Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2011-2014

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARTUŚ Ewa : Kompetencje diagnostyczne i kreatywne nauczycieli a ich postawy wobec integracji szkolnej. - Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011
Sygn. 101802

ĆWIRYNKAŁO Katarzyna : Pełnomocność w roli kolegi i ucznia osoby z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej // W: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych / red. Bogumiła Witkowska, Karol Bidziński, Paweł Kurtek. - Kielce ; Piekoszów : "Gens", 2010. - S. 285-293
Sygn. 104233

DOMAGAŁA-ZYŚK Ewa, KARPIŃSKA-SZAJ Katarzyna : Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych. - Kraków : "Impuls", 2011
Sygn. 100579

DUBIŃSKA Beata : Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w warunkach szkoły ogólnodostępnej - koncepcja i podstawy prawne // W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja : pamięci Profesora Jana Pańczyka / red. Monika Bielska-Łach. - Warszawa : Wydaw. Akademii Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 448-463
Sygn. 98343

DYCHT Marzena : Funkcjonalne następstwa schorzeń narządu wzroku i zaburzeń widzenia a jakość edukacji dziecka słabowidzącego // W: Nierówność szans edukacyjnych - przyczyny, skutki, koncepcje zmian : praca zbiorowa / pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj . - Kraków : "Impuls", 2012. - S. 417-437
Sygn. 103336

GAJDZICA Zenon : Kształcenie pedagogów specjalnych a jakość ich pracy w kontekście integracyjnej i segregacyjnej formy edukacji specjalnej // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 155-164
Sygn. 96628

GIL Małgorzata : W kierunku edukacji włączającej w Kanadzie // W: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej / red. nauk Zenon Gajdzica. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2009. - S. 157-172
Sygn. 97996 W

GRZYB Barbara : Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013
Sygn. 102520

JEGIER Aneta, KOSOWSKA Magdalena : Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole . -Warszawa : Difin, 2011
Sygn. 101704, 101222

KOWALIK Stanisław : Integracja uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi
// W: Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Kowalik . - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2011. - S. 274-302
Sygn. 100396 W

OSIK-CHUDOWOLSKA Danuta : Możliwości współpracy szkoły z oddziałami integracyjnymi z rodziną dzieci niepełnosprawnych // W: Wychowawcza rola szkoły / pod red. Janusza Kirenki, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg, Danuty Wosik-Kawali . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2012. - S. 271-287
Sygn. 101685

OSIK- CHUDOWOLSKA Danuta : Wybrane aspekty edukacji integracyjnej uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // W: Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata : in memoriam Doktor Grażyna Tkaczyk / pod red. nauk. Marii Chodkowskiej i Danuty Osik-Chudowolskiej . - Kraków : "Impuls", 2011. - S. 195-208
Sygn. 99783

PASZKIEWICZ Aneta, ŁOBACZ Małgorzata : Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej. - Warszawa : "Difin" , 2013. - S. 206-217: Uczeń z niepełnosprawnością
Sygn. 102561 W

PRACA z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych . T. 1 / red. nauk. Anna Guzy, Danuta Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012
Sygn. 101468 W

PRACA z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych . T. 2 / red. nauk. Anna Guzy, Bernadeta Niesporek-Szamburska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013.
Sygn. 103734

RAMIK- MAŻEWSKA Irena : Wybrane obszary samooceny dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w integracyjnym systemie edukacji // W: Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej / red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało, Czesław Kosakowski, Agnieszka Źywanowska . - Kraków : "Impuls" , 2013. - S. 179-196
Sygn. 103045

ROLA Beata, DUBIŃSKA Beata, PIOTROWICZ Radosław : Poznaję i akceptuję siebie i innych : scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. - Katowice : "Credo", 2013
Sygn. 104049 - 104050

RUDEK Iwona, SOROKA-FEDORCZUK Anetta : Szkolne warunki integracji dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi // W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : obszary pracy współczesnej szkoły / red. Krystyna Ferenz, Klaudia Błaszczyk, Iwona Rudek . - Kraków : "Impuls" , 2011. - S. 151-160
Sygn. 100142

RUTKOWSKI Mirosław : Społeczne uwarunkowania edukacji uczniów z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej na wsi - między segregacją, integracją i inkluzją // W: DZIECI i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych / red. Bogumiła Witkowska, Karol Bidziński, Paweł Kurtek ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Kielce ; Piekoszów : "Gens", 2010. - S. 261-272
Sygn. 104233

RYBSKA-KLAPA Jolanta : Opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach w warunkach szkoły ogólnodostępnej // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / red. Bożena Muchacka. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006. - S. 195-210

SKIBSKA Joanna : Dostosowanie przestrzeni szkoły ogólnodostępnej do potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) // W: Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Anny Klinik . - Kraków : "Impuls" Katowice : Uniwersytet Śląski , 2013. - S. 89-98
Sygn. 103886 W

SKRZETUSKA Ewa : Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczących się w integracji // W: Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata : in memoriam Doktor Grażyna Tkaczyk / pod red. nauk. Marii Chodkowskiej i Danuty Osik-Chudowolskiej . - Kraków : "Impuls" , 2011. - S. 209-215
Sygn. 99783

WAWRZYNKOWSKA Katarzyna : Holandia i Polska - nierówne szanse edukacyjne? : analiza systemów kształcenia specjalnego // W: Nierówność szans edukacyjnych - przyczyny, skutki, koncepcje zmian : praca zbiorowa / pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj . - Kraków : "Impuls" , 2012. - S. 163-170
Sygn. 103336

ZABORNIAK-SOBCZAK Małgorzata : Przemoc strukturalna wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / red. Beata Szluz. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 67-71
Sygn. 98307
Miejsce dziecka niepełnosprawnego w polskim systemie szkolnictwa. Włączanie uczniów niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych (integracja okryta/ indywidulana/ formalna) a przemoc strukturalna.

ZACHARUK Tamara : Edukacja inkluzyjna szansą dla uczniów nieprzystosowanych społecznie // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna / red. nauk. Anna Kieszkowska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011. - S. 431-438
Sygn. 99785 W

ZAMKOWSKA Anna : Edukacja włączająca - wybrane dylematy // W: Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Anny Klinik . - Kraków : "Impuls", 2013. - S. 69-77
Sygn. 103886 W

ZAMKOWSKA Anna : Wsparcie w rozwoju emocjonalno-społecznym dziecka z niepełnosprawnością // W: DZIECI i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych / red. Bogumiła Witkowska, Karol Bidziński, Paweł Kurtek ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Kielce ; Piekoszów : "Gens", 2010. - S. 409-416
Sygn. 104233

ZAWADZKA-BARTNIK Elżbieta : Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami). - Kraków : "Impuls", 2010
Sygn. 102940

ZYCH Wanda : Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych jako wyzwanie dla współczesnego systemu oświaty // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2005. - S. 207-212
Sygn. 98643

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BĄBKA Jarosław : Współpraca gimnazjalistów w grupach zadaniowych // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 84-92

BOCHEŃSKA Elżbieta, ZBOROWSKA Elżbieta : Klasy integrujące - dobrym rozwiązaniem
// Meritum. - 2011 , nr 1 , s. 58-63

BOJAR Barbara : Nauczanie ucznia z zaburzeniami słuchu w klasie integracyjnej : historia przypadku opisana na bazie 6-letnich doświadczeń // Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 81-84

BRYCH Teresa, GOŁĘBIOWSKA Marzena : Międzyszkolny Program Integracyjny "Iskierka przyjaźni" //Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 303-305

ĆWIRYNKAŁO Katarzyna, ŻYTA Agnieszka : Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? : doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa w relacjach matek // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 3, s. 186-201

DRACHAL Halina : O godzeniu i radzeniu sobie // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 19, s. 8
Relacja z I Ogólnopolskiej Konferencji "Społeczne, pedagogiczne i organizacyjne dylematy wprowadzania edukacji włączającej" (Częstochowa, 23 kwietnia 2013 r.).

DRACHAL Halina : Włączanie po polsku // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 9, s. 11
Raport NIK. Jak szkoły kształcą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

DYKCIK Władysław : Włączanie społeczne wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie : refleksje wokół jubileuszu 50-lecia powstania, rozwoju i osiągnięć Państwowego Zakładu Wychowawczego w Borzęciczkach // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 5, s. 349-363

FIEDORCZUK Justyna, FIEDORCZUK Irena : System wartości młodzieży szkół integracyjnych // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 17-25

FIRKOWSKA-MANKIEWICZ Anna : Co nowego w edukacji włączającej // Edukacja. -2010, nr 2, s. 16-23

FLIS Renata : Organizacja edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - edukacja dla przeszłości // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 1/2, s. 26-33

GAJDZICA Zenon : Inkluzja wymaga wsparcia / rozm. Halina Drachal // Głos Nauczycielski. -2013, nr 20, s. 5

GAJDZICA Zenon : Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej o swojej pracy z dzieckiem lekko niepełnosprawnym intelektualnie : wyniki badań podłużnych // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 155-163

GAJDA Anna, PŁOCKA Weronika, ŚWIDER Magdalena : Na niebiesko dla autyzmu! // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 4, s. 29

GAJEK Elżbieta : Narzędzia cyfrowe ułatwiające pracę nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - na przykładzie nauki języka obcego // Meritum. - 2011, nr 1 , s. 70-73

GAŁAN Anna : Praca nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych / rozm. Magdalena Bysyngier // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 38-39

GĘGA Monika : Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie // Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s. 31-33

GŁODKOWSKA Joanna : Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 5-16
Zagadnienia kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polskim systemie oświaty oraz edukacja integracyjna/włączająca. Dostęp uczniów niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych.

GRABOWSKA Anna : Integracja w Unii // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 4, s. 24-25

GROCHOWSKA-POPŁAWSKA Magdalena : Dziecko z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 54-56, 58

JABŁOŃSKA Wanda Agnieszka : Rozważania o integracji // Meritum. - 2011, nr 1, s. 8- 11

JAŁOWIECKA Aneta : Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wycieczce - pytania i odpowiedzi // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 4, s. 49-56

KAROLOW- SYNOWSKA Karolina : Osoba niewidoma w świecie książek // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna s. I-III
Scenariusz zajęć dla gimnazjów.

KLARO-CELEJ Lidia : Uczeń ze SPE może się znaleźć w każdej szkole // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 4, s. 56-58

KLENIEWSKA Irena : Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i nauczanie indywidualne : dyskryminacja czy wyrównywanie szans // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 306-310

KRAWCZONEK Magdalena : Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 48-50

KUCIŃSKA Elżbieta : Szkoła w procesie wspomagania ucznia - przeszkoda czy zachęta? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 5-11

LEŚNIEWSKA Katarzyna : Praca z rodzicami // Dyrektor Szkoły. -2014, nr 4, s. 77-80
Sposoby i fazy współpracy nauczycieli, specjalistów pracujących w szkole i rodziców dziecka z trudnościami. Rodzice a szkoła prowadząca edukację włączającą.

LEŚNIEWSKA Katarzyna : Praca z rodzicami // Dyrektor Szkoły. - 2014 nr 4 s. 77-80
Edukacja włączająca. Współpraca szkoły z rodzicami dziecka niepełnosprawnego

LEŚNIEWSKA Katarzyna : Rola rodziców // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 74-76
Sposoby włączania rodziców w proces wspomagania dzieci. Rodzice a szkoła prowadząca edukację włączającą.

LEŚNIEWSKA Katarzyna : Włączanie wyzwaniem dla szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 70-73

ŁUPIŃSKA Katarzyna, SOROCZYŃSKA Agnieszka : Społeczna integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Meritum. - 2012, nr 4, dod. Oświata Mazowiecka, nr 4, s. 18-21

MAŁACHOWSKA Grażyna : Edukacja włączająca - nowe wyzwania // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 3, s. [72]

MARCINKOWSKA Barbara : Nauczyciel wszystkich uczniów // Meritum. - 2009, nr 2, s. 36-38

MASTERAK-BARAN Aleksandra : Różne oblicza integracji // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 16-28
Idea integracji osób niepełnosprawnych, czym jest integracja, integracja edukacyjna uczniów niepełnosprawnych.

NAZARCZUK Milena : Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży niewidzącej w szkołach ogólnodostępnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2, s. 43-47

NAZARCZUK Milena : Wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem w warunkach szkoły ogólnodostępnej // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s. 214-224

NITYCHORUK Piekarz Ilona : Uczeń ze sprzężoną niepełnosprawnością w przedszkolu i w szkole ogólnodostępnej // Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 59-69

OGRODZKA-MAZUR Ewa : Reformowanie oświaty a wychowanie międzykulturowe w niższych klasach szkoły podstawowej // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 2, s.103-[112]
Doświadczenia, problemy i perspektywy kształcenia integralnego i możliwości realizowania wychowania międzykulturowego w klasach I-III. Charakterystyka wybranych autorskich programów wychowania międzykulturowego.

OLSZÓWKA Iwona : Dylematy edukacji włączającej // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 16, s. 13

OPATOWSKA Alicja, GAŁKOWSKI Tadeusz : Świadomość emocji uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 334-345

OŻÓG-RADEW Maria : Dzieci niepełnosprawne w klasie integracyjnej // Meritum. - 2012, nr 3, dod. : Oświata Mazowiecka, nr 3, s. 11-15

PASZKIEWICZ Aneta : Integracja wielowymiarowa uczniów z niepełnosprawnością // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 27-34

PASZKIEWICZ Aneta : Rozpoznanie sytuacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie szkoły // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 7,s. 33-39

PUKACZ Aneta : Edukacja włączająca czy nauczanie specjalne ? //Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 185-192

RECZULSKA Magdalena Teresa : O integracji - czyli miłość odmieniana przez przypadki // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 22-29

RĘKOSIEWICZ Małgorzata : Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną poza granicami Polski // Remedium. - 2013, nr 10, s. 22-23

RUBINIEC Jolanta : Edukacja włączająca w krajach Unii Europejskiej. Dzieci z Autyzmem : toruński przykład integracji szkolnej // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 11/12, s. 62-65

SIBIELSKI Krzysztof : Edukacja włączająca : nowy kierunek w polskiej edukacji // Przegląd Edukacyjny. - 2011, [nr] 2, s. 2-3

SIKORA Renata : Stres uczniów klas integracyjnych : (raport z badania) // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 45-48

STEC Jacek : Edukacja włączająca : na czym polega, jak ją zorganizować? // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 40, s. 52-54

SUCHOCKA Mirosława : Prawo do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 79-81

SUCHOCKA Mirosława : Uczniowie z problemami intelektualnymi w szkole masowej // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 11, s. 23-26

SZADKOWSKA Joanna : Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym - doświadczenia praktyczne w szkole ogólnodostępnej // Meritum. - 2012, nr 3, dod. "Oświata Mazowiecka" 2012, nr 3, s. 18-21

SZUMSKI Grzegorz, KARWOWSKI Maciej : Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na tle uczniów sprawnych intelektualnie : znaczenie formy kształcenia i płci // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 3, s. 33-55

TARWACKI Marek : Edukacja włączająca w szkole w Łajskach // Meritum. - 2011, nr 1, s. 50-52

WIŚNIEWSKA Elżbieta : Realizacja potrzeby kontaktu dziecka niepełnosprawnego z dzieckiem zdrowym w warunkach szkoły integracyjnej // Chowanna. - 2009, t. 1, s. 155-167

WYBRANOWSKA Małgorzata : Świąteczne Anioły : scenariusz zabawy integracyjnej dla młodszych uczniów szkoły podstawowej, świetlic, domów dziecka // Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 30-31

ZACHARUK Tamara : Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów // Meritum. - 2011, nr 1, s. 2-7
Edukacja włączająca to kształcenie integracyjne uwzględniające indywidualne potrzeby poszczególnych uczniów. Edukacja włączająca skupia się na tym, aby dziecko niepełnosprawne czuło się pełnoprawnym członkiem społeczności klasowej, a nauczyciel prowadzący czuł się za nie odpowiedzialny.

ZACHARUK Tamara : Podstawowe założenia edukacji inkluzyjnej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011 , nr 3/4 , s. 5-10

ZAMKOWSKA Anna : Kształcenie integracyjne : korzyści i bariery // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 5-10

ZAWIDNIAK Nina : Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 30-36

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.05.2015


© Biblioteka Pedagogiczna