Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

OŚWIATA WE FRANCJI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DOWJAT Tadeusz, PĘCHERSKI Mieczysław, WRÓBEL Tadeusz : Oświata i szkolnictwo we Francji, Niemieckiej Republice Federalnej i Szwecji. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, [1971]

DOWJAT Tadeusz : Organizacja funkcji kierowniczych i kontrolnych w dziedzinie oświaty we Francji // W: Systemy zarządzania oświatą w wybranych krajach. - Warszawa : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1976. - (Studia Pedagogiczne. T. 38 / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych). - S. 175-198

DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej / [przetł. z niem. Karolina Romanek ; red. Anna Smoczyńska]. - Warszawa : "Eurydice", 1996. - S. 45-48 : Francja

DZIEWULAK Dobromir : Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. - S. 37-44 : Francja

DZIEWULAK Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : "Żak", 1997. - S. 62-71 : Francja

GUZ Sabina : Edukacja przedszkolna w okresie przemian. - Warszawa ; Radom : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP : Instytut Technologii Eksploatacji, 1996. - S. 32-33 : Organizacja wychowania przedszkolnego w wybranych krajach : Francja

HENSSEN Sergiusz : Szkoła i demokracja na przełomie / wybór i oprac. Wincenty Okoń. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1997. - S. 277-302 : Szkolnictwo i państwo we Francji i Anglii

KUPISIEWICZ Czesław : Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. - Wyd. 3. - Warszawa : "Żak", 1995. - S. 57-65 : Francja - edukacja w perspektywie roku 2000

LUBOMIRSKA Krystyna : Przedszkole rzeczywistość i szansa. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1994. - S. 15-58 : Współtworzenie samego siebie (Francja)

KUPISIEWICZ Czesław : Przemiany edukacyjne w świecie : na tle raportów oświatowych. - Warszawa : Wiedza Powszechna Raport Radziecki, 1978. - S. 128-134 : Raport radziecki

MOŻDŻEŃ Stefan Ignacy : Historia wychowania : 1918-1945. - Wyd. 2 popr. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2006. - S. 53-55 : Francja

MOŻDŻEŃ Stefan Ignacy : Historia wychowania : 1795-1918. - Wyd. 2. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2006. - S. 116-120 : Szkolnictwo Francji i Anglii, jako przykłady odmiennej organizacji szkolnej : szkolnictwo we Francji

NAWROCZYŃSKI Bogdan : O szkolnictwie francuskim. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961

PACHOCIŃSKI Ryszard : Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994. - S. 130-132 : Organizatorzy i placówki doskonalenia : Francja

PACHOCIŃSKI Ryszard : Pedagogika porównawcza : podręcznik dla studentów pedagogiki. - Białystok : Wydaw. Uniwersyteckie Trans Humana, 1995

PACHOCIŃSKI Ryszard : Współczesne systemy edukacyjne. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. - S. - 24-31 : Francja

PIERŚCIENIAK Krzysztof : Edukacja dorosłych we Francji // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 389-430

RICHE Pierre : Edukacja i kultura w Europie Zachodniej (VI-VIII w.) / przeł. Maria Radożycka-Paoletti. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Wolumen ; Inst. Wydaw. PAX, 1995

POLNY Roman : Systemy szkolnictwa w wybranych krajach kapitalistycznych i socjalistycznych. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973. - S. 19-40 : Szkolnictwo we Francji

PÓŁTURZYCKI Józef : Edukacja dorosłych za granicą. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. - S. 237-240 : Kształcenie specjalistów edukacji dorosłych we Francji ; S. 337-343 : Ustawy o kształceniu ustawicznym we Francji i Stanach Zjednoczonych

PRZYGOTOWANIE do życia na emeryturze : kształcenie wykładowców w ramach współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Lumiere / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. - Wyd. 2. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2000

PRZYGOTOWANIE nauczycieli niższych szkół średnich (12-16 lat) w Holandii / Cor P. Koetsier [i in.] // W: Dziecko i Edukacja : materiały Programu Wspólnoty Europejskiej Tempus - Redesign. Z. 4 / red. Elżbieta Putkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 1995. - S. 66-84

STRUKTURY systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / [red. nauk. Wiktor Rabczuk] ; Komisja Europejska ; Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji ; Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Krajowe Biuro Eurydice, cop. 1998. - S. 193-224 : Francja

ŚWIĘTOCHOWSKA Urszula : Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2000. - S. 61-77 : Systemy edukacyjne w wybranych państwach Unii Europejskiej (Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii)

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

UCZENIE się przez całe życie : rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd sytuacji w poszczególnych krajach / [przeł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : "Eurydice", 2002. - S. 79-84 : Francja

WOODHEAD Martin : Dążenie ku tęczy: poszukiwanie standardów jakości edukacji. - Warszawa : Żak, 1998. - S. 41-46 : Zróżnicowanie jakości : Francja

ŻYTKO Małgorzata : Kształcenie nauczycieli we Francji // W : Dziecko i Edukacja : materiały Programu Wspólnoty Europejskiej Tempus - Redesign. Z. 4 / red. Elżbieta Putkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 1995. - S. 54-56

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIEDRZYCKI Krzysztof : O studiowaniu literatury na uniwersytetach francuskich i amerykańskich // Polonistyka. - 1999, nr 2, s. 68-71
Porównanie struktury szkolnictwa wyższego w obu krajach

BIERNAT Tomasz : Sekret francuskich matur // Nowa Szkoła. - 1992, nr 10, s. 585-586

BLUMSZTAJN Anna : Modele wyrównywania szans edukacyjnych : Stany Zjednoczone i Francja. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2003, nr 5/6, s. 12-19
W artykule przedstawiono systemy pomocy dla studentów, których celem jest wyrównywanie szans dostępu do szkolnictwa wyższego

BOROWSKA Katarzyna : Recepta na edukacyjny sukces, czyli Ecole Freinet w Vence // Życie Szkoły. - 2000, nr 8, s. 522-524
Praca systemem pedagogicznym Celestyna Freineta we Francji

BOROWSKA Katarzyna : Recepta na sukces edukacyjny // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 7, s. 65-70
Swobodna twórczość dzieci i ekspresja w pedagogice Freineta. Ecole Freinet w Vence. Praca systemem pedagogicznym Celestyna Freineta we Francji

BORTNOWSKI Stanisław : Pedagogika ekspresji w szkole francuskiej // Polonistyka. - 1994, nr 7, s. 433-435

BOS Dominique, MAES Claudie, GUTH Jean-Pierre : Prawne i finansowe podstawy systemów kształcenia ustawicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 9-16

BRONIKOWSKI Michał : Anglosaskie inspiracje pedagogiczne barona Pierre'a de Coubertina w jego poszukiwaniach możliwości reformy systemów edukacyjnych we Francji // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 7/8, s. 3-7

BRZANA Mirosław : Czego uczą w Ecole Freinet w Vence? // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 7, s. 65-70
Szkoła freinetowska we Francji

BUKOWSKA Bogusława : Strategia przeciwdziałania używaniu substancji psychoaktywnych we Francji // Remedium. - 2003, nr 7-8, s. 34-36

CHRZAN Magda : Francja: psychologia w trzech etapach // Charaktery. - 2005, nr 3, s. 41-42
Zasady studiowania psychologii we Francji

CIEKAWOSTKI, ale nie rewelacje : współczesna szkoła francuska // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 8, s. 47-49

CORDELIER Odile, LEIRITZ Matthieu : Paryż na beczce prochu / rozm przepr. Jakub Rzekanowski, Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 24, s. 5

Kryzys światowy i jego wpływ na szkolnictwo we Francji. Rozmowa z francuskimi nauczycielami i przedstawicielami edukacyjnych związków zawodowych

COUTURIER Brice : Szkolna wojna stuletnia // Społeczeństwo Otwarte. - 1994, nr 6, s. 27-31
Szkolnictwo prywatne - szkolnictwo publiczne we Francji

DOMIN Jan : Dyrektor szkoły we Francji // Nowa Szkoła. - 1998, nr 2, s. 49-51

DOMIN Jan : Nauczanie fizyki we Francji // Fizyka w Szkole. - 2000, nr 5, s. 272-273

DOMINIKOWSKI Zbigniew : Nowy system kształcenia nauczycieli we Francji // Edukacja. - 1995, nr 3, s. 96-101

DOMINIKOWSKI Zbigniew : Szkoła francuska w zbliżeniu // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 3, s. 49-54

(D.W.): Czy wiecie, że... : ile wynosi pensja francuskiego nauczyciela? // Nowa Szkoła. - 1995, nr 1, s. 62

DZIEWULAK Dobromir : Egzaminy maturalne we Francji // Nowa Szkoła. - 1991, nr 3, s. 163-165

DZIEWULAK Dobromir : Francuski raport oświatowy -,, plan pour l' Education Nationale'' // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 1, s. 119-125
Plan przyszłości Edukacji Narodowej we Francji

DZIEWULAK Dobromir : Kształcenie kadry pedagogicznej we Francji // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 2, s. 162-180
Kształcenie nauczycieli

DZIEWULAK Dobromir : Kształcenie osób starszych we Francji //  Oświata Dorosłych . - 1990, nr 3, s. 113-116

DZIEWULAK Dobromir : Nowe formy kształcenia ustawicznego we Francji // Nowa Szkoła. - 1991, nr 6, s. 349-351, 354

DZIEWULAK Dobromir : Szkolnictwo wyższe we Francji // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 3, s. 156-170

DZIEWULAK Dobromir : Szkoła średnia drugiego stopnia we Francji // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1990, nr 1, s. 165-202

DZIEWULAK Dobromir : Zasada neutralności szkoły we Francji // Nowa Szkoła. - 1991, nr 7, s. 436-439

FIGEAC-MONTHUS Marguerite : Historia sztuki we Francji - nowy koncept pracy interdyscyplinarnej? // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 1, s. 54-65

FRANCUSKI raport oświatowy // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 1, s. 119-125

GAJOS Mieczysław : Szkolnictwo podstawowe i średnie we Francji w skrótach, skrótowcach i schematach. [wkładka] // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 1 , s. 7-13

GAŃKO-KARWOWSKA Mariola : B 2 i jako wyznacznik kompetencji informatycznej uczniów szkół podstawowych - propozycje francuskie // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s. 30-33
Realizacja idei tworzenia społeczeństwa informacyjnego we francuskim systemie edukacyjnym

GRACZYK Maria : Świat młodych // Wprost. - 1998, nr 16, s. 26
Przemoc w szkołach francuskich, niemieckich, amerykańskich

GROBELAK L. : Guide des baccalaureats francais // Języki Obce w Szkole. - 1990, nr 2-3, s. 99-103
Przewodnik po maturach we Francji

HRYNIEWICZ Jadwiga : Ewaluacja osiągnięć edukacyjnych uczniów we francuskim systemie edukacyjnym // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002, nr 1, s. 95-98
Wykorzystanie wyników badania osiągnięć uczniów jako instrumentów powodujących rozwój ucznia

HORODECKI A. : Mity i fakty : szkoła francuska // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 41, s. 8

J.G. : Jak to robią we Francji // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 3, s. 5
Francuski system szkolnictwa

JAKONIUK Leszek Mariusz : Odwołanie się do tradycji wojskowej innowacją w wychowaniu młodzieży z niepowodzeniami szkolno-społecznymi w dobie kultury postmodernistycznej we Francji. - Bibliogr. // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 102-109
Model wojskowy w edukacji

JURKIEWICZ Ewa : Scentralizowana szkoła unijna : francuski system edukacyjny // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 25, s. 8-9,12
Edukacja przedszkolna, system szkolny na poziomie podstawowym i średnim. Odpowiedzialność za programy

KAMIŃSKA Dorota : Opieka nad dzieckiem we Francji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 5, s. 35-37

KANIA Karolina : Specyfika edukacji licealnej we Francji - na przykładzie Lycée Pilote Innovant International w Jaunay-Clan - roczne badania w działaniu. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 6, s. 16-19
Liceum Pilotażowe Innowacyjne Międzynarodowe, zorientowane w kierunku nowych technologii, informatyzacji zarówno jako pomocy naukowej uzywanej przez nauczycieli, jak również narzędzia stosowanego przez uczniów w różnych projektach. Liceum jest częścią Futuroscope - futurystycznego parku rozrywki, prezentującego nowe technologie w zakresie komunikacji, kina informatyki, mechaniki i techniki

KLUPCZYŃSKI Tadeusz M. : Cudze chwalicie... // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 9, s. 12
System edukacji we Francji, Wielkiej Brytanii. Znajomość języków obcych w tych systemach edukacyjnych

KŁOSIŃSKA Tatiana : W kolebce ruchu freinetowskiego // Życie Szkoły. - 2009, nr 10, s. 40-48
Przebieg wizyty we Francuskiej Szkole Celestyna Freineta w Vence. Zasady i organizacja Ecole Freinet (szkoły publicznej). Nauka oraz oceny w szkole freinetowskiej

KOLANKIEWICZ Maria : Organizacja opieki nad dzieckiem we Francji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 2, s. 27-31

KOPTAS-GÓRZAŃSKA Grażyna : Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym w krajach OECD // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 1, s. 49-53

KOWALSKA Małgorzata : System edukacyjny we Francji // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 6, s. 46-48
Zawiera Kodeks edukacyjny opisujący organizację szkolnictwa we Francji

KRAWCZYK B. : Współczesna szkoła francuska // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 5, s. 38-41
Celem francuskiego systemu oświaty jest wyposażenie ucznia w ogólną kulturę.

KRYGIER Andrzej : Francuski przemysł lotniczy i jego współpraca ze szkolnictwem zawodowym // Pedagogika Pracy. - 1995, nr 26-27, s. 261-266, bibliogr., streszcz.

KRUCZKOWSKA Maria : Fundamentaliści w szkole : kłopoty integracyjne szkolnictwa francuskiego // Społeczeństwo Otwarte. - 1992, nr 12, s. 40-41

KRYDA Barbara : Próg wejścia do Grandes Ecoles // Polonistyka. - 1995, nr 1, s. 17-18
Egzaminy maturalne i do szkół wyższych we Francji

KUJAWSKA I., Wojciechowska A., Woźniska A. : Fakty, liczby, porównania. [informacje o statusie zawodowym, czasie pracy, zasadach wynagradzania, dokształcania we Francji, RFN, USA, na Węgrzech, w Izraelu i Rosji] // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 24, s. 8-9

KUSZEK Genowefa : Integracja uczniów niepełnosprawnych we Francji // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 62-64
Zasady funkcjonowania klas integracyjnych. Wsparcie dla nauczyciela

KWAŚNA Teresa : Metody kreatywne nauczania literatury we Francji // Polonistyka. - 1997, nr 5, s. 273-276

LAINE Jean-Paul : Właśnie zbieramy owoce // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 21, s. 5
Rozm.z ... sekretarzem francuskiego Krajowego Związku Nauczycieli Szkół Wyższych - Zjednoczonej Federacji Związków Zawodowych Oświaty, Nauki i Kultury przepr. L. Jastrzębska i W.Sierakowski

LEWANOWICZ Cezary : Hidżab - broń integrystów ? : Francja: świecka szkoła publiczna a islam // Tygodnik Powszechny. - 1994, nr 49, s. 11
Mniejszość religijna w szkole francuskiej

LEWIN Ludwik : Kuźnia narodu : Francuzi bronią szkoły świeckiej // Polityka. - 1994, nr 5, s. 16

MALINOWSKI Ludwik : Oświatowe dylematy // Nowa Szkoła. - 1990, nr 5/6, s. 303-305
Analfabeci we Francji

MASZCZYŃSKA-GÓRA Grażyna : Nowoczesna szkoła francuska technik C. Freineta podstawą innowacji we współczesnym modelu edukacji wczesnoszkolnej // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2003, nr 2, s. 35-37

MERCAT-ZAWLIK Joanna : Matematyka w szkole we Francji. Cz. 3 // Matematyka. - 2006, nr 5, s. 45-49

MONIAK Agnieszka : Francuska ,,rewolucja'' komputerowa // Edukacja Medialna. - 1998, nr 2, s. 54-55

(mp) : MATURALNE tematy w Francji // Gazeta Szkolna. - 1991, nr 12, s. 5
Przykładowe zestawy pytań z filozofii

NADZÓR pedagogiczny w krajach UE // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 8, s. 7-8
Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Portugalia, Szwecja .

NIEKTÓRE formy pomocy dziecku i rodzinie we Francji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 5, s. 219-226
M.in. internaty; niedostosowanie społeczne; rodzina zastępcza

NIEPEŁNOSPRAWNI uczniowie na świecie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 47
Holandia, Austria, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Finlandia, Szwecja, Niemcy

NOEL L., MALINOWSKI W. : Matura we Francji // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 209-215

NOWICKA Dorota : Matura w Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 23
Egzaminy zewnętrzne w Wielkiej Brytanii, Austrii, Czechach, Francji, Finlandii, Hiszpanii .

OCH Janusz : Francuski system edukacji i poradnictwa // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 19-22
Edukacja w zakresie orientacji to kształcenie umiejętności dokonywania trafnego wyboru drogi szkoleniowej i zawodowej

OLSZEWSKI Radosław : Przemoc w szkole. Z doświadczeń francuskich // Opieka-Wychowanie-Terapia. - 2009, nr 3-4, s. 49-53

PAŚKO Zbigniew Ignacy : Ewaluacja po francusku // Gazeta Szkolna. - 1999, nr 168, s. 1,4

PAWŁOWSKA Małgorzata, LASOTA Lidia : Europa bez granic - edukacja przedszkolna we Francji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 2, s. 20-24

PYSIŃSKA Ewa : Przedszkolaki we Francji i gdzie indziej // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 43, s. 9

RABCZUK Wiktor : Doskonalenie zawodowe we Francji // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 1, s. 47-52

RABCZUK I. : Sekret francuskich matur // Nowa Szkoła. - 1992, nr 10, s. 585-586

RABCZUK W. : Szkolnictwo francuskie u progu nowych reform // Edukacja. - 1992, nr 1, s. 108-115

RABCZUK Wiktor : Wyrównywanie szans edukacyjnych we Francji // Nowa Szkoła. - 2006, nr 9, s. 49-53

RAPACKI Marek : Uleczyć szkołę ze szkoły // Dialog. - 2004, nr 6, s. 76-82
Upadek autorytetu nauczyciela we francuskiej szkole

RUDOWSKA Maria Jadwiga : Organizacja, struktura i osiągnięcia francuskiego zgrupowania placówek edukacyjnych GRETA // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1997, nr 1, s. 22-27
Zgrupowania GRETA (Groupement d'etablissements) stanowią główną francuską instytucję kształcenia i doskonalenia zawodowego podlegającą Ministerstwu Edukacji Narodowej

RUDOWSKI Maria : Edukacja ustawiczna we Francji // Edukacja UstawicznaDorosłych. - 2006, [nr] 2, s. 47-51http://www.itee.radom.pl/periodyki/edukacja_doroslych/pliki/edu_nr_53.pdf 

RURKA Anna : "Twoje niepowodzenia mnie interesują" : o przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 10, s. 592-595
Przedszkola we Francji jako pierwszy etap kształcenia. Cele kształcenia

RYSIŃSKA Ewa : Nad Sekwaną // Głos Nauczycielski. - 1998, s. 40, s. 1,6
O bezpłatnej, publicznej szkole francuskiej

SACIO-SZYMAŃSKA Anna : System kształcenia i szkolenia ustawicznego dorosłych we Francji - funkcjonowanie sieci GRETA // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, [nr] 1, s. 39-43
Sieć GRETA tworzą wyższe techniczne szkoły średnie i szkoły zawodowe, które współpracują ze sobą oferując usługi szkoleniowe dla dorosłych

SARZYŃSKI Dariusz, WOJCIECHOWSKA Anna : Znad Sekwany // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 18, s. 8-9

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Licea elitarne we Francji // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 38-39

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Najlepsze szkoły świata // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, s. 32-39
Opisany został system szkolny Holandii, Francji, Japonii, Belgii, Szkocji, Niemiec, Nowej Zelandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Australii

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Przedsięwzięcia innowacyjne w szkolnictwie francuskim // Edukacja. - 1997, nr 3, s. 102-109
Zmiany w college'ach

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Różnice programowe w europejskich szkołach średnich // Nowa Szkoła. - 1999, nr 3, s. 37-41

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Szkoły eksperymentalne we Francji // Nowa Szkoła. - 1997, nr 4, s. 30-32

SAWICKA-WIELGUSIAK Sabina : Szkoły prywatne we Francji // Nowa Szkoła. - 1998, nr 7, s. 37-39
Szkolnictwo podstawowe i średnie

SIELATYCKI Mirosław : Specjalne strefy edukacyjne - czy doświadczenia francuskie i brytyjskie mogą przydać się w Polsce? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 31-33
Edukacyjne Strefy Działania - mają prowadzić do odnowy systemu edukacyjnego w trudnych regionach (ze względu na słabe wyniki nauczania)

SŁABUSZEWSKA Iwona : L'Etudes en France // Cogito. - 2002, nr 15, s. 67
Wiadomości na temat procedury przyjmowania Polaków na uniwersytety francuskie, o stypendiach, pracy

SŁODOWNIK-RYCAJ E., AL-KHAMISY D. : Integracja we Francji // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 6, s. 63-66

SOBCZAK Alicja : System edukacji we Francji // Przegląd Edukacyjny. - 1997, nr 3, s. 3-5

SOBOLEWSKA Beata : W szkole Waldorskiej we Francji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 7, s. 309-311

STAWCZYK-MIZIŃSKA Renata : Szkoła Celestyna Freineta w Vence // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 29-30
Ogólna prezentacja zasad funkcjonowania oraz organizacji pracy w szkole założonej przez C. Freineta w Vence (Francja)

SUCHOWIEJKO Renata : Edukacja muzyczna w Paryżu u schyłku XIX wieku // Studia Historyczne. - 1998, z.1, s. 27-36, sum.

SZCZYGIEŁ Joanna : Przedmiot obowiązkowy : prezerwatywy we francuskich liceach // Polityka. - 1993, nr 1, s. 16
Wychowanie seksualne

SZKOLNICTWO podstawowe we Francji : z Petrą Kovarikovą-Nozzolo - absolwentką Instytutu Pedagogicznego w Krnowie i filologii aplikowanej na Sorbonie w Paryżu - rozmawia Danuta Mucha // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 54-56

ŚWIDZIŃSKA Mirosława : Poprawa bezpieczeństwa na drogach - francuski fenomen // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 5, s. 10-11
Wychowanie komunikacyjne we Francji

TASZIG Martine : Szkoła im. Elsy Triolet w swym otoczeniu społecznym // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 4, s. 31-32
Program szkoły colleg'u dla uczniów emigrantów z Afryki i Azji we Francji

"TWOJE niepowodzenia mnie interesują". O przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 10, s. 592-595

VASSAL-BRUMBERG J. : La preparation aux unites A5 et A6 du Delf: du ,,pourquoi?'' au ,,comment?'' // Języki Obce w Szkole. - 1991, nr 5, s. 402-404
Przygotowanie do jednostek A5 i A6 dyplomu DELF-u: od ,,dlaczego'' do ,,jak''? Artykuł w języku francuskim

WASILEWSKA Hanna : Wizyta polskich Freinetowców we francuskiej szkole Freineta w Vence // Życie Szkoły. - 1999, nr 9, s. 717-718

WILLEMS Jean Pierre : Certyfikacja zawodowa we Francji// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 39-51

WLAZŁO Stefan : Wspomaganie rozwoju szkoły przez samorząd terytorialny weFrancji // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 4, s. 27-29

WODA Joanna : Szkoła wiejska we Francji // Nowa Szkoła. - 2000, nr 9, s. 42-44

WOJCIECHOWSKA Anna : Znad Sekwany // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 18, s. 9
System oświaty we Francji

ZACZEK-ZACZYŃSKI Krzysztof : Przysposobienie obronne w innych państwach. Cz. 1 // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1991, nr 2, s. 92-97
Przysposobienie obronne we Francji, Szwajcarii i Związku Radzieckim

ZACZEK-ZACZYŃSKI Krzysztof : Przysposobienie obronne w innych państwach. Cz. 2 // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1991, nr 3, s. 168-173
Przysposobienie obronne we Francji, Szwajcarii i Związku Radzieckim

ZIELIŃSKA Anna : Między teorią a praktyką : nauki o wychowaniu we Francji. - Bibliogr. // Edukacja. - 1997, nr 3, s. 92-102

ZUBRZYCKA-CZARNECKA Aleksandra : Problemy mieszkaniowe we Francji w świetle raportu fundacji Abbe Pierrea // Polityka Społeczna. - 2011, nr 10, s. 29-34

ZYZIK Elżbieta : Wykorzystanie techniki swobodnych tekstów Celestyna Freineta w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2003, nr 2, s. 28-34

ŻOŁNIERZ A. : Struktura szkolnego systemu Francji // Nowa Szkoła. - 1992, nr 3, s.171-173

ŻYTKO Małgorzata : Efektywność edukacji początkowej ( Francja) // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 2, s. 44-49
Badanie osiągnięć szkolnych uczniów na poziomie elementarnym we Francji. Pomiar efektywności kształcenia w zakresie języka francuskiego i matematyki.

ŻYWNO Irena : Szkoła podstawowa we Francji // Życie Szkoły. - 1995, nr 9, s. 570-571

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna