Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

KONTROLA I OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW,
POMIAR DYDAKTYCZNY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

ZAGADNIENIA OGÓLNE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ARTOWICZ Małgorzata : Egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych : testy. - Piotrków Tryb. : Wydaw. Tukan Remy, 2002

CELE operacyjne i zadania testowe dla kl. IV / oprac. Halina Szczecińska, Barbara Szeptalin. - Wyd. 2. - Piotrków Tryb. : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995

CHODNICKI Jerzy [i in.] : Szkolny system oceniania : praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

DAWNE i nowe formy egzaminowania / red. Bolesław Niemiecko, Wojciech Małecki. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, 2001

DYLEMATY egzaminacyjne / zebr. i oprac. Wojciech Małecki. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, cop. 1999

EGZAMIN 2002 : testy : praca zbiorowa : materiały do Egzaminu Gimnazjalnego / red. Piotr Prejbisz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000

EGZAMIN 2002 : testy szóstoklasisty : zadania, odpowiedzi, wyjaśnienia / [red. Wojciech Jędrychowski] [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

EGZAMIN gimnazjalny : standardy wymagań w pytaniach i w odpowiedziach : matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia : praca zbiorowa / red. Marcin Kurczak. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2002

EGZAMIN gimnazjalny : standardy wymagań w pytaniach i w odpowiedziach : język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie obywatelskie, podstawy wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa / red. Marta Sobocińska. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003

HUDAŃSKA Iwona : Szkolny system oceniania : wskazówki dla rad pedagogicznych. - Poznań : Oficyna Wydaw. G & P, 1999

HUDAŃSKA Iwona : Szkolny system oceniania : wskazówki dla rad pedagogicznych. - Poznań : Oficyna Wydaw. G&P, 1999

JASIŃSKA Beata, JÓŹWIK Iwona : Szkolny system oceniania : klasa 2. - Warszawa : Wydaw. JUKA, 2000

KAMIŃSKA Justyna, KARTANAS Magdalena, PAWŁOWSKA Maria : Testy sprawdzające : dla uczniów kończących szkołę podstawową. - Toruń : Akademia WiP - Wiedza i Praktyka, 2001

KARTANAS Magdalena, KONIECKIEWICZ Małgorzata : Testy sprawdzające : z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. - Toruń : Akademia WiP - Wiedza i Praktyka, 2001

KIELIN Jacek : Profil osiągnięć ucznia : przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002

KOSIŃSKA Ewa : Ocenianie w szkole : krótki poradnik psychologiczny. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2000

LISZKA Krystyna : Nauczycielskie kryteria oceniania uczniów. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. - Katowice, 2001

ŁOŚ Jolanta, RODZIŃSKA Elżbieta, SKŁADANOWSKI Henryk : Plan rozwoju szkoły oraz ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania : zagadnienia teoretyczne i praktyczne wraz z przykładowym planem rozwoju szkoły oraz ankietami ewaluacyjnymi wewnątrzszkolnego systemu oceniania. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, 2001

MATURA 2002 : testy : przedmioty obowiązkowe : język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski. Materiały Do Matury. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000

MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o ocenianiu / oprac. Grażyna Gałka Ziółkowska, Sławomir Ziemicki. - Warszawa : MEN, 1999. - 40 s. - (Biblioteczka Reformy ; Z. 17)

MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o reformie / oprac. Wojciech Książek [i in.]. - Warszawa : MEN, 1998. - (Biblioteczka Reformy ; Z. 1). - S. 20-24 : System oceniania i egzaminów

MISIAREK Stefania : Wewnątrzszkolny system oceniania : poradnik lidera wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. - Poznań : Wydaw. ARKA, 2000

NIEMIERKO Bolesław : Między oceną szkolną a dydaktyką : bliżej dydaktyki. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP S.A., 1999

NIEMIERKO Bolesław : Ocenianie szkolne bez tajemnic. Szkoła Dziś i Jutro. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

NIEMIERKO Bolesław : Pomiar wyników kształcenia. Literatura Pedagogiczna. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1999

OCENIANIE : materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych / Jerzy Chodnicki [i in.]. -Warszawa : Wydawnictwa CODN, 1999

PARIS Scott G. : Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem / przeł. [z ang.] Maciej Janowski i Magdalena Micińska. - Warszawa : WSiP, 1997. - S. 44-52 : Cel drugi : Zrozumieć zasady oceniania nakierowanego na ucznia

POMIAR dydaktyczny jako instrument doskonalenia procesu kształcenia : (na przykładzie nauczania początkowego matematyki) : praca zespołowa / pod red. Zygmunta M. Zimnego. - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995

POMIAR dydaktyczny : omówienie podstawowych pojęć / oprac. Małgorzata Świtała. - Piotrków Tryb. : Wojewódzki Ośrodek metod., 199

POPRAWA jakości pracy szkoły / pod red. Włodzimierza Kruszwickiego i Krzysztofa Symeli. - Warszawa : [Radom: ITE - Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii i Eksploatacji] , 1999

SĘKOWSKI Andrzej E. : Osiągnięcia uczniów zdolnych. - Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2000

SKŁADANOWSKI Henryk : Jak oceniać? : kryteria ocen z przedmiotów nauczania i zachowania oraz ewaluacja systemu : propozycje wymagań na oceny z przedmiotów nauczania i zachowania dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i średnich oraz ewaluacja systemu. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [ok. 2000]

SOŁTYS Danuta, SZMIGIEL Maria Krystyna : Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej. - Kraków : Wydaw. "Zamiast Korepetycji", 2000

STANDARDY wymagań egzaminacyjnych : projekt do konsultacji społecznej / oprac. Grażyna Gałka-Ziółkowska. - Warszawa : Wydaw. MEN, 1999

STRÓŻYŃSKI Klemens, GIERMAKOWSKI Marian : Jak oceniać? - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1999 (Przewodnik Nauczyciela)

SZARAN Teresa : Pomiar dydaktyczny. Biblioteka Metodyczna - Edukacja Obywatelska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

SZEWCZYK Alina, SZEWCZYK Wojciech : Testy : sprawdzające wiedzę humanistyczną : dla kandydatów na wyższe uczelnie i uczniów szkół średnich : literatura, sztuka, muzyka, film, teatr, filozofia. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Morex, 1996

SZUBAŃSKI Ryszard : Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły. - Warszawa; Łódź : Wydaw. Szkolne PWN, 1999. - S. 55-85 : Kontrola dokumentacji; S. 85-96

WALCZAK Wojciech : Jak oceniać ucznia? : teoria i praktyka. - Łódź : "Galaktyka", cop. 2001

WOJCIECHOWSKA Krystyna, KOWALIK Elżbieta : Szkolny system oceniania : oparty na pomiarze dydaktycznym. - Gdańsk : Wydaw. "Podkowa Bis", 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAJORSKA Jolanta : Ocena opisowa // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 41, s. 10

BARTCZAK Iwona : Ocena pracy ucznia : Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2001 // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 11, s. 25

BĄBEL Przemysław : Psychologiczne skutki oceniania // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 7-12

BEDNARKOWA Wiga : O zmianach w diagnozowaniu uczniów uwag kilka // Edukacja Humanistyczna. - 1998, nr 1/2, s. 27-34

BEDNARKOWA Wiga : Po co komu szkolne ocenianie // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 47, s. 5

BEDNARKOWA Wiga : Rozmyślania o ocenianiu // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 44, s. 6

BEDNARKOWA Wiga : W szkole można oceniać inaczej // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 28/29, s. 1, 6-7

BOGAJ Andrzej : Jakość kształcenia - dylematy teorii i praktyki oceniania // Edukacja. -1996, nr 4, s. 5-20

BONECKA Iwona, KUCZEREPA Waldemar : Nie bać się pomiaru dydaktycznego // Kierowanie Szkołą. - 1997/98, nr 5, wkł."Nowe w Szkole" s. 5-6

BRODA Krystyna, SUWIŃSKI Eugeniusz : Analiza wyników nauczania w szkole średniej przy pomocy komputera // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 51-55

BUKA Danuta : O właściwą rolę wypowiedzi oceniających : recenzje i opisy osiągnięć dzieci // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 5, s. 32-35

CHYLIŃSKA Irena [i in.] : Kryteria oceny zachowania ucznia jako element wewnątrzszkolnego systemu oceniania // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 1, s. 57-61

CZAJKOWSKA-KILIANEK Halina, KILIANEK Józef : Najpospolitsze błędy w ocenianiu uczniów // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 19-23

CZARNECKI Marek : Ocenianie słowne i opisowe // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 3-7

CZESZAK-GODULA Maria : Zanim postawisz złą ocenę // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 15-18

DENEK Kazimierz : Ewaluacja rezultatów edukacji szkolnej. Cz. 1-3 // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 10/11, s. 4-6; 1999, nr 1/2, s. 6-8

DENEK Kazimierz : Wewnątrzszkolna ewaluacja osiągnięć ucznia // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 6, s. 8, 9, 10, 11, 12, 13

DENEK Kazimierz : Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć ucznia // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 8-13

DENEK Kazimierz : Wewnętrzne i zewnętrzne ocenianie // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 4/5, s. 3-7

FURGOŁ Sabina, SZAFRANIEC Marek : Dwa rodzaje oceniania szkolnego : ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne a jakość pracy szkoły : VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Diagnostyka edukacyjna" - Katowice 2002 // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 30-34

GABAŁA Jadwiga : Karta oceny opisowej jako wspomaganie rozwoju ucznia // Szkolą Zawodowa. - 1999, nr 10, s. 47-49

GAŁA Jan : Egzamin zawodowy - wyzwania i działania // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 1, s. 8-11

GAŁĘSKI Artur : Jak stworzyć wewnątrzszkolny system oceniania // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 11, s. 39

GAŁKA-ZIÓŁKOWSKA Grażyna : System oceniania w reformowanej szkole // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 1, s. 5, 6, 7, 8, 9

GIERMAKOWSKI Marian : Ocena wspierająca rozwój ucznia // Nowe w Szkole. -1998/1999, nr 3, s. 16-17

GIERMAKOWSKI Marian : Wewnątrzszkolny system oceniania // Nowe w Szkole. -1998/1999, nr 7, s. 26-28 ; nr 8, s. 18-19

GOLAS Kazimierz : Ocenianie zachowania uczniów // Wychowawca. - 1999, nr 12, s. 22-24

GROENWALD Maria : Powinności oceniających // Nowa Szkoła. - 2001, nr 5, s. 13-18

GUDRO Maria : Dlaczego zmieniamy sposób oceniania? // Forum Humanistyczne. - 2001, nr 1, s. 9-10

JANCZYK Grażyna : Oceny uczniów w nowych podstawach programowych // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 5, s. 49-52

JANIK Aleksander : Stopnie rzetelne i wiarygodne?! A dlaczego nie? // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 17-19

KLIMASZEWSKA Anna : Przegląd literatury oraz charakterystyka wybranych pozycji zwartych i programów komputerowych dotyczących oceniania // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 97-108

KLUGE Przemysław : Szkoła wobec oceniania // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 4, s. 31-33

KOCUR-KOJDER Elżbieta : Nowoczesne ocenianie // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 39, s. 4

KONIECZNA-MAZUR Lidia : Głos w dyskusji o ocenianiu // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 11, s. 23-24

KONOPKA Ewa : Rodzice wolą stopnie // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 20, s. 7; nr 21, s. 13

KOPANIARZ Iwona Anna : Zalety oceny opisowej // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 23, s. 5

KORDZIŃSKI Jarosław : Nowoczesne ocenianie // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 44, s. 6

KOZAK Wioletta, LATOCH-ZIELIŃSKA Małgorzata : Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację? // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VI. - 2000/2001, nr 1, s. 66-78

KRÓLAK Joanna : Wyższy stopień wtajemniczenia // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 5, s. 8-12

KUDLAK Jolanta : Sprawdzian z zoologii dla klasy VI // Biologia w Szkole. - 1996, nr 1, s. 56-40

KUŹNICKA Mirosława : Jak oceniamy? // Szkolne Wieści. - 2002, nr 4, s. 6-7

LESZCZYŃSKA Izabela : Tak - dla kryteriów ocen na poszczególne stopnie z przedmiotów // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 4, s. 36-37

LESZCZYŃSKA Aldona : Planowanie z myślą o ocenianiu // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 4, s. 3-6

OLESKA Alicja : Szkolny i przedmiotowy system oceniania // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 10, s. 20-24

OSEWSKA Janina : Wewnątrzszkolny system oceniania // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 6, s. 5-8

PAWELSKI Leszek : System oceniania - do reformy! // Nowa Szkoła. - 1999, nr 8, s. 3-6

POŻĄDANE osiągnięcia ucznia // Lider. - 2000, nr 2, s. 5-11

PRZEWODNIK po ocenianiu // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 32, s. 6-7 RAUCH Małgorzata : Jak oceniać? // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 1, s. 14-16

SPRAWDZIAN na zakończenie szkoły podstawowej / Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 5, s. 35-34

SPYCHALSKA Teresa, STRYJSKA Jolanta : Nowe funkcje oceny // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 5, s. 14-15

SPYCHALSKA Teresa, STRYJSKA Jolanta : Refleksje na temat oceny opisowej // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 57-58

STANKIEWICZ Bożena : Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 12 w Pile // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 11, s. 40

STRÓŻYŃSKI Klemens : Egzamin i co dalej? // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 5, s. 13-17

STRÓŻYŃSKI Klemens : Kompetencje - zbadanie // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 9, s. 31-36

STRÓŻYŃSKI Klemens : Małe kompendium oceniania (VI) // Nowe w Szkole. - 1997/98, nr 9, s. 19, 20
Ważniejsze pojęcia z zakresu pomiaru dydaktycznego.

STRÓŻYŃSKI Klemens : Małe kompendium oceniania. - 1-10 // Nowe w Szkole. -1997/1998, nr 3, s. 23-34 ; nr 5, s. 12-13 ; nr 6, s. 12-13 ; nr 7, s. 16-17 ; nr 8, s. 7-8 ; nr 9, s. 19, 20 ; nr 10, s. 24-25 ; 1998/1999, nr 2, s. 23, 24-25 ; nr 3, s. 18-19 ; nr 4, s. 17-18

STRÓŻYŃSKI Klemens : Monolog i dialog pedagogiczny // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 10-14

STRÓŻYŃSKI Klemens : Narzędzie aktywizacji oceniania. - 1-3 // Nowe w Szkole. -1998/1999, nr 6, s. 18-19 ; nr 7, s. 12-13 ; nr 8, s. 14-15

STRÓŻYŃSKI Klemens : Oceniać, czyli pomagać // Nowa Szkoła. - 1999, nr 8, s. 7-10

STRÓŻYŃSKI Klemens : Ocenianie wspierające // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 9, s. 50-54

STRÓŻYŃSKI Klemens : Warsztaty z oceniania : taksonomia celów kształcenia ujęta praktycznie // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 2, s. 35-42

STRÓŻYŃSKI Klemens : Wymagania a stopnie szkolne // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 3, s. 35-38

SZCZEPANIEC Halina : Jak osiągnąć sukces : [wewnątrzszkolny system oceniania] // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 5, s. 17

SZCZEPANIEC Halina : Jak powstał nasz WSO (wewnątrzszkolny system oceniania) // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 6, s. 11, 12-13

SZYPRYT-NOWICKA Hanna : Ewaluacja szkolnego systemu oceniania // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 86-91

TANKIEWICZ Ewa : Ocenianie uczniów : moje doświadczenia i propozycje // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10, s. 607-611

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Błędy w ocenianiu // Gazet Szkolna. - 2000, nr 10, s. 17

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Ocenianie : słownik pojęć praktyki szkolnej // Gazet Szkolna. - 2001, nr 20, s. 6

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Wprawki z reformy... oceniania // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 5, s. 40-45

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Z czego składa się ocena // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 6, s. 17

TESTY egzaminacyjne do wyższej uczelni z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 1, wkładka

TOKAR Joanna : O różnych sposobach oceniania // Biologia w Szkole. - 1996, nr 2, s. 97-100

WAŃSKA Ewa : Kłopoty z ocenianiem // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 2, s. 19-20

WĘGLOWICZ Bożena : Moje refleksje na temat kryteriów ocen i w ogóle oceniania w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 13-14

WLAZŁO Stefan : Nie - dla kryteriów ocen na poszczególne stopnie z przedmiotów // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 1, s. 15-18

WLAZŁO Stefan : Raz jeszcze nie - dla kryteriów ocen na poszczególne stopnie // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 11, s. 30-31

WOJEWNIK Anna : Wszyscy wolą stopnie // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 20, s. 5

WOŁOSZYN-KORCZYK Agnieszka : Indywidualizacja oceny osiągnięć szkolnych // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 9, s. 15, 14, 15, 16, 17

ZABOROWSK1 Juliusz W. : Jak stworzyliśmy szkolny system oceniania? // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 4, dod. Kierowanie Szkołą, s. 3-6

ZAJDEL Krzysztof : Budujemy szkolne systemy oceniania i wychowania // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 4, s. 8-9

ZAJDEL Krzysztof : Ocenianie - dylematy i wątpliwości // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 14-16

ZAJDEL Krzysztof: Pomówmy o ocenianiu // Edukacja i Dialog, - 1999, nr 9, s. 47-49

ZAKRZEWSKA Elżbieta : Droga przez punkty, czyli o ocenianiu w zreformowanej szkole // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 19-21

ZIBMICKI Sławomir : Ocenianie po nowemu // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 1, s. 5, 6

ZMYSLOWSKA Marzena : Przez samoocenę do partnerstwa // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 1, s. 26-32

ŻĄDŁO Jan : Nowe zasady oceniania // Wychowawca. - 1999, nr 7/8, s. 26-28

ŻYTKO Małgorzata : Problemy oceniania szkolnego // Psychologia Wychowawcza. - 2000, nr 2/3, s. 150-156

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.04.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna