Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W CZECHACH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMCZYK Mieczysław Jerzy : Problemy edukacyjne krajów słowiańskich w czasopiśmie ,,Komensky'' (1877-1914) // W: Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVII-XX wieku / red. Stefania Walasek. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1996. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne. - [Nr] 113). - s. 73-89
Czesko-morawskie pismo pedagogiczne - XIX/XX wiek

G Ą SIOREK Przemysław : Czeski system edukacji// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : " Ż ak", 2003. - S. 570-574

GIL Małgorzata, ANDRAKA Krzysztof : Zało ż enia rozwoju systemu kształcenia w Republice Czeskiej // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na ś wiecie a modele wychowania : I konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania : praca zbiorowa / red. Wiesława Korzeniowska. - Kraków : "Impuls", 2001 . - S. 79-91

HENSSEN Sergiusz : Szkoła i demokracja na przełomie / wybór i oprac. Wincenty Okoń. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1997. - S. 277-302 : Reforma szkolna w Czechosłowacji

HIMMEL Bo ż ena : Szkoły prywatne w Republice Czeskiej - mi ę dzy eufori ą a otrze ź wieniem // W: Edukacja w ś wiecie współczesnym : wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym / red. Roman Leppert. - Kraków :"Impuls", 2000. - S.: 189-199

MIKA Janusz : Nauczyciel andragog we współczesnym systemie edukacji Republiki Czeskiej // W: Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie / pod red. Wojciecha Horynia, Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2010. - S. 33-38

MOŻDŻEŃ Stefan Ignacy : Historia wychowania : 1918-1945. - Wyd. 2 popr. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2006. - S. 66-67 : Czechosłowacja

PAVLU Jiri : System kształcenia dorosłych w Czechach // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 534-549

POLNY Roman : Systemy szkolnictwa w wybranych krajach kapitalistycznych i socjalistycznych. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973. - S. 165-172 : Szkolnictwo w Czechosłowacji

REFORMA szkolna w Czechosłowacji /dokumenty zebrał i opatrzył komentarzem Mirosław Cipro. - warszawa Państw. Zakł Wydaw. szkolnych, 1963

RÝDL Karel : Polityka o ś wiatowa wobec programów szkolnych w Republice Czeskiej // W: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / red. Bogusław Ś liwerski ; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego ; Instytut Edukacji Ustawicznej Wy ż szej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. - Kraków : "Impuls", 2001. - S. 379-387

ŠANDOROVÁ Zdenka : Pedagogika specjalna wczesnego wieku ze specjalno ś ci ą wczesnej interwencji w planowaniu administracyjnym w Republice Czeskiej // W: Tera ź niejszo ść i przyszło ść osób niepełnosprawnych w kontek ś cie społecznych zmian / red. nauk. Gra ż yna Miłkowska, Bo ż ena Olszak-Krzy ż anowska ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 61-68

SCHAFER Hans Peter : Drogi przyszłości? Tendencje rozwojowe w kształceniu zawodowym w Niemczech, Szwecji i republice czeskiej // W : Szkoła i pedagogika w dobie przełomu / red. Tadeusz Lewowicki ; teksty niemieckie w tł. Mirosław Stanisław Szymański. - Warszawa : "Żak", 1995. - S. 229-247

ŚLIWERSKI Bogusław : Jak zmieniać szkołę : studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. - Kraków : Impuls, 1998. - S. 125-136 : Jak Czesi zmieniają swoje szkoły?

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMEK Irena, VLASAKOVA Agata : Szkoła podstawowa w Czechach // Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s. 58-59

AULICH Maria : Jo je stela // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 49, s. 12

BAKUŁA Bogusław : Polonistyka i polska literatura na Ukrainie oraz w Czechach // Polonistyka. - 2001, [nr] 5, s. 283-286

BALVIN Jaroslav : O zmianie z autorytarnego sposobu kształcenia na edukację demokratyczną w szkołach z uczniami romskimi w Czechach i na Słowacji // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 12, s. 10-14

CAPKA Frantisek : Rola historii regionalnej we współczesnej edukacji historycznej Republiki Czeskiej // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 4, s. 45-50
Dzieje regionów na lekcjach historii w czeskich szkołach podstawowych i średnich

CECH Tomas : Realizacja wczesnej profilaktyki narkotykowej w szkołach czeskich. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 3, s. [67]-75
Realizacja prewencji uzależnień narkotykowych w Republice Czeskiej. Czynności i kroki przy realizacji pierwszorzędowej profilaktyki narkotykowej w szkołach. Profilaktyka w przedszkolach i szkołach podstawowych. Edukacja przeciwnarkotykowa

CZESCY dyrektorzy szkół a reforma programowa / Milan Pol [i in.] // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, s. 34-36

EGEROVA Dana, EGER Ludvik : Reforma programowa a kultura szkoły w Republice Czeskiej // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 41-44

EGZAMINY maturalne w innych krajach // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 5, s. 3-7
Matura we Włoszech, Słowacji, Czechach, Niemczech, Japonii, Szwecji

GAWOR Anna : Gdybym była wróżką... : wspomnienia z pobytu w Czechach // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 1, s. 50[50]-52[52]
Wizyta w czeskiej placówce oświatowej - przedszkole

GRACOVÁ Albena : Obraz dziejów Polski we współczesnych podręcznikach do nauczania historii / tł. Elżbieta Justyna Baron // Wiadomości Historyczne. - 2009, nr 1, s. 24-34

HIMMEL Bożena : Obecna polityka oświatowa w Republice Czeskiej // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, s. 1, s. 97-117

IGIELSKA Beata : Bez granic? // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 46, s. 7
Problem pobierania polskich uczniów w rejonach przygranicznych

KOPTAS-GÓRZAŃSKA Grażyna : Edukacja w Polsce, Czechach i na Węgrzech // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s. 55-59

MARTINKOWA Simona : O reformie szkolnictwa w Czechach / rozm. przepr. Danuta Mucha // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 57-59

NOWICKA Dorota : Matura w Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 23
Egzaminy zewnętrzne w Wielkiej Brytanii, Austrii, Czechach, Francji, Finlandii, Hiszpanii

NOWICKA R. : Co nowego u ,,nowych'' // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 302-304
Oświata w Estonii, na Łotwie, w Słowenii, Czechach

NOWICKA Renata : Czesi eksperymentują // Nowa Szkoła. - 1994, nr 7, s. 428

Rady szkoły w placówkach podstawowych, średnich i specjalnych
O reformie szkolnictwa w Czechach : z Simoną Martinkową, nauczycielką Szkoły Podstawowej w Opawie w Czechach, rozmawia Danuta Mucha // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 57-59
Zmiany w oświacie w Czechach. Planowana reforma jest w fazie przygotowań ramowych programów nauczania dla poszczególnych przedmiotów. Wszystkie szkoły podstawowe w Czechach rozpoczęły naukę według ramowych programów nauczania od września 2007 roku. Dzieci w wieku 5 lat są objęte przygotowaniami do edukacji wczesnoszkolnej

ONDRASKOVA Karla : Podręczniki dla szkół średnich : po aksamitnej rewolucji - ideał i rzeczywistość // Polonistyka. - 2007, nr 2, s. 11-14
Uwagi o nauczaniu języka ojczystego i literatury w Republice Czeskiej

PALUCH Piotr : Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Czechach i na Słowacji. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 5/6, s. 21-24

PIWOWARSKI Rafał : Reformy i zmiany struktury oświaty : Polska na tle wybranych krajów // Edukacja. - 1998, nr 1, s. 34-46
Systemy edukacji w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech

PIWOWARSKI Rafał : Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i wybranych krajach // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 11, s. 38-44
Czechy. Węgry. Słowacja. USA

PROKOP Jiří : Walka z dyskryminacją czeskich Romów w szkole // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 33-37
Pozycja dzieci romskich w szkołach czeskich. Zjawisko dyskryminacji. Kwestia romska w Czechach

PRUCHA Jan : Professional standards for teacher education: some expectations, some scepticism. - Streszcz. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 48, nr 1/2 (2003), s. [95]-106
Artykuł w języku angielskim. Polski tytuł brzmi: Zawodowe standardy w kształceniu nauczycieli : trochę oczekiwań, trochę sceptycyzmu. Przedstawiono koncepcje standardów kształćenia nauczycieli traktowanych przez wiele rządów, m.in. Anglii, Stanów Zjednoczonych, Australii i Republiki Czeskiej

RYDL Karel : Przemiany polityczne i pedagogiczne paradygmaty w Republice Czeskiej // Społeczeństwo Otwarte. - 1998, nr 1, s. 3-7
Jak zmiany polityczne, dokonane w Czechach z początkiem lat 90., wpłynęły na myślenie pedagogiczne (nauki o wychowaniu i kształceniu człowieka)

SPOUSTA Vladimir : Od wychowania kolektywnego do zniewolenia // Wychowanie na co dzień. -1994, nr 10, s. 4-6

STEPANEK Kamil : Wzajemne przenikanie czeskiego programu nauczania, historii i filmu fabularnego // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 4, s. 51-57
Rozważania na temat filmu jako środka dydaktycznego w systemie edukacyjnym Czech

STRUŻYNA Krystyna : Za zamkniętymi drzwiami // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 24, s.7
Funkcjonowanie szkół podstawowych i zasadniczych w placówkach resocjalizacyjnych - doświadczenia czeskie, niemieckie i innowacje polskie

SYSLOVÁ Zora : Rozwój edukacji przedszkolnej w Republice Czeskiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 14-18

ŚLIWA Beata : Systemy edukacyjne krajów Europy Środkowej i Wschodniej // Nowa Szkoła. - 2002, nr 7, s. 49-54
Albania, Czechy, Węgry, Rumunia, Polska

ŚLIWERSKi Bogusław : Jak Czesi zmieniają szkołę? // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 7, s. 66-70

ŚLIWERSKI Bogusław : O potrzebie zmiany szkół, nauczycieli i uczniów w Republice Czeskiej na przełomie wieków // Forum Oświatowe. - 2000, nr 2, s. 155-160
II Zjazd Nauczycieli, Brno 30-31 sierpnia 2000 r. poświęcony problemom czeskiej oświaty

ŚLIWERSKI Bogusław : Reforma czeskiej szkoły // Nowa Szkoła. - 1997, nr 6, s. 39-45

ŚLIWERSKI Bogusław : Rady szkół poza granicami kraju // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 9, s. 6-10
Dotyczy Kanady, USA, Anglii i Walii, Danii, Holandii, Austrii i Czech

ŚLIWERSKI Bogusław : Reforma czeskiej edukacji szkolnej // Nowa Szkoła. - 1997, nr 6, s. 39-45

VASTATKOVA Jana, PRASILOVA Michaela : Autoewaluacja drogą do uczącej się organizacji // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 5, s. 19-[21]
Szkoły w Republice Czeskiej

VASUTOVÁ Maria : Przemoc w szkole - rozwijanie zachowania prosocjalnego. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. [119]-130
Rozwój szykany (skryta forma szkolnej przemocy) i interwencji w Republice Czeskiej i w świecie

WALCZAK Marian : Z badań nad szkolnictwem w krajach okupowanych i zaležnych od Niemiec hitlerowskich (1938-1945)// Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1999, nr 3-4, s. 185-207
Polska, Czechy, Litwa, Słowacja, Austria

WOYNAROWSKA Barbara, STĘPNIAK Katarzyna : Cele i modele szkoły promującej zdrowie w różnych krajach Europy. - Bibliogr. // Edukacja. - 2002, nr 4, s. 76-83
Model szkół promujących zdrowie (SzPZ) w Czechach, Danii, Macedonii i Szkocji

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna