Moty

Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 

 

 

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE


Wszystkich naszych czytelników oraz użytkowników serwisu internetowego zapraszamy do korzystania z tematycznych zestawień bibliograficzncyh na miejscu w Czytelni BPP.
Opracowania mieszczące się w Czytelni wzbogacone są o sygnatury oraz o pozycje książkowe innych bibliotek dostępne na zamówienie w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

Aborcja

Aborcja (2006-2014)

Adam Mickiewicz - interpretacje utworów i konspekty lekcji dla szkół średnich

Adaptacja dzieci w przedszkolu

Adaptacja dzieci w przedszkolu (2006-2011)

Adaptacja uczniów w szkole (2006-2011)

Adopcja

Adopcja (za lata 2006-2011)

Adopcje

Administracja

Agresja i przemoc - scenariusze zajęć

AIDS/HIV

AIDS

Aktywne fomy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież

Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych

Aleksander Kamiński. Bibliografia przedmiotowa  

Aleksytymia

Alkoholizm (2007-2010)

Alkoholizm - problem uzależnień dzieci i młodzieży

Alkoholowy Zespół Płodowy

Analfabetyzm i alfabetyzacja

Andersen Hans Christian

Andragogika

Andrzej Bursa

Andrzej Frycz Modrzewski. Bibliografia przedmiotowa

Animaloterapia

Animaloterpia (za lata 2008-20013)

Antoni Czechow

Anoreksja i bulimia

Anoreksja i bulimia (za lata 2005-2010)

Antarktyda, Arktyka

Andragogika. Pedagogika dorosłych

Archiwistyka

Arteterapia (za lata 2006-2008)

Arteterapia - książki za lata 2009-2015 (.pdf)

Arteterapia - artykuły z czasopism za lata 2009-2015 (.pdf)

Asertywność w praktyce pedagogicznej  

Aspiracje dzieci i młodzieży na przełomie wieków

Aspiracje młodzieży

Astrid Lindgren

Asystent rodziny

Autoagresja, autodestrukcja, samouszkodzenia

Autorytet nauczyciela

Autorytet rodziców

Autyzm

Autyzm. Cz. 2

Autyzm (za lata 2007-2013)

Awans zawodowy nauczyciela

Awans zawodowy nauczyciela (za lata 2005-2007)

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza

Bechlerowa Helena

Bezdomność i ubóstwo (za lata 2003-2006)

Bezdomność i ubóstwo (za lata 2006-2008)

Bezdzietność

Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu

Bezpieczeństwo ekonomiczne (.pdf)

Bezpieczeństwo informacyjne (.pdf)

Bezpieczeństwo i higiena pracy w oświacie

Bezpieczeństwo międzynarodowe (.pdf)

Bezpieczeństwo militarne (.pdf)

Bezpieczeństwo narodowe (.pdf)

Bezpieczeństwo publiczne (.pdf)

Bezpieczeństwo społeczne (.pdf)

Bezrobocie, bezdomność, ubóstwo

Bezrobocie (za lata 2004-2009)

Bezrobocie (za lata 2008-2012)

Biblioteki szkolne i pedagogiczne oraz nauczyciele bibliotekarze na łamach czasopism

Biblioterapia

Biblioterapia. Zagadnienia ogólne (za lata 2007-2013)

Biblioterapia. Programy. Scenariusze zajęć

Biblioterapia i bajkoterapia (2004-2007)

Biblioterapia, poezjoterapia, bajkoterapia i baśnioterapia (za lata 2008-2013)

Biblioterapia w pracy z chorymi i niepełnosprawnymi dziećmi oraz młodzieżą

Biblioterapia w pracy z dorosłymi i seniorami

Bigoreksja (.pdf)

Bitwa pod Grunwaldem

Blogi - książki za lata 2002-2015 (.pdf)

Blogi - artykuły z czasopism za lata 2002-2015 (.pdf)

Blogi biblioteczne i literackie - za lata 2000-2016 (.pdf)

Blogi w edukacji - za lata 2002-2015 (.pdf)

Bolesław Prus. Propozycje metodyczne dla nauczycieli

Bohumil Hrabal

Bracia Grimm

Bruno Schulz

Brzechwa Jan - życie i twórczość

Cała Polska czyta dzieciom

Centkiewicz Alina

Ceremoniał szkolny

Choreoterapia - książki za lata 2000-2015 (.pdf)

Choreoterapia - artykuły z czasopism za lata 2000-20015 (.pdf)

Choroba Alzheimera

Choroba Aspergera

Choroba terminalna

Choroba w rodzinie

Choroby zawodowe nauczycieli

Chory i niepełnosprawny użytkownik w bibliotece

Chotomska Wanda - życie i twórczość

Cukrzyca

Coaching. Mentoring

Cukrzyca u dzieci

Cukrzyca u dzieci i młodzieży

Cyberprzemoc

Czas wolny

Czas wolny dzieci i młodzieży

Czas wolny dzieci i młodzieży (za lata 2005-2012)

Czasopisma dla dzieci i młodzieży

Czasopisma i gazetki szkolne

Czytelnictwo

Czytelnictwo (za lata 2005-2012)

Czytelnictwo audiobuków (.pdf)

Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Czytelnictwo dzieci i młodzieży - za lata 2011-2015 (.pdf)

Czytelnictwo publikacji elektronicznych (.pdf)

Depresja dzieci i młodzieży

Depresja i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży

Digitalizacja zbiorów bibliotecznych

Dojrzałość szkolna

Dopalacze

Doradca zawodowy - kompetencje, kwalifikacje, rozwój zawodowy (za lata 2002-2016) (.pdf)

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole - zagadnienia ogólne (.pdf)

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole - propozycje metodyczne, scenariusze zajęć (.pdf)

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Drama w nauczaniu blokowym

Drama w nauczaniu gimnazjalnym

Drama w nauczaniu ponadgimnazjalnym

Drugoroczność

Drzewa (.pdf)

Dyrektor szkoły (za lata 2003-2010)

Dyskryminacja i uprzedzenia

Dysleksja

Dysleksja, dysgrafia i dysortografia

Działalność bibliotek na rzecz społeczeństwa informacyjnego

Działalność charytatywna

Działalność organizacji ekologicznych

Działalność promocyjna i public relations w oświacie

Dzieci ulicy

Dzieci ulicy (za lata 2000-2012)

Dziecko niepełnosprawne ruchowo

Dziecko niepełnosprawne umysłowo - zagadnienia ogólne

Dziecko niepełnosprawne umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym

Dziecko niepełnosprawne umysłowo w stopniu znacznym i głębokim

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie

Dziecko nieśmiałe

Dziecko nieśmiałe (za lata 2006-2012)

Dziecko otyłe

Dziecko otyłe (za lata 2007-2011)

Dziecko szczęśliwe

Dziecko ubogie

Dziecko upośledzone umysłowo

Dziecko w rodzinie alkoholowej

Dziecko w rodzinie alkoholowej (za lata 2003-2008)

Dziecko z chorobą nowotworową

Dziecko z chorobą przewlekłą

Dziecko zaniedbane

Dziennikarstwo

Edukacja alternatywna. Pedagogika Marii Montessori

Edukacja czytelnicza i medialna

Edukacja czytelnicza. Popularyzacja czytelnictwa

Edukacja czytelnicza. Popularyzacja czytelnictwa - scenariusze, konspekty, programy

Edukacja daltońska

Edukacja do samodzielności i niezależności

Edukacja domowa

Edukacja dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich

Edukacja dziecka dwujęzycznego

Edukacja ekologiczna na lekcjach różnych przedmiotów szkolnych  

Edukacja ekologiczna w bibliotece szkolnej

Edukacja ekologiczna w bibliotece szkolnej (za lata 2002-2008)

Edukacja ekologiczna w gimnazjum

Edukacja ekologiczna w przedszkolu

Edukacja ekologiczna w przedszkolu (za lata 2003-2011)

Edukacja ekologiczna w przedszkolu - scenariusze zajęć

Edukacja ekologiczna w przedszkolu - scenariusze zajęć (za lata 2007-2011)

Edukacja ekologiczna w przedszkolu - za lata 20112-2016 (.pdf)

Edukacja ekologiczna w szkole

Edukacja ekologiczna w szkole (2003-2010)

Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej - scenariusze zajęćs

Edukacja ekologiczna w szkole ponadgimnazjalnej - scenariusze lekcji

Edukacja ekonomiczna

Edukacja europejska

Edukacja europejska (2004-2010)

Edukacja europejska - edukacja międzykulturową - scenariusze zajęć

Edukacja europejska w szkole

Edukacja filmowa

Edukacja filozoficzna

Edukacja integracyjna i włączająca

Edukacja kulturalna

Edukacja matematyczna w klasach I-III szkoły podstawowe (.pdf)

Edukacja matematyczna w przedszkolu (.pdf)

Edukacja mniejszości narodowych

Edukacja muzyczna w nauczaniu początkowym

Edukacja patriotyczna

Edukacja prozdrowotna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

Edukacja prozdrowotna w szkole podstawowej

Edukacja regionalna

Edukacja regionalna - scenariusze zajęć

Edukacja regionalna w gimnazjum

Edukacja regionalna w szkole podstawowej

Edukacja regionalna w szkole ponadgimnazjalnej

Edukacja teatralna

Efekt cieplarniany

Efektywność kształcenia

Ekologia a Unia Europejska

Ekologiczne zajęcia pozalekcyjne. Praca koła ekologicznego  

Ekonomia

Eksperyment pedagogiczny

Eksperyment w nauczaniu chemii

Eksperyment w nauczaniu fizyki

Elastyczne formy zatrudnienia

Empatia

Ergoterapia

Estreicher Karol Józef Teofil

Etyka zawodu nauczyciela

Eutanazja

Eutanazja

Ewaluacja w edukacji  

Facebook (.pdf)

FAS

Finanse i bankowość

Fizykoterapia

Feminizm

Fobie szkolne

Franz Kafka. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Fryderyk Chopin

Funkcjonowanie i kompetencje rady pedagogicznej

Gender (płeć społeczno-kulturowa)

Gimnastyka korekcyjna (za lata 2002-2007)

Gimnastyka korekcyjna - za lata 2008-2014 (.pdf)

Gimnastyka korekcyjna - Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybibioteczna Academica (.pdf)

Gimnastyka korekcyjna - scenariusze, programy (.pdf)

Globalizacja (za lata 2002-2006)

Globalizacja współczesnego świata

Głośne czytanie

Głuchoniewidomi

GMO

Godzina wychowawcza

Godzina wychowawcza - scenariusze zajęć

Gombrowicz Witold - bibliografia przedmiotowa

Grupy rówieśnicze

Graffiti. Streat art

Gry fabularne - RPG (.pdf)

Gry fabularne - RPG - Cyfrowa Wypozyczalnia Międzybiblioteczna Academica (.pdf)

Gry i zabawy dydaktyczne

Gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu matematyki

Gry i zabawy ruchowe

Gry i zabawy ruchowe w klasach I-III - artykuły z czasopism (.pdf)

Gry i zabawy ruchowe w klasach I-III - książki (.pdf)

Gry i zabawy w przedszkolu

Gry i zabawy zespołowe/grupowe

Handel ludźmi, dziećmi

Hazard (.pdf)

Herbert Zbigniew - bibliografia podmiotowa w wyborze

Herbert Zbigniew - bibliografia przedmiotowa

Herbert Zbigniew - bibliografia przedmiotowa (za lata 2005-2008)

Higiena głosu nauczyciela

Historia filmu, kina, telewizji

Historia Internetu

Historia książki

Historia prasy

Historia radia

Holocaust

Homoseksualizm

Hospicja

Hospitacje

Hospitacje (za lata 2000-2008)

Idea dialogu w edukacji

Ilustracje w książce dla dzieci i ich rola - za lata 1980-2015 (.pdf)

Imprezy szkolne o tematyce ekologicznej  

Indywidualizacja procesu edukacyjnego

Indywidualny tok nauki

Informatyzacja procesu edukacyjnego

Innowacje i nowatorstwo pedagogiczne

Inteligencja - rodziaje, znaczenie, rozwój

Inteligencja intrapersonalna

Internat jako środowisko wychowawcze

Internet jako narzędzie edukacyjne

Internet jako narzędzie edukacyjne i źródło informacji

Internet w pracy nauczyciela bibliotekarza

Interwencja kryzysowa

Jachowicz Stanisław - życie i twórczość

Jak przygotować się do matury

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Jan Paweł II (Karol Wojtyła). Bibliografia podmiotowa

Jan Paweł II (Karol Wojtyła). Bibliografia przedmiotowa

Jan Paweł II - konkursy i quizy

Jan Paweł II - materiały repertuarowe

Nauczanie Jana Pawła II

Jan Paweł II - podróże apostolskie, przemówienia i homilie

Jan Paweł II - scenariusze zajęć, projekty edukacyjne

Jan Paweł II - twórczość - opracowania

Jan Paweł II w literaturze

Janusz Korczak - życie i twórczość

Janusz Korczak - materiały dla nauczycieli

Jąkanie (.pdf)

Jedynactwo

Jedynactwo (2001-2011)

Język łaciński - materiały metodyczne

Języki obce w nauczaniu wczesnoszkolnym - za lata 2005-2016 (.pdf)

Joseph Conrad

Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa

Julian Tuwim. Propozycje metodyczne

Jurgielewiczowa Irena - życie i twórczość

Kapuściński Ryszard

Kara śmierci

Kara śmierci (2004-2009)

Kariera i rozwój zawodowy współczesnego pracownika

Katastrofy ekologiczne

Katolicyzm a wychowanie religijne

Kinezjologia edukacyjna (na podstawie zbiorów Filii w Bełchatowie)

Kinezyterapia

Kinezjologia edukacyjna

Klasa szkolna

Kleist Henryk

Kłamstwo wśród dzieci i młodzieży

Kłusownictwo

Kołakowski Leszek - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Kompetencje i umiejętności nauczyciela wychowawcy

Kompetencje kierownika, lidera, dyrektora

Kompetencje społeczne i ich rozwój

Komputer i multimedia w edukacji przyrodniczej i ekologiczne

Komputer i multimedia w nauczaniu przedmiotów geograficzno-przyrodniczych

Komputer na lekcjach języka obcego

Komputer na lekcjach języka polskiego

Komputer w nauczaniu matematyki

Komputer w nauczaniu specjalnym

Komputer w nauczaniu. Zagadnienia ogólne - książki za lata 2008-2014 (.pdf)

Komputer w nauczaniu - artykuły z czasopism za lata 2008-2015 (.pdf)

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w zapobieganiu zachowaniom agresywnym w szkole

Komunikacja niewerbalne

Konflikty i negocjacje

Konflikt pokoleń

Konflikty i mediacje w rodzinie

Konflikty interpersonalne, negocjacje i mediacje

Konflikty międzypokoleniowe

Konflikty w miejscu pracy

Konflikty w szkole

Konkubinat

Konkursy czytelnicze

Konkursy czytelnicze - za lata 2011-2015 (.pdf)

Konkursy, zajęcia, imprezy czytelnicze

Konkursy i wystawy plastyczne

Konkursy i olimpiady o tematyce biologicznej i środowiskowej

Konkursy językowe - język angielski

Konkursy językowe - język francuski

Konkursy językowe - język niemiecki

Konkursy językowe - język rosyjski

Konkursy literackie, recytatorskie, ortograficzne

Konkursy matematyczno-przyrodnicze

Konopnicka Maria

Konspekty godzin wychowawczych w szkole podstawowej i gimnazjum

Konspekty lekcji bibliotecznych

Konspekty zajęć dla klas specjalnych

Konstruowanie programu wychowawczego szkoły

Kontrola i ocena. Pomiar dydaktyczny - biologia, chemia, geografia

Kontrola i ocena. Pomiar dydaktyczny - historia, wiedza o społeczeństwie, języki obce, sztuka, katecheza

Kontrola i ocena. Pomiar dydaktyczny - język polski

Kontrola i ocena. Pomiar dydaktyczny - matematyka, fizyka

Kontrola i ocena. Pomiar dydaktyczny - nauczanie początkowe

Kontrola i ocena. Pomiar dydaktyczny - przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne

Kontrola i ocena. Pomiar dydaktyczny - zagadnienia ogólne

Konwicki Tadeusz - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Kopaliński Władysław

Korczak Janusz - życie i twórczość

Kownacka Maria - życie i twórczość

Kraszewski Józef Ignacy

Kształcenie integracyjne

Kształcenie integracyjne (2008-2010)

Kształcenie i promowanie uczniów szczególnie zdolnych

Kształcenie i wychowanie integracyjne

Kształcenie i wychowanie integracyjne (2003-2006)

Kształcenie ustawiczne (edukacja permanentna)

Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych (za lata 2009-2016) (.pdf)

Kształcenie zawodowe za granicą (za lata 2009-2016) (.pdf)

Kształtowanie postaw twórczych na lekcjach języka polskiego

Kształtowanie umiejętności życiowych dzieci i młodzieży

Kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dziecka

Kształcenie zawodowe

Kultura organizacyjna w placówkach kulturalnych i oświatowych

Kwaśne deszcze

Lasy i ich ochrona w Polsce

Lekcje biblioteczne - scenariusze i konspekty zajęć (za lata 2004-2008)

Lekcje biblioteczne - scenariusze zajęć - za lata 2011-2015 (.pdf)

Lekomania

Lenistwo

Leworęczność / Lateralizacja

Lęki i stresy szkolne

Lęki i stresy szkolne (za lata 2003-2006)

Lęki i stresy szkolne (za lata 2006-2011)

Literacka Nagroda Nobla (1901-1945). Cz. 1

Literacka Nagroda Nobla (1946-1967). Cz. 2

Literacka Nagroda Nobla (1968-1999). Cz. 3

Literacka Nagroda Nobla (2000-2008). Cz. 4

Macierzyństwo

Macierzyństwo (2007-2011)

Makuszyński Kornel - życie i twórczość

Małoletnie rodzicielstwo

Małżeństwo

Manipulacja

Marginalizacja i wykluczenie bezdomnych

Marginalizacja i wykluczenie społeczne bezrobotnych

Marginalizacja i wykluczenie społeczne byłych więźniów

Marginalizacja i wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży

Marginalizacja i wykluczenie społeczne mniejszości, uchodźców, migrantów

Marginalizacja i wykluczenie społeczne ofiar i sprawców przemocy, przestępstw

Marginalizacja i wykluczenie społeczne osób dotkniętych ubóstwem

Marginalizacja i wykluczenie społeczne osób niepełnopsrawnych

Marginalizacja i wykluczenie społeczne osób starszych

Marginalizacja i wykluczenie społeczne - zagadnienia ogólne

Maria Dąbrowska

Marketing, zarządzanie, logistyka

Marketing w bibliotece

Mass media w edukacji

Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1

Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2

Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 3

Materiały repertuarowe o tematyce ekologicznej

Media a edukacja

Media a wychowanie

Media a wychowanie (2000-2011)

Media społecznościowe - artykuły z czasopism (.pdf)

Media społecznościowe - książki (.pdf)

Medycyna niekonwencjonalna

Metody aktywizujące w edukacji

Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej

Metody aktywizujące w edukacji historycznej

Metody aktywizujące w nauczaniu początkowym

Metody i formy pracy z dziećmi w przedszkolu

Metody nauki czytania

Metodyka pracy naukowej

Mierzenie jakości pracy szkoły 

Mierzenie jakości pracy szkoły (w tym biblioteki szkolnej)

Migracje zarobkowe

Mikrobogi (.pdf)

Miłosz Czesław - bibliografia przedmiotowa

Miłość i erotyzm w literaturze

Mniejszości narodowe

Mniejszości religijne

Mobbing

Mobbing (2004-2010)

Moravia Alberto

Motyw cierpienia w literaturze

Motyw domu w literaturze

Motyw kobiety w literaturze

Motyw kota w literaturze

Motyw matki w literaturze

Motyw ojca w literaturze

Motyw patriotyzmu i walki o wolność ojczyzny

Motyw podróży, wędrówki, pielgrzymki, drogi w literaturze

Motyw przyrody w literaturze polskiej

Motyw rodziny w literaturze

Motyw śmierci w literaturze i sztuce

Motyw wojny w literaturze

Motyw wsi w literaturze polskiej

Motywy biblijne w literaturze

Mowa i jej zaburzenia

Mowa i jej zaburzenia (2003-2009)

Mowa i jej zaburzenia - artykuły z czasopism (.pdf)

Mowa i jej zaburzenia - książki (.pdf)

Mózgowe porażenie dziecięce

Multimedialne Centrum Informacji

Musierowicz Małgorzata

Mutyzm

Muzyka i taniec w pracy z dziećmi

Muzykoterapia

Muzykoterapia

Muzykoterapia i choreoterapia  

Myśliwski Wiesław

Nadpobudliwość psychoruchowa

Nadpobudliwość psychoruchowa (2004-2007)

Nadpobudliowść psychoruchowa (2007-2010)

Nagroda i kara w wychowaniu

Nagroda Literacka NIKE

Narkomania (za lata 2003-2006)

Narkomania (za lata 2006-2011)

Narkomania dzieci i młodzieży (za lata 2006-2012)

Narkomania - problem uzależnień dzieci i młodzieży

Narkomania wśród więźniów; Narkomania w środowisku wojskowym

Nauczanie indywidualne

Nauczanie języków obcych

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość (za lata 2003-2006)

Nauczanie na odległość (za lata 2006-2010)

Nauczanie zintegrowane w klasach I-III

Nauczyciel nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego

Nauczyciel wychowawca

Nerwice

Niedostosowanie społeczne

Niedostosowanie społeczne. Zagadnienia ogólne

Niedostosowanie społeczne chorych i niepełnosprawnych

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży

Nienacki Zbigniew - życie i twórczość

Niepełnosprawni - praca zawodowa (za lata 2005-2016) (.pdf)

Niepełnosprawność a rynek pracy

Niepełnosprawność ruchowa

Niepełnosprawność ruchowa (za lata 2006-2012)

Niepowodzenia szkolne

Niewydolność wychowawcza

Nikotynizm (za lata 2004-2006)

Nikotynizm - problem uzależnień dzieci i młodzieży

Nowa matura

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Obszary i obiekty chronione województwa łódzkiego

Obszary Natura 2000

Obszary zagrożone ekologicznie

Ocena pracy nauczyciela

Ocena szkolna (za lata 2000-2006)

Ocena z zachowania

Ochrona przyrody i środowiska w Polsce

Odnawialne źródła energii

Ogródki i ogrody (.pdf)

Ojcostwo

Ojcostwo (2005-2011)

Olga Tokarczuk

Open Access

Opiekun stażu w awansie zawodowym

Opis i analiza przypadku w awansie zawodowym

Opracowanie formalne i rzeczowe dokumentów

Organizacja i planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola (.pdf)

Organizacja i zarządzanie szkołą

Organizaje młodzieżowe i studenckie

Organizacje pozarządowe

Orzeszkowa Eliza

Osobowość nauczyciela

Ośrodki pomocy społecznej

Oświata na Białorusi

Oświata na Litwie

Oświata na Łotwie

Oświata na Ukrainie

Oświata na Węgrzech

Oświata polonijna

Oświata w Afryce

Oświata w Ameryce Południowej i Środkowej

Oświata w Ameryce Północnej - Meksyk, Kanada

Oświata w Ameryce Północnej - Stany Zjednoczone Ameryki

Oświata w Australii i Oceanii

Oświata w Austrii

Oświata w Azji

Oświata w Belgii

Oświata w Bułgarii

Oświata w Chorwacji

Oświata w Czechach

Oświata w Danii

Oświata w Estonii

Oświata w Finlandii

Oświata w Hiszpanii

Oświata w Holandii

Oświata w Irlandii

Oświata w Islandii

Oświata w Japonii

Oświata w Luksemburgu

Oświata w Macedonii i na Malcie

Oświata w Niemczech

Oświata w Norwegii

Oświata w Portugalii

Oświata w Rosji

Oświata w Rumunii

Oświata w Słowacji

Oświata w Słowenii

Oświata w Szwajcarii

Oświata w Szwcji

Oświata w Unii Europejskiej

Oświata w Wielkiej Brytanii

Oświata we Francji

Oświata we Włoszech

Palenie tytoniu, nikotynizm (2007-2010)

Pamięć, uczenie się, zapamiętywanie

Państwowe i rodzinne domy dziecka

Patologia rodziny

Patologie wychowania i ich skutki

Paweł Huelle

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. Bibliografia podmiotowa (.pdf)

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. Bibliografia przedmiotowa - książki (.pdf)

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. Bibliografia przedmiotowa - artykuły z czasopism (.pdf)

Pedagogika Celestyna Freineta

Pedagogika Janusza Korczaka

Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika Rudolfa Steinera

Pedagogika Sherborne

Pedagogika zabawy

Pedagogizacja rodziców

Pedofilia

Pedofilia (2005-2010)

Pielęgniarstwo

Pierwsza pomoc przedmedyczna - artykuły z czasopsm (.pdf)

Pierwsza pomoc przedmedyczna - książki (.pdf)

Pilica (.pdf)

Piłsudski Józef - bibliografia podmiotowa (.pdf)

Piłsudski Józef - bibliografia przedmiotowa - artykuły z czasopism (.pdf)

Piłsudski Józef - bibliografia przedmiotowa - książki (.pdf)

Piłsudski Józef - materiały pomocnicze dla nauczycieli (.pdf)

Piłsudski Józef w literaturze(.pdf)

Piotrków Trybunalski i region piotrkowski w wydawnictwach zwartych BPP

Plan rozwoju zawodowego

Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej w edukacji wczesnoszkolnej

Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej w edukacji wczesnoszkolnej - za lata 2007-2016 (.pdf)

Początkujący nauczyciel

Pogotowie opiekuńcze

Polityka proekologiczna Unii Europejskiej

Polityka społeczna

Polskie oficyny wydawnicze

Polskie parki krajobrazowe

Polskie parki narodowe (za lata 2003-2009)

Polskie parki narodowe i krajobrazowe

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna, praca socjalna - zagadnienia ogólne

Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - bibliografia adnotowana za lata 2011-2015 (.pdf)

Poradnictwo psychologiczno-pedagoogiczne

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe (2005-2007)

Poradnictwo zawodowe (2007-2009)

Poradnictwo zawodowe (2004-2016) (.pdf)

Poradnictwo zawodowe a rynek pracy (.pdf)

Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych (.pdf)

Poradnictwo zawodowe specjalne (.pdf)

Poradnictwo życiowe, rodzinne, małżeńskie

Postawy humanistyczne

Postawy rodzicielskie

Pornografia

Potrzeby dziecka

Powodzenia szkolne

Praca domowa ucznia

Praca doradcy metodycznego

Praca kuratora sądowego

Praca kuratora sądowego (za lata 2005-2012)

Praca nauczyciela z uczniem z deficytami rozwojowymi

Praca opiekuńczo-wychowawcza w świetlicy szkolnej

Praca pedagoga szkolnego

Praca pedagoga szkolnego (za lata 2005-2008)

Praca rodziców z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

Praca terapeutyczna logopedy

Praca wychowawcza w świetlicy szkolnej i socjoterapeutycznej

Praca z książką w przedszkolu

Praca z tekstem literackim w nauczaniu początkowym

Praca z uczniem słabym i trudnym

Praca zawodowa kobiet

Pracoholizm

Pracoholizm - za lata 2006-2016 (.pdf)

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny (za lata 2007-2012)

Prawa człowieka/Prawa ucznia

Prawa dziecka. Cz. I

Prawa dziecka. Cz. II Bibliografia adnotowana

Prawa dziecka (2002-2009)

Procedury awansu zawodowego nauczyciela - zadania dyrektora

Profilaktyka i terapia logopedyczna (.pdf)

Profilaktyka i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży (.pdf)

Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

Profilaktyka uzależnień

Programowanie neurolingwistyczne

Programy autorskie 

Projekty edukacji ekologicznej dla szkół

Prokreacja

Promocja zdrowia (za lata 2003-2010)

Promocja zdrowia w systemie oświaty

Promowanie zdrowia w szkole i środowisku lokalnym

Prostytucja

Prostytucja wśród nieletnich

Pruszyński Ksawery

Przeciwdziałanie narkomanii

Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole

Przedmiotowy system oceniania

Przedszkola - publiczne, niepubliczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego - zagadnienia ogólne

Przedszkole - funkcje, rola, zadania

Przemoc - scenariusze zajęć

Przemoc i agresja w mediach

Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży (za lata 2003-2006)

Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży (za lata 2007-2013)

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie (za lata 2004-2009)

Przemoc wobec kobiet

Przemoc wobec nauczycieli

Przestępczość dzieci i młodzieży

Przestępczość dzieci i młodzieży (za lata 2004-2009)

Przestępczość narkotykowa

Przestępczość narkotykowa

Przeżycia traumatyczne a rozwój dzieci

Psychoterapia

Rachunkowość

Rada rodziców

Rada szkoły

Radzenie sobie z sytuacją trudną

Rafa koralowa

Rafał Wojaczek

Rasizm

Ratownictwo medyczne

Recenzje inscenizacji teatralnych dramatów Stanisława Wyspiańskiego

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych ruchowo

Reklama a dziecko

Reklama - język i mechanizmy

Reklama - język i mechanizmy (2005-2010)

Relacje między nauczycielami i ucznia

Resocjalizacja

Resocjalizacja (2006-2012)

Resocjalizacja nieletnich

Resocjalizacja, terapia i wychowanie niedostosowanych społecznie

Resocjalizacja więźniów

Rodzina - znaczenie i funkcje

Rodzina niepełna

Rodzina skazanego. Rodzina a więzienie

Rodzina zrekonstuowana

Rodzina zrekonstruowana (za lata 2006-2012)

Rodzina zastępcza (za lata 2003-2007)

Rodzina zastępcza (za lata 2007-2012)

Rodziny zastępcze

Rodzina wielodzietna (za lata 2003-2008)

Rodzina współczesna - znaczenie i funkcje

Rodzina współczesna - znaczenie i funkcje (za lata 2008-2012)

Rodziny wielodzietne

Rok szkoły w ruchu

Rola bajki i baśni w edukacji dzieci

Rola dramy w różnych formach nauczania i wychowania

Rola dramy w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym

Rola instytucji socjalnych we wspomaganiu rodzin

Rola szkoły i nauczyciela w kształtowaniu kultury języka

Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka

Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Rolnictwo ekologiczne

Rośliny wymarłe i zagrożone wyginięciem

Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży

Rozwiązywanie konfliktów w szkole

Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych - za lata 2010-2015 (.pdf)

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i młodzieży szkolnej

Rozwód rodziców a dziecko

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwój i wychowanie dziecka z Zespołem Downa

Rozwój społeczny dzieci

Rozwój społeczny dzieci (2006-2011)

Rozwój, wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej

Rozwój, wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży głuchej i niedosłyszącej

Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży

Różnorodność biologiczna i jej ochrona (.pdf)

Rynek pracy

Rynek pracy a edukacja

Rysunek dziecka

Samobójstwa

Samobójstwa dzieci i młodzieży

Samokształcenie i samorealizacja ucznia i nauczyciela (za lata 2002-2009)

Samokształcenie i samorealizacja ucznia i nauczyciela

Samotne macierzyństwo (2007-2011)

Samotność bohaterów literackich

Samoocena ucznia

Samoocena ucznia (za lata 2002-2006)

Samorząd szkolny

Satysfakcja zawodowa pracowników pogotowia opiekuńczego i domów dziecka

Scenariusze zajęć świetlicowych

Scenariusze zajęć świetlicowych (2006-2011)

Schizofrenia

Seksoholizm

Sekty

Sekty (za lata 2002-2006)

Sekty (za lata 2007-2012)

Sen - funkcja terapeutyczna, zaburzenia

Sergiusz Hessen

Sienkiewicz Henryk - biografie, biogramy (.pdf)

Sienkieiwcz Henryk - materiały dla nauczycieli (.pdf)

Sienkiewicz Henryk - twórczość - opracowania wybranych utworów (.pdf)

Sienkiewicz Henryk - twórczość - zagadnienia ogólne (.pdf)

Siesicka Krystyna - życie i twórczość

Sieroctwo

Sieroctwo emigracyjne

Sieroctwo emigracyjne. Eurosieroty (za lata 2007-2009)

Single

Skłodowska-Curie Maria

Slang, gwara, język młodzieży

Słowacki Juliusz

Służby, formacje, organy, instytucje ochrony i bezpieczeństwa - mundurowe i cywilne (.pdf)

Socjologia Internetu

Socjoterapia

Socjoterapia (za lata 2007-2013)

Sofokles

Społeczna rola babci i dziadka w rodzinie

Społeczeństwo informacyjne

Sponsoring

Sport szkolny. Edukacja soprtowa na lekcjach wychowania fizycznego

Spotkania z rodzicami. Pedagogizacja. Wywiadówki - scenariusze zajęć

Sprawca i ofiara przemocy w rodzinie

Sprawca i ofiara przemocy w szkole

Sprawdziany i egzaminy zewnętrzne

Stanisław Lem

Statuty palcówek oświatowych

Starość (za lata 2004-2008)

Starość (wydawnictwa zwarte za lata 2008-2011)

Starość (artykuły z czasopism za lata 2008-2011)

Streetworking

Stres (za lata 2006-2008)

Stres w pracy nauczyciela

Stymulowanie róznorodnych form aktywności fizycznej ucznia

Subkultury i nieformalne grupy młodzieżowe

Subkulury, podkultury i nieformalne grupy młodzieżowe

Substancje psychoaktywne

Szalikowcy, pseudokibice

Szekspir William

Szelburg-Zarembina Ewa - życie i twórczość

Szkice metodyczne oraz konspekty lekcji na temat twórczości Zbigniewa Herberta

Szkolnictwo katolickie

Szkolnictwo niepubliczne

Szkolnictwo prywatne

Szkolnictwo społeczne

Szkoła - funkcje, zadania, rola

Szkoła, nauka, nauczyciele w oczekiwaniach rodziców

Sztuka motywacji. Motywowanie do działania, pracy, nauki

Sztuka motywowania

Sztuka prezentacji i przemawiania

Szybkie czytanie

Śmierć, strata, żałoba

Środki masowego przekazu - scenariusze zajęć

Święta - materiały repertuarowe

Tablica interaktywna (.pdf)

Tacierzyństwo

Tatuaż, piercing

Teatr w przedszkolu

Teatroterapia

Techniki relaksacyjne

Technologia informacyjna w szkole

Technologie informatyczne i komunikacyjne w pracy bibliotekarza

Telepraca

Temperament

Terapia i leczenie osób uzależnionych od narkotyków

Terapia Gestalt

Terapia plastyką

Terapia poznawczo-behawioralna

Terroryzm

Terroryzm (2004-2010)

Terroryzm (2010-2016) (.pdf)

Testy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Toksyny przemysłowe i zanieczyszczenia środowiska

Tolerancja

Tolerancja religijna

Topor Roland

Tożsamość narodowa (świadomość narodowa)

Trudności dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Trudności wychowawcze

Trudności wychowawcze za lata 2005-2008

Turystyka

Turystyka (2007-2011)

Turystyka i krajoznawstwo dzieci i młodzieży

Turystyka i rekreacja rodzinna

Tuwim Julian - życie i twórczość

Twain Mark

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny (wdawnictwa zwarte 2004-2011)

Uczeń zdolny (artykuły z czasopism 2004-2011)

Ukryty program szkoły

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku (za lata 2006-2012)

Uroczystości rodzinne - materiały repertuarowe

Uroczystości szkolne - materiały repertuarowe

Ustawiczna edukacja zawodowa (.pdf)

Uzależnienia XXI wieku

Uzależnienie od komputera i Internetu

Uzależnienie od komputera i Internetu (za lata 2005-2009)

Uzaleznienia od komputera i Interentu (za lata 2010-2012)

Wady postawy - profilaktyka i korekcja

Wady postawy ciała (2003-2010)

Wagary

Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży

Wartości i priorytety współczesnej młodzieży

Wegetarianizm i weganizm

Web 2.0 w bibliotece. Biblioteka 2.0

Więź rodzinna i małżeńska

Wizerunek bibliotekarza

Władysław Stanisław Reymont. Bibliografia przedmiotowa

Wolontariat

Wolontariat (2006-2011)

Wolontariat jako forma działalności społecznej  

Wpływ gier komputerowych na dzieci i młodzież - artykuły z czasopism (.pdf)

Wpływ gier komputerowych na dzieci i młodzież - ksiązki (.pdf)

Wpływ mediów masowych na rodzinę

Wsparcie społeczne

Współpraca przedszkola z rodzicami

Współpraca szkoły i rodziny w wychowywaniu dzieci

Współpraca szkoły z rodzicami (2006-2011)

Współpraca szkoły z rodzicami - książki - 2011-2016 (.pdf)

Współpraca szkoły z rodzicami - artykuły z czasopism - 2011-2016 (.pdf)

Wycieczki szkolne

Wychowanie do tolerancji

Wychowanie do wartości

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie komunikacyjne i drogowe

Wychowanie muzyczne w przedszkolu (.pdf)

Wychowanie prorodzinne

Wykorzystanie Internetu przy poszukiwaniu pracy

Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe (za lata 2000-2007)

Wypowiadanie się i kształtowanie twórczych postaw poprzez pantomimę

Wyspiański Stanisław. Bibliografia przedmiotowa

Wyspiański Stanisław. Bibliografia podmiotowa

Wywiadówka jako forma współpracy nauczycieli z rodzicami

Zabawy w przedszkolu

Zaburzenia emocjonalne dzieci

Zaburzenia emocjonalne u dzieci (za lata 2007-2012)

Zaburzenia odżywiania się

Zaburzenia psychiczne

Zadania dyrektora współczesnej placówki oświatowej

Zagadnienia wolności i autonomii w dobie nowoczesnej edukacji

Zagrożenia współczesnej rodziny

Zajęcia plastyczne w przedszkolu

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne - chór szkolny, szkolne zespoły muzyczne

Zajęcia pozalekcyjne - koło polonistyczne i teatralne

Zajęcia pozalekcyjne - kółka matematyczne

Zajęcia pozalekcyjne - kółka plastyczne

Zajęcia pozaszkolne

Zajęcia terenowe i wycieczki w edukacji ekologicznej

Zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne

Zakłady karne

Zakupoholizm

Zapobieganie i przeciwdziałanie trudnościom wychowawczym w szkole

Zapożczenia. Zagadnienia ogólne

Zapożyczenia z języka angielskiego

Zapożczenia z języka francuskiego

Zapożyczenia z języka łacińskiego

Zapożyczenia z języka niemieckiego

Zapożyczenia z języka rosyjskiego

Zapożczenia z języka tureckiego innych języków

Zarządzanie i kierowanie przedszkolem

Zarządzanie kryzysowe (.pdf)

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zatrudnienie socjalne

Zielona szkoła

Ziołolecznictwo. Rośliny lecznicze

Zdrowa żywność

Zespół Aspergera (.pdf)

Zmiany klimatyczne

Zooterapia - zwierzęta w terapii dziecka chorego

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związki alternatywne życia rodzinnego

Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - bibliografia adnotowana

Zwierzęta wymarłe i zagrożone wyginięciem

Źródła energii

Źródła informacji o zawodach (.pdf)

Żłobek jako placówka opiekuńczo-wychowawcza

Żłobek jako placówka opiekuńczo-wychowawcza (za lata 2009-2012)

Życie muzyczne w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1945-1989

Żywność modyfikowana genetycznie


© Biblioteka Pedagogiczna