wartości ekologiczne. To proces długotrwały i wielokierunkowy. Biblioteka poprzez oddziaływanie na nauczycieli i wspieranie ich fachową literaturą, wpływa na wychowanie ekologiczne dzieci, a to właśnie od nich zależy stan naszego środowiska w przyszłości, który wiąże się z losem naszej egzystencji. Wymiernym jest zainteresowanie nauczycieli, realizujących edukację ekologiczną w szkołach, tematyką podejmowaną na łamach Warsztatów Bibliotekarskich – pisma wydawanego przez BPP, chęć współredagowania pisma, częstotliwość odwiedzania pracowni ekologicznej, liczba zamówionych tematycznych zestawień bibliograficznych, porad bibliograficznych, wypożyczonych publikacji o tematyce ekologicznej, przeprowadzonych w bibliotece lekcji, liczba osób szukających w komputerowej kartotece zagadnieniowej haseł związanych z przyrodą.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biblioteki współpracuje od roku 2015 z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” włączając się w projekty i działania proponowane przez stowarzyszenie.

W ramach podnoszenia świadomości ekologicznej wśród uczniów, czytelników i internautów, Biblioteka Pedagogiczna w 2009 roku została także patronem medialnym kocich adopcji. Internetowy serwis Biblioteki posłużył jako narzędzie wspierające działalność wolontarystyczną na rzecz bezdomnych kotów miejskich. Biblioteka współpracuje z lokalną Fundacją Miasto Kotów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą zajęć edukacyjnych, w tym o tematyce ekologicznej.