Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W BUŁGARII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

PĘCHERSKI Mieczysław : Oświata i szkolnictwo w Ludowej Republice Bułgarii . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, dr. 1970

POLNY Roman : Systemy szkolnictwa w wybranych krajach kapitalistycznych i socjalistycznych. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973. - S. 154-164 : Szkolnictwo w Bułgarii

TADEUSIEWICZ Grażyna :Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DYBAS Magdalena : Kondycja bułgarskiego uniwersytetu i jego miejsce w społeczeństwie. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 9, s. 7-10
Szkolnictwo wyższe w Bułgarii po 1989 roku

DYBAS Magdalena : System zapewniania jakości w bułgarskim szkolnictwie wyższym - rozwój czy stagnacja?. - Summ. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2011, nr 2, s. [76]-102

JACZYNOWSKI Lech, KALAJKOV Jordan : Struktura organizacyjna kultury fizycznej w Bułgarii w procesie integracji europejskiej. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, [nr] 11, s. 6-10
Informacje o historycznych uwarunkowaniach systemu organizacyjnego kultury fizycznej w Bułgarii a także nowe tendencje po transformacji systemowej 1991 roku. Aktualna struktura jednostek organizacyjnych w obszarze kultury fizycznej według stanu na początek sierpnia 2005 roku oraz źródła jej finansowania

MILENKOVA Valentina : Rola bułgarskich szkół elitarnych w procesie społecznej reprodukcji. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 2, s. [104]-122

PAJĄK Ewa : Stan i perspektywy szkolnictwa w Bułgarii // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 54-58
Nauczanie języka angielskiego w krajach kandydujących do Unii Europejskiej

PRZYBYLSKA Ewa : Edukacja dorosłych w Bułgarii // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2007, nr 2, s. 24-31

STRUŻYNA K. : Edukacyjne metamorfozy // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 42, s. 4
Słowacja, Rumunia, Węgry, Ukraina, Litwa, Bułgaria, Estonia, Chorwacja - przemiany oświatowe

Ś LIWA Beata : Systemy edukacyjne krajów Europy Ś rodkowej i Wschodniej // Nowa Szkoła. - 2002, nr 7, s. 49-54
Raport Instytutu Banku Ś wiatowego dotycz ą cy jako ś ci systemów edukacyjnych w Albanii, Bułgarii, Republice Czech, Rumunii, Polsce i na W ę grzech

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna