Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

OŚWIATA WE WŁOSZECH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej / [przetł. z niem. Karolina Romanek ; red. Anna Smoczyńska]. - Warszawa : "Eurydice", 1996. - S. 54-57 : Włochy

DZIEWULAK Dobromir : Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. - S. 78-81 : Włochy

DZIEWULAK Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : "Żak", 1997. - S. 116-120 : Włochy

MAJ Aleksandra : Koncepcja edukacji przedszkolnej w Reggio Emilia we Włoszech // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - S. 165-174

MOŻDŻEŃ Stefan Ignacy : Historia wychowania : 1918-1945. - Wyd. 2 popr. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2006. - S. 62-64 : Włochy

PACHOCIŃSKI Ryszard : Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994. - S. 145-147 : Organizatorzy i placówki doskonalenia : Włochy

PACHOCIŃSKI Ryszard : Pedagogika porównawcza : podręcznik dla studentów pedagogiki. - Białystok : Wydaw. Uniwersyteckie Trans Humana, 1995

PACHOCIŃSKI Ryszard : Współczesne systemy edukacyjne. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. - S. - 64-71 : Włochy

POLNY Roman : Systemy szkolnictwa w wybranych krajach kapitalistycznych i socjalistycznych. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973. - S. 100-113 : Szkolnictwo w Włoszech

RICHE Pierre : Edukacja i kultura w Europie Zachodniej (VI-VIII w.) / przeł. Maria Radożycka-Paoletti. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Wolumen ; Inst. Wydaw. PAX, 1995

STRUKTURY systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / [red. nauk. Wiktor Rabczuk] ; Komisja Europejska ; Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji ; Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Krajowe Biuro Eurydice, cop. 1998. - S. 249-278

SURMA Barbara : Pedagogika Montessori - podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce : system pedagogiczny Marii Montessori w placówkach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i we Włoszech. - Łódź : Wydawnictwo Palatum, 2008

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

UCZENIE się przez całe życie : rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd sytuacji w poszczególnych krajach / [przeł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : "Eurydice", 2002. - S. 97-106 : Włochy

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

APREA Valentina : Innowacje we włoskim systemie edukacji // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 4, s. 9-13

BOGDAŃSKA Agata : Gwoździe i cytryny. Jak kształcą Szkoły Europejskie// Język Polski w Liceum. - 2010, nr 3, s. 94-98

BUCHART Małgorzata : Raport z Włoch // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 10, s. 39
System oświatowy reprezentowany przez szkoły w Bolonii

CICHOŃ Agnieszka : Przedszkole w Bolonii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 9, s. 34-36
Przedszkole Miłości w Bolonii - jedna z najstarszych instytucji w Europie i najstarsza w Bolonii. Idea założenia placówki w 1847 roku to pomoc biednym dzieciom, ochrona ich zdrowia, zapewnienie edukacji. Majątek przedszkola, praca z dzieckiem, bogata oferta edukacyjna

CO nowego w europejskiej oświacie? // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 4, s. 49-50
Belgia, Włochy, Hiszpania, Austria, Cypr

CZERNIAWSKA Olga : Uwarunkowania społeczne edukacji kobiet we Włoszech // Edukacja Dorosłych. - 1994, nr 3, s. 117-132

DUDA Wioletta : Nauczanie matematyki we Włoszech. [Cz.] 1 // Matematyka. - 2008, nr 9, s. 523-528

Włoscy uczniowie mają trzy miesiące wakacji, ale sobota jest normalnym dniem nauki w szkole. Dziecko w szkole podstawowej ma w każdej klasie jeden podręcznik do wszystkich przedmiotów

DUDA Wioletta : Nauczanie matematyki we Włoszech. [Cz.] 2 // Matematyka. - 2008, nr 10, s. 586-593
Program nauczania matematyki w szkole podstawowej i szkole średniej pierwszego stopnia

DUDA Wioletta : Nauczanie matematyki we Włoszech. [Cz.] 3 // Matematyka. - 2009, nr 3, s. 148-156
Włoskie programy nauczania matematyki w szkole średniej

DZIEWULAK Dobromir : System oświatowy Włoch // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 300-301

DZIEWULAK Dobromir : System oświatowy Włoch // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 300-301

EGZAMINY maturalne w innych krajach // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 5, s. 3-7
Matura we Włoszech, Słowacji, Czechach, Niemczech, Japonii, Szwecji

GAWŁOWSKI M. : Przygotowanie do zawodu we włoskich szkołach rolniczych // Szkoła Zawodowa. - 1991, nr 6, s. 37-38

GRĄCKA Joanna : Jak to robią we Włoszech // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 12, s. 5
System oświatowy. Z cyklu: Edukacja w Europie. Cz. 10

JACEWICZ Agata : Edukacja przedszkolna w północnych Włoszech // Wychowanie w Przedszkolu . - 2010, nr 1, s. 24-26
Organizacja edukacji przedszkolnej we Włoszech (m.in. rozkład dnia, obowiązek szkolny, kształcenie nauczycieli)

JAGIELSKA Maria : Reforma szkolna we Włoszech. - (Edukacja w krajach Unii Europejskiej). - Bibliogr. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 5/6, s. 7-8

JURGA Laura : Państwowa Szkoła Podstawowa w Caronno Pertusella (Włochy - prowincja Varese) // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 52-53

JURGA Laura : Przykłady "dobrej praktyki" czyli co jeszcze można zmienić w polskiej szkole?. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 88-90
Rozwiązania systemowe w szkole włoskiej

JURGA Laura : Szkoła a obywatelstwo europejskie : wymiar kształcenia europejskiego. Cz. 1. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 72-74
System edukacji na Sycylii

JURGA Laura : Uczeń niepełnosprawny i kształcenie nauczycieli w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 49-51
Włochy, Austria, Szwecja

JURKIEWICZ Ewa : Szkoła dla aktywnych : włoski system edukacyjny // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 31-32, s. 12-13,17
Edukacja przedszkolna. Organizacja systemu szkolnego. Czas pracy i organizacja nauki w szkołach włoskich

KARPIŃSKI W. : Systemy kształcenia zawodowego w niektórych krajach // Szkoła Zawodowa. - 1993, nr 2, s. 40-45
Niemcy, Anglia, Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Australia

KASPRZAK Anastazja : Kanon jest niepotrzebny // Polonistyka. - 2007, nr 5, s. 44-47
Opis działalności nowej polskiej szkoły, którą utworzono w październiku 2006 przy filii Ambasady RP w Bolonii oraz sposobów zachęcania do czytania i pracy z lekturą we włoskich szkołach

KŁOSSOWSKA Anna : Wyprawa po złote runo. - (Humanista w małej ojczyźnie) // Zeszyty Szkolne. - 2003, nr 4, s. 106-108
Gospodarstwa edukacyjne tworzone w niektórych krajach UE dla uczniów, którzy nie znają pracy na roli i prac związanych z hodowlą zwierząt, a nie mają krewnych na wsi (Francja, Włochy). W Polsce służy temu projekt "Wyprawa po złote runo" - część Programu Regionalnego dla Pojezierza Drawskiego - "Miodowy miesiąc". Edukacja regionalna, zdrowotna i medialna

KUŁAK Maciej : Znad Tybru // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 15, s. 9
Włoski system oświaty

LEWICKI Tadeusz : Fenomen animacji (o praktyce i teoriach działalności społecznej, kulturalnej i wychowawczej we Włoszech) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 3, s. 132-136

LEWICKI Tadeusz : Fenomen animacji : o praktyce i teoriach działalności społecznej, kulturalnej i wychowawczej we Włoszech. Cz. 2 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 4, s. 174-179

KUŁAK Anna : Szkoła nie zapłaci za wasz kryzys // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 46, s. 6
Demonstracje włoskich nauczycieli przeciw zmianom w systemie edukacji

KUŁAK Maciej : Znad Tybru : bliżej Unii Europejskiej // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 15, s. 8-9

LEWICKI Tadeusz : Fenomen animacji : o praktyce i teoriach działalności społecznej, kulturalnej i wychowawczej we Włoszech. Cz. 1 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 3, s. 132-136
Szkoły włoskie

MAJEK Elżbieta : Języki obce w Europie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 33
Zasady nauczania języków obcych w UE: Irlandia, Finlandia, Austria, Luksemburg, Hiszpania, Szwecja, Włochy, Niemcy

NADZÓR pedagogiczny w krajach UE // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 8, s. 7-8
Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Portugalia, Szwecja

NERWIŃSKA Elżbieta : Kształcenie nauczycieli - przykład Lombardii// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 78-79

NIEPEŁNOSPRAWNI uczniowie na świecie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 47
Holandia, Austria, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Finlandia, Szwecja, Niemcy

NOWAK-FABRYKOWSKI Krystyna : Przedszkole Reggio Emilia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 30-34
Charakterystyka pracy z dziećmi w oparciu o metodę Reggio Emilia we włoskich przedszkołach

NOWICKA Renata : Trudne drogi do wiedzy // Nowa Szkoła. - 1994, nr 8, s. 488-489
Oświata we Włoszech

OSSOWSKA Aleksandra : Poznaj świat w UWC // Poznaj Świat. - 2003, nr 12, s. 22-25
Adriatic College we Włoszech jako przykład Szkoły Zjednoczonego Świata (UWC)

PARCZEWSKA Teresa : Kształcenie nauczycieli we Włoszech // Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s. 5-8
Prawa i przywileje włoskich nauczycieli. Sektory kształcenia studentów. Kształcenie nauczycieli na Wydziale Pedagogicznym na Uniwersytecie w Bolzano. Cele i zadania realizowane przez studentów podczas praktyk w placówkach oświatowych

RABCZUK W. : Nauka religii, moralności świeckiej i wychowania obywatelskiego w Republice Federalnej Niemiec, Włoszech i Hiszpanii // Nowa Szkoła. - 1991, nr 7, s. 430-435

RABCZUK W. : Szkolnictwo prywatne we Włoszech // Nowa Szkoła. - 1991, nr 6, s. 344-349

SALAŃSKI W., KUŁAK M. : Znad Tybru // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 15, s. 8-9

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Dzieci niepełnosprawne w szkole włoskiej // Nowa Szkoła. - 2011, nr 8, s. 48-51
Edukacja dzieci niepełnosprawnych (od przedszkola do uniwersytetu) - we Włoszech

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Edukacja wielokulturowa we Włoszech // Nowa Szkoła. - 2010, nr 6, s. 48-52
Włoska droga do szkoły wielokulturowej i integracji uczniów zagranicznych

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Egzamin maturalny we Włoszech - wczoraj i dziś // Nowa Szkoła. - 2010, nr 5, s. 45-52
Prezentacja włoskiej reformy maturalnej Giuseppe Fioroniego z 11 stycznia 2007 roku

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Klasy wielokulturowe we Włoszech. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 51-52

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Matura we Włoszech // Nowa Szkoła. - 1999, nr 1, s. 43-44

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Reforma szkolnictwa we Włoszech // Ruch Pedagogiczny. - 2002, [nr] 1/2, s. 100-107
Model szkolnictwa proponowany w 2000 roku

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Różnice programowe w europejskich szkołach średnich // Nowa Szkoła. - 1999, nr 3, s. 37-41

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : System zarządzania oświatą - samorządność szkoły włoskiej. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1990, nr 5/6, s. 300-303

SOWIŃSKA Anna : Włoskie rozwiązania edukacyjne, czyli rozważania dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 35-36

STAŃKOWSKI Bogdan : Wielokulturowość w szkole włoskiej // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 3, s. 68-72
Kształcenie obcokrajowców

STAŃKOWSKI Bogdan : Nauczanie religii katolickiej w szkole gimnazjalnej wielokulturowej : problemy i perspektywy na gruncie kultury włoskiej // Ruch Pedagogiczny. - 2004, [nr] 1/2, s. 97-104
Lekcja religii a katecheza

SZPRINGER Monika : Koncepcja wychowania w Oratorium Salezjańskim (ks. Jana Bosco) // Edukacja. - 1994, nr 1, s. 92-102

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna