Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA NA UKRAINIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AL-KHAMISY Danuta : Wspieranie rozwoju dziecka na Ukrainie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 28-31
Ukraińska pedagogika specjalna - szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Szkoły życia

BAKUŁA Bogusław : Polonistyka i polska literatura na Ukrainie oraz w Czechach // Polonistyka. - 2001, [nr] 5, s. 283-286

BOLANOWSKA Monika : Matura na Ukrainie // Matematyka. - 2011, nr 4, s. 32-45

BORUCKA Agnieszka : Ni ma jak we Lwowi? // Polonistyka. - 2009, nr 4, s. 58-62

CZECHOWSKA-BIELUGA Marta, LYTVAK Roksana : Realizacja praktyk zawodowych - doświadczenia polskie i ukraińskie // Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 95-110

DOŁYNIAK Uliana : Reformowanie systemie pomocy rodzinie i dziecku na Ukrainie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 53-56

DOŁYNIAK Uliana : System opieki nad dzieckiem na Ukrainie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 8, s. 53-55

FILIPPOWA Inessa : Socjalizacja przedszkolaków w Polsce i na Ukrainie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 12-17

GURLA Helena : Szkolnictwo polskie na Ukrainie Radzieckiej w XX wieku. [wkładka] // Wiadomości Historyczne. - 1998, nr 3, s. 35-41

JUTRZYNA Ewelina : Szkolnictwo specjalne na Ukrainie // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 4, s. 244-247

KOWALEWSKI Jerzy : Integracja światowego nauczania dzieci języka i kultury polskiej - na przykładzie Ukrainy // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 2, s. 60-67
Diagnoza sytuacji. Opracowanie programu podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą w 2009 r. Platforma internetowa dla wszystkich szkół poza Polską (www.polska-szkola.pl). Przykłady treści programowych z programu dla klas VI z poszczególnych "ścieżek" które sa realizowane w prezentowanej lekcji

KUŁAK Maciej : Najwyższa wartość. O prestiżu zawodu nauczyciela i nie tylko // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 17, s. 10

LEWOWICKI Tadeusz : Edukacja ponad granicami // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 34, s. 15
Polsko-ukraińska współpraca pedagogów

MAMRICZ Stiepan : Innowacyjne kształcenie techniczne w kolegiach Ukrainy / tł. Justyna Smorongowicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, [nr] 1, s. 27-31

MUCHA Danuta : Szkolnictwo podstawowe na Ukrainie // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 63-64

PIKALO Nellja : Instytut Pedagogiki i Psychologii Oświaty Zawodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy- krótka charakterystyka działalności naukowo-badawczej / tł. Grzegorz Kiedrowicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, [nr] 1, s. 95-99

NYCZKAŁO Nella : Szkoły naukowe kształcenia nauczycieli / tł. Ihor Rodiuk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, [nr] 4, s. 53-61
Na Ukrainie

PAŃSTWOWY standard z kultury fizycznej i zdrowia na Ukrainie // Lider. - 1999, nr 9, s. 26-28
Obowiązkowe minimum oświatowe z kultury fizycznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej na Ukrainie

PAPROTNA Gabriela, SZYMCZYK Leokadia : Współpraca między partnerskimi miastami Chorzów - Tarnopol w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. - (Wprowadzanie dziecka w świat wartości) // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, dod. nr 2, s. [5]-11
Relacja z działań podjętych w ramach współpracy w dziedzinie edukacji między Chorzowem i Tarnopolem

SACZKOW Leonid : Kiedy wreszcie zadziała... // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 12, s. 5
Rozm.z... na temat współpracy ZNP ze Związkiem Pracowników Oświaty i Nauki Ukrainy przepr. Wojciech Sierakowski

SALAŃSKI Witold : Hołowy i prezesi // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 29, s. 4

STĘPNIEWSKA Elżbieta : Z wizytą na Ukrainie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 10, s. 16-17
Wizyta w ukraińskich przedszkolach w Łucku i Równem. Opis przebiegu wizyty oraz charakterystyka tamtejszej edukacji

STRUŻYNA K. : Edukacyjne metamorfozy // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 42, s. 4
Słowacja, Rumunia, Węgry, Ukraina, Litwa, Bułgaria, Estonia, Chorwacja - przemiany oświatowe

SUCZKOWA Ludmiła : Szkolnictwo podstawowe na Ukrainie / rozm. przepr. Danuta Mucha // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 63-64

SYSOJEWA Swietłana : Kształcenie pedagogiczne wykładowcy akademickiego - doświadczenia ukraińskie // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 1-2, s. 69-73

TCHORZEWSKI Dymitr : Funkcję przedmiotu nauczanie pracy w ukraińskiej szkole ogólnokształcącej // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1998, nr 1, s. 47-48

WASYLUK Ałła : Zmiany w ukraińskim systemie szkolnym // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 3/4, s. [151]-155
Ostatnia dekada XX w. i początek XXI w.

WITWICKA Swietłana : Pedagogiczne innowacje : problemy i doświadczenia ukraińskie // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 5-6, s. 87-91
Pojęcia "procesy innowacyjne", czy "innowatyka" weszły do pedagogiki ukraińskiej stosunkowo niedawno i są wynikiem rozszerzenia międzynarodowej współpracy w dziedzinie pedagogiki

WSPÓŁCZESNE wymagania do opracowania nowych programów wychowania fizycznego dla przedszkoli i szkół na Ukrainie // Lider. - 1998, nr 10, s. 6-9
Trzy poziomy programów kultury fizycznej i sportu: podstawowy, regionalny i autorski

ROZWIJANIE zainteresowania fizyką u uczniów szkół średnich Ukrainy i Polski / Krystyna Zembrowska [i in.] // Fizyka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 243-245

ZIAZIUN Iwan A. : Po pierwsze, nauczyciel / rozm. przepr. Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 19, s. 5
Rozmowa z prof. Iwanem Ziaziunem, dyrektorem Instytutu Pedagogiki i Psychologii Oświaty Zawodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy na temat edukacji na Ukrainie

ZYBERT Małgorzata : Podnoszenie kwalifikacji - awans zawodowy - płace pracowników oświaty na Ukrainie // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 2/3, s. 19-30

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna