Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W DANII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BJORKOE, Jens Aare : Du ń ski system szkolnictwa // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : " Ż ak", 2003. - S. 788-794

BJORKOE Jens Aare : Pomoc do samopomocy : Szkoła Kofoeda w Kopenhadze : instytut słu ż by społecznej / [tł. i oprac. wersji pol. Beata Jagielska, Jan Kaczorowski]. - Kobenhavn ; Warszawa : Kofoeds Skoles Forlag : " Ż ak", 1997

DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej / [przetł. z niem. Karolina Romanek ; red. Anna Smoczyńska]. - Warszawa : "Eurydice", 1996. - S. 34-35 : Dania

DZIEWULAK Dobromir : Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. - S. 33-37 : Dania

DZIEWULAK Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : "Żak", 1997. - S. 49-53 : Dania

GŁOWACKA Marta : Duńskie uniwersytety ludowe na tle nieformalnej edukacji dorosłych w Danii // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 259-285

HOLT John : Zamiast edukacji : warunki do uczenia się przez działanie. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 153-172 : Jedna z najlepszych Szkół

PACHOCIŃSKI Ryszard : Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994. - S. 128-130 : Organizatorzy i placówki doskonalenia : Dania

PACHOCIŃSKI Ryszard : Pedagogika porównawcza : podręcznik dla studentów pedagogiki. - Białystok : Wydaw. Uniwersyteckie Trans Humana, 1995

PASZKOWSKA-ROGACZ Anna : Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii. - Wyd. 2. - Warszawa : KOWEZ, 2006

STRUKTURY systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / [red. nauk. Wiktor Rabczuk] ; Komisja Europejska ; Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji ; Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Krajowe Biuro Eurydice, cop. 1998. - S. 63-92 : Dania

ŚLIWERSKI Bogusław : Jak zmieniać szkołę : studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. - Kraków : Impuls, 1998. - S. 106-108 : Uspołecznianie edukacji szkolnej : Dania

Ś WI Ą TKOWSKA, Agnieszka : Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w Danii // W: Edukacja w ś wiecie współczesnym : wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym / red. Roman Leppert. - Kraków : "Impuls", 2000. - S.: 283-290

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

UCZENIE się przez całe życie : rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd sytuacji w poszczególnych krajach / [przeł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : "Eurydice", 2002. - S. 53-59 : Dania

ZAWI Ś LAK Aleksandra : Organizacja kształcenia specjalnego w du ń skiej szkole podstawowej // W: Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i prawne / red. Zenon Gajdzika. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 79-93

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAUM Mirosław : Integracja po duńsku // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 4, s. 47-49

BAUM Mirosława : Integracja szansą dla niepełnosprawnych dzieci (charakterystyka modelu duńskiego) // Szkoła Specjalna. - 1992, nr 4, s. 187-190
Integracja dzieci niepełnosprawnych w systemie szkół powszechnych

BAUM M. : O AIDS w szkołach duńskich // Nowa Szkoła. - 1992, nr 1, s. 48-50

BIZERSKI T. : System duński nauczania techniki w szkołach ogólnokształcących i jego konsekwencje // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1993, nr 3, s. 184-185

BRON Agnieszka : Oświata dorosłych w Danii // Nowa Szkoła. - 1992, nr 6, s. 350-353

BRONISZ Dorota Anna : Szkoły niepubliczne na świecie // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 56
Niemcy, Dania, Szwajcaria, Austria, Kanada, Japonia

CELIŃSKI Arkadiusz, WASOWSKA Elżbieta : O urodzie duńskiej szkoły // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 1, s. 43-48

CHEŁMECKI Bartłomiej : Działalność dydaktyczno-wychowawcza Sportowej Wyższej Szkoły Ludowej w Arhus w Danii :(Idratshojkolen Aarhus) // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 7/8, s. 27-31

COUR Peter de la : Model duński // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 8, s. 50

CICZKOWSKI Wiesław : Czego możemy się nauczyć od Duńczyków i Holendrów? // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 1, s. 48-52
Funkcjonowanie oświaty w Danii i Holandii. Propozycje przeniesienia duńskich doświadczeń (m.in. kształcenia nauczycieli) do polskich uniwersytetów ludowych

CICZKOWSKI Wiesław : Idee i doświadczenia duńskiej szkoły ludowej // Nowa Szkoła. - 1992, nr 1, s. 34-39

CYMBOR Lidia : Edukacja ekologiczna w Danii // Nowe w Szkole. - 1998-1999, nr 10, s. 24-25

CZERNIAK Ewa : Polscy nauczyciele-bibliotekarze zwiedzają biblioteki duńskie // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 12, s. 12-14

CZEROPSKA Marta, GARBULA-ORZECHOWSKA Joanna : Wybrane problemy duńskiego systemu oświatowego // Życie Szkoły. - 1995, nr 3, s. 186-190

DRÓŻKA Wanda : Główne założenia i cechy systemu kształcenia nauczycieli w Danii - z punktu widzenia ciągłego rozwoju profesjonalizmu nauczyciela // Edukacja. - 1997, nr 2, s. 85-93

DUKIEWICZ Zygryd J., FROISSART Ferdynard : Pewne istotne aspekty kształcenia i szkolenia dorosłych w Danii. - Bibliogr. // Szkoła Zawodowa. - 1994, nr 7, s. 37-40

FODER Bożena, TROCHIMIAK Barbara : Szkoła integracyjna i szkoła specjalna w Danii // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 312-315

FRANCISZKOWSKA Małgorzata : System edukacyjny Danii - szkoła średnia. - Summ. Zsfg. // Edukacja Dorosłych (Radom). - 2004, nr 1/2, s. [191]-198

GIBCZYŃSKA M.: Seminarium dla Polaków // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 1, s. 33-34
O funkcjonowaniu szkolnictwa duńskiego

GŁÓWCZYK J. : Problemy szkolnictwa duńskiego // Nowa Szkoła. - 1990, nr 10, s. 563-565

GÓRECKI Mirosław : Kofoeds Skole - szansa przetrwania. ("szkoła dla bezrobotnych" w Kopenhadze) // Opieka-Wychowanie-Terapia. -1993, nr 3, s. 31-36

(J.B.): Duńska wolność ,,pod kontrolą'' // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 2, s. 8
Duński system nauczania

(J.B.): Sporo zależy od pieniędzy // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 3, s. 12
Finansowanie szkół w Danii

J.G. : Jak to robią w Danii? // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 6, s. 5

JANIAK Maria, KAMIŃSKA Krystyna : Z wizytą w przedszkolu w Kopenhadze // Wychowanie w Przedszkolu, 1999, nr 2, s. 98-99
Architektura budynku wyposażenie wnętrza i wielonarodowościowe grupy dziecięce

JURKIEWICZ Ewa : Szkoła bez stresu : duński system edukacyjny // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 29/30, s. 12-13
Edukacja przedszkolna, szkoła podstawowa, szkoła średnia. Organizacja pracy i nauki w szkołach duńskich

KANTOWICZ Ewa : O opiece nad dzieckiem w Danii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 47-49

KARPIŃSKI Wiesław : Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w Danii // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 2, s. 17-18

KAZIMIERCZAK Marta : Hadsten Hojskole. [szkoła dla młodzieży i dorosłych w Danii] // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 38-41

KIENIG Anna : Koncepcje programowe w wybranych krajach Unii Europejskiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 4-7
Zróżnicowane podejście do programów edukacji przedszkolnej w krajach skandynawskich

KLIMOWICZ Anna : Bliskie spotkania z duńską oświatą // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 1, s. 29-30
Nauka w duńskiej szkole podstawowej

KŁOSIŃSKA Natalia : Sankt Knuds Skole w Aarhus // Życie Szkoły. - 2011, nr 3, s. 55-59
Opis Szkoły im. Św. Kanuta IV w Danii jako placówki m.in. sprzyjającej wielonarodowości i wielokulturowości dzieci do niej uczęszczających, traktującej podmiotowo, kształcącej każdą sferę rozwojową wychowanka

KONIECZNA Jadwiga : Oświata i biblioteki w Danii // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 4, s. 6-10

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Wczesne wychowanie przedszkolne - model krajów skandynawskich // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 22-24
Czym zajmuje się wychowanie przedszkolne. Jak zorganizowane jest wychowanie przedszkolne. Skandynawska Rada Nauczycieli

KORDZIŃSKI Jarosław : Reforma po duńsku // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 11, s. 33-34
Reformy oświatowe w Danii wdrażane od 1994 r.

KORDZIŃSKI Jarosław : Reforma po duńsku // Nowa Szkoła. - 1995, nr 5, s. 34-35
Nowa ustawa oświatowa. Zmiany celów i kierunków pracy szkoły podstawowej. Zmiany programowe

KOTARBA Marta : Szkolnictwo alternatywne w latach 1945-2000 : tendencje światowe i polska egzemplifikacja - próba syntezy // Edukacja : studia, badania, innowacje. - 2005, nr 3, s. 75-90

KRAWCZYK Bogdan : Skandynawskie tradycje // Nowa Szkoła. - 1992, nr 1, s. 39-40

KUDŁA Lucyna : Szkolnictwo niepubliczne w Danii // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 66-70

KUJAWSKA I., KUŁAK M. : Znad Guldeny // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 42, s. 6-7
System oświatowy w Danii

KURANT Barbara, BEDNARCZYK Grażyna : Seminarium w Arhus (Dania) // Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 52-55
Organizacja edukacji przedszkolnej w Danii. Nauka na poziomie podstawowym. Kształcenie specjalne

LESZCZYŃSKA Elżbieta : Specjalność duńska : nauczyciel klasowy // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 10, s. 65-69

ŁUKASIK Mariola, PIETRYKA Maria : W krainie "uśmiechniętych" bibliotek : oświata i biblioteki w Danii // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 2, s. 19-22

NIELSEN Sören : Jakość kształcenia w Danii // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 1997, nr 4, s. 72-76

NIELSEN Per Kim : O liceum technicznym (HTX) w Danii / rozm. przepr. Janusz Moos // Szkoła Zawodowa. - 1995, nr 5, s. 42-43

NOWICKA Renata : Dania - reforma Folkeskole // Nowa Szkoła. - 1994, nr 6, s. 365

PARCZEWSKA Teresa : W duńskich przedszkolach // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s. 21(85)-25(89)
Formy edukacji dzieci najmłodszych w Danii. Charakterystyka wybranych przedszkoli

PETRYKOWSKI Piotr : Opieka nad dzieckiem w Danii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -1992, nr 8, s. 352-354

PETRYKOWSKI Piotr : Szkoła i nauczyciel w Danii // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 1/2, s. 17-21
System kształcenia nauczycieli i system szkolnictwa

PILCH Tadeusz : Narodziny duńskiej demokracji i państwa opiekuńczego // Opieka-Wychowanie-Terapia. - 1998, nr 2, s. 39-41

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne w krajach skandynawskich // Nowa Szkoła. - 1992, nr 2, s. 90-92

PODER Bożena, TROCHIMIAK Barbara : Szkoła integracyjna i szkoła specjalna w Danii // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 312-315

RUSAKOWSKA Daniela : Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Danii // Nowa Szkoła. -1992, nr 10, s. 594-597

RUSAKOWSKA D. : Granice możliwości przekształcania szkoły (na przykładzie Szkoły Islands Brygge w Kopenhadze) // Nowa Szkoła. - 1993, nr 5, s.294-299

SALAŃSKI W., STRUŻYNA K., WOJCIECKOWSKA A. : Fakty, liczby, porównania. [o statusie zawodowym, czasie pracy, zasadach wynagradzania, dokształcania nauczycieli brytyjskich, greckich, duńskich i szwedzkich]. Cz. 2 // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 25, s. 5

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Różnice programowe w europejskich szkołach średnich // Nowa Szkoła. - 1999, nr 3, s. 37-41

SKUP Maria : System edukacji w Danii // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 32-34

SKUP Maria : Szkolnictwo ponadpodstawowe w Danii // Nowa Szkoła. - 2001, nr 5, s. 53-55

SOBECKI Władysław : Szkoła w Danii // Nowa Szkoła. - 2000, nr 1, s. 43

SOLARCZYK Hanna : Program permanentnej edukacji dorosłych w Danii // Edukacja Dorosłych. - 1998, nr 1, s. 123-125

STAWCZYK-MIZIŃSKA Renata : Z wizytą w Danii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 16-19
System edukacji w Danii. Opis pracy przedszkoli i szkół na każdym etapie edukacji

STAWIAK-OSOSIŃSKA Małgorzata : Formy współpracy rodziny ze szkołą w wybranych krajach świata // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2004, nr 2, s. 37-43
Współpraca rodziców ze szkołą w Danii, Holandii, Stanach Zjednoczonych w Japonii

SULIGA Maria, SZYMAŃSKI Marek : Nauczyciele przedmiotów zawodowych z wizytą w Aarhus w Danii // Szkoła Zawodowa. - 1995, nr 4, s. 36-39
Kształcenie zawodowe. Metoda projektów

SZKOŁA duńska jako miejsce rozwoju kreatywności dziecka // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 9, s. 568-569
Wychowanie przedszkolne i pierwszy etap nauczania

ŚWIDERSKA Elżbieta : Dobrze się dzieje w szkołach duńskich : polscy nauczyciele w Danii // Nowa Szkoła. - 1996, nr 7, s. 39-41
Szkolenie nt: Demokracja w szkołach duńskich i polskich

ŚLIWERSKI Bogusław : Rady szkół poza granicami kraju // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 9, s. 6-10
Dotyczy Kanady, USA, Anglii i Walii, Danii, Holandii, Austrii i Czech

TOMASIK Małgorzata : Opowieść o Danii // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2004, nr 1, s. 39-41
Konspekt

UFLIK M. : Szkoła duńska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1993, nr 3, s. 181-184

VIS : Praktyczni Duńczycy // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 4, s.8
Edukacja komunikacyjno-drogowa w duńskich szkołach podstawowych i przedszkolach

WOYNAROWSKA Barbara, STĘPNIAK Katarzyna : Cele i modele szkoły promującej zdrowie w różnych krajach Europy. - Bibliogr. // Edukacja. - 2002, nr 4, s. 76-83
Model szkół promujących zdrowie (SzPZ) w Czechach, Danii, Macedonii i Szkocji

WOŁOSZ Jan : Dobre bibliotekarstwo w państwie duńskim. Cz. 2 // Bibliotekarz. - 1996, nr 3, s. 8-14

WOŹNIAK Witold : Duńskie reminiscencje // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 3, s. 13-16

WYSZKOWSKI P. : Moje refleksje o szkole duńskiej // Nowa Szkoła. - 1992, nr 2, s. 92-93

ŻYWNO Irena : Szkoła duńska jako miejsce rozwoju kreatywności dziecka // Życie Szkoły. - 2003, nr 9, s. 568-569

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna