Historia

Home / Biblioteka / Historia

W grudniu 2010 roku Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Tryb. obchodziła jubileusz sześćdziesięciolecia swojego istnienia. To ponad pół wieku historii, tradycji, a przede wszystkim działalności na rzecz czytelnika.

Pierwszy zbiór książek liczył 875 vol. i był udostępniany 90 czytelnikom. Biblioteka mieściła się w lokalu Wydziału Oświaty przy ul. Dąbrowskiego 3. Czynna była dwa razy w tygodniu po cztery godziny. Opiekunem placówki była nauczycielka Kazimiera Ciesielska.

W 1957 r. bibliotece przyznano etat. Kierownikiem została Urszula Zarzycka. Biblioteka miała wtedy bardzo złe warunki lokalowe, mieściła się „kątem” przy referacie finansowym Wydziału Oświaty. Dopiero w październiku 1958 roku otrzymała samodzielny, choć bardzo mały lokal o powierzchni 25 m kw. Kolejny lokal przy ul. Bolesława Bieruta o powierzchni 246 m kw. pozwalał bibliotece w pełni realizować jej zadania statutowe, jednak nie na długo. Decyzją administracyjną w 1975 roku biblioteka została przeniesiona do lokalu o powierzchni 120 m kw. przy ul. Słowackiego 114, znajdującym się w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Decyzja ta, jak tłumaczono, była podyktowana pilnymi potrzebami lokalowymi dla nowo powstającego województwa piotrkowskiego.

Z dniem 1 września 1976 roku biblioteka została przekształcona z dotychczasowej Miejsko-Powiatowej na Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Piotrkowie Tryb. W 1982 roku, mocą decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Tryb., Biblioteka Pedagogiczna została połączona z biblioteką Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. Otrzymała do dyspozycji 450 m kw. powierzchni. Dyrektorem biblioteki w latach 1983-1994 była Anna Kelm. W latach 1994-2017 funkcję tę pełniła Wiesława Olczykowska. Od roku 2017 dyrektorem Biblioteki jest Andrzej Popłoński.

W 1999 roku biblioteka stanęła w obliczu zagrożenia przejęciem jej zbiorów przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego), która zarządzała budynkiem. Dzięki usilnym staraniom skierowanym na obronę placówki, Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Tryb. do dziś służy nauczycielom. Nowy lokal o powierzchni 641 m2, choć usytuowany nieco peryferyjnie, przy ul. Wojska Polskiego 122, w pełni zaspokaja potrzeby czytelników. Terytorialny zasięg oddziaływania biblioteki rozszerzają jej 4 filie: w Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim.

Czytając Kronikę biblioteki, obejmującą początkowe lata jej działalności, zauważa się olbrzymią w tamtych latach rolę placówki w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, jej udział w życiu kulturalnym i oświatowym miasta oraz powiatu, włączanie się w imprezy czytelnicze i artystyczne szkół, organizowanie własnych imprez i wystaw, udział w metodycznych konferencjach rejonowych, współpracę z wizytatorami przedmiotowymi w zakresie doskonalenia nauczycieli, pomoc nauczycielom studiującym i uzupełniającym kwalifikacje. Biblioteka Pedagogiczna była prawdziwą bazą edukacji na terenie Piotrkowa Tryb.

Placówka stale się rozwija, nie tylko w sensie powiększania zbiorów, ale również podejmowania nowych wyzwań, które przynosi czas oraz realizacji nowych form pracy na rzecz oświaty. Poza udostępnianiem zbiorów biblioteka prowadzi szeroką działalność dydaktyczno-informacyjną na rzecz swoich użytkowników, służąc im pomocą w dotarciu do zbiorów poprzez wyszukiwanie źródeł w bazie elektronicznej własnej placówki a także w bazach innych bibliotek. Udoskonalona usługa wypożyczeń międzybibliotecznych jest alternatywą na brak książki we własnych zbiorach biblioteki. Biblioteka wspomaga proces dydaktyczno-wychowawczy szkół poprzez wspieranie realizacji podstawy programowej. W BPP są organizowane i prowadzone zajęcia dydaktyczne dla uczniów z zakresu edukacji polonistycznej, czytelniczej i medialnej, przyrodniczej i plastycznej w oparciu o dydaktyczne programy własne pracowników. Program biblioterapeutyczny wspiera wychowywanie uczniów. Dla nauczycieli różnych specjalności organizuje się seminaria oraz warsztaty, głównie z zakresu edukacji ekologicznej, plastycznej oraz TIK. W celu ułatwienia wyboru lektur przydatnych w ich pracy wychowawczo-kształcącej, opracowuje się tematyczne zestawienia bibliograficzne oraz nowości a także scenariusze zajęć dydaktycznych i imprez. Zestawienia bibliograficzne są zamieszczane na stronie internetowej biblioteki oraz publikowane w kwartalniku WODN Forum Nauczycielskie. Organizuje się wspomaganie bibliotek szkolnych poprzez organizowanie warsztatów szkoleniowych z bibliotekarstwa dla nauczycieli bibliotekarzy, udzielanie im instruktażu a także zamieszczanie przydatnych materiałów dydaktycznych w elektronicznym piśmie bibliotecznym Warsztaty Bibliotekarskie.