Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

NAUCZANIE JANA PAWŁA II
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) - papież w latach 1978-2005.

Jako papież w licznych opublikowanych encyklikach, adhortacjach i innych ważnych dokumentach kościelnych podejmował problematykę wartości, wizji człowieka i świata, godności osoby, wychowania, rodziny, rodzicielstwa i małżeństwa, świętości, personalizmu chrześcijańskiego, humanizmu, etyki społecznej, choroby, cierpienia i niepełnosprawności, pedagogiki społecznej, filozofii kultury, wolności, patriotyzmu.

 

POZYCJE DOSTĘPNE W ZBIORACH BPP


WYDAWNICTWA ZWARTE

BĘBAS Sylwester : Działalność i nauczanie Jana Pawła II jako inspiracja dla zmian w resocjalizacji i wykonywaniu kary pozbawienia wolności // W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 269-289
M.in. resocjalizacja w zakładach karnych w świetle nauczania Jana Pawła II, wpływ posługi i nauczania Jana Pawła II kierowanego do więźniów na ich życie.
Sygnatura: 100479

BĘBAS Sylwester : Nauczanie Jana Pawła II w aspekcie funkcjonowania zakładów karnych i resocjalizacji więźniów // W: Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji / red. Franciszek Kozaczuk. -  Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. - S.163-173
Sygnatura: 104431

BĘBAS Sylwester : Rola religii i duszpasterstwa więziennego w pracy penitencjarnej // W: Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. - S. 291-312
M.in. rola religii, miłosierdzia Bożego w pracy penitencjarnej, posługa i działalność Jana Pawła II na rzecz więźniów.
Sygnatura: 100475W

BIAŁAS Marcin : Miłość jako środek i najwyższy cel wychowania // W: Oblicza miłości w pedagogice / red. nauk. Marcin Białas, Dorota Ruszkiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 123-134
Wychowanie w ujęciu Jana Pawła II
Sygnatura: 98793-98794

BILICKI Tomasz : Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień. - Kraków : "Impuls", 2000
Sygnatura:86846
Sygnatura:27424 Filia w Bełchatowie
Sygnatura:28114 Filia w Opocznie
Sygnatura:32569 Filia w Radomsku
Sygnatura:38029, 39674 (wyd. 2 popr. z 2005 r.) Filia w Tomaszowie Maz.

BITTNER Ireneusz : Idea człowieka - osoby w polskiej myśli filozoficznej doby romantyzmu : jej opcje i antycypacje we współczesnym personalizmie chrześcijańskim. - Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. - S. 155-195 : Bycie osobą - personalistyczna wykładnia człowieka jako osoby i podmiotu osobowego w poglądach Karola Wojtyły - Papieża Jana Pawła II
Sygnatura: 104959-104960
Sygnatura: 31590 Filia w Bełchatowie

BONIECKI Adam : Zrozumieć Papieża : rozmowy o encyklikach / rozm. Katarzyna Kolenda-Zaleska. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2003
Sygnatura: 29919 Filia w Opocznie

CHROBAK Stanisław : Inspiracja chrześcijańska w wychowaniu w kontekście listu apostolskiego Jana Pawła II : Novo millenio inneunte // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania / red. Wiesława Korzeniowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - S. 141-151
Sygnatura: 90883
Sygnatura: 28231 Filia w Bełchatowie

CHROBAK Stanisław : Personalistyczny wymiar pedagogii Jana Pawła II // W: Wychowanie na rozdrożu : personalistyczna filozofia wychowania / red. Franciszek Adamski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. - S. 195-208
Osoba podmiotem wychowania. Osoba w relacji do Boga. Wychowanie we wspólnocie. Rola szkoły i uniwersytetu w wychowaniu. Wychowanie ku świętości. Samowychowanie i formacja. Odkrywanie pełnej prawdy o człowieku, sensie jego bytu i istnienia.
Sygnatura: 89021
Sygnatura: 27233 Filia w Bełchatowie

CUDAK Sławomir : Miłość w naukach Jana Pawła II (wybrane zagadnienia) // W: Oblicza miłości w pedagogice / red. nauk. Marcin Białas, Dorota Ruszkiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 15-25
Miłość między kobietą i mężczyzną w nauczaniu Jana Pawła II.
Sygnatura: 98793-98794

ECLER-NOCOŃ Beata : Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły : rzecz dla pedagogów. - Katowice : "Śląsk", 2009
Sygnatura:98259

ELEMENTARZ Jana Pawła II : dla wierzącego, wątpiącego i szukającego / teksty wybrał i ułożył Krzysztof Dybciak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001
Sygnatura: 27767 Filia w Bełchatowie

ENCYKLIKI Ojca Świętego Jana Pawła II . - Wyd. 3 uzup. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",2003
Sygnatura: 28767 P Filia w Bełchatowie

FILOZOFIA i myśl społeczna Jana Pawła II / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - (Studia Religioznawcze. Seria A, Historia i Teoria Religii, ISSN 0081-6868 ; 17)
Sygnatura: 48499
Sygnatura:18406 Filia w Bełchatowie
Sygnatura:20950 Filia w Opocznie

GAJDA Janusz : Pedagogika kultury w zarysie. - Kraków : "Impuls" , 2006. - S. 141-162 : Pedagogika religijna, chrześcijańska i personalistyczna - bliska pedagogice kultury 
Sygnatura: 93836 W, 93958

GOŁĄBEK Emilian : Bandżi na drucie : przewodnik po świecie młodych. - Poznań : Wydawnictwo św. Wojciecha, 2008. - S. 9-23 : Człowiek o szerokich horyzontach i orlim spojrzeniu : Jana Pawła II spór o młodzież
Sygnatura: 97152

GRUCA-MIĄSO Urszula : Opieka jako kategoria moralna z perspektywy familiologa // W: Familiologia XXI wieku : wyzwania i oczekiwania / red. nauk. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. - S. 13-33
M.in. nauczanie Jana Pawła II
Sygnatura: 104433

JANKOWSKI Henryk Marian : Współczesna rodzina w myśli Jana Pawła II - zagrożenia i problemy // W: Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny? = Rodina pro Evropu nebo Evropa pro rodinu? / red. Bronisława Dymara ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ; Katedra Pedagogiki Nauczania Początkowego i Kształcenia Alternatywnego w Ostrawie. - Kraków : "Impuls", 2006. - (Dialog bez Granic ; T. 2). - S. 177-190
Sygnatura: 94606

JAROŃ JÓZEF : Z etyką na ty : od egipskiego Ptahhotepa do Karola Wojtyły. - Łódź ; Mysłaków : "Dajas", 1995. - S. 183-185 : Karol Wojtyła
Sygnatura: 81953

JAROŃ Józef : Twórczość etyczna Karola Wojtyły // W: Mazowieckie Studia Humanistyczne. Rocznik 1, 1995, Nr 1 / red. naczelny Andrzej Koryn. - Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1995. - S. 43-61
Geneza poglądów filozoficzno-etycznych K. Wojtyły. Zagadnienia moralne w dramatach K. Wojtyły. K. Wojtyła wobec fenomenologii Maxa Schellera. Problematyka etyczna w "Wykładach lubelskich" K. Wojtyły. Personalizm K. Wojtyły. Niektóre kwestie metodologiczne w ujeciu K. Wojtyły.
Sygnatura: 99982

KELLER Józef : Wizja świata papieża Jana Pawła II // W: Kościół współczesny : dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II / red. Wiesław Mysłek, Mirosław Nowaczyk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 7-19
Sygnatura: 58595
Sygnatura: 32790 Filia w Tomaszowie Maz.

KOŁODZIEJCZYK Kazimierz : Etyka społeczna Karola Wojtyły. - Toruń : "Adam Marszałek", 2000
Sygnatura:87956
Sygnatura:28029 Filia w Bełchatowie
Sygnatura:32578 Filia w Radomsku

KORNAS-BIELA Dorota : Osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca - nauczanie Jana Pawła II // W: Rodzina : źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001 - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 63). - S. 357-384
Sygnatura: 89160, 94442

KOWALCZYK Stanisław : Filozofia kultury : próba personalistycznego ujęcia problematyki. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - S.191-206 : Koncepcja kultury Jana Pawła II
Pojęcie, typy, cele i zagrożenia kultury. Kultura - tworem człowieka jako osoby. Społeczny charakter kultury. Kultura a religia. Papieska Rada do Spraw Kultury.
Sygnatura: 88928

KUPCZAK Jarosław : Dar i komunia : teologia ciała w ujęciu Jana Pawła. - Kraków : "Znak", 2006
Sygnatura:29921 Filia w Opocznie

LUBER Dorota : Pedagogia VII Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny na tle wybranych idei Jego życia i posługi / Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2003
Sygnatura:42764 Filia w Tomaszowie Maz.

MARKOCKI Zygmunt : Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu Jana Pawła II //W: Nauczyciel andragog u progu XXI wieku / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2421). - S. 293-300
Sygnatura: 28315 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 40002 Filia w Tomaszowie Maz.

MAZAN Andrzej : Wychowawcze zadania rodziny wobec wybranych wyzwań współczesnej demokracji // W: Pedagogika rodziny : wybrane problemy / red. Agnieszka Regulska 
Warszawa : Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2010. - S. 11-17
Sygnatura: 104157

MIĄSO Janusz : Antropologia, wychowanie, miłość : zarys antropologii wychowania Jana Pawła II. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004
Sygnatura: 93544

MICHALSKI Ryszard : Chrześcijańska wizja odrodzenia człowieka : katolicka nauka społeczna w Polsce przeciwko moralnym skutkom kapitalizmu i totalitaryzmu 1918-1989 / Ryszard Michalski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995. - S. 33-38, 76-79, 117-118, 121-124, 127, 132-134, 138-145
Sygnatura: 81590

MORCINIEC Piotr : Humanizm Jana Pawła II jako inspiracja kulturowo-wychowawcza // W: "Dzisiejsze czasy" - edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 15-33
Sygnatura: 94366

MUSZYŃSKI Wojciech : Miłość w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI // W: (ROZ)CZAROWANIE? : miłość i związki uczuciowe we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : "Adam Marszałek", 2009. - (Przestrzenie Życia Społecznego / przew. Rady Serii Marek Sokołowski). - S. 119-131
Sygnatura: 98614

MYSŁEK Wiesław : Jan Paweł II wobec kwestii społecznej. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008
Sygnatura:30652 Filia w Opocznie

NAGÓRNY Janusz : Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa : na kanwie nauczania Jana Pawła II // W: Rodzina : źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : Towarzystwo Nakowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001 - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 63). - S. 137-157
Sygnatura: 89160, 94442

Nauczanie społeczne : trzecia pielgrzymka do Polski, 8-14 czerwca 1987 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1988
Sygnatura: 65535

PARYSEWICZ Beata : Macierzyństwo w świetle nauczania Jana Pawła II : wybrane aspekty // W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych / red. Julia Gorbaniuk, Beata Parysewicz. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - (Centrum Badań nad Rodziną ; t. 3). - S. 191-202
Sygnatura: 97484

PAWELEC Lidia : Rodzina w nauczaniu papieża Jana Pawła II // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 1 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 51-62
Sygnatura: 95379

PŁUŻAŃSKI Tadeusz : Sprzeczność prowadzi naprzód. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1984. - S. 203-214 : Jana Pawła II koncepcja człowieka ; S. 215-230 : Elementy doktryny i praktyki politycznej Jana Pawła II
Sygnatura:51965
Sygnatura: 30826 Filia w Tomaszowie Maz.

RUMAN Natalia Maria : Znaczenie antropologii wychowania integralnego na kanwie nauczania Jana Pawła II w percepcji eschatologicznej // W: Wychowanie dziecka - między tradycją a współczesnością / red. nauk. Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Natalia Maria Ruman. - Toruń : "Adam Marszałek", 2014. - (Pedagogika a Etnologia i Antropologia Kulturowa). - S. 115-135
Sens istnienia - wstępne rozważania. Integralna wizja osoby - godność człowieka. Śmierć jako wartość w kulturze. Zagadnienie śmierci i umierania w rozwoju świadomości dzieci. Wychowanie do nadziei - aspekt eschatologiczny.
Sygnatura: 104400  

RYNIO Alina : Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II / Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Pedagogiki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004
Sygnatura:29533 Filia w Bełchatowie

SOBCZYSZYN Urszula : Wybrane aspekty nauczania Jana Pawła II jako wyzwanie dla więźniów i służb penitencjarnych // W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 259-267
Sygnatura: 100479

SOKOŁOWSKI Marek : Od realu do wirtualu : szkice o mediach i dziennikarstwie. - Toruń : "Adam Marszałek", 2014. - S. 68-74 : Komunikacja jako wartość w nauczaniu Jana Pawła II
Sygnatura: 104401

SORKOWICZ Anastazja : Geniusz kobiety - kilka słów o feminizmie Jana Pawła II // W: Rodzina - w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji : szkice monograficzne / red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Nr 2541). - S. 18-26
Sygnatura: 96607

SORKOWICZ Anastazja : Współpraca rodziny i szkoły w myśli społecznej Jana Pawła II // W: Współczesna rodzina : dylematy teorii i praktyki pedagogicznej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Janusza Stanka i Wojciecha Zająca ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011. - S. 94-105
Sygnatura: 30634 Filia w Opocznie

SORKOWICZ Anastazja : Wychowanie w rodzinie - w nauczaniu Jana Pawła II : (wybrane zagadnienia) // W: Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / red. nauk. Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 47-53
Sygnatura: 95947
Sygnatura: 29339 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 34252 Filia w Radomsku

STARNAWSKI Witold : Szkoła Rodziców w świetle nauczania Jana Pawła II // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : wydawnictwo KUL, 2007. - S. 81-90
Sygnatura: 95676
Sygnatura: 30039 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 34588 Filia w Radomsku
Sygnatura: 40778 Filia w Tomaszowie Maz.

SZTABA Mariusz : Permanentna edukacja rodziców pilnym wyzwaniem doby współczesnej w świetle nauczania Jana Pawła II // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 57-80
Sygnatura: 95676
Sygnatura: 30039 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 34588 Filia w Radomsku
Sygnatura: 40778 Filia w Tomaszowie Maz

SZUKAŁEM was... / Paweł II Jan ; wybór i układ Janusz Poniewierski. - Kraków : "Znak", 2005
Sygnatura: 29918 Filia w Opocznie

ŚLEDZIANOWSKI JAN : Niepełnosprawni i "pełnosprawni". - Kielce : "Jedność", 2012. - S. 34-49 : Świadectwo życia i nauczania Jana Pawła II do niepełnosprawnych i "pełnosprawnych"
Sygnatura: 101501
Sygnatura: 31690 Filia w Bełchatowie

ŚNIEŻYŃSKI Marian : Antropologiczne aspekty dziedzictwa kulturowego w świetle przeprowadzonych badań // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / red. Bożena Muchacka. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 93-103
Antropologia chrześcijańska. Nauczanie Jana Pawła II.
Sygnatura: 94453

ŚWIERCZEK Antoni : Odpowiedzialne rodzicielstwo w nauczaniu Jana Pawła II // W: Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Duda. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, cop. 2010. - (Małżeństwo i Rodzina). - S. 13-29
Sygnatura: 98734

TANALSKI Dionizy : Bóg, człowiek i polityka : człowiek w teorii Jana Pawła II. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986. - (Światopoglądy)
Sygnatura:62025
Sygnatura: 21360 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 33693 Filia w Tomaszowie Maz.

TISCHNER Józef : Idąc przez puste Błonia / wybór i oprac. Wojciech Bonowicz. - Kraków : "Znak", 2005
Zawiera (m.in.):
S. 9-20 : Drogami ludzkich spraw [dotyczy encykliki "Redemptor hominis"]
S. 50-60 : Między miłosierdziem a okrucieństwie [dotyczy encykliki "Divus in misericordia"]
S. 61-63 : Wróci taki sam (po zamachu na Papieża)
S. 64-79 : Przesłanie o człowieku i jego pracy (W związku z encykliką "Laborem exercens"]
S. 80-97 : Wprowadzenie do dialogu o etyce pracy
S. 101-110 : Miarą rozwoju - człowiek [dotyczy encyklikiv"Sollicitudo rei socialis"]
S. 150-154 : Widnokrąg nowej odpowiedzialności (na marginesie Contesimus annus)
S. 172-177 : Kościół Jana Pawła II a demokracja
S. 197-212 : Wolność w blasku prawdy [dotyczy encykliki "Veritatis splendor"]
S. 213-234 : Wobec zła
S. 261-291 : Naród i jego prawa. Komentarz do przemówienia Jana Pawła II na forum ONZ w październiku 1995 roku
S. 295-312 : Na drodze do Emaus, czyli Papież i jego krytycy
Sygnatura:93552

TISCHNER Józef : W krainie schorowanej wyobraźni. - Kraków : "Znak", 1997. - S. 73-75 : Kościół Jana Pawła II a demokracja ; S. 105-128 : Naród i jego prawa. Komentarz do przemówienia Jana Pawła II na forum ONZ w październiku 1995 roku
Sygnatura: 84181
Sygnatura: 28651 Filia w Bełchatowie

WIERZBICKI Konrad : Problem korupcji w warunkach izolacji więziennej w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych a poczucie godności człowieka // W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 369-387
Godność człowieka oraz godność pracy ludzkiej w nauczaniu Jana Pawła II. Jan Paweł II jako nauczyciel zagubionego modelu człowieczeństwa.
Sygnatura: 100479

WOJCIECHOWSKI Andrzej : Niektóre aspekty człowieka czyniącego u Karola Wojtyły w perspektywie pedagogiki specjalnej // W: Od tradycjonalizmu do ponowoczesności : dyskursy pedagogiki specjalnej / pod red. E. Garniewicz i A. Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - S. 13-22
Sygnatura: 89909
Sygnatura: 38814 Filia w Tomaszowie Maz.

WOŁYNIEC Włodzimierz : Sylwetka nauczyciela andragoga w nauczaniu Jana Pawła II // W: Nauczyciel andragog u progu XXI wieku / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2421). - S. 100-105
Sygnatura: 28315 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 40002 Filia w Tomaszowie Maz.

WROŃSKA Katarzyna : Karola Wojtyły filozofia wychowania // W: Wychowanie na rozdrożu : personalistyczna filozofia wychowania / red. Franciszek Adamski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. - S. 187-194
Sygnatura: 89021
Sygnatura: 27233 Filia w Bełchatowie

ZDYBICKA Zofia : Zapomnienie Boga - zagubieniem człowieka // W: Człowiek a uzależnienia (praca zbiorowa). T. 1 / [pomysł i red. wydania Jerzy L. Kułakowski, Iwona Antolak-Kułakowska]. - Lublin : Stowarzyszenie "Spes Vitae", 2002. - S. 14-22
Sygnatura: 95389

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BĘBAS Sylwester : Przesłania Jana Pawła II do więźniów podczas pobytu we włoskich zakładach karnych // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 1/2, s. 11-16

BUKOWIEC Marian : Ojciec święty, Jan Paweł II o sporcie, rekreacji i turystyce // Lider. - 2007, nr 10 , s. 4-5 

CELARY Ireneusz : Rola i zadania nauczyciela i wychowawcy w dzisiejszych czasach w świetle nauczania Jana Pawła II // Nauczyciel i szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 9-18

CHROBAK Stanisław : Prawda jako wartość w wychowaniu : zarys problematyki w świetle nauczania Jana Pawła II // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 26-29

CHROBAK Stanisław : Wejść w obszar nadziei - Jan Paweł II o potrzebie kształtowania projektu życia. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 14-19
Młodość jako okres, w którym kształtuje się "projekt życia". Wskazanie jak ważne jest wpisanie w niego cnót i postaw chrześcijańskich.

CIERNIAK Anna : Wychowanie w prawdzie w nauczaniu Jana Pawła II // Wychowawca. - 2003, nr 10, s. 16-17

CUDAK Henryk : Wychowanie dzieci we wspólnocie rodzinnej w naukach Jana Pawła II // Pedagogika Rodziny. - 2006, nr 1, s. 19-27

CZYTAJĄC encykliki Papieża Jana Pawła II / oprac. Zbigniew Cendrowski // Lider. - 2011, nr 5, s. 19-29
Wybór fragmentów z 14 encyklik papieskich.

DALIN Rabin Dawid : Papież, przyjaciel Żydów // Wprost. - 2010, nr 14/15, s. 56-57
Jan Paweł II wobec Holocaustu i antysemityzmu.

DENEK Kazimierz : O edukacji jutra na tatrzańskich szlakach Jana Pawła II. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 7/8, s. 3-8
Humanizm w nauczaniu Jana Pawła II - inspiracja dla Tatrzańskiego Seminarium Naukowego "Edukacja jutra". Problematyka tatrzańskich spotkań w kręgu edukacji.

DENEK Kazimierz : Te Deum za beatyfikację. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 4-8
Ukazanie źródeł inspiracji nauczania Jana Pawła II. Przypomnienie fascynacji górami jako miejscem budującym Jego tożsamość.

DOMOSŁAWSKI Artur : Papież, lewica, konfuzja // Polityka. - 2011, nr 20, s. 28-31

DZIUBIŃSKI Zbigniew : Jana Pawła II koncepcja sportu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 4, s. 10-17

DZIUBIŃSKI Zbigniew : Przesłanie Jana Pawła Ii do ludzi sportu // Lider. - 2011, nr 5, s. 17-18

DZIURZYŃSKA Teresa : Jan Paweł II - Przyjaciel dzieci. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 18-19
Stosunek Papieża Jana Pawła II do dzieci na całym świecie. Papieska filozofia dziecka.

DRZEŻDŻON Wojciech : Personalistyczny wymiar wychowania : z nauczania Jana Pawła II // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 5-7
Osoba ludzka jako centrum działalności wychowawczej - personalizm filozoficzny Jana Pawła II.

DZIUBIŃSKI Zbigniew : Jana Pawła II koncepcja sportu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 4, s. 10-17
Sport w nauczaniu Jana Pawła II - w świetle koncepcji człowieka współczesnego (m. in. w kontekście nobilitacji ludzkiego wysiłku, dowartościowania świata doczesnego, etyki).

DZIUBIŃSKI Zbigniew : Przesłanie Jana Pawła II do ludzi sportu // Lider. - 2011, nr 5, s. 7-18
Artykuł pochodzi z monografii pod red. Z. Dziubińskiego "Sport na przełomie tysiącleci : szanse i nadzieje", SALOS RP, Warszawa 2000.

ECLER-NOCOŃ Beata : Miłość i odpowiedzialność według Karola Wojtyły // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. 25-29

ECLER-NOCOŃ Beata : Miłość według Karola Wojtyły // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 4-8

ECLER-NOCOŃ Beata : Nauczyciel wobec zmiany kulturowej a poszukiwanie prawdy o dobru w kontekście myśli Karola Wojtyły // Chowanna. - 2013, t. 2 (41), s. 119-129

FIDELUS Bronisław : Rekreacja w życiu Ojca Świętego" // Lider. - 2001, nr 5, s. 4-5

GINGRICH Newt, GINGRICH Callista : Jan Paweł II nauczył nas wolności przez wiarę // Wprost. - 2010, nr 14/15, s. 52-53
Nauczanie Jana Pawła II. Pierwsza pielgrzymka Papieża do Polski

GRETKOWSKI Andrzej : Młodzież nadzieją Jana Pawła II // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 7-10

HOMPLEWICZ Janusz : Dojrzałość człowieka w ujęciu Jana Pawła II // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 5.

HOROWSKI Jarosław : Pontyfikat Jana Pawła II jako czas wychowania do wolności. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 19-26
Wolność w rozumieniu Jana Pawła II. Pontyfikat czasem odkrywania prawdy i wprowadzania w doświadczenie dobra.

IKONOWICZ Mirosław : Krucjata XXI wieku //  Polityka. - 1995, nr 15, s. 1, 23
Dotyczy encykliki "Evangelium".

JAŁOCHO Małgorzata : Wychowanie do idei według Jana Pawła II // Remedium. - 2005, nr 4, s. 1-3

JAROMI Stanisław : Problematyka ekologiczna w myśli Jana Pawła II // Aura. - 2005, nr 7, s. 4-6

JARYMOWICZ Maria : Z miłością bez lęku : szkice do psychologii nauczania Jana Pawła II // Charaktery. - 2005, nr 6, s. 56-57

JASTRZĄB Jadwiga : Jan Paweł II - nauczycielem na drogach wychowania integralnego // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 9, s. 17-20

JASTRZĄB Jadwiga : Osoba i nauczanie Jana Pawła Ii ponadczasowym programem edukacyjnym // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, wkładka s. I-IV

JASTRZĄB Jadwiga, LEWANDOWSKA Laurencja : Nauczanie Jana Pawła II inspiracją pracy wychowawczej // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 4/5, wkł. s. IV-VII

KACZOR Agnieszka : Nauczyciel w oczach dziecka // Wychowawca. - 2012, nr 10, s. 14-15
Wychowanie personalistyczne w ujęciu Jana Pawła II w praktyce szkolnej. Odpowiedzialność i prawda w wychowaniu, podmiotowość wychowanka, rola i autorytet nauczyciela wychowawcy.

KANTOR Robert : Prawo do pracy i jej godność w encyklikach Laborem exercens i Centesimus annus Jana Pawła II // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 1, s. 113-125

KOŁAKOWSKI Leszek : Prawda i wolność, co pierwsze? // Znak. - 1994, nr 3, s. 69-73 
Nt. encykliki "Veritatis splendor" Jana Pawła II

KOSAKOWSKI Czesław : Wybrane myśli Jana Pawła II o niepełnosprawności człowieka w kontekście paradygmatów w pedagogice specjalnej // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 42-43

KOZIOŁ Katarzyna : Działalność Jana Pawła II jako obrońcy godności człowieka // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 3/4, dod. s. 26-33

KOŻUCHOWSKI Leszek : Jan Paweł II wobec kryzysu środowiska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 55-57

KRAWCZONEK Magdalena : Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 40-41

KRAWCZYK Ludwik : Podstawowe kryterium moralności // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 6  

KUSTRA Czesław : Dziecko jako osoba w nauce Jana Pawła II // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 13-20

LUBER DOROTA : Aksjologiczne penetracje wykładni pedagogicznej Ojca Świętego Jana Pawła II generujące wychowanie dzieci i młodzież // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 3/4, s. 61-88

LUBER Dorota : "Pedagogika cierpienia" // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 67-79

ŁAZAR Marta : Wartości sportu - w nauce Jana Pawła II // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 44-46

ŁUŻNY Ryszard :  "Przeszłość jest to dziś..." : Jana Pawła II myślenie w wymiarze narodów słowiańskich // Ruch Literacki. - 1993, z. 3, s. 217-234

MAJEWSKA Anna : Nauczyciel wszystkich nauczycieli - przesłania Ojca Świętego do nauczycieli i wychowawców // Wychowawca. - 1998, nr 10, s. 4-6

MANOWSKI-SŁOMKA Roland : Małżeństwo i rodzina jako wspólnota osób w nauczaniu bł. Jana Pawła II. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 2, s. [63]-73
Rodzina i małżeństwo w świetle nauczania kościoła katolickiego oraz wobec kryzysu instytucji małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie.

MASTALSKI Janusz : Implikacje wychowawcze papieskiego nauczania dogmatycznego skierowanego do młodzieży // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 16-20

MASTALSKI Janusz : Wskazania dla wychowawców płynące z nauczania społecznego Jana Pawła II. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 12-16

MASTALSKI Janusz : Wskazania wychowawcze i moralne w nauczania Jana Pawła II // Wychowawca. - 2003, nr 1, s. 14-17

MARCZEWSKA Elżbieta : Terapia poprzez słowo - na podstawie pism Jana Pawła II do rodzin. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 46-49
Możliwości wykorzystania w terapii pedagogicznej rodzin pism Papieża Polaka

MAZUR Piotr : Patriotyzm nowego człowieka. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 4/5, s. 8-12
Definicja współczesnego patriotyzmu. Miłość do ojczyzny w nauczaniu Jan Pawła II i w pismach Kościoła.

MICHAŁEK Tadeusz : Wychowanie młodego pokolenia Polaków w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymki w Polsce. [Cz. 1] // Wychowawca. - 1998, nr 1, s. 5

MICHAŁEK Tadeusz : Wychowanie młodego pokolenia Polaków w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymki w Polsce. [Cz. 2] // Wychowawca. - 1998, nr 2, s. 10, 13

MIKICKA Wanda : Mistrz dialogu // Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 8-9  
Obraz dziecka i dzieciństwa w listach Jana Pawła II.

MIKICKA Wanda : Obraz dziecka i dzieciństwa w listach Jana Pawła II // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 9, s. 526-530

MOJZESOWICZ Maria : Śladami Mistrza // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 16-19

MORBITZER , Janusz : Jan Paweł II wobec mediów // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 7-9
Ewangelizacja mediów w nauczaniu Jana Pawła II. Cele i zadania edukacji medialnej - kształtowanie odpowiednich postaw wobec środków masowego komunikowania, krytycznych i odpowiedzialnych odbiorców jak i twórców oraz nadawców przekazów medialnych.

NALASKOWSKI Aleksander : Papieskie nauczanie inspiracją i drogowskazem // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 3-5

NIEWĘGŁOWSKI Jan : Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 8-9

NOWAK Marian : Wymiary teorii i praktyki w pedagogice w ujęciu Karola Wojtyły // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 10-13

NOWAK Marian : Wychowanie wyobraźni miłosierdzia w ujęciu Jana Pawła II // Wychowanie na Co dzień. - 2005, nr 6, s. 6-8

NYCZKAŁO Nella G. : O pedagogice i pedagogii Jana Pawła II. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, [nr] 3, s. 45-56
Ojciec Święty Jan Paweł II jako wybitny pedagog przełomu XX i XXI stulecia.

OLBRYCHT Katarzyna : Autorytet Jana Pawła II w wychowaniu dziecka // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 5-7
Moralny autorytet Jana Pawła II inspiracją do podejmowania działań wychowawczych przez nauczycieli i wychowawców. Respektowanie godności drugiego człowieka w zgodzie z nauką kościoła katolickiego.

OLCZYK Karol : Jan Paweł II - ekolog // Forum Nauczycielskie. - 2011, nr 1(56), s. 10  

PIETRZAK Małgorzata : Tryptyk rzymski czyli tajemnica słowa // Wychowanie Na Co Dzień. - 2011, nr 4-5, s. 32-37  

PIWOWAR Urszula Krystyna : Elementy wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II // Wychowawca. - 2005, nr 10, s. 5-9

PIWOWARCZYK Jan : Różne oblicza biedy w nauczaniu Jana Pawła II // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 14-15
Nauczanie Jana Pawła II wobec ubóstwa, bezdomności, konsumpcjonizmu, uzależnień, patologii w sferze społeczno-politycznej.

PODLEŚNA Ilona : "Życie, miłość, przemijanie.śmierć" : o istocie człowieczeństwa według Jana Pawła II - budowanie systemu wartości uczniów liceum // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 4/5, wkł. s. X-XII

POŁOWNIAK-WAWRZONEK Dorota : Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II, w badaniach lingwistów, filozofów // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 39-45

PÓŁTAWSKA Wanda : Godność i wartość życia w nauczaniu Jana Pawła II // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 8-11
Rodzina, miłość do dziecka i odpowiedzialność rodzicielska w nauczaniu Jana Pawła II.

PÓŁTAWSKA Wanda : Jan Paweł II - obrońca pięknej miłości // Wychowawca. - 2003, nr 10, s. 18-19.

PÓŁTAWSKA Wanda : Obrońca świętości życia i rodziny // Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 5-7
Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II.

PRZEBACZENIE warunkiem pokoju // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 1, s. 11
Orędzie papieskie na XXX Światowy Dzień Pokoju.

ROGOWSKI Cyprian : Pojęcie prawdy w rozważaniach uniwersyteckich Papieża Jana Pawła II
 // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 30-31

RUMAN Natalia Maria : Przekaz wartości patriotycznych w edukacji - powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2012, nr 6, s. 20-27
Przekaz wartości w edukacji regionalnej. Percepcja regionalizmu w wychowaniu przedszkolnym. Tożsamość w edukacji wielokulturowej.

RYBICKI Romuald : Pedagogiczne treści w nauczaniu Jana Pawła II // Wychowawca. - 1995, nr 11, s. 5-7

RYBKA Małgorzata, SŁAWEK Jolanta, WRZESIŃSKA-PIETRZAK Marta : O "nie-byciu-wolnym", czyli rozumienie wolności w homiliach Jana Pawła II // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 50-57
O wolności zbiorowej i indywidualnej, negatywnej i pozytywnej, wartości wolności, wolności w prawdzie, wolności religijnej, wolności w miłości w homiliach Jana Pawła II.

SAKOWICZ Eugeniusz : Wychowawcza funkcja Słowa - Jan Paweł II do niechrześcijan i o niechrześcijanach // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 26-29  

SEUL Anastazja : Aksjologiczne podstawy kultury w wypowiedziach Jana Pawła II // Polonistyka. - 2008, nr 8, s. 15-18
Refleksje Papieża na temat życia duchowego człowieka, koncentrującego się wokół trzech podstawowych wartości, jakimi są prawda, dobro i piękno.

SKUTECZNE i mądre wychowanie // Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 5-7
Refleksje na temat roli rodziny w wychowaniu - w nauczaniu Jana Pawła II.

SOLIŃSKA Krystyna : Koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II : ujęcie filozofii personalistycznej // Przegląd Edukacyjny. - 2006, nr 1, s. 2-3

SORKOWICZ Anastazja : Rodzicielstwo jako dar i zadanie // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 5-6
Odpowiedzialność rodzicielska za poczęcie dziecka i jego wychowanie - świadome zaangażowanie w wypełnianie obowiązków rodzicielskich w myśl nauki Jana Pawła II.

STARNAWSKI Witold : Aktualność pedagogii Jana Pawła II. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 9-13
Jan Paweł II jako pedagog-praktyk. Związki teorii z praktyką przekładające się na propozycje wychowawcze.

SZTABA Mariusz : Jana Pawła II koncepcja wychowania do tolerancji // Katecheta. - 2006, nr 7/6, s. 53-59  

ŚNIEŻYŃSKI Marian : Pedagogia Jana Pawła II // Wychowawca. - 2003, nr 10, s. 14-15

TOMASZEWSKI Jerzy  : Szacunek dla mniejszości : orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju // Polityka. - 1989, nr 2, s. 10

TWARDY Piotr : Jakie jest stanowisko Kościoła w sprawie przeszczepienia narządów? // Katecheta. - 2008, [nr] 10, s. 44-47
Słowa Jana Pawła II: "(...) na szczególne uznanie zasługuje oddawanie organów, zgodnie z wymogami etyki, w celu uratowania zdrowia, a nawet chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei" (Evangelium vitae).

VERITATIS splendor  // Wprost. - 1993, nr 42, s. 11
Omówienie i ocena encykliki.

WOJCIECHOWSKI Andrzej : Troski moralne w kontekście nauczania Jana Pawła II // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 6, s. 11-14

ZIELIŃSKI Konrad : Teoria wychowania fizycznego w świetle koncepcji człowieka Karola Wojtyły - Jana Pawła II // Kultura Fizyczna. - 2000, 5/6, s. 11-16

ZUCHORA Krzysztof, HĄDZELEK Kajetan : Sport i olimpizm w nauczaniu Jana Pawła II // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 5/6, s. 3-6

 

ARTYKUŁY DOSTĘPNE ONLINE

ADAMIAK Elżbieta : Edyty Stein i Jana Pawła II teologiczna wizja kobiecości // Teologia Praktyczna. - T. 13 (2012), S. 179-190
http://www.teologiapraktyczna.amu.edu.pl/pliki/872674_pTP-13_calosc.pdf

BEŁCH Kazimierz : Kwestia ekologiczna w nauczaniu Jana Pawła II // Pedagogika Katolicka. - 2010, nr 1, s. 83-94.
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=15666266&uid=15665907

BUDNIAK Józef : Sekularyzacja w nauczaniu Jana Pawła II // Teologia Praktyczna. - T. 7 (2006), s. 57-68
http://www.teologiapraktyczna.amu.edu.pl/pliki/931486_ptp07all.pdf

 CZUPRYK Rafał : Człowiek w drodze do samego siebie // Pedagogika Katolicka. - 2009, nr 2, s. 156-166
Personalizm Jana Pawła II - s. 160-166
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=15666249&uid=15665886

CZUPRYK Rafał : Kultura jaśniejącą pochodnią cywilizacji... // Pedagogika Katolicka. - 2009, nr 2, s. 188-200
Problematyka kultury w nauczaniu Jana Pawła II - s. 192-197
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=15891481&uid=15665890

DRYNKOWSKA Anna : O odpowiedzialnym rodzicielstwie w nauczaniu Pawła VI i Jana Pawła II
http://www.edukacja.edux.pl/p-17341-o-odpowiedzialnym-rodzicielstwie-w-nauczaniu.php

DYMER Andrzej Stanisław : Jan Paweł II - nauczyciel cierpienia // Pedagogika Katolicka. - 2010, nr 2, s. 63-71
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=15666283&uid=15665933

GARBACZ Grzegorz : Troska o wychowanie młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II
http://www.edukacja.edux.pl/p-12790-troska-o-wychowanie-mlodziezy-w-nauczaniu.php

GOCKO Jerzy Wychowanie do wiary - wychowaniem do miłości społecznej, wolności i sprawiedliwości : refleksje na kanwie encykliki Centesimus Annus i dokumentu kapituły generalnej XXIII Salezjanów // Seminare. - T. 14, (1998), s. 27-43.
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=15607109&uid=15551124

GOCKO Jerzy CHRZEŚCIJANEK Sławomir : Wezwanie do miłosierdzia w życiu społecznym. studium na kanwie dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej i nauczania społecznego Jana Pawła II // Seminare. - T. 26 (2009), s. 185-199
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=15663794&uid=15552786

JAKIMOWICZ Magdalena : Prawo natury jako źródło prawa kanonicznego w Kodeksie Jana Pawła II // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. - T. 29, (1996), s. 97-124
Aksjologiczne fundamenty prawa kanonicznego. Wolność religijna. Wolność sumienia, Równość. Prawo do zachowania integralności osoby ludzkiej. Prawo do obrony swoich praw. Prawo do godnego wynagrodzenia. Prawo własności. Aplikacje prawa natury w prawie małżeńskim.
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=16080684&uid=16017220

Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników V Światowego Kongresu Filozoficznego "Wolność w kulturze współczesnej" // Człowiek w Kulturze. - T. 9 (1997), s. 7-9
http://www.gilsonsociety.pl/czlowiek-w-kulturze/czlowiek-w-kulturze-wydanie-on-line-on-line-edition/nr-9/

Jan Paweł II, O prawa narodów // Człowiek w Kulturze. - T. 8 (1996), s. 7-21
http://www.gilsonsociety.pl/czlowiek-w-kulturze/czlowiek-w-kulturze-wydanie-on-line-on-line-edition/nr-8/

KRASZEWSKI Artur : Patriotyzm - Ojczyzna według Jana Pawła II
http://www.edukacja.edux.pl/p-6318-patriotyzm-ojczyzna-wedlug-jana-pawla.php

MARTINS Jose Saraiva : Święci i świętość według Jana Pawła II
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/25jp/martins_swietosc.html

MIĄSO Janusz : Jan Paweł II i jego strategiczna rola w promocji katolickiej doktryny pedagogicznej // Pedagogika Katolicka. - 2007, nr 1, s. 89-96

https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=15665469&uid=15665457

MIROŃCZUK Tadeusz : W trosce o odpowiednie postawy pastoralne w życiu Kościoła // Teologia Praktyczna. - T. 14 (2013), S. 202-212

M.in. geniusz kobiety, oddziaływanie mediów, potrzeba nowego głoszenia Ewangelii, duchowość komunii i cierpienie w nauczaniu Jana Pawła II.
http://www.teologiapraktyczna.amu.edu.pl/pliki/862872_pTP_14_calosc.pdf

MOSKAŁYK Jarosław : Jana Pawła II otwartość na chrześcijański Wschód // Teologia Praktyczna. - T. 10 (2009), s. 159-170
http://www.teologiapraktyczna.amu.edu.pl/pliki/902080_ptp10all.pdf

Jan Paweł II - myśli codzienne
http://www.kul.pl/jan-pawel-ii-mysli-codzienne,17250.html

Nauczanie Papieża Jana Pawła II : przemówienia i orędzia
http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/przemowienia.php

NYCZKAŁO Nella : Wychowanie do cierpienia w ujęciu Jana Pawła II // Pedagogika Katolicka. - 2010, nr 2, s. 45-53
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=15666281&uid=15665931

PASTWA Andrzej : Prawne implikacje magisterium papieża Jana Pawła II o miłości małżeńskiej // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. - T. 33 (2000) s. 200-214

Teologia miłości małżeńskiej. Prawny wymiar miłości małżeńskiej.
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=16150958&uid=16017398

PLOTZKE Tadeusz : "Evangelium Vitae" Jana Pawła II - encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego
http://www.edukacja.edux.pl/p-10015-evangelium-vitae-jana-pawla-ii.php

RATZINGER Joseph : Czternaście encyklik Jana Pawła II / opr. mg/mg
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/25jp/ratzinger_encykliki.html

SPIDLIK Tomas : Teologia życia według Papieża - Słowianina i poety
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/25jp/spidlik_teologia.html

STEPULAK Marian : Rozwój czy kryzys duchowości katolickiej w kontekście nauczania Jana Pawła II // Teologia Praktyczna. - T. 7 (2006), s. 69-88
http://www.teologiapraktyczna.amu.edu.pl/pliki/931486_ptp07all.pdf

Ogólna problematyka rozwoju duchowego. Geneza rozwoju duchowego. Cele życia duchowego.
Dialogiczne rozumienie rozwoju duchowego. Rozwój duchowości katolickiej w nauczaniu Jana Pawła II (duchowość laikatu, duchowość kapłańska, duchowość życia konsekrowanego).

TOMCZYK Małgorzata : Autorytet wzorów osobowych według Jana Pawła II // Pedagogika Katolicka. - 2009, nr 2, s. 310-315
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=15666262&uid=15665901

URBAŃSKI Stanisław : Mistyka przyszłością człowieka trzeciego tysiąclecia (Jan Paweł II) // Ateneum Kapłańskie. - T. 134 (2000), z. 1
http://web.diecezja.wloclawek.pl/Ateneum/urbanski_545.htm

WOJTCZAK Adam : Eucharystia w kontekście społecznej praktyki Kościoła. na marginesie encykliki Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2004, t. 37, z. 2, s. 34-47
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=16185338&uid=16017935

WOLICKI Marian : Wychowanie do poszanowania życia w nauczaniu Jana Pawła II // Pedagogika Katolicka. - 2009, nr 2, s. 140-145
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=15889795&uid=15665884

WÓJCIAK Tacjan : Jan Paweł II - nauczyciel i pedagog // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. - T. 32, (1999), s. 293-303
Wolność, miłość, prawda i praca w nauczaniu Jana Pawła II.
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=16150396&uid=16017362

ZIMNY Jan : Zjawisko uniwersalizmu a oczekiwania Jana Pawła II wobec młodzieży // Pedagogika Katolicka. - 2009, nr 2, s. 73-91
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=15666243&uid=15665880

 

ZESTAWIEWNIA BIBLIOGRAFICZNE W CZASOPISMACH

GUTOWSKA Magdalena : Jan Paweł II - nauczyciel i wychowawca : bibliografia w wyborze // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 30

TROJAN Elżbieta : Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II : zestawienie bibliograficzne // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 30

TROJAN Elżbieta : Wychowanie w pedagogii Jana Pawła II (1920-2005) : (zestawienie bibliograficzne) // Nowa Szkoła. - 2011, nr 10, s. 42-49
Zestawienie bibliograficzne w wyborze - wydawnictwa zwarte za lata 1993- 2010 i artykuły z czasopism za lata 1995-2011.

 

STRONY INTERNETOWE

Nauczanie Papieża Jana Pawła II : Adhortacje
http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/adhortacje.html

Nauczanie Papieża Jana Pawła II : Audiencje i spotkania
Teksty audiencji Jana Pawła II mają charakter katechez bądź przemówień. Na niniejszej stronie zastosowano układ chronologiczny od najnowszych wstecz.
http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/audiencje.php

Nauczanie Papieża Jana Pawła II : Encykliki
http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/encykliki.html

Nauczanie Papieża Jana Pawła II : Homilie
http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/homilie.html

Nauczanie Papieża Jana Pawła II : Konstytucje Apostolskie
http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/konstytucje.html

Nauczanie Papieża Jana Pawła II : Listy
http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/listy.html

Nauczanie Papieża Jana Pawła II : Przemówienia i orędzia
http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/przemowienia.php

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.05.2015


© Biblioteka Pedagogiczna