Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

OŚWIATA W SZWECJI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

DOWJAT Tadeusz, PĘCHERSKI Mieczysław, WRÓBEL Tadeusz : Oświata i szkolnictwo we Francji, Niemieckiej Republice Federalnej i Szwecji. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, [1971].

DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej / [przetł. z niem. Karolina Romanek ; red. Anna Smoczyńska]. - Warszawa : "Eurydice", 1996. - S. 72-75 : Szwecja

DZIEWULAK Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : "Żak", 1997. - S. 102-109 : Szwecja

GUZ Sabina : Edukacja przedszkolna w okresie przemian. - Warszawa ; Radom : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP : Instytut Technologii Eksploatacji, 1996. - S. 30-32 : Organizacja wychowania przedszkolnego w wybranych krajach : Szwecja

KAWULA Stanisław : Dylematy edukacyjne za granicą : Stany Zjednoczone, Republika Federalna Niemiec, Szwecja, Litwa, Chorwacja. - Warszawa ; Olsztyn : Ethos, 1991

KSZTAŁCENIE przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej : sytuacja w Austrii, Finlandii, Szwecji i w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) (Islandia i Norwegia) : suplement / red. nauk. Wiktor Rabczuk ; przeł. [z fr.] Iwona Michałowicz. - Warszawa : "Eurydice", [1996]

KUPISIEWICZ Czesław : Przemiany edukacyjne w świecie : na tle raportów oświatowych. - Warszawa : Wiedza Powszechna Raport Radziecki, 1978. - S. 193-206 : Raport szwedzki

PACHOCIŃSKI Ryszard : Współczesne systemy edukacyjne. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. - S. 57-63 : Szwecja

POLNY Roman : Systemy szkolnictwa w wybranych krajach kapitalistycznych i socjalistycznych. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973. - S. 122-130 : Szkolnictwo w Szwecji

PÓŁTURZYCKI Józef : Edukacja dorosłych w Szwecji // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 185-221

PÓŁTURZYCKI Józef : Edukacja dorosłych za granicą. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. - S. 82-114 : Edukacja dorosłych w Szwecji ; S. 243-246 : Kształcenie specjalistów edukacji dorosłych w Skandynawii ; S. 278-281 : Uniwersytety ludowe w Skandynawii

SCHAFER Hans Peter : Drogi przyszłości? Tendencje rozwojowe w kształceniu zawodowym w Niemczech, Szwecji i republice czeskiej // W :Szkoła i pedagogika w dobie przełomu / red. Tadeusz Lewowicki ; teksty niemieckie w tł. Mirosław Stanisław Szymański. - Warszawa : "Żak", 1995. - S. 229-247

STRUKTURY systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / [red. nauk. Wiktor Rabczuk] ; Komisja Europejska ; Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji ; Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Krajowe Biuro Eurydice, cop. 1998. - S. 421-448 : Szwecja

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

UCZENIE się przez całe życie : rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd sytuacji w poszczególnych krajach / [przeł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : "Eurydice", 2002. - S. 143-154 : Szwecja

WRÓBEL Tadeusz : Reforma szkolna w Szwecji. - Warszawa : Państw. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1965

WYBRANE problemy funkcjonowania oświaty szwedzkiej : praca zbiorowa / red. Wacław Kot. - Warszawa : Instytut Programów Szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1989

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AULICH Maria : Po szwedzku // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 47, s. 11
Szwedzkie gimnazja

BAKALARCZYK Rafał : Bez rodziców nic się nie uda // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 32, s. 7
Edukacja przedszkolna w Szwecji

BAKALARCZYK Rafał : Może być normalnie // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 12, s. 10
Edukacja przedszkolna w Szwecji

BAKALARCZYK Rafał : Słodko-gorzki smak reformy. Szwecja: zdecentralizowane płace i dialog społeczny // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 16, s. 11

CIASTKOWSKI Tadeusz : Internet w szkole podstawowej i gimnazjum // Nowe w Szkole. - 2000, nr 9, s. 18,19

DZIEWULAK Dobromir : System oświatowy Szwecji // Nowa Szkoła. - 1996, nr 10, s. 40-43
Organizacja systemu szkolnego, nauczanie religii w szkole, kształcenie nauczycieli

DZIURZYŃSKA Teresa : Kossan - niepubliczne przedszkole w Szwecji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 2, s. 17-22

EGZAMINY maturalne w innych krajach // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 5, s. 3-7
Matura we Włoszech, Słowacji, Czechach, Niemczech, Japonii, Szwecji

ELSNER Danuta : Jakość w świecie bez certyfikatów // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 42, s. 4
Plan rozwoju ucznia w szkole w Szwecji i inne sposoby innowacyjnego nauczania zamiast certyfikatu

GAŃCZA-PAWEŁCZYK Joanna : Cenny grant : system szkolnictwa w Szwecji // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 48-49
Szkolnictwo obowiązkowe: szkoły podstawowe, szkoły dla Samów (Lapończyków), szkoły specjalne, programy dla uczniów z trudnościami w nauce. Szkolnictwo nieobowiązkowe: "zerówki", szkoły średnie, szkoły średnie dla młodzieży z trudnościami w nauce, szkoły dla dorosłych, szkoły dla dorosłych z trudnościami w nauce

GRONKIEWICZ Monika : Nauczanie dzieci młodszych w Szwecji // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 54-59

GRONKIEWICZ Monika : Nauczanie początkowe w Szwecji // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 50(434)-54(438)
Najczęściej stosowane metody pracy z uczniem. System oceniania. Środki dydaktyczne

GROTH Erik, LUNDGREN Mats : Szkolne zespoły badawcze, czyli WDN po szwedzku // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 9, s. 20-23
Szkolne zespoły badawcze są płaszczyzną współpracy nauczycieli i pracowników naukowych

GROTH Erik : Szkoła jako ucząca się organizacja - od teorii do praktyki // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 39-40
Opis projektu wdrożonego przez Wydział Edukacji w pewnym szwedzkim mieście

J.G. : Jak to robią w Szwecji // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 25, s. 6
System oświatowy. Artykuł z cyklu: Edukacja w Europie. Cz. 18

JANIK Renata, GRONKIEWICZ Monika : Edukacja w Szwecji // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 8, s. 498-502

JURGA Laura : Uczeń niepełnosprawny i kształcenie nauczycieli w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 49-51
Włochy, Austria, Szwecja

KIENIG Anna : Koncepcje programowe w wybranych krajach Unii Europejskiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 4[425]-7[455]
Zróżnicowane podejście do programów edukacji przedszkolnej w krajach skandynawskich

KŁONCZYŃSKI Arnold : "Kraj ludzi uciskanych" - obraz Polski w szwedzkich podręcznikach do historii // Wiadomości Historyczne. - 2009, nr 1, s. 35-41

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Wczesne wychowanie przedszkolne - model krajów skandynawskich // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 22-24
Czym zajmuje się wychowanie przedszkolne. Jak zorganizowane jest wychowanie przedszkolne. Skandynawska Rada Nauczycieli

KORDZIŃSKI Jarosław : Czego można nauczyć się od Szwedów? // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 7, s. 56-57
Rozwój oświaty w Szwecji

KORDZIŃSKI Jarosław : Szwedzki model zarządzania oświata.[o kształceniu nauczycieli] // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 10, s. 30-31

KORDZIŃSKI Jarosław : Szwedzkie metody zmieniania oświaty // Nowa Szkoła. - 1996, nr 1, s. 34-36
System doskonalenia szkół

KOŚĆ Ilona : Edukacja po szwedzku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 50-57
Opieka nad dzieckiem i polityka prorodzinna. System szkolny. Humanistyczne oblicze szwedzkiej szkoły

KOT Wacłwaw : Wychowanie seksualne w szkolnictwie szwedzkim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 3, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie" s. 43-47

KOZIELEWSKA-KAŁKA Wanda : Szkoła w Szwecji // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 49-52
Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, szkoła wyższa, praca nauczyciela

KULCZYCKA E. : Szwedzki system opieki nad dziećmi z uszkodzonym słuchem// Szkoła Specjalna. - 1990, nr 1, s.56-58
Wady słuchu

LINDELL Mats : Kształcenie i szkolenie zawodowe w Szwecji. Ref. / tł. Rafał Wawrzyński // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, [nr] 4, s. 37-54

LINNE Agneta : Governing the school in the name of God, in the name of utility, or in the name of democratic dialogue. - Streszcz. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 48, nr 1/2 (2003), s. [29]-43
Artykuł w języku angielskim. Polski tytuł brzmi: Prowadzenie szkoły w imię Boga, użyteczności i demokratycznego dialogu. W artykule przedstawiono rys historyczny trzech reform edukacyjnych przeprowadzonych w Szwecji

LINDQUIST O. : Poszukiwanie nowoczesnego modelu nauczania historii /w szkolnictwie szwedzkim/ // Wiadomości Historyczne. - 1992, nr 4, s. 220-222

ŁOPACIŃSKA-KUPIDURA Ludmiła : Liberalny, nieformalny i bezpłatny szwedzki system edukacyjny: Szwedzka Rada Narodowa Nauczania Dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 1, s. 92-95

MAJEK Elżbieta : Języki obce w Europie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 33
Zasady nauczania języków obcych w UE: Irlandia, Finlandia, Austria, Luksemburg, Hiszpania, Szwecja, Włochy, Niemcy

MĄKA Jadwiga : Wyznaczniki poprawy jakości edukacji szwedzkiej w kontekście międzynarodowym - wyzwania XXI wieku // Edukacja. - 1996, nr 4, s. 109-113

MICHAŁKIEWICZ Tadeusz : System edukacji w Szwecji : wizyta studyjna w ramach programu UE ARION // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 7-8, s. 43-45

MILEWSKA Elżbieta : Szwedzkie migawki (nt. gospodarki, obyczajowości i szkolnictwa) // Plastyka i Wychowanie. - 1992, nr 5, s. 42-44

NADZÓR pedagogiczny w krajach UE // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 8, s. 7-8
Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Portugalia, Szwecja

NIEPEŁNOSPRAWNI uczniowie na świecie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 47
Holandia, Austria, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Finlandia, Szwecja, Niemcy

NOWICKA Renata : Jak uczyć muzułmanów? Szwecja // Nowa Szkoła. - 1994, nr 10, s. 621

NOWICKA Renata : Kierunki reform w krajach skandynawskich // Nowa Szkoła. - 1994, nr 3, s. 163-167
Szwecja, Finlandia, Norwegia

ORZECH Antoni : Nakaz czy wybór? [o różnicach w nauczaniu języka ojczystego w Polsce i w Szwecji] // Polonistyka. - 1996, nr 7, s. 439-442

ORZECH Antoni : Szkoła życia czy przetwarzanie informacji? // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 1, s. 42-44
Kształcenie językowe w Szwecji

PACKALEN Małgorzata Anna : Polonistyka jako dialog kultur // Polonistyka. - 2001, [nr] 5, s. 279-283
Studia filologiczne w Szwecji

PAWLAK Robert : Powszechne bony oświatowe na odgórnie regulowanych zasadach. Przykład Szwecji // Polityka Społeczna. - 2009, nr 1, s. 24-30
Reforma edukacji w Szwecji - lata 90-te XX wieku

PAWŁUCKI Andrzej, OLSZEWSKA-PAWŁUCKA Irena : Wychowanie zdrowotne i sportowe w reformowanych szkołach Szwecji // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 3, s. 88-92

PIECZKIN A. : Obrona cywilna w niektórych krajach Europy Zachodniej (RFN, Wielka Brytania, Szwecja)// Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1991, nr 2, s. 85-91

POTULICKA Eugenia : Kształcenie niepełnosprawnych w Szwecji // Szkoła Specjalna. - 1990, nr 5, s. 275-280

PRYZWAN Mariola : Nie tylko o szwedzkich bibliotekach // Biblioteka - szkolne centrum informacji. - 2010, nr 5, s. 18-23

R.F. : Placówki kształcenia zawodowego w Finlandii i Szwecji // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s. 60-62

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne w krajach skandynawskich. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1992, nr 3, s. 167-170
Finlandia, Norwegia, Szwecja, Islandia

RYBKA-KOCH Daria : Alva i Anders idą do szkoły czyli mobbing i programy antymobbingowe w Szwecji. - Summ. - Bibliogr. // Forum Oświatowe. - 2011, [nr] 2, s. [135]-155
Teoria i praktyka przeciwdziałania mobbingowi wśród uczniów w Szwecji

RYGLEWICZ-PEŁKA Bronisława : Wizyta w Szwecji // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 4, s. 271-274
Szwedzkie przedszkola o profilu ochrony przyrody

SALAŃSKI Witold : Wiedza czy Zgorszenie // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 27, s. 10
Nauczanie przedmiotu - wychowanie seksualne w Niemczech, Portugalii i Szwecji

SALAŃSKI W., Strużyna K., WOJCIECKOWSKA A. : Fakty, liczby, porównania. [o statusie zawodowym, czasie pracy, zasadach wynagradzania, dokształcania nauczycieli brytyjskich, greckich, duńskich i szwedzkich]. Cz. 2 // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 25, s. 5
Dotyczy oświaty Danii, Grecji, Szwecji, Wielkiej Brytanii

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Najlepsze szkoły świata // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, s. 32-39
Opisany został system szkolny Holandii, Francji, Japonii, Belgii, Szkocji, Niemiec, Nowej Zelandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Australii

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Różnice programowe w europejskich szkołach średnich // Nowa Szkoła. - 1999, nr 3, s. 37-41

STANIÓW Bogumiła : Biblioteki szkół średnich w Szwecji // Biblioteka w Szkole - 2000, nr 12, s. 12-13

STECZ Joanna : W poszukiwaniu różnych rozwiązań przedszkolnej edukacji // Wychowanie w Przedszkolu . - 2008, nr 8, s. 18-22
Przedszkola publiczne i niepubliczne w Polsce. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wychowanie przedszkolne w Anglii, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji

SUCHOCKA Mirosława : Przedszkole w Szwecji uczy samodzielności // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 6, s. 18-20

SUNNARI Vappu, HEIKKINEN Mervi : Globalisation, violence and heterosexism in educational organisations - challenges for transforming primary education and primary teacher education. - Streszcz. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 48, nr 1/2 (2003), s. [177]-190
Artykuł w języku angielskim. Polski tytuł brzmi: ,,Globalizacja, przemoc i seksizm w instytucjach edukacyjnych - wyzwania dla zmieniającej się edukacji i kształcenia nauczycieli''. Badania placówek kształcenia nauczycieli z Finlandii, Rosji, Szwecji i Norwegii

SZKOŁA promująca zdrowie w różnych krajach wnioski i rekomendacje // Lider. - 1997, nr 12, s. 29-32
Polska, Litwa, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Irlandia

SZPYRKO M. : Szwedzka szkoła komunalna // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 4, s. 49-50

SZYMAŃSKI Mirosław : Demokratyczny model systemu szkolnego w Szwecji // Edukacja. - 1990, nr 2, s. 89-100

TRZY lata w szwedzkich gimnazjach // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 1, s. 8

WALIGÓRA J. : Sposób na szkołę. Niemcy i Szwecja // Tygodnik Powszechny. - 1991, nr 8, s. 6

WALAT Tomasz : Jak mówić, jak To robić? // Polityka. - 2006, nr 2, s. 54-[55]
Wychowanie seksualne w Szwecji

WEYCHERT Agnieszka : Szwecja - państwo troskliwe : rozmowa z Hanną Kochman, pracownicą Biura Opieki Społecznej w Sztokholmie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 1, s. 36-39

ZAŁÓG Jolanta : Opieka nad dziećmi w Szwecji // Nowa Szkoła. - 2000, nr 1, s. 39-42

ZDRODOWSKA M. : Nauczanie imigrantów // Nowa Szkoła. - 1992, nr 4, s. 235-237
Rozm. z... prof. uniwersytetu w Lund w Szwecji o nauczaniu języków ojczystych imigrantów przepr. B. Krawczyk

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna