Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W AUSTRII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DZIEWULAK Dobromir : Austriacki system szkolnictwa// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : " Ż ak", 2003. - S. 229-232

DZIEWULAK Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : "Żak", 1997. - S. 37-44 : Austria

DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej / [przetł. z niem. Karolina Romanek ; red. Anna Smoczyńska]. - Warszawa : "Eurydice", 1996. - S. 64-66 : Austria

FABIŚ Artur : Edukacja dorosłych w Austrii // W : Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 375-388

KSZTAŁCENIE przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej : sytuacja w Austrii, Finlandii, Szwecji i w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) (Islandia i Norwegia) : suplement / red. nauk. Wiktor Rabczuk ; przeł. [z fr.] Iwona Michałowicz. - Warszawa : "Eurydice", [1996]

ROWID Henryk : Szkoła twórcza : podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szkoły. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1958. - S. 346-352 : Reforma szkolnictwa w Wiedniu

STRUKTURY systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / [red. nauk. Wiktor Rabczuk] ; Komisja Europejska ; Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji ; Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Krajowe Biuro Eurydice, cop. 1998. - S. 333-364 : Austria

ŚLIWERSKI Bogusław : Jak zmieniać szkołę : studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. - Kraków : Impuls, 1998. - S. 110-111 : Uspołecznianie edukacji szkolnej : Austria ; S. 117-122 : Austriacka diagnoza i projekt współpracy szkoły z rodzicami

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

UCZENIE się przez całe życie : rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd sytuacji w poszczególnych krajach / [przeł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : "Eurydice", 2002. - S. 115-125 : Austria

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARAN Zbigniew : Przedszkola w Austrii // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 9, s. 530-532

BRONISZ Dorota Anna : Szkoły niepubliczne na świecie // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 56
Niemcy, Dania, Szwajcaria, Austria, Kanada, Japonia

CO nowego w europejskiej oświacie? // Szkoła Zawodowa . - 1999, nr 4, s. 49-50
Dotyczy Belgii, Włoch, Hiszpanii, Austrii, Cypru

CHMIEL Izabela, SOWIAR Danuta : Wrażenia z przedszkola w Austrii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 8, s. 467

CZECHOWSKI Marcin : Edukacja olimpijska w Austrii // Kultura Fizyczna. -2004, nr 1-2, s. 9-12

CZERWIEC Wiesława : Wrażenia z pobytu w Austrii // Wychowanie w Przedszkolu . - 2006, nr 9, s. 19-22
Austriackie przedszkola

DEPTA Henryk : Motywy wyboru studiów wyższych (sprawozdanie z badań przeprowadzonych w Austrii) // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1992, nr 3/4, s.134-143

FARON B. : ,,Ojczyzna - polszczyzna'' : język polski za granicą // Głos Nauczycielski. - 1991, nr 18/19, s. 9
Polonia w Austrii - nauczanie języka polskiego

GÓRAJEK Anna : Szkoły prywatne w Austrii // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1992, nr 3/4, s. 195-200

HEXEL Krystyna : Nowy program nauczania języka ojczystego w Austrii // Polonistyka. - 1993, nr 7, s. 427-432

IGIELSKA Beata : Znad modrego Dunaju // Głos Nauczycielski . - 2004, nr 35, s. 8-9
System oświaty w Austrii

J.G. : Jak to robią w Austrii // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 4, s. 5
Systemy oświatowe w Europie. Cz.2

JURGA Laura : Uczeń niepełnosprawny i kształcenie nauczycieli w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 49-51
Włochy, Austria, Szwecja

KACZMAREK Hanna : Polska szkoła w Austrii // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 29, s. 7
Rozm. z ... dyrektorem Zespołu Szkół przy Ambasadzie Polskiej w Wiedniu przepr. Joanna Grącka

KOSZYK Irena : Praca z uczniem uzdolnionym w Austrii // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 25-28

KOTARBA-KAŃCZUGOWSKA Marta : Wielojęzyczność w edukacji // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 3-9
Problematyka wielojęzyczności i wielokulturowości w edukacji analizowana przez pryzmat inicjatyw językowych w zakresie nauczania języków nowożytnych w klasach I-IV szkoły podstawowej, realizowanych przez Wiedeńskie Biuro Edukacji. Inne rozwiązania promowane przez austriackie Ministerstwo Edukacji, Sztuki i Kultury

KRASZEWSKI Krzysztof : Edukacja ogólna i ogólnotechniczna w Austrii // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1998, nr 1, s. 45-47

LISICKI Tomasz : Edukacja prozdrowotna w szkołach austriackich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 5, s. 203-206

LISICKI Tomasz, WILK Barbara : Kształcenie w szkołach prywatnych w Austrii // Życie Szkoły. -1995, nr 10, s. 632-635

MAJEK Elżbieta : Języki obce w Europie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 33
Zasady nauczania języków obcych w UE: Irlandia, Finlandia, Austria, Luksemburg, Hiszpania, Szwecja, Włochy, Niemcy

MIĄSO Józef : Reformy oświatowe w Prusach, Austrii i Rosji i ich wpływ na szkolnictwo na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 3, s. 123-139, sum.
Oświata polska pod zaborami

MUSZCZYŃSKI Leszek : Austriacki system edukacyjny. Naddunajski dualizm edukacyjny // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 36-39

NIEPEŁNOSPRAWNI uczniowie na świecie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 47
Holandia, Austria, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Finlandia, Szwecja, Niemcy

NOWICKA Dorota : Matura w Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 23
Egzaminy zewnętrzne w Wielkiej Brytanii, Austrii, Czechach, Francji, Finlandii, Hiszpanii

NOWICKA R. : Szkoła austriacka - jaką jest, jaka być powinna // Nowa Szkoła. - 1994, nr 2, s. 100-101

PACHOCIŃSKI Ryszard : Ideologia reformy a ideologia nauczyciela // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 31-34
Oświata w Anglii, Austrii i Nowej Zelandii

R.N. : Cybernetyczna świadomość // Nowa Szkoła. - 1995, nr 4, s. 39-40
Edukacja komputerowa w szkołach austriackich

STECZ Joanna : W poszukiwaniu różnych rozwiązań przedszkolnej edukacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 18-22
Przedszkola publiczne i niepubliczne w Polsce. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wychowanie przedszkolne w Anglii, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji

SUCHOŃSKI Adam : Pisarstwo podręcznikowe dr Michaela Lembergera // Wiadomości Historyczne. -2001, [nr] 1, s. 20-22
Dydaktyk historii z Wiednia. Austriackie podręczniki historii

ŚLEDZIŃSKA Maria : Austriak idzie do szkoły // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 19, s. 8

ŚLIWERSKI Bogusław : Co to znaczy dobra szkoła? [model teoretyczny na podstawie szkoły austriackiej] // Nowa Szkoła. - 1997, nr 3, s. 3-8

ŚLIWERSKI Bogusław : Austriacka diagnoza i projekt współpracy szkoły z rodzicami // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 6, s. 4-5
Zaangażowanie rodziców i nauczycieli w proces wychowania młodego pokolenia

TRACZYK Elżbieta : Współpraca z austriackim przedszkolem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 9, s. 30(542)-31(543)
Jak funkcjonują przedszkola w Austrii

WALCZAK Marian : Przekształcenia organizacyjne w szkolnictwie austriackim po Anschlussie // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1997, nr 3-4, s.135-151
Ujednolicenie struktury szkolnictwa zajętej przez Niemców (1938 r.) Austrii wg wzoru w III Rzeszy

WALCZAK Marian : Z badań nad szkolnictwem w krajach okupowanych i zależnych od Niemiec hitlerowskich (1938-1945) // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1999, nr 3-4, s. 185-207
Polska, Czechy, Litwa, Słowacja, Austria

ZAJĄC Renata M. : Kształcenie bibliotekarzy w Austrii i Szwajcarii. Inicjatywy bibliotekarzy niemieckich. Cz. 2 // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 6, s. 10-12

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna