Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

OŚWIATA W NIEMCZECH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANWEILER Oskar : Bilans i perspektywy niemiecko-polskiej współpracy w zakresie nauki o wychowaniu i badań oświatowych // W: Transformacja w oświacie a europejskie perspektywy / pod red. Wolfganga Hornera i Mirosława S. Szymańskiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1998. - S. 248-259

ANWEILER Oskar : Historyczne i porównawcze aspekty przemian w pedagogice o oświacie Polski, Rosji i dawnej NRD // W: Szkoła i pedagogika w dobie przełomu / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Stefana Mieszalskiego, Mirosława S. Szymańskiego. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1995. - S. 11-23

ANWEILER Oskar : Nauki uniwersyteckie i kształcenie nauczycieli w Niemczech i w Polsce - uwagi historyczne // W: Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania / pod red. Wolfganga Hörnera i Mirosława S. Szymańskiego ; teksty niem. w tł. Mirosława S. Szymańskiego i Doroty Sztobryn ; [aut. Oskar Anweiler et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005. - S. 31-38

BASKE Siegfried : Pedagogika reformy w Niemczech i nowe wychowanie w Polsce pod koniec XX wieku // W: Szkoła i pedagogika w dobie przełomu / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Stefana Mieszalskiego, Mirosława S. Szymańskiego. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1995. - S. 40-49

DOŚWIADCZENIA i kierunki rozwoju doskonalenia nauczycieli w NRD i PRL : materiały z kolokwium niemiecko-polskiego w dniach 15-18 listopada 1982 r. w Ludwigsfelde / [red. nauk. Tadeusz Malinowski]. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1984

DÖBERT Hans : Zawód nauczycielski i kształcenie nauczycieli w nowych krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec // W: Transformacja w oświacie a europejskie perspektywy / red. Wolfgang Hörner ; red. i przeł. Mirosław S. Szymański. - Warszawa : "Żak", 1998. - S. 183-196

DOWJAT Tadeusz, PĘCHERSKI Mieczysław, WRÓBEL Tadeusz : Oświata i szkolnictwo we Francji, Niemieckiej Republice Federalnej i Szwecji. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, [1971].

DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej / [przetł. z niem. Karolina Romanek ; red. Anna Smoczyńska]. - Warszawa : "Eurydice", 1996. - S. 36-38 : Niemcy

DZIEWULAK Dobromir : Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. - S. 63-67 : Niemcy

DZIEWULAK Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : "Żak", 1997. - S. 92-97 : Niemcy

EDMUNDS Francis : Pedagogika Rudolfa Steinera : szkoły waldorfskie na świecie i w Polsce / [przekł. z ang. Anna Konczewska]. - Warszawa : "Spektrum", 1996

GÓRAL Jan : Szkolnictwo niemieckie w okupacyjnym powiecie piotrkowskim (1939-1944) // W:Piotrkowskie Zeszyty Historyczne. - T. 6 (2004), s. 175-186

GRIESE Hertmut M. : Szkice z socjologii wychowania i andragogiki / Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego; tł. Dorota Sztobryn. - Łódź : Dajas, 2002

HINSDORF Gunter, WENZEL Bodo : Zarządzanie oświatą w Niemieckiej Republice Demokratycznej // W: Systemy zarządzania oświatą w wybranych krajach. - Warszawa : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1976. - (Studia Pedagogiczne. T. 38 / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych). - S. 147-174

HORNER Wolfgang : O stosunku między kształceniem ogólnym i kształceniem zawodowym. Kontrastowe porównanie: Polska - Niemcy wschodnie (nowe kraje związkowe) // W: Szkoła i pedagogika w dobie przełomu / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Stefana Mieszalskiego, Mirosława S. Szymańskiego. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1995. - S. 258-266

KALINOWSKA Katarzyna : Edukacja dorosłych na uniwersytetach powszechnych w Niemczech // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 342-374

KAWULA Stanisław : Dylematy edukacyjne za granicą : Stany Zjednoczone, Republika Federalna Niemiec, Szwecja, Litwa, Chorwacja. - Warszawa ; Olsztyn : Ethos, 1991

KAYSER Martina, WAGEMANN Paul-Albert : Uczyliśmy w szkole waldorfskiej : o historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii / tł. Mirosław S. Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

KROPE Peter : Dogmatywny i autorytarny styl edukacyjny w Niemczech // W : Diagnostyka edukacyjna / red. nauk. Bolesław Niemierko. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1994. - S. 29-38

BANASIEWICZ Maria : Polityka naukowa i oświatowa hitlerowskich Niemiec na ziemiach polskich "wcielonych" do Trzeciej Rzeszy w okresie okupacji (1939-1945) / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1980

KUPISIEWICZ Czesław : Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. - Wyd. 3. - Warszawa : "Żak", 1995. - S. 94-108 : Niemcy - od "realnej utopii edukacyjnej" do zjednoczenia szkolnictwa

KUPISIEWICZ Czesław : Przemiany edukacyjne w świecie : na tle raportów oświatowych. - Warszawa : Wiedza Powszechna Raport Radziecki, 1978. - S. 172-192 : Raport Brandta

MOŻDŻEŃ Stefan Ignacy : Historia wychowania : 1918-1945. - Wyd. 2 popr. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2006. - S. 56-62 : Niemcy

NOWAKOWSKA Renata : Szkolnictwo w Polsce i Niemczech 1945-2001 : wybrane aspekty porównawcze. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, [2002?]

PACHOCIŃSKI Ryszard : Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994. - S. 141-144 : Organizatorzy i placówki doskonalenia : Niemcy

PACHOCIŃSKI Ryszard : Pedagogika porównawcza : podręcznik dla studentów pedagogiki. - Białystok : Wydaw. Uniwersyteckie Trans Humana, 1995

PACHOCIŃSKI Ryszard : Współczesne systemy edukacyjne. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. - S. - 40-48 : Niemcy

PĘCHERSKI Mieczysław : Oświata i szkolnictwo w Niemieckiej Republice Demokratycznej . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, dr. 1970

PĘCHERSKI Mieczysław : Zarządzanie oświatą w republice Federalnej Niemiec // W: Systemy zarządzania oświatą w wybranych krajach. - Warszawa : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1976. - (Studia Pedagogiczne. T. 38 / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych). - S. 213-220

POLNY Roman : Systemy szkolnictwa w wybranych krajach kapitalistycznych i socjalistycznych. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973. - S. 114-121 : Szkolnictwo w Niemieckiej Republice Federalnej ; 173-185 : Szkolnictwo w Niemieckiej Republice Demokratycznej

PROBLEMY pedagogiki dorosłych w Polsce i w Niemczech = Probleme der Erwachsenenbildung in Polen und Deutschland / red. nauk. Stanisław Kaczor, Wiltrud Gieseke, Winfried Höhn ; [Instytut Technologii Eksploatacji, Humboldt-Universität zu Berlin. Philosophische Fakultät IV. Institut fr. Wirtschafts- und Erwachsenenpädagogik, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich]. - Radom:Instytut Technologii Eksploatacji [etc.], 1997

RETTER Hein : Polityka oświatowa, rola nauczyciela i empiryczne badania nad szkołą. Koniec szczebla orientacji w Dolnej Saksonii // W: Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania / pod red. Wolfganga Hörnera i Mirosława S. Szymańskiego ; teksty niem. w tł. Mirosława S. Szymańskiego i Doroty Sztobryn ; [aut. Oskar Anweiler et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005. - S. 103-120

ROWID Henryk : Szkoła twórcza : podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szkoły. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1958. - S. 322-335 : Szkoła pracy i wspólnota szkolna w Niemczech

SCHAFER Hans Peter : Drogiw przyszłości? Tendencje rozwojowe w kształceniu zawodowym w Niemczech, Szwecji i republice czeskiej // W : Szkoła i pedagogika w dobie przełomu / red. Tadeusz Lewowicki ; teksty niemieckie w tł. Mirosław Stanisław Szymański. - Warszawa : "Żak", 1995. - S. 229-247

SIEMIENIAK Henryk : Reforma programów szkolnych w perspektywie integracji europejskiej w Polsce i w Niemczech // W: Transformacja w oświacie a europejskie perspektywy / red. Wolfgang Hörner ; red. i przeł. Mirosław S. Szymański. - Warszawa : "Żak", 1998. - S. 81-90

SOLARCZYK-SZWEC Hanna : Edukacja dorosłych i andragogika w Niemczech // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 300-341

STRUKTURY systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / [red. nauk. Wiktor Rabczuk] ; Komisja Europejska ; Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji ; Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Krajowe Biuro Eurydice, cop. 1998. - S. 93-128 : Niemcy

STRUMPFEL Claudia : Retrospektywne spojrzenie nauczycieli z Niemiec wschodnich na "wychowanie socjalistyczne" w NRD. Obiektywno-hermeneutyczne rekonstrukcje przypadków radzenia sobie z przemianami światopoglądowymi w szkole // W: Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania / pod red. Wolfganga Hörnera i Mirosława S. Szymańskiego ; teksty niem. w tł. Mirosława S. Szymańskiego i Doroty Sztobryn ; [aut. Oskar Anweiler et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005. - S. 199-218

SROKA Wendelin : Partnerstwo między szkołami w Niemczech i w Europie Wschodniej // W: Transformacja w oświacie a europejskie perspektywy / pod red. Wolfganga Hornera i Mirosława S. Szymańskiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1998. - S. 225-233

SROKA Wendelin : Kształcenie polityczne w Niemczech po zakończeniu konfliktu Wschód-Zachód // W: Szkoła i pedagogika w dobie przełomu / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Stefana Mieszalskiego, Mirosława S. Szymańskiego. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1995. - S. 77-92

SZKOŁA alternatywna : z teorii i praktyki szkół waldorfskich / pod red. Stanisława Kawuli ; [aut. rozdz. S. Kawula et al.]. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994

SZUMSKI Grzegorz : Kształcenie niepełnosprawnych w Niemczech // W: Z problematyki pedagogiki porównawczej / pod red. Wiktora Rabczuka. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 1998. - S. 45-64

SZYMAŃSKI Mirosław S. : "Autonomia szkoły" w Polsce i w Niemczech: porównanie // Transformacja w oświacie a europejskie perspektywy / red. Wolfgang Hörner ; red. i przeł. Mirosław S. Szymański. - Warszawa : "Żak", 1998. - S. 135-150

SZYMAŃSKI Mirosław Stanisław : Niemiecka pedagogika reformy 1890-1933. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

ŚWIĘTOCHOWSKA Urszula : Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2000. - S. 61-77 : Systemy edukacyjne w wybranych państwach Unii Europejskiej (Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii)

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

TRANSFORMACJA w oświacie a europejskie perspektywy / pod red. Wolfganga Hörnera i Mirosława S. Szymańskiego ; [aut. Anweiler Oskar et al.] ; teksty niem. w tł. Mirosława S. Szymańskiego. - Warszawa : "Żak", 1998

UCZENIE się przez całe życie : rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd sytuacji w poszczególnych krajach / [przeł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : "Eurydice", 2002. - S. 61-66 : Niemcy

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALEKSANDROWICZ Paweł : Jak uczyć o prawach człowieka? Spotkanie Szkół Stowarzyszonych UNESCO w Norymberdze, 19-26 sierpnia 1998 // UNESCO i My. - 1998, nr 1-4, s. 21-22
Propozycje gier interaktywnych, zaprezentowane przez nauczycielki ze szkół Izraela, Palestyny i Niemiec

ALHEIT Peter : "Polityka dyskursu" - całożyciowe uczenie się jako postmodernistyczna gra o władzę? " (na przykładzie sytuacji w Niemczech) / przeł. Adrianna Nizińska. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2010, nr 4, s. [87]-97
Wielowymiarowe skutki zróżnicowania systemów edukacyjnych w Niemczech oraz słabości niemieckiej oświaty systemowej. Wymiar "całożyciowy" uczenia się w odpowiedzi na sytuacyjne zachowania w sferze gospodarki (rynek pracy). Inne aspekty dyskursu całożyciowego uczenia się w Niemczech

BAJORSKI Adam : Nowe techniki i technologie w szkolnictwie zawodowym // Szkoła Zawodowa. - 1993, nr 6, s. 41-45
Szkolenie komputerowe w RFN

BARCZYK Piotr, CZERNY Janusz : Agresja w szkole niemieckiej jako problem wychowawczy i społeczny // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 3, s. 29-31

BARTMAN Renata : Zespoły kontroli jakości kształcenia zawodowego w Niemczech // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 3, s. 11

BARTZ Brunon : Niemiecki system oświaty wobec wyzwań globalizacji // Przegląd Edukacyjny. - 2005, nr 5, s. 6-10

BARTZ Brunon : Postindustrialne dylematy niemieckiej oświaty. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, [nr] 3, s. 7-15
Diagnoza stanu szkolnictwa ogólnego (szkolnictwo podstawowe, zawodowe i wyższe)

BAWEJ-KRAJEWSKA Hanna : Lekcje zastępcze : wybrane zagadnienia. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 33-38
Zagadnienia dotyczące absencji nauczycielskich i lekcji zastępczych w Polsce i Niemczech

BEHLER Bettina : Szkoły, do sieci! // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 7, s. 45-48
Internet w niemieckich szkołach

BEKER Andrzej : Skąd my to znamy? // Gazeta Szkolna. - 1993, nr 58, s. 1,5
Niemiecki system oświatowy

BERLING Z. : W gościnie u nauczycieli szkół specjalnych Dolnej Saksonii // Gazeta Szkolna. - 1992, nr 18-19, s. 6-7

BIENERT Michael : "Broker usług informacyjnych" - portret zawodu bibliotekarza // Bibliotekarz. - 2011, nr 6, s. 16-18

BINKIEWICZ-KOŁODZIEJ Danuta : Wokół książek w krajach Beneluksu // Biblioteka - szkolne centrum informacji. - 2011, nr 5, s. 16-20

BÖLTER Iwona : Dualne kształcenie zawodowe w Republice Federalnej Niemiec // Nowa Szkoła. - 2007, nr 7, s. 37-42

BÓLTER Iwona : Rządowe programy uzdrowienia rynku kształcenia zawodowego w Niemczech // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, nr 27-34

BRONISZ Dorota Anna : Szkoły niepubliczne na świecie // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 56
Niemcy, Dania, Szwajcaria, Austria, Kanada, Japonia

BUCHEN Herbert : Od doskonalenia dyrektorów szkół do programu instytucjonalnego rozwoju szkoły (ISP, Institutionelles Schulentwicklungs-Programm) // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 10, s. 8-13
Rozwój organizacyjny (RO) i Program Instytucjonalnego Rozwoju Szkoły (ISP) wprowadzony w Nadrenii-Westfalii (Niemcy)

BUSCH Friedrich : Perspektywy szkoły w Republice Federalnej Niemiec // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 3, s. 145-155

BUSCH Friedrich : Odnowa szkolnictwa wyższego po zjednoczeniu dwóch państw niemieckich // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1993, nr 3, s. 121-137

CENTKOWSKI J. : Kierunki badań dydaktyczno-historycznych w Republice Federalnej Niemiec // Wiadomości Historyczne. - 1991, nr 4, s. 215-223

CHARASYMOWICZ Józef, WYSOCKI Józef : System dwutorowy - forma kształcenia zawodowego w Republice Federalnej Niemiec // Szkoła Zawodowa. - 1993, nr 5, s. 41-42

CHŁOPICKI Grzegorz : Edukacja dzieci i młodzieży w parkach narodowych // Aura. - 1997, nr 11, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 4-5
Program edukacji w parku narodowym dla dzieci młodszych w Niemczech

CHMIELEWSKA Agnieszka : Heilpädagogik - pedagogika specjalna czy ortopedagogika? : rozważania nad niemieckojęzyczną koncepcją pedagogiczną // Forum Oświatowe. - 2006, [nr] 1, s. [43]-58

CENTKOWSKI Jerzy : Oświata niemiecka wobec integracji europejskiej // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 1, s. 21-30
Proces integracji edukacji historyczno-politycznej w Europie Zachodniej i Wschodniej

CENTKOWSKI Jerzy : Szkoła w RFN i NRD wobec idei zjednoczenia Niemiec // Wiadomości Historyczne. - 2003, [nr] 2, s. 93-106

CYWIŃSKI Piotr : Pałkarze historii // Wprost. - 2009, nr 12, s. 78-79
Spory Polski i Niemiec o historyczne fakty

CZECH-RZEPKOWSKA Anna, ŚLĄZAK Anna : Z wizytą w Berlinie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 249408)-26(410)
Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielkami przedszkola z Gorzowa Wielkopowskiego i nauczycielkami przedszkola integracyjnego w Berlinie

CZERSKA Barbara : Dwa modele współpracy (rodziców i szkoły). - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1992, nr 2, s. 96-98
Pierwszy model współpracy wypracowany w Waldorfschule w Monachium (Niemcy), drugi funkcjonujący w szkole otwartej Mac Arthur Elementary School w Los Angeles (USA)

CZUCHRA Waldemar : Programy kształcenia informatycznego w wyższych szkołach zawodowych w Niemczech // Komputer w Edukacji. - 1995, nr 3-4, s. 37-43

ĆWIOK L. : Szkoła zawodowa w Niemczech // Przegląd Oświatowy. - 1991, nr 13, s. 13

DABISCH Joachim : Zintegrowana szkoła ogólnokształcąca : oldenburski eksperyment pedagogiczny // Wychowanie na co dzień. - 1995, nr 2, s. 3-4

DEDERING H., FEIG G. : Od życia szkolnego do zawodowego : praktyka zawodowa w Niemczech // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 5, s. 16

DEDOŃSKA-SCHULZ Aleksandra : System szkolnictwa w Niemczech na przykładzie Dolnej Saksonii // Kultura i Edukacja. - 1996, nr 4, s. 105-111

DEPTA. H. : Letnie obozy dla dzieci i młodzieży w Arnsberg // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 5/6, s. 264-267
Dzieci wybitnie zdolne różnych krajów korzystają z fachowej pomocy w Niemczech

DEPTA Henryk : Teoria wychowania estetycznego w RFN : wychowanie estetyczne jako komunikacja werbalna // Plastyka i Wychowanie. - 1992, nr 1, s. 39-42

DEPTA H. : Teoria wychowania estetycznego w Republice Federalnej Niemiec. Cz.4. Wychowanie estetyczne jako wychowanie estetyczne // Plastyka i Wychowanie. - 1992, nr 2, s. 4-8, bibliogr.

DIETRICH Benner, ROUMIANA Nikolova, SWIDERSKI Jana : Rozwój kompetencji moralnej jako zadanie lekcji etyki w szkołach publicznych - dotyczy koncepcji badawczej zastosowanej w projekcie ETiK (skrót pochodzi od pełnej niemieckiej nazwy projektu, która w przekładzie na język polski brzmi: Rozwój narzędzia testowego służącego ujmowaniu dydaktyczne uzasadnionych kompetencji moralnych w odniesieniu do lekcji etyki w szkołach publicznych) / przeł. z niem. Dariusz Stępkowski. - Bibliogr. // Edukacja. - 2010, nr 3, s. 22-35
Relacja naukowców z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie z projektu badawczego, którego celem było opracowanie i przetestowanie modelu służącego ujmowaniu kompetencji etycznej

DOBERT Hans : Między ufnością a rezygnacją : reforma szkolna w Niemczech // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1993, nr 4, s. 129-142
Tworzenie struktury szkolnictwa we wschodnioniemieckich krajach związkowych

DOKTÓR Tadeusz : Szkoła waldorfowska jako organizm społeczny // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 8, s. 42-47
Szkoła "Hibernia" ze statusem szkoły alternatywnej obejmuje: przedszkole, szkołę podstawową, średnią szkołę zawodową oraz college, zlokalizowana w przemysłowym zagłębiu Ruhry (Niemcy)

DRACHAL Halina, STRUŻYNA Krystyna : U sąsiadów zza Odry // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 9, s. 6-7

EGZAMINY maturalne w innych krajach // NEWS - Nowości O światy. - 1993, nr 5, s. 3-7
Matura we Włoszech, Słowacji, Czechach, Niemczech, Japonii, Szwecji

EVANS Rob : Zmieniająca się kultura edukacji a doświadczenie zmiany systemu przez wschodnioniemieckich nauczycieli akademickich / tł. Rozalia Ligus. - Summ. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2007, [nr] 4, s. [39]-53
Upadek wschodnioniemieckiego reżimu oraz następujący po nim burzliwy proces zjednoczenia Niemiec dotknęły różne sektory państwa (w tym edukacyjny). Oznaczało to przewrót w obszarze pedagogicznych zasad, celów i treści nauczania

FEGER Barbara : Uczniowie uzdolnieni z grup ryzyka : problemy identyfikacji // Nowa Szkoła. - 1993, nr 4, s. 222-223

FREIGANG Werner : Pomoc dla rodzin w ramach pomocy wychowawczej w Republice Federalnej Niemiec. [wkładka] // Opieka-Wychowanie-Terapia. - 2000, nr 4, s. 19-22

FRITZSCHE K., KNEPPER H. : Edukacja polityczna wobec autorytaryzmu : odrodzona teoria i nowe wyzwania // Edukacja. - 1993, nr 2, s. 27-42

GAŁAŚ Małgorzata : Dziwna szkoła // Wychowanie na Co Dzień. - 1997, nr 1/2, s. 36-37
Integration Gesamtschule (IGS), szkoła integracyjna skupiająca ludzi wszelkich możliwych ras w Getyndze

GEISSLER E. : Badania pedagogiczne w Republice Federalnej Niemiec // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1990, nr 1, s. 155-164

GIESEKE Wiltrud : Kultury uczenia się w kształceniu dorosłych a nowe wyzwania. Społeczno - kulturowe i osobowe wymiary uczenia się // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 4, s. 63-73

GIESEKE Wiltrud, OPELT Karin : Programy edukacji kulturalnej dorosłych w Berlinie i Brandenburgii // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 3, s. 104-108

GOŁĄBEK A., MATYJNAS B. : Koncepcje szkoły elementarnej w poglądach i praktyce pedagogicznej Marii Montessori : (na przykładzie szkoły w Starnbergu koło Monachium) // Życie Szkoły. - 1993, nr 5, s. 312-318

GORING H. : Problemy harmonizowania przygotowania zawodowego // Pedagogika Pracy. - 1990, nr 17, s. 85-88
Dostosowanie programów szkoły i zakładów pracy w Niemczech

GRACZYK Maria : Świat młodych // Wprost. - 1998, nr 16, s. 26
Przemoc w szkołach francuskich, niemieckich, amerykańskich

GRELAK Ariadna : Co powinien umieć niemiecki licealista // Matematyka. - 2009, nr 4, s. 223-228
Czy od niemieckich uczniów wymaga się więcej niż od polskich - matematyka w gimnazjum

GRIESE Christiane : Rozwój szkoły a pedagogika międzykulturowa - między zmianą kultury uczenia się a tendencjami do etnicyzacji w Niemczech / tł. Mirosław S. Szymański. - Bibliogr. // Rocznik Pedagogiczny. - T. 30 (2007), s. [147]-156

GRODECKA Anna, GRODECKA Ewa : Jak uczą literatury w Europie. Doświadczenia, refleksje, oceny // Język Polski w Szkole Gimnazjum. - 2010, nr 2, s. 7-18

GROCHOWINA Sylwia : Szkolnictwo niemieckie w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie w latach 1939-1945 (obszar II RP). - Summ. // Dzieje Najnowsze. - 2006, [nr] 4, s. [227]-232
Szkolnictwo na ziemiach polskich zajętych przez III Rzeszę (Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie) w trakcie drugiej wojny światowej. Autoreferat

GRUNDMANN Małgorzata : Aktualne reformy w niemieckim szkolnictwie // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 6, s. 13-15

GRZEGORZEWSKA Sylwia : System oświatowy Niemiec. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 48-52

GRZEGORZEWSKA Sylwia : System oświatowy Niemiec // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 48-52

GRZYBOWSKA Ewa : Kurs na Unię : u kolegów w Niemczech i Holandii // Geografia w Szkole. - 2003, nr 4, s. 243-248
Niemiecki i holenderski system szkolny

GUZIUK Marta : Alternatywna koncepcja szkoły Glocksee w Hannowerze // Życie Szkoły. - 1996, nr 9, s. 572-574

HANS-PETER Hun : Bibliotekarstwo w RFN. Cz. 1 // Bibliotekarz. - 1996, nr 7-8, s. 7-10

HANS-PETER Hun : Bibliotekarstwo w RFN. Cz. 2 // Bibliotekarz. - 1996, nr 9, s. 7-11

HÖRNER Wolfgang Soziale selektion in der Deutschen und der Polnischen Schule [Selekcja społeczna w niemieckiej i polskiej szkole] /. - Summ. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 55 (2010), nr 1, s. [89]-99
Artykuł w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim oraz w polskim tłumaczeniu Mirosława S. Szymańskiego

INTEGRACJA w RFN // Szkoła Specjalna. - 1990, nr 4, s. 192-195
Opieka i nauczanie dzieci specjalnej troski razem z ich pełnosprawnymi rówieśnikami

J.G. : Jak to robią w Niemczech // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 5, s. 5
Zarządzanie oświatą w niemieckich landach. Z cyklu: Edukacja w Europie. Cz. 2

JAWOROWICZ-KONSTANTY Izabela, WASIUKIEWICZ Jadwiga : Wrażenia ze szkół waldorfskich : Holandia, Niemcy // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 1, s. 54-61
Szkoły wg pedagogiki Rudolfa Steinera

KACZMAREK Stella : Efektywne sposoby ćwiczenia na instrumencie. Wynika badań przeprowadzonych na niemieckich studentach // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 2, s. 21-25

KARPIŃSKI Wiesław : Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w Niemczech // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 3, s. 9-10

KARPIŃSKI W. : Systemy kształcenia zawodowego w niektórych krajach // Szkoła Zawodowa. - 1993, nr 2, s. 40-45, bibliogr.
Niemcy, Anglia, Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Australia

KASZULANIS Magdalena : Kolejki do zawodówki // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 10, s. 8

KAWULA Stanisław : Idee szkoły alternatywnej w Republice Federalnej Niemiec // Nowa Szkoła. - 1990, nr 8, s. 436-441

KEMPNA Ewa : W szkole bawarskiej // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 3/4, s. 48-50

KLUZ Łukasz : Ewaluacja szkół w Saksonii // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 28-32
Procedury ewaluacyjne w Niemczech. Metodologia badań, metody obserwacji nauczania, metody analizy dokumentów. Kwestionariusze. Obserwacje. Wywiad. Analiza SWOT. FLASH (stop klatka)

KOMPNA Ewa : W szkole bawarskiej // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 3-4, s. 48-50
Cele kształcenia i program nauczania w monachijskim gimnazjum w RFN

KORTUS Bronisław : Wskazania dotyczące prezentacji Polski i Niemiec w podręcznikach geografii obu krajów. Polsko-Niemiecka Komisja UNESCO do spraw Podręczników Szkolnych // Geografia w Szkole. - 2001, nr 1, s. 35-38
Wskazania zostały przyjęte i zatwierdzone na konferencji w Krzyżowej, czerwiec 2000 r.

KRASUCKA-SCHMID Bożena : Przedszkola w Niemczech - poszukiwanie różnych rozwiązań // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 7, s. 391-397

KRAUTHEIM Hans-Jobst : Zarządzanie kształceniem w otwartym, demokratycznym społeczeństwie // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1997, nr 1, s. 16-20
Niemieckie Towarzystwo Zarządzania Oświatą

KROGULSKA H. : Nie lubię odrabiać lekcji! // Nowa Szkoła. - 1992, nr 6, s. 357-359
Zadania domowe - Niemcy

KRÓL Eugeniusz C. : ,,Dzieci to istoty nieumundurowane''. Kilka uwag o bezdrożach pedagogiki w narodowosocjalistycznych Niemczech // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1998, nr 3-4, s. 283-297
Doktryna oświatowa Trzeciej Rzeszy

KRUGER-POTRATZ Marianne : Pedagogika międzykulturowa w Republice Federalnej Niemiec: pięć szkiców // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1993, nr 4, s. 33-43, sum.

KRUSZELNICKA Jadwiga : Refleksje z bielefeldzkiej "Laborschule" - szkoła jako pomost pomiędzy dzieciństwem a dorosłością i małą instytucją rodziny a wielkimi strukturami społecznymi // Edukacja. - 1993, nr 4, s. 85-96

KUCHARCZYK Jarosław : System oświatowy w Berlinie. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 53-58

KUHN F. J. : Dziecko w drodze ku samodzielności. O wewnętrznej reformie szkoły // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 3/4, s. 22-28
Kształcenie ku emancypacji - naczelnym celem edukacji w Niemczech

KUJAWSKA I., WOJCIECHOWSKA A., WOŹNISKA A : Fakty, liczby, porównania. [informacje o statusie zawodowym, czasie pracy, zasadach wynagradzania, dokształcania we Francji, RFN, USA, na Węgrzech, w Izraelu i Rosji] // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 24, s. 8-9

KUPISIEWICZ Czesław : Johann Bernhard Basedow. - (Niemiecki pedagog i teolog, przedstawiciel pedagogiki niemieckiego Oświecenia, zapoczątkował ruch filantropistów, założyciel wzorcowej szkoły Philantropinum w Dessau.) // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 38, s. 12

KUPISIEWICZ Czesław : Modele i koncepcje ogólnodydaktyczne w ujęciu pedagogów niemieckich // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1993, nr 4, s. 19-32, sum.

KWIATKOWSKA Izabela : Wirtualne uniwersytety - nowe trendy w szkolnictwie wyższym na przykładzie wybranych uniwersytetów Europy (Niemcy, Wielka Brytania) i USA. Cz. 1. - Bibliogr. // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 35-43
Komputery i rozwiązania multimedialne a nauczaniu na poziomie akademickim

KWIATKOWSKI Stefan : Integracja teorii i praktyki w niemieckim systemie kształcenia zawodowego // Edukacja. - 1993, nr 4, s. 79-84

LESZCZYŃSKA Agnieszka : Pomoc osobom uzależnionym w Niemczech // Opieka-Wychowanie-Terapia. - 1994, nr 2, s. 25-28

LIPAR-PIECHOCKA Elżbieta : Szkoła bez dyrektora, ocen i... stresu // Życie Szkoły. - 2002, nr 8 , s. 509-510
Szkoła waldorfska w Lüneburgu

LOEWE Bernd : Zainteresowania biologiczne uczniów. [na podstawie badań niemieckich] // Biologia w Szkole. - 1992, nr 4, s. 200-206

LUBANIEC Ewa : Wrażenia z przedszkola integracyjnego w Giessen // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 6, s. 355-361

MCMAHAN Agnes : Opieka mentora - pomoc dla nowo powołanych dyrektorów szkół // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 11, s. 18-21
Niemiecki program pilotażowy

MAJEK Elżbieta : Języki obce w Europie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 33
Zasady nauczania języków obcych w UE: Irlandia, Finlandia, Austria, Luksemburg, Hiszpania, Szwecja, Włochy, Niemcy

MALINOWSKI Ludwik : Edukacja nauczycieli w Europie // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 43-45

MAŃKOWSKA Ann a : Być w terenie // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 36-39
Zalety i utrudnienia w prowadzeniu wycieczek przyrodniczych. Funkcjonowanie "zielonej szkoły" na przykładzie okolic Hamburga

MARCINIAK Edyta : Przedszkole w Lipsku // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 4, s. 32-33
Organizacja przedszkola

MARCINIAK Izabela : Matura w Republice Federalnej Niemiec // Polonistyka. - 1995, nr 1, s. 6-13

MATYJAS Bożena : Alternatywne formy edukacji i wychowania : na przykładzie szkoły elementarnej Marii Montessori w Starnbergu koło Monachium // Nowa Szkoła. - 1993, nr 2, s. 109-112

MCHITARJAN Irina : Szkoły alternatywne w Niemczech wschodnich. Bilans i perspektywy // Edukacja. - 2001, nr 2, s. 97-106

MEYER Maria : Przemoc na terenie szkoły w Niemczech // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 10/11, s. 10-11, bibliogr.

MICHELSEN Anna, LOFFLER John : Refleksje nad kształtem dydaktyki podstaw technik informatycznych w Republice Federalnej Niemiec // Szkoła Zawodowa. - 1990, nr 9, s. 50-54

MIELNICKA Teresa : W bawarskim gimnazjum // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s. 172-176
Funkcjonowanie gimnazjum w Bawarii - wizyta studyjna

MIKULSKA Aneta : Miesiąc nauki w niemieckiej klasie maturalnej // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 12, s. 25-26

MILIANOWSKI Jerzy : Wdrażanie nowych technologii w niemieckich szkołach // Edukacja Medialna. - 1997, nr 2, s. 60-62

MIRSKI Tomasz : Niemcy: we własnym rytmie, ale nie w nieskończoność // Charaktery. - 2005, nr 3, s. 42-43
Studia psychologiczne w Niemczech

MOREK-HERMAN Kamila : Dwa tygodnie w niemieckim gimnazjum // Języki Obce w Szkole. - 2003, [nr] 3, s. 177-179
Sprawozdanie z pobytu w niemieckim gimnazjum w Kempten opisujące pracę szkoły .

(LES) : Nauczanie i wychowanie integracyjne // NEWS - Nowości Oświaty. - 1992, nr 3, s. 22
Materiał z konferencji w Berlinie

NETTELMANN Lothar : Matura w Hanowerze / tł. Agnieszka Centkowska // Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 2, s. 75-80
Gimnazjum w Niemczech

NIEPEŁNOSPRAWNI uczniowie na świecie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 47
Holandia, Austria, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Finlandia, Szwecja , Niemcy

NOWACKI Tadeusz W. Kształcenie rzemieślników i robotników w RFN // Szkoła Zawodowa. - 1991, nr 1, s. 52-55

NOWAKOWSKA Renata : Kształcenie zawodowe w Niemczech na szczeblu średnim i wyższym // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2001, nr 2, s. 121-135

NOWICKA Renata : Nauczanie i uczenie się we współpracy z partnerami spoza szkoły (w niemieckim systemie oświatowym) // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 46-48

NOWICKA Renata : Czy system trójdrożny wysłużył się? // Nowa Szkoła. - 1994, nr 1, s. 41-43
Koncepcja reformy szkolnictwa niemieckiego Klausa Hurrelmanna z Bielefeldu

NOWICKA Renata : Dla uczniów zdolnych w Niemczech // Nowa Szkoła. - 1995, nr 3, s. 45
Federalna Akademia Uczniowska - letnie kursy dla uzdolnionych w RFN

NOWICKA R. : Hamburski projekt wspierania uczniów uzdolnionych matematycznie // Nowa Szkoła. - 1992, nr 6, s. 345-347

NOWICKA R. : Identyfikacja uczniów uzdolnionych w szkolnictwie niemieckim // Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s. 488-489

NOWICKA R. : MONOID - niemieckie czasopismo dla uczniów-matematyków // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 8, s. 52-53

NOWICKA Renata : Nauczanie i uczenie się we współpracy z partnerami spoza szkoły : w niemieckim systemie oświatowym // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 46-48

NOWICKA R. : Niemcy: edukacja musi promować wartości moralne // Nowa Szkoła. - 1994, nr 4, s. 231-232

NOWICKA Renata : Szkoły prywatne uzupełnieniem szkolnictwa państwowego // Nowa Szkoła. - 1998, nr 10, s. 30

NOWICKA R. : Uzdolnione matematycznie dziewczęta // Nowa Szkoła. - 1992, nr 10, s. 590-592

NOWICKA Renata : W przeddzień reformy niemieckiej oświaty// Nowa Szkoła. - 1993, nr 9, s. 556-557

NOWICKA Renata : W szkole niemieckiej - nie najlepiej // Nowa Szkoła. - 1994, nr 9, s. 546-547
Raport badaczy

NOWOSAD Inetta : O Szkolnictwie w Brandenburgii // Nauczyciel i Szkoła. - 1997, nr 2, s. 115-120

NOWOSAD Inetta : Szkoła zmieniająca się od wewnątrz - berliński model szkół o poszerzonej odpowiedzialności // Edukacja. - 2002, nr 2, s. 104-108

NOWOSAD Inetta : Znaczenie szkoły w niemieckiej debacie publicznej // Edukacja. - 2005, nr 3, s. 59-70
Współczesne polemiki i dyskusje dotyczące szkoły w Niemczech

NYKLEWICZ Krzysztof : Nowa strategia aktywizacji bezrobotnych w Niemczech // Polityka Społeczna. - 2010, nr 2, s. 23-28

OKOŃ Wincenty : Odenwaldschule jako model "wolnej szkoły" // Kwartalnik Pedagogiczny. -1993, nr 2, s. 67-87
Szkoły alternatywne w Niemczech

OŚWIADCZENIE Rządowe z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r. // Dziennik Ustaw. - 2008, nr 166, poz. 1032

PALUCH Piotr : Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Niemczech // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 11-12, s. 48-52

PETTINGER R. : Dom i szkoła : problem uczestnictwa rodziców w życiu szkoły na terenie Republiki Federalnej Niemiec. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 3/4 (1990), s. 282-297

PIECZKIN A. : Obrona cywilna w niektórych krajach Europy Zachodniej (RFN, Wielka Brytania, Szwecja) // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1991, nr 2, s. 85-91

PIELACHOWSKI Józef : Bardziej powołanie niż praca : (w szkole waldorfowskiej w Getyndze - Niemcy) // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 6/7, s. 26, 44
Praca zawodowa nauczyciela

PIETRYKA Agnieszka : Nowe technologie informacyjne w edukacji // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 2, s. 15-17

PIKULIK Jolanta : Poradnictwo zawodowe w Nadrenii-Westfalii // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 35. - s. I-III
Różne formy poradnictwa: Internet, centra informacyjne, Europejskie Centrum Doradztwa Zawodowego, poradnictwo psychologiczne

PJECH Edmund : Niemiecka polityka oświatowa a mniejszości narodowe w latach 1918-1990 : sytuacja Serbołużyczan na tle innych mniejszości. - Summ. // Dzieje Najnowsze. - 2009, [nr] 2, s. [15]-33

POPKO-GUZIUK Marta : Gesamtschulen - przykładem szkół alternatywnych na terenie Niemiec // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 9, s. 7-8

POPKO-GUZIUK Marta : Gesamtschulen - przykładem liberalnych szkół alternatywnych na terenie Niemiec // Wychowanie na Co Dzień. - 1997, nr 9, s. 7-8

POPOWICZ Tadeusz : Edukacja w krajach Unii Europejskiej : system egzaminowania i nadawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 1, s. 20-22

POPOWICZ Tadeusz : System egzaminowania i nadawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 1, s. 20-22

PRZYBYLSKA Ewa : Edukacja ustawiczna w polityce oświatowej Republiki Federalnej Niemiec. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003, nr 2, s. [45]-54
Działania podejmowane w RFN - ewaluacje systemów edukacji ustawicznej

PRZYBYLSKA Ewa : Edukacja ustawiczna w Republice Federalnej Niemiec // Edukacja Ustawiczna Dorosłych - 2006, nr 3, s. 16-21

PRZYBYLSKA Ewa : Ustawy o kształceniu ustawicznym w RFN // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 1999, nr 4, s. 38-44

PYRZANOWSKI Krzysztof : Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego // Wiadomości Historyczne. - 2003, [nr] 4, s. 250-252
Szkolnictwo w Holandii i Niemczech

RABCZUK W. : Nauka religii, moralności świeckiej i wychowania obywatelskiego w Republice Federalnej Niemiec, Włoszech i Hiszpanii // Nowa Szkoła. - 1991, nr 7, s. 430-435, bibliogr.

RABCZUK W. : Szkolnictwo prywatne w krajach Europy Zachodniej (RFN, Belgia) // Nowa Szkoła. - 1990, nr 10, s. 554-562, bibliogr.

RETTER Hein : Pedagog reformy Peter Petersen: o losach jego koncepcji szkoły i kształcenia nauczycieli w latach dwudziestych i trzydziestych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 3, s. 57-78
Niemcy

RODAK Andrzej : Edukacja w krajach Unii Europejskiej : system dualny szkolnictwa zawodowego w Niemczech // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 2, s. 13-15

RODAK Andrzej : System dualny szkolnictwa zawodowego w Niemczech // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 2, s. 13-15

RODIG Patrycja : System zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Republice Federalnej Niemiec // Edukacja. - 2005, nr 3, s. 70-75

ROHLFES Joachim : Niemiecka edukacja historyczna XIX wieku /tł. Agnieszka Bentkowska // Wiadomości Historyczne. - [R.] 48, nr 4 (2005), s. 12-19

RYBAKOWSKA Sabina Maria : Poranny krąg w nietypowej szkole // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, s. 37-38
Niemcy - Friedrychshafen. Bodensee-schule St. Martin. Geneza powstania i organizacja szkoły. Szkoła o strukturze całodziennej, katolicka, prowadzona według koncepcji Marchtaler Plan. Zasady koncepcji

SALAŃSKI Witold : Wiedza czy Zgorszenie // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 27, s. 10
Nauczanie przedmiotu - wychowanie seksualne w Niemczech, Portugalii i Szwecji

SANDER Aleksandra : Szkolnictwo niemieckie w świetle PISA 2000 // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 43-44

SANDER Aleksandra : Szkoła podstawowa im. Goerdlera w Berlinie // Nowa Szkoła. - 1999, nr 4, s.46-48
Jest typem Szkoły Europejskiej, przygotowującej uczniów do życia w Europie bez granic. Językiem wykładowym jest kombinacja dwóch języków partnerskich: niemieckiego i polskiego

SANDER Aleksandra. Współczesne działania profilaktyczne w szkołach w Niemczech.- Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 39-43
Sytuacje konfliktowe w szkole jako nowy kontekst edukacji w Niemczech. Orientacje i struktura współczesnych działań profilaktycznych

SANDER Aleksandra : Szkoła średnia im. Gustawa Heinemanna w Berlinie // Nowa Szkoła. - 1994, nr 4, s. 224-226
Szkoła zbiorcza: szkoła dziesięcioletnia, gimnazjum. Niemcy

SANDER Aleksandra : Szkolnictwo niemieckie w świetle PISA 2000 // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 43-44
Charakterystyka projektu PISA. Przegląd wyników badań w kontekście szkolnictwa niemieckiego

SANDER Aleksandra : Współczesne działania profilaktyczne w szkołach w Niemczech //Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 39-43

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Najlepsze szkoły świata // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, s. 32-39
Opisany został system szkolny Holandii, Francji, Japonii, Belgii, Szkocji, Niemiec, Nowej Zelandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Australii

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Różnice programowe w europejskich szkołach średnich // Nowa Szkoła. - 1999, nr 3, s. 37-41

SCHOENEBECK Hubertus von : Przyjaźń z dziećmi jako ponowoczesna pedagogika / rozm. przepr. Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 8, s. 13-17
Dyrektor Instytutu "Przyjaźni z Dziećmi" czołowym przedstawicielem antypedagogiki w Niemczech

SCHRAMM M. : Mała szkoła w Hesji (RFN). Cz. 1 // Przegląd Oświatowy. - 1991, nr 11, s. 12-13

M. SCHRAMM : Mała szkoła w Hesji (RFN). Cz. 2 // Przegląd Oświatowy. - 1991, nr 12, s. 12-13

SCHRAMM M. : Tygodnik IV klasy // Przegląd Oświatowy. - 1991, nr 14, s.12
Zajęcia pozalekcyjne w szkołach niemieckich

SKIERT Małgorzata : System kształcenia zawodowego w Niemczech // Nowa Szkoła. - 2002, nr 3, s. 42-47

SMOLSKI Roman : O systemie oświatowym w Badenii - Wirtembergii // Nowa Szkoła. - 1993, nr 2, s. 103-107
System szkolny w Niemczech

SOCHACKI Jarosław : System kształcenia w Niemczech // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 2, s. 58-64

SOLARCZYK Hanna : Edukacja dorosłych w Niemczech - rozwiązania prawne, organizacyjne i finansowe // Edukacja Dorosłych. - 1998, nr 2, s. 95-116

SOLARCZYK-SZWEC Hanna : Teorie praktyki edukacji dorosłych w Niemczech // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 1, s. 13-28

SPECK Andreas : Aktualny stan dyskusji o profilaktyce w Niemczech // Remedium. - 2005, [numer specjalny], s. 2-4

STAECK Lothar : Biologia w systemie kształcenia w Republice Federalnej Niemiec // Biologia w Szkole. - 1993, nr 1, s. 17-22

STAECK Lothar : Nowe spojrzenie na proces nauczania biologii. [na podstawie szkolnictwa niemieckiego] // Biologia w Szkole. - 1992, nr 4, s. 191-194

STOCHMIAŁEK Jerzy : Andragogika na niemieckich uniwersytetach - struktura organizacyjna i kierowanie // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000, nr 3, s. 20-30

STREITWIESER Bernhard T. : Zmiana edukacyjna po zjednoczeniu Niemiec. Cz.1// Nowe w Szkole. - 1997-1998, nr 9, s. 2-5

STREITWIESER Bernhard T. : Zmiana edukacyjna po zjednoczeniu Niemiec. Cz.2 // Nowe w Szkole. - 1997-1998, nr 10, s. 2-4

STRUŻYNA Krystyna : Za zamkniętymi drzwiami // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 24, s. 7
Funkcjonowanie szkół podstawowych i zasadniczych w placówkach resocjalizacyjnych - doświadczenia czeskie, niemieckie i innowacje polskie

STRUŻYNA Krystyna : Zza Odry // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 9, s. 7

SUPERCZYŃSKA E. : Praktyki zawodowe za granicą // Szkoła Zawodowa. - 1993, nr 3, s. 44-45
Towarzystwo Carla Duisberga w Niemczech - organizator międzynarodowego doskonalenia zawodowego.

SURZYKIEWICZ Janusz : Przeciwdziałanie przemocy w szkołach niemieckich w świetle literatury przedmiotu // Opieka-Wychowanie-Terapia. - 1998, nr 1, s. 5-12

SZAREK Mieczysław : Działalność instytucji pozarządowych zajmujących się opieką nad dzieckiem i rodziną w regionie Hessen w Niemczech // Opieka-Wychowanie-Terapia. - 1999, nr 4, s. 46-49

SZEWIOR Krzysztof : System kształcenia ogólnego w RFN do 1990 r. zarys problemu z perspektywy równouprawnienia. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003, nr 2, s. [55]-78
Równouprawnienie płci w systemie szkolnictwa niemieckiego

SZKOŁA zmieniająca się od wewnątrz - berliński model szkół o poszerzonej odpowiedzialności . - Bibliogr. // Edukacja. - 2002, nr 2, s. 104-108
Zmiany w szkolnictwie niemieckim

SZUMSKI Grzegorz : Kształcenie uczniów zdolnych w RFN // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1992, nr 1, s. 140-153

SZYMAŃSKI Mirosław S. : Co się stało z enerdowską dziesięcioklasową ogólnokształcącą politechniczną szkołą średnią? // Edukacja. - 1993, nr 4, s. 58-79

SZYMAŃSKI Mirosław : Niemieckie wiejskie domowe ogniska wychowawcze // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 3, s. 41-63
Historia oświaty w Niemczech

SZYMAŃSKI Mirosław S. : Szkoła według Planu Jenajskiego. - Summ. Rez. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 2, s. 19-52
Model organizacyjny "szkoły życia", w którym dominuje wychowanie - Petera Petersena. Pedagog niemiecki, profesor uniwersytetu w Jenie. Twórca oryginalnego systemu wychowania i nauczania, realizowanego od 1924, w szkole eksperymentalnej stworzonej przez Petersena - zwanego Planem Jenajskim. Zbiorowość uczniów w szkole tworzyła wspólnotę, wzorowaną na rodzinie, nie było przedmiotów nauczania ani podziału na klasy

SZUMSKI G. : Czy w Republice Federalnej Niemiec nastąpi skrócenie czasu nauki? // Nowa Szkoła. - 1992, nr 5, s. 303

SZUMSKI G. : Komparatystyczny przyczynek do myślenia o uspołecznieniu szkoły // Nowa Szkoła. - 1991, nr 5, s. 285-293
Przykłady uspołecznienia w szkolnictwie scentralizowanym /RFN/ oraz w szkolnictwie zdecentralizowanym /USA/ - porównanie

SZUMSKI G. : Kształcenie uczniów zdolnych w RFN // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1992, nr 1, s. 140-153

SZYMAŃSKI M. : Koncepcje szkoły w Niemczech [1890-1933] // Matematyka. - 1993, nr 4, s. 252
Historyczne wizje szkoły

SZYMAŃSKI Mirosław S. : Konferencja naukowa nt.: ,,Szkoła i pedagogika w czasach przełomu - problemy związane z transformacją w nowych krajach związkowych RFN'' /Berlin, 4-5 października 1993 r. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1993, nr 3, s. 163-165

SZYMAŃSKI Mirosław : Od krytyki kultury do szkół niemieckiej pedagogiki reformy // KwartalnikPedagogiczny. - 1992, nr 2, s. 35-56

SZYMAŃSKI Mirosław S. : Od pedagogiki dla cudzoziemców do pedagogiki międzykulturowej w Republice Federalnej Niemiec - czyli modernizm i postmodernizm // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1993, nr 4, s. 61-73

SZYMAŃSKI Mirosław : Od "wędrownego ptaka" do "młodzieży bundowskiej" o niemieckim ruchu młodzieżowym w latach 1890-1933 // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, s 1, s. 27-48

SZYMAŃSKI Mirosław : Przekształcanie systemu oświatowego w Niemczech Wschodnich i w Polsce - dwa aspekty porównawcze // Edukacja. - 1995, nr 4, s. 17-25

SZYMAŃSKI Mirosław : Szkoła Salem // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1992, nr 1, s. 33-62

SZYMAŃSKI Mirosław : Wolna gmina szkolna Wickersdorf // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 4, s. 23-51

ŚLEDZIŃSKA Maria : Edukacja po niemiecku // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 21, s. 8-9
System szkolny w Niemczech

ŚLIWERSKI Bogusław : Alternatywna szkoła publiczna w Gievenbeck // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 6, s. 45-50
Rekonstrukcja koncepcji pedagogicznej Szkoły Gievenbeck (Niemcy)

ŚLIWERSKI Bogusław : Berliński model szkół o poszerzonej odpowiedzialności // Nowa Szkoła. - 1997, nr 7, s. 34-37

ŚLIWERSKI Bogusław : Edukacja wczesnoszkolna w szkole Gievenbeck // Nowa Szkoła. - 1993, nr 3 s. 168-171
Niemcy - szkoła publiczna

ŚLIWERSKI Bogusław : Krytyczna teoria kształcenia // Szkoła Zawodowa. - 1993, nr 6, s. 2-3
Rozpatrywanie zadań poznawczych współczesnej dydaktyki na tle ogólnych przemian społeczno-politycznych w Niemczech. Model dydaktyki jako krytycznej teorii kształcenia Wolfganga Schulza

ŚLIWERSKI Bogusław : Media a edukacja szkolna : zagrożenia czy szanse? // Edukacja Medialna. - 1997, nr 4, s. 12-16
Na przykładzie badań przeprowadzonych w niemieckich szkołach

ŚLIWERSKI Bogusław : Szkoły wolne za granicą: Niemcy, Szwajcaria // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 18-23

ŚWIDERSKA Elżbieta : Seminarium dla nauczycieli w Bad-Marienberg w Domu Europejskim // Nowa Szkoła. - 1996, nr 6, s. 46-48
Seminarium nt. ,,Niemiecka jedność, federalizm i społeczne samoadministrowanie jako przedmiot zajęć szkolnych''. Nadrenia, 18-23 marca 1996 r.

ŚLIWERSKI Bogusław : Szkoły wolne za granicą // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 18-23
Szkoła wolna to placówka której właścicielem jest osoba fizyczna. Szkoła taka stawia na swobodne wychowanie, czyli wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów

TILMANN Klaus Jurgen : Przemoc w niemieckiej szkole - importowana czy samodzielnie wytwarzana. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 3/4, s. 33-49
Wyniki badań dot. przemocy fizycznej i psychicznej w szkołach średnich

TYSZECKA Anna : Niedouczone wnuki // Polityka. - 2004, nr 49, s. 58-60
Młodzi Niemcy niewiele wiedzą o II wojnie światowej

URBANIAK-ZAJĄC Danuta : Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie. [Doświadczenia niemieckie] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 6, s. 41-44

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie // Dziennik Ustaw. - 2008, nr 166, poz. 1031
Jest to zespół trzech szkół: niepubliczna szkoła podstawowa, niepubliczne gimnazjum, niepubliczne liceum ogólnokształcące. Kształcenie w Szkole odpowiada równocześnie kształceniu w szkołach niemieckiego systemu kształcenia ogólnego. W rozumieniu prawa polskiego - Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych. W Szkole odbywa się kształcenie w polskojęzycznym pionie programowym i niemieckim pionie programowym. Zasady przyjmowania uczniów i nauczycieli

WACHOWIAK Krystyna, RYMACKA-BUCHWALD Regina: Pokonywanie barier i granic na drodze ku zjednoczonej Europie poprzez wymianę międzyszkolną // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 34-36
O współpracy szkoły podstawowej w Toruniu a Gesamtschule Espenstrasse w Monchengladbach (RFN)

WALDROP T. : Jak nigdzie : najlepsze szkoły świata // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 36, s. 12
Niemieckie szkolnictwo średnie - ranking

WALDROP T. : Są przygotowani do wykonywania swego zawodu jak nikt inny na świecie // Nowa Szkoła. - 1992, nr 9, s. 543-546
System szkół średnich w RFN

WASILJEW Ingeborg : Wychowanie integracyjne w Niemczech // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 9, s. 67-70
Ocena nauczania integracyjnego

WASIUKIEWICZ Jadwiga : Szkoły waldorfskie w Niemczech // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 7, s. 54-57

WASIUKIEWICZ Jadwiga : Świętowanie świąt // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 2-3

WCIÓRKA Izabela : Jak pracują w Hannowerze // Życie Szkoły. - 1998, nr 6, s. 379-382

WEBER Norbert H. : O politycznej socjalizacji przyszłych pedagogów - refleksje nad "wychowaniem po Auschwitz" / tł. Mirosław S. Szymański. - Summ. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 55 (2010), nr 1, s. [101]-128
Zwiedzanie byłych obozów koncentracyjnych włączone zostało do programów kształcenia historycznego w Niemczech

WEBER N., Rathenow H. : Pedagogika miejsc pamięci - próba bilansu // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 2, s. 3-36
Stosunek do narodowosocjalistycznej przeszłości w Niemczech. Kształcenie historyczno-polityczne młodzieży i praca oświatowa w miejscach pamięci (obozy koncentracyjne z okresu II wojny światowej)

WENZEL Hartmut : Autonomia szkoły a reforma oświaty // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 10, s. 13-17
Niemieckie reformy oświatowe. Rola procesów rozwoju organizacyjnego szkoły

WENZEL Hartmut : Szkoła rozwiązująca problemy // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 11, s. 14-17
Niemiecka koncepcja ,,szkoły rozwiązującej problemy''

WENZEL Hartmut : Szkoła to nie fabryka nauczania / // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 5, s. 43-46
Niemiecka wizja dobrej szkoły

WIĘCH Aldona : Kształcenie na odległość w Niemczech // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 4, s. 14-18

WIĘCZKOWSKA Małgorzata : Wrażenia z hospitacji w przedszkolach niemieckich // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 33-35

WILENIUS R. : Wolność - podstawową potrzebą współczesnego człowieka // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 2, s. 39-42
Wykład fińskiego naukowca, filozofa zaprezentowany w czasie Europejskiego Forum Wolności w Oświacie w Witten-Annen (Niemcy) jesienią 1990 r.

WIŚNIEWSKA Barbara : Model ośrodków Landeriehungsheime w Szwajcarii i w Niemczech : pomysł na dom czy szkołę?. - (W poszukiwaniu lepszej szkoły / red. Ryszard Łukaszewicz) // Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia. - [Z.] 25 (1998), s. 91-128
Szkoły te reprezentują typ ośrodków szkolno-wychowawczych. Są to szkoły niepubliczne z internatem

WIŚNIEWSKA Barbara : Zasady oraz praktyka funkcjonowania przykładowych ośrodków edukacji niepublicznej w Europie Zachodniej (Szwajcaria, Austria, Niemcy) : opracowanie wyników badań /. - (W poszukiwaniu lepszej szkoły / red. Ryszard Łukaszewicz) // Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia. - [Z.] 25 (1998), s. 201-219
Szkoły Rudolfa Steinera

WOLLERSHEIM H-W. : ,,Starzejące się społeczeństwo'' jako wyzwanie dla pedagogiki /w Niemczech/ // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 2, s. 133-150

WSKAZANIA dotyczące prezentacji Polski i Niemiec w podręcznikach geografii obu krajów // Czasopismo Geograficzne. - 2000, z. 3/4, s. 349-354
Zostały przyjęte i zatwierdzone przez Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową na konferencji w Krzyżowej w czerwcu 2000 r.

WUCZYŃSKA Krystyna : Feliksa Kleina wizja nauczania matematyki // Matematyka. - 2010, nr 1, s. 8-13
Zmiany propagowane przez Kleina w nauczaniu matematyki w Niemczech XIX wieku

WULF Christoph : Paradygmaty nauki o wychowaniu : powstanie nauki o wychowaniu w Niemczech // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1993, nr 4, s. 75-90

ZAJĄC Renata M. : Kształcenie bibliotekarzy w Niemczech. [Cz. 1] // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 4, s. 3-6

ZAJĄC Renata M. : Kształcenie bibliotekarzy w Austrii i Szwajcarii. Inicjatywy bibliotekarzy niemieckich. Cz. 2 // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 6, s. 10-12

ZALEWSKA-TRAFISZ H. : Co uczeń ma w głowie? // Nowa Szkoła. - 1990, nr 4, s. 213-215
Pomiar wykształcenia ogólnego ucznia w RFN

ZIELIŃSKA Anna : Koncepcja szkolnictwa niepublicznego w wybranych krajach europejskich // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 2, s. 213-221

ZIERNICKI A. : Run na szkoły niepaństwowe w RFN // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 8, s. 57-58

ZIERNICKI A. : Spór o wychowanie emancypacyjne // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 6, s. 51-52
Uzależnienie szkolnictwa niemieckiego od politycznych uwarunkowań

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Łużycka szkoła w Niemczech. [mniejszości narodowe] // Nowa Szkoła. - 1994, nr 3, s. 173-175

ŻŁOBICKI Wiktor : Instytucje opiekuńczo-wychowawcze w Niemczech // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 8, s. 33-36

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Społeczne aspekty edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Bawarii. - Bibliogr. // Edukacja. - 2002, nr 2, s. 108-112

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Szkolnictwo średnie w Bawarii - wielkość ofert edukacyjnych. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2003, [nr] 3/4, s. 80-90
Szkolnictwo średnie szczebla pierwszego. Szkolnictwo średnie stopnia drugiego

ŻUKOWSKA Edyta, ŻUKOWSKI Wojciech : Bawarski model kształcenia// Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 3, s. 26-28
System edukacji - Niemcy

ŻUKROWSKI J. : Szkolnictwo w Dolnej Saksonii // Nowa Szkoła. - 1992, nr 5, s. 296-298

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna