Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

ETYKA ZAWODU NAUCZYCIELA
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIELUGA Krystyna : Etyczne aspekty zawodu nauczycielskiego // W : Wybrane zagadnienia z pedagogiki na studiach kierunkowych / pod red. Krystyny Kuligowskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Pedagogiki i Psychologii, 1984. - S. 218-229

ETYKA zawodu nauczyciela. Nauczanie etyki / pod red. Krzysztofa Kaszyńskiego, Ludmiły Żuk-Lapińskiej. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1995

FILIPOWICZ Franciszek, RATAJ Marian : Vademecum młodego nauczyciela. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : WSiP, 1980. - S. 511-516 : Zasady współżycia i współpracy w zespołach nauczycielskich

HOMPLEWICZ Janusz : Etyka pedagogiczna. - Rzeszów : Wydaw. WSP, 1996

KOZAKIEWICZ Mikołaj : Z problemów etyki zawodowej nauczyciela // W : Etyka zawodowa / pod red. Adama Sarapaty. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1971. - S. 150-173

KRAWCEWICZ Stanisław : Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela. - Warszawa : Instytut Wydawnictw Związkowych i Zawodowych, 1987

KUBÓW Adam : Warunki pracy nauczyciela. Zagrożenia etyki zawodu // W : Etyka zawodu nauczyciela. Nauczanie etyki / pod red. K. Kaszynskiego, L. Żuk-Lapińskiej. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1995. - S. 51-58

MOLESZTAK Aldona, TCHORZEWSKI Andrzej, WOŁOSZYN Wiesława : W kręgu powinności moralnych nauczyciela. - Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 1994

MUSZYŃSKI Heliodor : U podstaw etyki zawodowej nauczyciela // W : Etyka zawodowa / pod red. Adama Sarapaty. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1971. - S. 121-149

NAUCZYCIELE o etyce swojego zawodu / wybór i opracowanie Halina Kowalewska; Lucjan Porembski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1971

PIKUS Stefan : Etyka nauczycielska jako problem // W : Etyka zawodu nauczyciela. Nauczanie etyki / pod red. K. Kaszynskiego, L. Żuk-Lapinskiej. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1995. - S. 9-16

ROSÓŁ Adam : Etyka zawodowa jako system kontroli zachowań nauczyciela // W : Etyka zawodu nauczyciela. Nauczanie etyki / pod red. K. Kaszynskiego, L. Żuk-Lapinskiej. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1995. - S. 44-50

SZCZĘSNY Wiesław Wojciech : Edukacja moralna : logos; antropos; praksis; etos. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2001

ŚRODA Magdalena : O wartościach, normach i problemach moralnych : wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. - Warszawa : PWN, 1994

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALEKSANDROWICZ Julian : O powołaniu nauczyciela // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 15, s. 11-15

BANACH Czesław : Kultura pedagogiczna nauczyciela i dyrektora // Ruch Pedagogiczny. - 1987, nr 5, s. 3-16

BANACH Czesław : O kulturze pedagogicznej i etyce zawodu nauczyciela : refleksje i propozycje // Dyrektor Szkoły. - 1994, nr 6/7, s. 41-44

BARYCZ Halina : O potrzebie Kodeksu Etyki Nauczycielskiej // Wychowawca. - 1995, nr 12, s. 16-17

BLECHARCZYK Tomasz : Moralne warunki pracy nauczycieli // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 90-93

CENTKOWSKI Jerzy : Etyczne problemy nauczania historii // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 93-94

CHMIELOWSKI Bogusław : Etyka a podmiotowość nauczyciela // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 71-75

CZYŻEWSKA Elżbieta : Rozumienie etyki zawodowej w środowisku bibliotekarskim // Bibliotekarz. - 2001, nr 5, s. 2-8

DUDA Harry : Etyka nauczyciela - wokół wartości naczelnych // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 15, s. 26-30

DUDA Harry : Nauczyciel jako wzór // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 15, s. 31-35

FIC Maria : Czy kodeks etyczny jest potrzebny // Wychowanie Obywatelskie. - 1988, nr 9, s. 634-635

GONDZIK Erwin : Etyka zawodowa nauczyciela nauczania początkowego // Nauczyciel i Szkoła. - 1998, nr 2, s. 102-105

GÓRSKI Jan J. : Osobowość nauczyciela-wychowawcy (Dyspozycje etyczne i ich realizacja) // Kultura Oświata Nauka. - 1985, nr 9/10, s. 70-77

KOZAKIEWICZ Mikołaj : Czy potrzebny jest kodeks etyki nauczyciela // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 49-62

KOZŁOWSKI Józef : Nauczyciel w szkole l środowisku // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 3/4, s. 5-19

KAWULA Stanisław : Spór o model współczesnego nauczyciela // Oświata i Wychowanie. - 1988, nr 15, s. 3-5

KOĆ Hanna, OLENDEREK Teresa : Cechy charakterystyczne zawodu nauczyciela // Nauczyciel i Wychowanie. - 1983, nr 5/6, s. 85-101

KOŃCZYK Romuald : Jaki ma być kodeks // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 114-116

KORDZIŃSKI Jarosław : Etyczne powinności nauczyciela // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 7, s. 16-19

KORDZIŃSKI Jarosław : Na pewno się przyda. Czy potrzebny kodeks etyczny? // Głos Nauczycielski. - 1986, nr 16, s. 8

KRAWCEWICZ Stanisław : Odpowiedzialność moralna nauczyciela // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 21-30

KRAWCEWICZ Stanisław : W sprawie kodeksu (etyki zawodowej) // Głos Nauczycielski. - 1986, nr 10, s. 1, 5

LACHOWICZ Lesław : Problemy etyki w pracy nauczyciela wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 1, s. 17-20

LEGOWICZ Jan : Moralno-etyczne zasady zawodu nauczycielskiego // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1988, nr 2, s. 95-100

LEGOWICZ Jan : Spór o moralno-etyczny statut nauczyciela // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 31-42

MACIASZEK Maksymilian : Być dobrym nauczycielem // Problemy Opiekunczo-Wychowawcze. - 1986, nr 8, s. 339-350

MAŁKOWICZ Katarzyna : Zawód : nauczyciel // Edukacja l Dialog. - 1995, nr 8, s. 14-18

NASALSKA Ewa : Nauczyciele szkół państwowych i niepaństwowych -porównanie charakterystyk społeczno-demograficznych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 1/2, s. 37-40

NASALSKA Ewa : Postawy nauczycieli szkół państwowych i niepaństwowych wobec liberalizacji procesu nauczania // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 1/2, s. 79-91

OŚWIATOWE dylematy (etyka nauczycielska) // Oświata i Wychowanie. - 1985, nr 9, s. 2-7

PETER Tadeusz : Nauczyciel i jego etyka zawodowa // Oświata i Wychowanie. - 1985, nr 19, s. 20-23

PĘCHERSKI Mieczysław : Jaki kodeks powinności nauczyciela jest potrzebny // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 97-99

PIELANOWSKI Józef : W sprawie kodeksu powinności nauczyciela // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s.94-97

PIKUS Stefan : Kodeks etyczny nie uzdrowi moralnie nauczyciela // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 37, s. 4-6

PILCH Tadeusz : Rozważania wokół etyki nauczyciela-wychowawcy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 5, s. 3-7

POMYKAŁO Wojciech : Kultura pedagogiczna nauczyciela w jego stosunkach z uczniem i wychowankiem [Cz. 1 i Cz. 2] // Oświata i Wychowanie. - 1987, nr 20, s. 2-4 ; nr 21, s. 2-5

POMYKAŁO Wojciech : Spór o kodeks moralny nauczyciela // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 63-70

RADZIEJEWSKA Halina : Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela // Wszystko dla Szkoły. - 1996, nr 5/6, s. 1-2

RATUŚ Anna : Etyczne problemy odpowiedzialności nauczyciela // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 81-86 ; nr 3/4, s. 41-44

SOŁOMA Luba : Dotychczasowe doświadczenia nauczycieli w zakresie przestrzegania norm etycznych a ich moralność zawodowa // Ruch Pedagogiczny. - 1988, nr 1/2, s. 95-102

SOŁOMA Luba : Samoświadomość moralna nauczycieli // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 78-81

SUCHODOLSKI Bogdan : Dylematy ideowo-moralne współczesnego nauczyciela // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 5-10

SZAWARSKI Zbigniew : Czy potrzebny jest nam kodeks etyczny dla nauczycieli? // Wychowanie Obywatelskie. - 1988, nr 1, s. 36-39

ŚLIWERSKI Bogusław : Co z etyką nauczycieli? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 5, s. 3-8

ŚLIWIERSKI Bogusław : Wobec bezradności a nieetyczność nauczycieli // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 5, s. 79

ŚNIEŻYŃSKI Marian : Normy etyczne nauczyciela a kształtowanie osobowości uczniów // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 76-78

WAWRYKOWICZ Roman : Nauczyciel wobec konfliktu wartości // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 15, s.36-40

WOŁOSZYN Stefan : O kodyfikowaniu powinności etycznych nauczyciela // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 106-109

WORONOWICZ Wanda : Sumienie jako pokusa nauczyciela doskonałego // Kultura i Edukacja. - 1999, nr 2/3, s. 100-108

WROCZYŃSKI Ryszard : Szkoła i etos nauczycielski // Przegląd Humanistyczny. - 1988, nr 3, s. 21-28

ZALEWSKA Ewa : Zagadnienie odpowiedzialności zawodowej młodego nauczyciela // Życie Szkoły. - 1988, nr 3, s. 151-157

ZYGNER Henryk : Spór o postawy ideowo-moralne nauczyciela // Nauczyciel i Wychowanie. - 1986, nr 1/2, s. 45-48

 

Oprac. Jolanta Wachnik,
Dagmara Grzywacz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.07.2003


© Biblioteka Pedagogiczna