Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W BELGII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej / [przetł. z niem. Karolina Romanek ; red. Anna Smoczyńska]. - Warszawa : "Eurydice", 1996. – S. 27-33 : Belgia

DZIEWULAK Dobromir : Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej. – Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. – S. 29-33 : Belgia

DZIEWULAK Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : "Żak", 1997. – S. 44-49 : Belgia

MOŃKA-STANIKOWA Anna : Szkolnictwo w Belgii współczesnej. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1963

MO Ż D Ż E Ń Stefan : Belgijski system szkolny// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : " Ż ak", 2003. - S. 329-331

PACHOCIŃSKI Ryszard : Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994. – S. 126-128 : Organizatorzy i placówki doskonalenia : Belgia

PACHOCIŃSKI Ryszard : Pedagogika porównawcza : podręcznik dla studentów pedagogiki. – Białystok : Wydaw. Uniwersyteckie Trans Humana, 1995

ROWID Henryk : Szkoła twórcza : podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szkoły. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1958. – S. 335-342 : Szkoła życia w Brukseli

STRUKTURY systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / [red. nauk. Wiktor Rabczuk] ; Komisja Europejska ; Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji ; Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Krajowe Biuro Eurydice, cop. 1998. – S. 9-62 : Belgia

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

UCZENIE się przez całe życie : rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd sytuacji w poszczególnych krajach / [przeł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : "Eurydice", 2002. – S. 35-51 : Belgia

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AULICH M., WOJCIECHOWSKA A. : Znad Mozy // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 50, s. 8-9
System edukacyjny w Belgii

BŁESZYŃSKI Jacek J. : Belgijski system edukacji jako przykład wielojęzykowego, wielokulturowego i dopasowującego się do potrzeb emigracji (byłych kolonii) i imigracji ludności //  Kultura i Edukacja. - 2010, nr 3, s. [109]-121
Szkolnictwo ustawiczne i praktyczne w Belgii

BRAMBOSZCZ Ewa : Centrum szkolnictwa specjalnego w Brukseli i Louvain-La-Neuve " La Clairiere" // Szkoła Specjalna. – 1993, nr 1, s. 63-68

CO nowego w europejskiej oświacie? // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 4, s. 49-50
Belgia, Włochy, Hiszpania, Austria, Cypr

DEPAEPE Marc, SIMON Frank, FIJAŁKOWSKI Adam : Charakterystyka społeczna nauczycieli szkół elementarnych w Belgii i w Polsce w XX wieku // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2002, nr 3/4, s. 215-239

DENIS Jackie : Twórzmy szkołę razem z uczniami /  przełożyła Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły . - 2007, nr 6, s. 26-28, 29
Przebieg i efekty projektu, zrealizowanego w latach 2002-2003 w Instytucie św. Urszuli w Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Belgia. Projekt ma na celu podniesienie poziomu jakości uczenia się poprzez zwiększenie partycypacji uczniów w życiu szkoły

DRACHAL Halina : Tak pracują w Belgii // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 24, s. 13

DZIEWULAK Dobromir : System oświatowy Belgii // Nowa Szkoła. – 1994, nr 4, s. 222-224

ELSNER Danuta, MOORTEL Peter van de : Lista kontrolna dla liderów zmiany. (Cz. 2) // Kierowanie Szkołą. – 2003, nr 2, s. 3-5

GRĄCKA Joanna : Jak to robią w Belgii? // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 7, s. 5
System oświatowy. Z cyklu: Edukacja w Europie. Cz.5

JAKIE nauczanie w Brukseli // Polonistyka. - 2002, nr 4, s. 238-240
Belgijski system edukacyjny, uniwersytety.

JURKOWSKA Anetta : Kształcenie zawodowe we Flandrii - spostrze ż enia z wizyty studyjnej do Belgii // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 10-13

KACZANOWSKA Katarzyna : Opieka nad dziećmi i ich rodzinami w Belgii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 7, s. 50-56

KARPIŃSKI Wiesław : Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w Belgii // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2002, nr 1, s. 17-18

MARCISZEWSKA Małgorzata, RZYMSKA Agnieszka : Jak to robią we Flandrii? : kształcenie ustawiczne w Belgii // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2004, nr 4, s. 10-14

MŁODZIKOWSKA Bogusława : Edukacja w Belgii // Dyrektor Szkoły. – 1996, nr 9, s. 30-32
Struktura szkolnictwa ogólnokształcącego

MŁODZIKOWSKA Bogusława : Media i oświata w Belgii // Edukacja Medialna. – 1996, nr 1, s. 64-67
Program kształcenia medialnego

NAUCZANIE w "centrum" Europy : rozmowa z Dorotą Walczak-Delanois wykładowcą na Uniwersytecie belgijskim / rozm. przepr. Barbara Nawrocka  // Gazeta Szkolna : aktualności. -2004, nr 24, s. 8-9
Jak funkcjonuje belgijski system edukacyjny. Pozycja zawodowa belgijskich nauczycieli. Problemy z jakimi boryka się szkoła? Zmiany proponowane w nauczaniu uniwersyteckim

NEVERS-KOS Anna : Praktyki więcej niż teorii // News – Nowości Oświaty. – 1994, nr 10, s. 24

RABCZUK W. : Szkolnictwo prywatne w krajach Europy Zachodniej (RFN, Belgia) // Nowa Szkoła. - 1990, nr 10, s. 554-562

PETKOWICZ Barbara, WYROŚLAK Zygmunt : Kształcenie nauczycieli w Belgii // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 36-37

PUGACEWICZ Iwona H. : Być bibliotekarzem i pracować w Brukseli : prezentacja wybranych szkół, bibliotek i belgijskich centrów książki i kultury // Poradnik Bibliotekarza . - 2008, nr 7/8, s. 15-20

RYTEL-LAYCOCK Kinga : Chopin w Belgii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 8, s. 38-39
Metodyka zajęć umuzykalniających w grupie międzynarodowej i polskiej w przedszkolu w Belgii. Opis zajęć muzycznych przybliżających utwory Chopina w Roku Chopinowskim, prowadzonych przez polską nauczycielkę

RYTEL Bożena : Przedszkole pod Brukselą // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 10, s. 24(600)-27(603)
Przedszkole Montessori w Wezembeek-Oppem pod Brukselą

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Najlepsze szkoły świata // Nowa Szkoła. – 1999, nr 7, s. 32-39
Opisany został system szkolny Holandii, Francji, Japonii, Belgii, Szkocji, Niemiec, Nowej Zelandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Australii

SZECÓWKA Adam : Specyfika i trendy edukacji w Belgii // Nowa Szkoła. - 1996, nr 8, s.40-44

SZUTY Jacek : Bruksela 1 :Szkoła Europejska // Głos Nauczycielski. – 2005, nr 13, s. 9

SZYNKOWSKA Zofia : Belgijski system // Głos Nauczycielski. – 1996, nr 28, s. 6

ŚWIDERSKA Elżbieta : Belgia i Holandia - tradycja i współczesność // Nowa Szkoła. – 2008, nr 4, s. 35-40

WALCZAK-DELANOIS Dorota : Jakie nauczanie w Brukseli? // Polonistyka. – 2002, nr 4, s. 238-240

WALCZAK-DELANOIS Dorota : Nauczanie w „centrum” Europy/ rozm przepr. Barbara Nawrocka // Gazeta Szkolna : aktualno ś ci . - 2004, nr 24, s. 8-9
Belgijski system edukacyjny

WOJCIECHOWSKA Anna : Znad Mozy// Głos Nauczycielski. - 2004, nr 50, s. 8-9
System edukacyjny Belgii

ZIELIŃSKA Anna : Koncepcja szkolnictwa niepublicznego w wybranych krajach europejskich // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1996, nr 2, s. 213-221

ŻUKOWSKA E., KUŁAK-PEŁKA J. : Belgijski system oświaty // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 11, s. 27-28
Struktura sieci szkół Wspólnoty Francuskiej

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna