Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

EKOLOGIA A UNIA EUROPEJSKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KONSUMENCI, środowisko, zdrowie, żywność. - Warszawa : Urząd Komitetu Edukacji Europejskiej, 2003. - (O co Pytamy Najczęściej; 6)

OCHRONA środowiska w integrującej się Europie / pod red. Anny Sas-Badowskiej. - Radom : Studium Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, 2001

OCHRONA środowiska w integrującej się Europie. Cz. II / pod red. Anny Sas-Badowskiej. - Radom : Instytut Organizacji i Ochrony Pracy Studium Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, 2002

PESZKO Grzegorz, RĄCZKA Jan, KISIŁA Olga : Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAT na firmy // Ekoświat. - 2003, nr 2, s. 46-47
Pilotażowy program ekologiczny finansowany przez rząd Danii.

BONENBERG Krystyna : Utrzymać wysoki poziom Ocen Oddziaływania na Środowisk (OOŚ) // Aura. - 2002, nr 9, s. 19-20

CURZYDŁO Józef : Ekologiczne mosty łączą środowisko : zwierzęta są przeciwne budowie autostrad // Aura. - 2002, nr 6, s. 6-8
O europejskich zielonych mostach.

CZUDAK-KIERSZ Jolanta : Komisja Europejska nie dostrzega zagrożeń // Aura. - 2003, nr 7, s. 30

CZUDAK-KIERSZ Jolanta : Pomoc z funduszu ISPA // Aura. - 2002, nr 9, s. 27

CZUDAK-KIERSZ Jolanta : Złotówki i euro na środowisko // Aura. - 2003, nr 8, s. 32
O Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Spójności.

DYSZCZYŃSKI Zygmunt : Unijna pomoc // Ekoświat. - 2003, nr 9, s. 31
Uczestnictwo Unii Europejskiej w kosztach budowy polskich mostów.

FILTECH Europa // Ekoświat. - 2003, nr 10, s. 30
Konferencja poświęcona zagadnieniu filtrowania i odseparowywania substancji.

FUNDUSZ Spójności // Aura. - 2003, nr 3, s. 19
Wsparcie finansowe dla krajów UE.

GARŚCIA Edward : Okresy przejściowe // Aura. - 2001, nr 4, s. 3

GARŚCIA Edward : Polskie wiano akcesyjne // Aura. - 2003, nr 5, s. 3

GARŚCIA Edward : Pomoc finansowa Unii Europejskiej // Aura. - 2002, nr 9, s. 5

GARŚCIA Edward : Więcej optymizmu // Aura. - 2002, nr 3, s. 3

GARŚCIA Edward : Z optymizmem do Unii Europejskiej // Aura. - 2004, nr 1, s. 3

GRUSZECKI Krzysztof : Ochrona przyrody w prawie Unii Europejskiej // Aura. - 1999, nr 5, s. 4-5

HADJIRAFTIS Grażyna : Prawo do korzystania ze środków Unii Europejskiej // Aura. - 2003, nr 12, s. 4-6

JAWORSKA Grażyna, REJDYCH-MARTYNIAK Małgorzata : Oszczędniej z prądem // Ekoświat. - 2004, nr 2, s. 11
Międzynarodowy (europejsko-azjatycki) program oszczędzania energii "SPARE" dla uczniów.

KARPIŃSKA Katarzyna : Lasy w Europie // Ekoświat. - 2003, nr 6, s. 31

KLIMA Kazimierz : Rolnictwo ekologiczne w Polsce i w Unii Europejskiej // Aura. - 2003, nr 4, s. 8-9

KOPTA Tadeusz : Opłaty drogowe warunkiem zrównoważonego transportu // Aura. - 2002, nr 3, s. 9-10

KOZIOŁ Józef : BOŚ przed akcesją Polski do Unii Europejskiej // Aura. - 2002, nr 9, s. 10-11

KOZŁOWSKI Stefan : Programy ochrony środowiska // Aura. - 2003, nr 8, s. 9-10

KOZŁOWSKI Stefan : Spojrzenie w przyszłość // Aura. - 2003, nr 3, s. 6
O obowiązujących standardach europejskich.

MALESA Ewa : Ochrona środowiska w Polsce w perspektywie członkostwa w UE // Aura. - 2001, nr 12, s. 34-35

MIĘDZYNARODOWE Targi Ekologiczne : Poleko 2003 // Ekoświat. - 2004, nr 1, s. 36-37
Temat targów - "Ochrona środowiska w Unii Europejskiej - korzyści i wyzwania dla Polski".

MIKUŁA Janusz : Dyrektywa IPPC : zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń // Aura. - 2003, nr 3, s. 4-5

MIZERA Andrzej : Woda do picia i na potrzeby gospodarcze : jakościowe aspekty w świetle wytycznych WHO, dyrektyw UE i polskiego prawa // Aura. - 2002, nr 2, s. 10-11

NARODOWY Plan Rozwoju Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2004-2006 // Aura. - 2002, nr 9, s. 6-10

NEGOCJACJE o członkostwo Polski w Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska // Aura. - 2001, nr 4, s. 4-7

NEGOCJACJE z UE dotyczące środowiska // Aura. - 2001, nr 12, s. 35-36

NIESYTO Grażyna : Dostosowanie polskiego prawa ekologicznego do przepisów Unii Europejskiej // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 54-57

NITECKA-WALERYCH Anna : W jakiej kondycji do Unii Europejskiej? // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 15-18
Edukacja prozdrowotna.

OCENA nowych regulacji prawnych // Aura. - 2002, nr 5, s. 6-8

OKRASIŃSKI Krzysztof : Unijna dyrektywa składowiska // Aura. - 2003, nr 12, s. 6-7
Dyrektywa Wspólnoty Europejskiej 99/31/EC w sprawie budowy, eksploatacji i zmniejszania ilości składowisk odpadów.

POLITYKA wodna Unii Europejskiej // Aura. - 2003, nr 4, s. 39

POTRZEBA ekologicznego nawrócenia // Ekoświat. - 2003, nr 9, s. 41
Konferencja "Wychowanie do odpowiedzialności za dzieło stworzenia i zrównoważony rozwój" Rady Konferencji Biskupów Europy.

POZWOLENIE zintegrowane // Aura. - 2003, nr 2, s. 19
Dyrektywa IPPC - unijna regulacja służąca ograniczeniu emisji gazów, pyłów, ścieków etc.

RADY na odpady // Ekoświat. - 2004, nr 2, s. 30
Europejska Platforma na rzecz Recyklingu (ERP); dyrektywa WEEE.

SIUTA Jan : Unijne propozycje uregulowania przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych // Aura. - 2002, nr 7, s. 12-13

SOZAŃSKI Jarosław : Zrównoważony rozwój a ochrona środowiska we Wspólnotach Europejskich. Cz. 1-2 // Aura. - 2003, nr 2, s. 16-18; nr 3, s. 13-14

SYMONIDES Ewa : Puszcza Białowieska unikatowym skarbem Europy // Aura. - 2002, nr 8, s. 4-5

ŚRODOWISKO nie zna granic // Aura. - 2002, nr 5, s. 35

TO MY tworzymy dla siebie warunki życia // Aura. - 2004, nr 1, s. 4-5
Wywiad z Ministrem Środowiska Czesławem Śleziakiem dotyczący prac legislacyjnych w zakresie ochrony środowiska po wejściu Polski w struktury unijne.

WAŁOWSKI Tomasz : Ogrodnictwo biodynamiczne w Niemczech : na przykładzie Demeter Gartnerei Sanmann // Aura. - 2002, nr 3, s. 31

WAŁOWSKI Tomasz : Opakowania jako obciążenie środowiska w kontekście integracji Polski z UE // Aura. - 2001, nr 1, s. 7-9

WAŁOWSKI Tomasz, JUSZKIEWICZ Wiesława : Funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych w Dolnej Saksonii : (na przykładzie biodynamicznego gospodarstwa Bauckhof) // Aura. - 2003, nr 12, s. 26-27
Rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej - stan na 31 XII 2001 (dane statystyczne dotyczące piętnastu krajów).

WILKOWSKI Jerzy : Ekologiczno-unijne dylematy // Ekoświat. - 2004, nr 2, s. 27

WILKOWSKI Jerzy : Z pomocą Unii // Ekoświat. - 2003, nr 2, s. 31

WOJTASIŃSKI Krzysztof : Wodne drogi // Ekoświat. - 2003, nr 11, s. 18-19
Trendy w UE dotyczące żeglugi śródlądowej.

WYCIŚLIK Andrzej : "POLEKO 2002" : Międzynarodowe Targi Ekologiczne // Aura. - 2003, nr 1, s. 30-31

VULKANIA - Europejski Park Wulkaniczny // Aura. - 2004, nr 3, s. 17

ZALESIANIE Europy // Ekoświat. - 2003, nr 9, s. 28

ZIELONĄ drogą do Europy // Ekoświat. - 2004, nr 3, s. 6-7

ZOBOWIĄZANIA Polski wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej : ważne dyrektywy, które musimy realizować. Cz. 1-2 // Aura. - 2003, nr 7, s. 25-26; nr 8, s. 23-25

ŻELICHOWSKI Stanisław : Kierownictwo resortu ochrony środowiska o podstawowych problemach związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej // Aura. - 2002, nr 3, s. 4-5
Polityka ekologiczna państwa.

ŻELICHOWSKI Stanisław : Polska a Unia Europejska, przygotowanie do szczytu w Johannesburgu // Aura. - 2002, nr 6, s. 4-5

ŻELICHOWSKI Stanisław : Przyroda polska : wypowiedzi kierownictwa resortu ochrony środowiska na temat podstawowych problemów związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej // Aura. - 2002, nr 5, s. 4-5

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 31.03.2004

 

 


© Biblioteka Pedagogiczna