Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KONTROLA I OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW,
POMIAR DYDAKTYCZNY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMEK Irena : Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków : "Impuls", 1997. - S. 113-128 : Ocena szkolna

CHLEBA Andrzej : Utrwalamy i sprawdzamy : pomiar dydaktyczny w nauczaniu początkowym matematyki : poradnik dla nauczyciela. - Łódź : Wydaw. RES-POLONA, 1994

HANISZ Jadwiga : Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasach 1-3 : ocena opisowa i sprawdzian osiągnięć ucznia : klasa 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

JASIŃSKA Beata, JÓŹWIK Iwona : Szkolny system oceniania : klasa 1. - Warszawa : Wydaw. JUKA, 2000

JASIŃSKA Beata, JÓŹWIK Iwona : Szkolny system oceniania : klasa 2. - Warszawa : Wydaw. JUKA, 2000

JASIŃSKA Beata, JÓŹWIK Iwona : Szkolny system oceniania : klasa 3. - Warszawa : Wydaw. JUKA, 2000

KAMIŃSKA Jolanta : Ocenianie osiągnięć uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. - Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, 1999. - 76 s. + 3 załączniki : Arkusz obserwacji osiągnięć edukacyjnych uczniów : klasa I ; Arkusz obserwacji osiągnięć edukacyjnych uczniów : klasa II; Arkusz obserwacji osiągnięć edukacyjnych uczniów : klasa III

OCENA opisowa : w edukacji wczesnoszkolnej : praca zbiorowa / red. cz. teoretycznej Elżbieta Misiorna, red. cz. praktycznej Irena Pacholczyk. - Poznań : Wydaw. WOM, 1998

PLENKIEWICZ Maria : Sprawdzanie osiągnięć uczniów klas początkowych w czytaniu : testy czytania. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1997

RAU Krystyna, CHODOŃ Irena : Ocenianie opisowe a rozwój dziecka. - Poznań : Oficyna Wydaw. G&P, 1999

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEDNARCZUK Beata : Ocena pracy dziecka według Montessori // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 7, s. 66-72

BEDNARKOWA Wiga : O tym, jak uczyć czytania i jak czytanie oceniać // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 3, s. 38-44

BOMBA Bożena : Sprawdziany dla klasy II // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 5/6, s. 88-113

CZUPRYNA Zuzanna, KASPRZAK Jolanta, KOCIK Marzena : Arkusze obserwacji uczniów klas I-III // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 11, s. 12-13

DĄBEK Krystyna : Zestaw ćwiczeń do badania poziomu umiejętności ortograficznych uczniów klas I-III // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 75-85

DEJKO Jadwiga : Kontrola i ocena, samokontrola i samoocena na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego // Życie Szkoły. - 1997, nr 4, s. 240-245

DURNEJ Dorota, STASZAK Grażyna : Sprawdzian kompetencji uczniów klasy III // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 86-96

DUTKIEWICZ Kazimiera : Ocena opisowa w praktyce szkolnej // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s.13-17

DZIUBA Iwona : Ocena poziomu umiejętności ortograficznych uczniów klas II i III // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 73-74

FORTUNA Małgorzata : Jak oceniamy w klasach I-III? // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 6, s. 15, 16-17

GIZA Teresa : Problemy diagnozowania zdolności u dzieci // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 18-22

GORCZOWSKA Anna : Rodzina o ocenianiu : sprawozdanie ze spotkania z rodzicami uczniów klasy pierwszej // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 57-63

GRELOWSKA Wanda : Kontrola i ocena umiejętności czytania u uczniów klas I-III // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 36-40

JAKUBOWSKA Beata : Opinia rodziców o kryteriach oceny z wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym // Lider. - 1998, nr 11, s. 7-8

JARGIŁO Grażyna : Sprawdzamy wiadomości i umiejętności w klasach I-III na koniec roku szkolnego // Życie Szkoły. - 1997, nr 6, s. 562-570

KACZYŃSKA Ewa : O ocenianiu w nauczaniu zintegrowanym // Nowa Szkoła. - 2001, nr 5, s. 25-27

KANIA-PASTUSZKA Jadwiga : Walory oceniania w edukacji wczesnoszkolnej // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 48-51

KARBOWNICZEK Jolanta : Ocena opisowa w interpretacji rodziców uczniów klas I-III. Wnioski z badań // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 23-35

KOMORNICKA Renata : Zeszyt obserwacji dziecka w klasach I-III // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 11, s. 6

KOMORNICKA Renata, MAŁECKA Adriana : Sprawdziany integracyjne dla klas I-III // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 11, s. 14-15

KRAUZ Barbara : Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć uczniów klasy III w kształceniu zintegrowanym : standardy kompetencji w trzech poziomach // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 17-21

KRUCZYK Mirosława : Za czytanie - helikopter // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 6, s. 41-45

KRUSZKO Krzysztof : O ocenianiu opisowym słów kilka // Życie Szkoły. - 2002, nr 8, s. 468-470

KURYS Małgorzata : Sposoby oceniania pracy dzieci uczestniczących w zajęciach terapii pedagogicznej // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 52-56

KWAŚNIEWSKA Małgorzata : Ocena i samoocena poprawności graficznej pisma uczniów klas I-III // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 41-47

LUPA Kazimiera : System oceniania w nauczaniu zintegrowanym // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 3, s. 8-9

MARKUSZEWSKA Katarzyna, RZĄCA Elżbieta : Test sprawdzający umiejętności ucznia klasy trzeciej po pierwszym semestrze // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 4-7

MISIORNA Elżbieta : Doświadczanie oceniania przez dzieci w młodszym wieku szkolnym // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 4/5, s. 25-27

MITRĘGA Anna, MORYTO-PECIO Elżbieta : Propozycja oceny opisowej postępów dzieci // Życie Szkoły. - 1998, nr 2, s. 85-95

NAGÓRSKA Zofia, EKLER Małgorzata : Przykładowy test badający poziom umiejętności uczniów rozpoczynających klasę III // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 68-72

OCENA ucznia // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 2, s. 54-68

RZEDZICKA Wiesława : Konieczność oceny rozwoju mowy dziecka w młodszym wieku szkolnym // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 64-67

SALA Jadwiga : Konstrukcja sprawdzianów osiągnięć minimalnych z języka polskiego dla klas I-III szkoły podstawowej // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 12, wkładka s. I-VIII

SIKORA Krystyna : Zestawy ortogramów, sposoby oceniania oraz przykładowe sprawdziany // Nauczanie Początkowe. - 1997/98, nr 6, s. 18-48

SUCHORA-OLECH Apolonia : Nauczyciel przyjazny dziecku? Ocenianie dzieci w nauczaniu początkowym // Życie Szkoły. - 1997, nr 5, s. 277-285

SZCZEPAŃSKA Anna, ORCHEL Mariola : Czy ocena opisowa w klasach I-III spełnia oczekiwania nauczycieli? // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 9, s. 27-29

ŚLIWIŃSKA Dorota : W sprawie oceny opisowej // Życie Szkoły. - 1998, nr 4, s. 206-209

TKOCZ Grażyna : Badanie kompetencji w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 213-218

TRELIŃSKI Gustaw : Ocenianie osiągnięć uczniów w edukacji zintegrowanej // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 5/6, s. 72-77

TRELIŃSKI Gustaw : Podstawy programowe i ocena opisowa // Nauczanie Początkowe. - 1998/1999, nr 2, s. 5-11

WINIARSKA Elżbieta : Album osiągnięć ucznia w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 1999, nr 3, s. 182-183

WITKOWSKA Katarzyna : Propozycja oceny opisowej // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 47-51

WOJTCZAK Danuta, OPALIŃSKA Mirosława : Wybrane standardy wymagań edukacyjnych w ujęciu szczegółowym (dwie propozycje oceny osiągnięć) // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 5/6, s. 78-87

ŻMIJEWSKA Ewa : Funkcje oceny w opinii nauczycieli nauczania początkowego // Kwartalnik Edukacyjny. - 1998, nr 1, s. 21-23

ŻYWNO Irena : Dokumentacja pracy ucznia // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 31-34

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.04.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna