Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W SŁOWACJI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

PAVLU Jiri : System kształcenia dorosłych w Słowacji // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 550-557

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AKIMJAK Amantius : Edukacja muzyczna w szkołach Słowacji // Edukacja. - 2008, nr 3, s. 112-117
Cele i metodyka wychowania muzycznego w Słowacji. Organizacja kształcenia

ALBERTY Juliusz : Główne problemy współczesnego nauczania historii w Republice Słowackiej // Wiadomości Historyczne. - 1998, nr 4, s. 244-245

AL-KHAMISY Danuta : Z pobytu w Słowacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 4, s. 223-224
Innowacyjność w pracy przedszkoli. Kłopoty z likwidacją małych przedszkoli

BALVIN Jaroslav : O zmianie z autorytarnego sposobu kształcenia na edukację demokratyczną w szkołach z uczniami romskimi w Czechach i na Słowacji // Wychowanie na co dzień. - 2008, nr 1-2, s. 10-14
Sytuacja uczniów romskich w szkołach w Czechach i Słowacji

BALVIN Jaroslav : Wychowanie do życia w świecie realnym z wykorzystaniem fikcji - na przykładzie edukacji dzieci romskich / tł. Jaroslav Balvin, Jan A. Malinowski. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 4/5, dod. s. VII-XII
Stosunek fikcji do realności i możliwości ich wykorzystania w wychowaniu uczniów. Fikcja, gra, sytuacja - możliwości kultywacji osobowości autonomicznej ucznia romskiego. Przykłady wykorzystania fikcyjnych sytuacji w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie

BEDNARSKA Natalia : Funkcjonowanie szkoły przed i po rozpoczęciu światowego kryzysu gospodarczego w ocenie nauczycieli. Sytuacja w Polsce, Słowacji, Serbii i Rumunii // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 3-4, s. 41-58

BUDZEŃ Henryk : System kształcenia ustawicznego w Słowacji // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2005, nr 1, s. 32-38

CINA Stanislav : Przyczyny zaniedbań w nauce młodszych uczniów pochodzących z mniej rozwiniętych edukacyjnie rejonów Słowacji - na przykładzie dzieci Romów / tł. Jan A. Malinowski. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 1/2, s. 12-16
Specyfika wychowania i nauczania uczniów z rodzin romskich w Słowacji

EGZAMINY maturalne w innych krajach // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 5, s. 3-7
Matura we Włoszech, Słowacji, Czechach, Niemczech, Japonii, Szwecji

GRZEŚ Bolesław : Szkolnictwo i nauka w Słowacji w latach 1939-1945 // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1998, nr 1-2, s. 5-24

GRZEŚ Bolesław : Szkolnictwo słowackie w latach 1937-1939 (stan i organizacja) // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1997, nr 1-2, s. 45-61

HUTTMANOVA Emilia, ADAMISIN Peter, CHOVANCOVA Jana : Możliwości środowiskowego kształcenia i wychowania w procesie edukacyjnym w Słowacji. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 4, s. 5-10

LEMESOVA Miroslava : Nasza klasa nie jest grupą. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2009, nr 10, s. 35-42
Czynniki, które wpływają na formowanie się klasy i tworzenie oryginalnej grupy młodych ludzi na przykładzie uczniów II klasy czteroletniego liceum w Bratysławie. Autorka artykułu jest asystentką w Katedrze Psychologii i Patopsychologii Wydziału Pedagogicznego UK w Bratysławie

MARKOVÁ Dagmar, LUKŠIK Ivan : Edukacja seksualna na Słowacji // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 2, s. 121-145

MATULCIKOVA Maria : Teoria wychowania na Słowacji - stanowiska teoretyczne, dylematy i stan jej współczesnego rozwoju / tł. Bogusław Śliwerski. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 3/4, s. 69-81

MATULCIKOVA Marta : Ustawiczna edukacja zawodowa - z praktyki słowackich pracodawców // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 2, s. 102-108

MINOVÁ Monika : Edukacja przedszkolna na Słowacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 27-29

NOWICKA R. : Co nowego u ,,nowych'' // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 302-304
Oświata w Estonii, na Łotwie, w Słowenii, Czechach

Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzony w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r. // Monitor Polski. - 2003, nr 21, poz. 312

PALUCH Piotr : Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Czechach i na Słowacji. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 5/6, s. 21-24

PIWOWARSKI Rafał : Reformy i zmiany struktury oświaty : Polska na tle wybranych krajów // Edukacja. - 1998, nr 1, s. 34-46
Systemy edukacji w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech

PIWOWARSKI Rafał : Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i wybranych krajach // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 11, s. 38-44
Czechy. Węgry. Słowacja. USA

S. W. : Alternatywne szkoły // Nowa Szkoła. - 1995, nr 8, s. 46-47

STRUŻYNA K. : Edukacyjne metamorfozy // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 42, s. 4
Słowacja, Rumunia, Węgry, Ukraina, Litwa, Bułgaria, Estonia, Chorwacja - przemiany oświatowe

VAVREKOVÁ Lenka : Alternatywne formy edukacji przedszkolnej dzieci pochodzenia romskiego w Słowacji / tł. i oprac. Jan A. Malinowski. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 6, s. 9-12
Prezentacja założeń programu z zakresu wychowania przedszkolnego nazwanego "Krok po kroku". Program jest realizowany m.in. w jednym z dwóch przedszkoli jakie funkcjonują w słowackiej wsi - Spiskich Tomaszowcach

WALCZAK Marian : Z badań nad szkolnictwem w krajach okupowanych i zależnych od Niemiec hitlerowskich (1938-1945) // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1999, nr 3-4, s.185-207
Polska, Czechy, Litwa, Słowacja, Austria

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Reforma szkolna za miedzą. Słowacja // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 42-43Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna