Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W WIELKIEJ BRYTANII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej / [przetł. z niem. Karolina Romanek ; red. Anna Smoczyńska]. - Warszawa : "Eurydice", 1996. - S. 76-81 : Zjednoczone Królestwo (Anglia, Walia, Irlandia Północna, Szkocja)

DZIEWULAK Dobromir : Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. - S. 72-78 : Wielka Brytania

DZIEWULAK Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : "Żak", 1997. - S. 109-116 : Wielka Brytania

GUZ Sabina : Edukacja przedszkolna w okresie przemian. - Warszawa ; Radom : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP : Instytut Technologii Eksploatacji, 1996. - S. 34-35 : Organizacja wychowania przedszkolnego w wybranych krajach : Wielka Brytania

HENSSEN Sergiusz : Szkoła i demokracja na przełomie / wybór i oprac. Wincenty Okoń. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1997. - S. 137-173 : Angielska tradycja wychowania ; S. 277-302 : Szkolnictwo i państwo we Francji i Anglii

KUPISIEWICZ Czesław : Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. - Wyd. 3. - Warszawa : "Żak", 1995. - S. 35-47 : Anglia - edukacja warunkiem sukcesu

LORIA Jadwiga : Szkolnictwo w Anglii i jego tradycje. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964

MOŻDŻEŃ Stefan Ignacy : Historia wychowania : 1918-1945. - Wyd. 2 popr. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2006. - S. 51-53 : Anglia

MOŻDŻEŃ Stefan Ignacy : Historia wychowania : 1795-1918. - Wyd. 2. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2006. - S. 121-124 : Szkolnictwo Francji i Anglii, jako przykłady odmiennej organizacji szkolnej : szkolnictwo angielskie

NEILL Alexander Sutherland : Summerhill / A. S. Neill ; przeł. Barbara Białecka. - Katowice : "Almaprint", 1991

NEILL Alexander Sutherland : Nowa Summerhill / A. S. Neill ; pod red. Albert Lamb ; przeł. Maria Duch. - Poznań : Zysk i S-ka, 1994. - (Psychologia)

PACHOCIŃSKI Ryszard : Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994. - S. 123-126 : Organizatorzy i placówki doskonalenia : Anglia i Walia

PACHOCIŃSKI Ryszard : Współczesne systemy edukacyjne. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. - S. - 15-23 : Anglia i Walia

PACHOCIŃSKI Ryszard : Zarządzanie oświatą w Anglii i Walii // W: Systemy zarządzania oświatą w wybranych krajach. - Warszawa : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1976. - (Studia Pedagogiczne. T. 38 / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych). - S. 199-212

POLNY Roman : Systemy szkolnictwa w wybranych krajach kapitalistycznych i socjalistycznych. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973. - S. 41-74 : Szkolnictwo w Anglii

PÓŁTURZYCKI Józef : Edukacja dorosłych za granicą. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. - S. 17-81 : Edukacja dorosłych w Anglii i Zjednoczonym Królestwie

RICHE Pierre : Edukacja i kultura w Europie Zachodniej (VI-VIII w.) / przeł. Maria Radożycka-Paoletti. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Wolumen ; Inst. Wydaw. PAX, 1995

STRUKTURY systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / [red. nauk. Wiktor Rabczuk] ; Komisja Europejska ; Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji ; Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Krajowe Biuro Eurydice, cop. 1998. - S. 449-510 : Zjednoczone Królestwo

ŚLIWERSKI Bogusław : Jak zmieniać szkołę : studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. - Kraków : Impuls, 1998. - S. 104-106 : Uspołecznianie edukacji szkolnej : Anglia i Walia

ŚWIĘTOCHOWSKA Urszula : Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2000. - S. 61-77 : Systemy edukacyjne w wybranych państwach Unii Europejskiej (Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii)

UCZENIE się przez całe życie : rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd sytuacji w poszczególnych krajach / [przeł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : "Eurydice", 2002. - S. 155-159 : Anglia ; 160-161 : Walia ; S. 162-163 : Irlandia Północna ; 164-170 : Szkocja

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMIAK-PAWELEC Ewa : Nowocześnie na Streatham // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 33, s. 9
Działalność Polskich Szkół Sobotnich w Londynie

AINLEY Patrick, ANDREWS Margaret : Jak poszerzanie dostępu do edukacji przerodziło się w zwiększoną partycypację w kształceniu: trendy badawcze. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003, nr 1, s. [41]-61
Zmiany w szkolnictwie ponadobowiązkowym w Wielkiej Brytanii. Dostępność do szkolnictwa wyższego oraz do sektora edukacji dalszej

AZ : Edukacja w Wielkiej Brytanii // Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 32-33
System angielskiej edukacji

BIELECKA Elżbieta : Aktualne tendencje opieki nad dzieckiem // Nowa Szkoła. - 1994, nr 6, s. 358-359

BILEWICZ-KUŹNIA Barbara : W angielskich przedszkolach // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 25-27
Charakterystyka podstaw programowych do wczesnej edukacji dziecka w Wielkiej Brytanii

BUDKOWSKA Liliana : O rozwiązaniach edukacyjnych w szkołach London Borough of Merton // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 52-54
System edukacyjny w Anglii - szkoły podstawowe, gimnazjum. Doskonalenie nauczycieli.

BOGUKALEC Małgorzata : Co sądzić o szkockim systemie nadzoru? // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 11, s. 31-35 Doskonalenie pracy dyrektorów w zakresie poprawy jakości kierowania szkołą poprzez zastosowanie samooceny. Wskaźniki funkcjonalności szkoły pomocne przy samoocenie pracy nauczycieli i dyrektorów

BOLAM R. : Doskonalenie zarządzania a efektywność szkół // Edukacja. - 1992, nr 4, s. 25-34
Anglia i Walia

BORSLEY Ewa : Nie wyrywajcie nam języka // Polonistyka. - 1999, nr 2, s. 114-116
Rozm.z ... członkinią Komitetu ds. Językoznawstwa w Oświacie w Wielkiej Brytanii o nauczaniu j angielskiego przepr. Emilia Waśniowska

BRYTYJSKI priorytet / oprac. Władysław Krajewski // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 48, s. 5
Wypowiedzi przedstawicieli rządu i związków nauczycielskich dotyczące reformy oświaty

BURNICKA Katarzyna : Kilka migawek ze szkoły angielskiej // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 10/11, s. 11-12

CICZKOWSKI Wiesław : Z doświadczeń szkół angielskich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 8, s. 352-354

COX Caroline : Ćwiczenia w pokorze. [edukacja dla demokracji] // Społeczeństwo Otwarte. - 1990, nr 8, s. 20-26

CYLKOWSKA-NOWAK Mirosława : Pochodzenie społeczne, edukacyjne wybory i sukces życiowy - egzemplifikacja brytyjska. - Bibliogr. // Edukacja. - 2007, nr 2, s. 33-45
Analiza wybranych aspektów teoretycznych i praktycznych edukacyjnych wyborów młodych Brytyjczyków i ich rodziców

CZAJKOWSKA-KILIANEK Halina, KILIANEK Józef : Angielskie ostrzeżenie // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 41, s. 9
Reforma edukacji w szkole angielskiej i walijskiej. Narodowy program nauczania

CZEREPANIAK-WALCZAK M. : Ocenianie jako element jednolitego programu kształcenia // Nowa Szkoła. - 1990, nr 7, s. 369-372
Proces oceniania ucznia w Wielkiej Brytanii

CZYKWIN Elżbieta : Segregacja klasowa // Wychowanie na co Dzień. - 1994, nr 1/2, s. 17-19
Zalety organizacji pracy szkół w USA i Anglii zwanej main-streaming, polegającej na przydziale uczniów do grup w zależności od średniej oceny z danego przedmiotu. Ta forma pozwala poszerzać program dla uczniów zdolnych i przeciwdziałać drugoroczności

DOKTOR Thomas Arnold z Rugby w 125 rocznicę śmierci // Kultura Fizyczna. - 1967, nr 9, s. 401-404
Angielski pedagog, duchowny anglikański, reformator szkoły w Rugby - nowa rola wychowania fizycznego

DRACHAL Halina : Po walijsku // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 44, s. 6
Reforma edukacji w Walii

DUFFY Terence : Szkoły w podzielonym społeczeństwie. [oświata w Irlandii Północnej] // Społeczeństwo Otwarte. - 1993, nr 5, s. 47-49

DYJAK Anna, KULA Ewa : Rodzice i nauczyciele wobec doświadczeń uczniów w edukacji za granicą // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 33 (55), nr 2 (2009/2010), s. 71-75
Sytuacja polskiego ucznia w szkole brytyjskiej, kryteria przyjęcia ucznia do polskiej szkoły po powrocie z zagranicy

DZIERZGOWSKA Irena : Jak wybrać dobrego dyrektora szkoły? // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 3, s. 2-3
Rekrutacja kandydatów na dyrektorów szkół w Wielkiej Brytanii

(Re)prezentacja badań nad całożyciowym uczeniem się / Richard Edwards [i.in.]. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003, nr 1, s. [84]-97
Projekt badawczy opracowany analizujacy różne znaczenia nadawane pojęciu elastyczność w kontekście kształcenia ciągłego w Wielkiej Brytanii

EKIERT-GRABOWSKA Dorota, OLDROYD Dawid : "Doskonalenie szkoły" : raport rządu Wielkiej Brytanii // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 9, s. 7-11
Reforma oświaty brytyjskiej

ELSNER Danuta : Pierwsze lata dyrektora szkoły w wybranych krajach europejskich // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 31-35
Badania przeprowadzone w Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech. W badaniach, w każdym państwie wzięło udział 50 dyrektorów szkoły podstawowej i tyluż szkoły średniej

FALKIEWICZ Małgorzata : Standardy kierowania szkocką szkołą // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 6, s. 30-32

FLOREK Anna : Integracja niepełnosprawnych dzieci : propozycja dla małych miast i wsi // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 7/8, s. 59
Model integracji w Wielkiej Brytanii

FOOTE J. : Kryzys brytyjskiej szkoły internatowej // NEWS - Nowości Oświaty. - 1992, nr 4, s. 8

GAŁKA Agnieszka : Dużo się dzieje, czyli o systemie edukacji w Anglii // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 10, s. 23-25

GAWRECKI L. : Dyrektor ze społecznego wyboru. U nas i w Anglii // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 3, s. 3, 5

GAWRECKI L.: Finanse angielskich szkół // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 5, s. 8

GAWRYŚ Maria : Tworzenie systemu kształcenia zawodowego - doświadczenia brytyjskie (relacja z wizyty studyjnej w Exeter) // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 42-44
Relacja z wyjazdu studyjnego do Exeter, którą zorganizowało Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego CEDEFOP z siedzibą w Salonikach. Wyjazd finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu "Uczenie się przez całe życie "

GLISZCZYŃSKI Tomasz : Matematyka w szkole angielskiej // Matematyka. - 2003, nr 6, s. 9-14

GOLD Anne : Kobiecy styl zarządzania // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 3-4, s. 5-6
Zarządzanie instytucjami oświatowymi i kierowanie szkołą w Wielkiej Brytanii

G RĄCKA Joanna : Jak to robią w Irlandii Północnej i Szkocji // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 9, s. 5
System oświatowy. Z cyklu: Edukacja w Europie. Cz. 7

GRĄCKA Joanna : Jak to się robi w Anglii i Walii // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 8, s. 4
System oświatowy. Z cyklu: Edukacja w Europie. Cz. 6

HALL V. : Doskonalenie kobiet jako kierowników w szkołach // Edukacja. - 1992, nr 4, s. 92-98,
Wielka Brytania

HANDLEY Dawid : Kluczowe tematy rozwijania standardów zatrudnienia i kształtu kwalifikacji zawodowych - doświadczenia Wielkiej Brytanii // Edukacja. - 1994, nr 2, s. 36-50

HINDSON James, LENART Witold : Klasa bez ścian // Poznaj Świat. - 1996, nr 3, s. 56-57
Edukacja ekologiczna w Wielkiej Brytanii .

HORTON Angela, KLUS-STAŃSKA Dorota : Edukacja religijna po angielsku // Społeczeństwo Otwarte. - 1994, nr 11, s. 33-37

HORTON Angela, KLUS-STAŃSKA Dorota : Edukacja religijna po angielsku // Społeczeństwo Otwarte. - 1994, nr 11, s. 33-37
Edukacja religijna w szkołach w Wielkiej Brytanii

HORTON Angela, KLUS-STAŃSKA Dorota : Kulturowe prawa dzieci z mniejszości narodowych (na przykładzie wielojęzycznej szkoły w Birmingham) // Nowa Szkoła. - 1994, nr 3, s. 169-172
Wielka Brytania

HUNT Cheryl : Ponowne rozbudzanie ducha: badanie dyskursu edukacji dorosłych w społeczności lokalnej. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003, nr 1, s. [157]-179
Praktyka, definicja i teoria lokalnej edukacji dorosłych w Wielkiej Brytanii. Rosnące zainteresowanie kwestia duchowości w krajach zachodnich powinno być ważnym punktem akademickich badań naukowych

IGIELSKA Beata : Tamizy. [edukacja w Anglii] // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 13, s. 7
System oświaty w Wielkiej Brytanii

J.G. : Jak to robią w Austrii // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 4, s. 5
Systemy oświatowe w Europie. Cz. 2

Bardzo efektywna szkoła : co to znaczy? Cz. 1 / Chris James [i in.] // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, s. 12-18
Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii (Walii) w 2004 r. Miały na celu wyjaśnienie, dlaczego szkoły podstawowe funkcjonujące w środowiskach zaniedbanych uzyskują dobre wyniki, co jest sprzeczne z istniejącym związkiem między osiągnięciami uczniów a statusem środowiska, z którego pochodzą

Bardzo efektywna szkoła : co to znaczy? Cz. 2 / Chris James [i in.] // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 13-19
Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii (Walii) w 2004 r. Miały na celu wyjaśnienie, dlaczego szkoły podstawowe funkcjonujące w środowiskach zaniedbanych uzyskują dobre wyniki, co jest sprzeczne z istniejącym związkiem między osiągnięciami uczniów a statusem środowiska, z którego pochodzą

JANOWSKI Andrzej Czy warto polubić bon oświatowy? // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 4, s. 41-43
Próby wprowadzenia bonów edukacyjnych w szkolnictwie USA, Wielkiej Brytanii

JAŚKIEWICZ Grażyna, PUTKIEWICZ Elżbieta : ,,Undercliffe First School'' // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 5, s. 56-57
Wrażenia grupy polskich nauczycieli z wizyty w szkole ,,początkowej'' w Bradford w Wielkiej Brytanii

JASIUK Barbara : Wrażenia z przedszkola w Londynie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 3, s. 189-190

JUNG-MIKLASZEWSKA J. : Dlaczego mieszkańcy Wielkiej Brytanii nie znają języków obcych? // Nowa Szkoła. - 1992, nr 7, s. 412-415

JURKIEWICZ Ewa : Daleko posunięta autonomia szkoły : brytyjski system edukacyjny // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 23, s. 8-9,12
Cztery autonomiczne systemy edukacyjne

KACZOR S. : Przemiany edukacji zawodowej w Anglii // Szkoła Zawodowa. - 1991, nr 5, s. 44-47

KAMIŃSKA Dorota : Chwarae - dysgu - tyfu : czyli reforma po Walijsku // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 11, s. 8-10
System edukacyjny oraz wychowanie przedszkolne w Walii (reforma oświaty, nowa podstawa programowa)

KAMIŃSKA Małgorzata : Elastyczność edukacji - model Rolanda Meighana // Życie Szkoły. - 1999, nr 2, s. 156-158
Angielski ruch odnowy szkół noszący nazwę flexischooling polegający na odejściu od jednej ideologii edukacyjnej w stronę traktowania jej jako jednej z wielu

KARPIŃSKI Wiesław : Elastyczna edukacja zawodowa w Anglii // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 4, s. 11-13

KARPIŃSKI W. : Systemy kształcenia zawodowego w niektórych krajach // Szkoła Zawodowa. - 1993, nr 2, s. 40-45
Niemcy, Anglia, Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Australia

KARPIŃSKI Wiesław : Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w Wielkiej Brytanii // Nowa Edukacja Zawodowa . - 2004, nr 1, s. 15-18

KAWECKI Ireneusz : Mierzenie jakości pracy szkoły : doświadczenia polsko-szkockie // Nowa Szkoła. - 2002, nr 4, s. 49-52

KEMP Karolina : Brytyjski system oświaty - przegląd narodowego programu nauczania i egzaminów od 1980 do 1994 roku // Edukacja. - 1995, nr 1, s. 78-88

KĘDRACKA Ewa : Reforma oświaty po walijsku // Meritum. - 2009, nr 1, s. 57-59

KIENIG Anna : Koncepcje programowe w wybranych krajach Unii Europejskiej// Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 4-7
Zróżnicowane podejście do programów edukacji przedszkolnej w krajach skandynawskich

KLUPCZYŃSKI Tadeusz M. : Cudze chwalicie... // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 9, s. 12
System edukacji we Francji, Wielkiej Brytanii. Znajomość języków obcych w tych systemach edukacyjnych

KLUS-STAŃSKA Dorota, SUŚWIŁŁO Małgorzata : Wczesne kształcenie muzyczne w szkole polskiej, angielskiej i waldorfskiej - dyskusja nad różnicami programowymi i systemowymi // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1995, nr 1, s. 16-24
S
zkoła podstawowa

KOMP Karolina : Brytyjski system oświaty - przegląd narodowego programu nauczania i egzaminów od 1980 do 1994 roku // Edukacja. - 1995, nr 1, s. 78-88

KRACIUK Renata : O Europejskich Systemach Edukacji w Londynie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 52-55
Edukacja w Wielkiej Brytanii

KRAJEWSKI Władysław : Brytyjski priorytet // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 48, s. 5

KRÓLIKOWSKA-AVIS Elżbieta : Zimny wychów liderów : wraca moda na tradycyjne angielskie szkoły z internatem // Wprost. - 2001, nr 44, s. 74-76

KRYDA Barbara : Jeden egzamin między angielską szkołą średnią a uniwersytetem // Polonistyka. - 1995, nr 1, s. 14-16
Egzaminy maturalne z języka ojczystego w Anglii

KWIATKOWSKA Izabela : Wirtualne uniwersytety - nowe trendy w szkolnictwie wyższym na przykładzie wybranych uniwersytetów Europy (Niemcy, Wielka Brytania) i USA. Cz. 1. - Bibliogr. // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 35-43
Komputery i rozwiązania multimedialne a nauczaniu na poziomie akademickim

LENKIEWICZ Jolanta : Montessori dla małych i dużych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 63-64
Praca metodą Montessori w przedszkolach Wielkiej Brytanii. Opis standardów nauczania, organizacji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w oparciu o tę metodę

LEWANDOWSKA Małgorzata : Uspołecznienie zarządzania edukacją w Walii i w Polsce - porównanie // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 27-30
Charakterystyka zarządzania oświatą w Walii. Rady szkół - ich zadania w walijskiej edukacji. Praktyka polskich szkół publicznych w kontekście rozwiązań walijskich. Praktyka polskich szkół niepublicznych w kontekście rozwiązań walijskich. Wnioski z porównania

LILPOP Joanna : Jak naucza się przedmiotów przyrodniczych w Europie? : relacja z wyjazdu studyjnego do Anglii // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 2, s. 29-33
Relacja z wizyty w angielskich szkołach i opis tamtejszego nauczania przedmiotów przyrodniczych (m.in. nauczanie problemowe)

ŁADYŻYŃSKI Andrzej : Szkolnictwo specjalne w Szkocji // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 4, s. 247-249

ŁAGUNA M. : Flexible learning - elastyczne uczenie // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 3, s. 54-58
Nowe metody nauczania w Wielkiej Brytanii

Mc Mahon A. : Ocenianie nauczycieli : czy może promować ich rozwój zawodowy i doskonalić zarządzanie szkołą? // Edukacja. - 1992, nr 4, s. 69-80, bibliogr.
Wielka Brytania

Mc Mahon Agnes : Opieka mentora - pomoc dla nowo powołanych dyrektorów szkół // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 11, s. 18-21

MALINOWSKA Lucyna : O "Płaszczu eksperta" - nieco inaczej ... // Drama. - 2003/2004, z. 46, s. 12-15
Przedstawienie metody nauczania zwanej "płaszczem eksperta", która polega na uczeniu nowych rzeczy poprzez wykorzystanie formy sztuki teatralnej i na dzieleniu się odpowiedzialnością za przedsięwzięcie między dziećmi a nauczycielem

MAKOWSKA D. : Ćwiczenia terenowe w historycznych miastach środkowej Anglii // Geografia w Szkole. - 1994, nr 1, s. 30-36
Porównanie systemów nauczania geografii w Polsce i Wielkiej Brytanii

MAKOWSKA Dorota : Matura z geografii w angielskich szkołach // Geografia w Szkole. - 1995, nr 5, s. 270-273

MALINOWSKI Ludwik : Edukacja nauczycieli w Europie // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 43-45

MALSKA A. : Wychowanie fizyczne w szkołach angielskich // Lider. - 1994, nr 1, s. 14-15

MAZIERSKA Ewa : Selekcjonować czy nie? Wielka Brytania // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 36-38
Selekcja uczniów do szkół według ich zdolności czy osiągnięć - przegląd stanowisk

MEIGHAN Roland : Zasady rekonstrukcji systemu kształcenia // Rocznik Pedagogiczny. - T. 27(2004), s. [231]-246
Zasady rekonstrukcji systemu kształcenia. System kształcenia w Wielkiej Brytanii

MERRILL Barbara : Płeć, edukacja i uczenie się. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003, nr 1, s. [99]-120

Zależności pomiędzy płcią i przynależnością do grupy społecznej, a w niektórych przypadkach także rasowej, w życiu codziennym kobiet i ich walce o edukacyjne uczestnictwo w Wielkiej Brytanii. Wyniki badań

MICHALAK Aleksander : Summerhill - bez kar i mundurków // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 25-29
Wychowanie bezstresowe - idea szkoły Summerhill w Anglii założonej przez Aleksandra S. Neilla

MICHALAK Joanna : Dźwięki demokracji // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 10, s. 5-7
W. Brytania. Szkoły niepubliczne realizujące demokratyczne zasady

MICHALAK Renata : Nell Bank - centrum edukacji i wychowania // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 64-67

MICHALAK Joanna M., JONES Steve : Towards inclusive school leadership in highly disadvantaged urban contexts. - Bibliogr. // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 5-16
Założenia metodologiczne badań własnych oraz wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i Polsce w roku 2009. Badania poświęcono analizie przekonań dyrektorów szkół i decydentów oświaty na temat skutecznego przywództwa w szkołach usytuowanych w enklawach biedy i ich roli w podnoszeniu osiągnięć edukacyjnych uczniów tych szkół. Artykuł w języku angielskim

MICHALAK Renata : Nell Bank - centrum edukacji i wychowania // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 64-67
Nell Bank jako przykład edukacji w środowisku, o środowisku, przez środowisko i dla środowiska. Wielka Brytania

MICKIEWICZ Stanisław : Zajęcia praktyczno-techniczne w Wielkiej Brytanii // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 2, s. 8-9

MICKIEWICZ Stanisław : Wychowanie techniczne w angielskich szkołach żeńskich // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 2, s. 23-24

MICKIEWICZ Stanisław : Zajęcia praktyczno-techniczne oraz wychowanie komunikacyjne w szkołach angielskich // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 4, s. 13-14

MIKINA Agnieszka : Kształcenie zawodowe w Wielkiej Brytanii. Cz. 1 // Szkoła Zawodowa. - 1996, nr 6, s. 35-36

MIKINA Agnieszka : Kształcenia zawodowe w Wielkiej Brytanii. Cz. 2 // Szkoła Zawodowa. - 1996, nr 8, s. 19-21

MIKINA Agnieszka : Kształcenie zawodowe w Wielkiej Brytanii. Cz. 3 // Szkoła Zawodowa. - 1996, nr 10, s. 37-40

MORDARSKA Irena : Plan rozwoju szkoły na przykładzie szkockiego systemu edukacji // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 12, s. 24-27

MURAWSKA Barbara, Żytko Małgorzata : Dzień w angielskim przedszkolu // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 6, s. 51-56

MURAWSKA Anna : Między adaptacją a emancypacją : (refleksje inspirowane brytyjskimi próbami przeciwdziałania spadkowi osiągnięć szkolnych uczniów). - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1996, nr 7, s. 9-12
Poprawa dyscypliny w klasie - warunkiem skuteczniejszej nauki. Program przeciwdziałania trudnościom szkolnym. Doświadczenia szkół w Wielkiej Brytanii

NA tropach szkolnej biurokracji : doświadczenia brytyjskie // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 9, s. 29-32
Redukowanie biurokracji - procedura

NALASKOWSKI A. : Lokalizm - elastyczność - otwartość : nowe tendencje w szkolnictwie angielskim // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1990, nr 4, s. 161-171

NAUCZYCIELU, czy na pewno potrafisz nauczyć? (O reformach w USA i Wielkiej Brytanii) // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 37-39

NAWROT Mirela : Dyrektor przedszkola // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 18-21
Przedszkola w krajach Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy)

NIEPEŁNOSPRAWNI uczniowie na świecie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 47
Holandia, Austria, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Finlandia, Szwecja, Niemcy

NOWICKA Renata : Doskonalenie zawodowe nauczycieli - Wielka Brytania // Nowa Szkoła. - 1999, nr 10, s. 41

NOWICKA Dorota : Matura w Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 23
Egzaminy zewnętrzne w Wielkiej Brytanii, Austrii, Czechach, Francji, Finlandii, Hiszpanii

NOWICKA R. : Ćwiczenia w myśleniu // Nowa Szkoła. - 1994, nr 4, s. 229-230
Brytyjski projekt stymulujący rozwój myślenia uczniów szkół średnich - CASE (Cognitive Acceleration through Science Education)

NOWICKA Renata : Hi - tech i wagary // Nowa Szkoła. - 1993, nr 9, s. 557-558
Zjawisko absencji szkolnej i sposoby zapobiegania w Wielkiej Brytanii

NOWICKA Renata : Jak pokazać uczniom, że nauki ścisłe także mogą być emocjonujące // Nowa Szkoła. - 1994, nr 9, s. 548-549
Konkurs Science Challenge mający na celu spopularyzowanie nauk ścisłych w szkołach brytyjskich

NOWICKA Renata : Nauczycielu, czy na pewno potrafisz nauczyć? (o reformach w USA i Wielkiej Brytanii) // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 37-39

NOWICKA Renata : O ciekawych świata siedmiolatkach i znudzonych jedenastolatkach // Nowa Szkoła. - 1994, nr 9, s. 547-548
Rozbieżności w poziomie osiągnięć uczniów (dziewcząt i chłopców) w szkołach w Wielkiej Brytanii

OBIDNIAK-MARCINIAK Wiktoria : Cięcia po angielsku // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 51/52, s. 15
Artykuł dotyczy kłopotów finansowych oświaty na Wyspach Brytyjskich

OBIDNIAK-MARCINIAK Wiktoria : Laptop nie wystarczy : lekcja znad Tamizy // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 46, s. 11
Wdrażanie nowych technologii informatyczno - komunikacyjnych do oświaty w Wielkiej Brytanii

OBIDNIAK-MARCINIAK Wiktoria : Misja : szkoła idealna // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 33, s. 12
Edukacja dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii prowadzona przez popularne w mediach osobowości

OBIDNIAK-MARCINIAK Wiktoria : Na czerwonym dywanie // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 47, s. 14-15
Relacja z wręczenia nagród fundacji Pearsona dla najlepszych nauczycieli w Anglii

OBIDNIAK-MARCINIAK Wiktoria : Niespokojny sen premiera // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 31, s. 13
Reforma systemu oświaty w Wielkiej Brytanii

OBIDNIAK-MARCINIAK Wiktoria : Tak to robią w Londynie // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 30, s. 6

OBIDNIAK-MARCINIAK Wiktoria : Szkoła nie tylko dla elit // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 23, s. 7
System edukacji w Anglii. Analiza wyników egzaminów końcowych w szkołach średnich

ODROWĄŻ-COATES Anna : Projekt walki z rasizmem w szkole brytyjskiej. - (Oblicza zmieniającej się rzeczywistości). - Summ. Streszcz. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 4, s. [121]-132
Poczucie bezpieczeństwa dzieci imigrantów - głównie polskich - w szkołach hrabstwa Lincolnshire

O'HEAR Anthony : Oświata i demokracja // Społeczeństwo Otwarte. - 1991, nr 2, s. 29-37

O`KEEFFE Dennis : Teacher education in Britain // Edukacja. - 2003, nr 3, s. 99-103
Przedstawiono różnice między systemami edukacyjnymi w Polsce i Wielkiej Brytanii wynikające z uwarunkowań politycznych i gospodarczych. Omówiono brytyjskie propozycje kształcenia nauczycieli

O`KEEFFE Dennis : Theories of education in Britain // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 111-116
Autor przedstawiając teorie oświatowe w Wielkiej Brytanii nawiązuje do rzeczywistości edukacyjnej w Polsce

O'KEEFFE Dennis Wagary w angielskich liceach // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 4, s. 65-68
Wyniki badań w szkołach angielskich

O'KEEFFE Dennis : Wagary w szkołach średnich w Anglii // Nowa Szkoła. - 1997, nr 5, s. 26-28

OLDROYD David : Doskonalenie zarządzania wewnątrz szkoły // Edukacja. - 1992, nr 4, s. 53-61
Zagadnienia zarządzania szkołą w Wielkiej Brytanii

PACHOCIŃSKI Ryszard : Ideologia reformy a ideologia nauczyciela // Dyrektor Szkoły . - 2003, nr 1, s. 31-34
Oświata w Anglii, Austrii i Nowej Zelandii

PACHOCIŃSKI Ryszard : Rozwój szkół prywatnych // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 2-4, 3-4
Szkoły prywatne w Anglii, Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii

PACHOCIŃSKI Ryszard : Uwarunkowania współczesnych reform oświatowych // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 10, s. 28-29
Przykład Anglii

PARCZEWSKA Teresa : Szkolnictwo w Anglii // Życie Szkoły. - 2007, nr 8, s. 54-59
Angielski system edukacji, rodzaje obowiązujących szkół, rodzaje zajęć, nauczyciele i asystenci, treści nauczania, obowiązujący strój

PASZKIEWICZ-GATKOWSKA Adrianna : Jak przygotowałam wystawę "Poznajemy Wielką Brytanię" // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2004, nr 1, s. 36-38

PEPIN Birgit : Odmienne kultury, odmienne matematyki, odmienne znaczenia, odmienne nauczanie? : kultura nauczania matematyki w Anglii, Francji i w Niemczech // Edukacja . - 2005, nr 3, s. 95-104

PĘKOWSKA Marzena : Rola rodziców w zarządzaniu szkołą na przykładzie Wielkiej Brytanii i Finlandii // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 33 (55), nr 2 (2009/2010), s. 76-82
Zarządzanie edukacją na przykładzie Anglii, Walii i Finlandii na poziomie centralnym i na poziomie instytucji

PIECZKIN A. : Obrona cywilna w niektórych krajach Europy Zachodniej (RFN, Wielka Brytania, Szwecja) // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1991, nr 2, s. 85-91

PISKORZ S. : Drama w nauczaniu - uczenie się geografii // Geografia w Szkole. - 1994, nr 3, s. 176-179
Szkoła w Wielkiej Brytanii

PLUTA-LERKA Magdalena : 60 godzin w pracy / rozm. przepr. Wiktoria Obidniak-Marciniak // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 1, s. 10
Rozmowa z polską nauczycielką pracującą w Wielkiej Brytanii na temat stanu angielskiej oświaty

POMIANOWSKA Małgorzata, SZCZEPKOWSKA Katarzyna, ZAWADOWSKA Janina : Przede wszystkim - dobrze kształcić nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s. 41-44
System edukacyjny w Wielkiej Brytanii. Przygotowanie reformy edukacji w Walii. Kryteria kwalifikacyjne dla przyszłych nauczycieli. Drogi uzyskania profesjonalnych kwalifikacji. Treści kształcenia nauczycieli. Praktyki zawodowe. Rozwój zawodowy nauczycieli. Asystenci nauczycieli

PORTER Mary : Edukacja seksualna w Wielkiej Brytanii // Problemy Rodziny. - 1998, nr 1, s. 23-26
Obowiązkowe zajęcia w szkołach prowadzone dla uczniów powyżej 11 roku życia

POSPISZYL Kazimierz : Kuratorski program resocjalizacyjny - Stop (doświadczenia Kanadyjsko-Walijskie) // Szkoła Specjalna. - 1992, nr 2/3, s. 108-112

POTULICKA Eugenia : Atak na progresywizm a geneza reformy edukacji angielskiej // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1993, nr 1, s. 59-77

POTULICKA Eugenia : Nowa prawica a geneza reformy edukacji w Anglii i Walii // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1992, nr 2, s. 57-67

POTULICKA Eugenia : Odwrót od idei szkół rozszerzonych a geneza reformy edukacji w Anglii i Walii // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1993, nr 3, s. 43-58

POTULICKA Eugenia : Teoretyczne wyjaśnienia oraz polityka tworzenia szkół rozszerzonych w Wielkiej Brytanii // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1993, nr 2, s. 31-45

POTULICKA Eugenia : Ustawa o reformie edukacji w Anglii i Walii z roku 1988 // Edukacja. - 1991, nr 1, s. 108-122

PRUCHA Jan : Professional standards for teacher education: some expectations, some scepticism. - Streszcz. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 48, nr 1/2 (2003), s. [95]-106
Artykuł w języku angielskim. Polski tytuł brzmi: Zawodowe standardy w kształceniu nauczycieli : trochę oczekiwań, trochę sceptycyzmu. Przedstawiono koncepcje standardów kształćenia nauczycieli traktowanych przez wiele rządów, m.in. Anglii, Stanów Zjednoczonych, Australii i Republiki Czeskiej

PUTKIEWICZ Elżbieta : Angielskie ostrzeżenie. [reforma oświaty; National Curriculum; 1989] // Społeczeństwo Otwarte. - 1995, nr 9, s. 41-43
Reforma edukacji angielskiej i walijskiej

PYKE N. : Wielka Brytania - słabnące zainteresowanie przedmiotami ścisłymi // Nowa Szkoła. - 1993, nr 4, s. 230-231

RABCZUK W. : Edukacja religijna i obywatelska w Szkocji // Nowa Szkoła. - 1992, nr 5, s. 298-300, bibliogr.

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne w wybranych krajach Europy Zachodniej. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1990, nr 4, s. 201-207
Szkolnictwo prywatne w Anglii

RABCZUK Wiktor : Wychowanie religijne i moralne w szkole angielskiej // Nowa Szkoła. - 1991, nr 5, s. 281-285

RABCZUK W. : Wychowanie religijne i moralne w szkole angielskiej // Nowa Szkoła. - 1991, nr 5, s. 281-285

RAMOWY program wychowania fizycznego w szkołach Wielkiej Brytanii // Lider. - 1997, nr 9, s. 28-29

RUDZKA Agnieszka : Mój staż w Anglii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, s. 26-29
Organizacja przedszkola w Anglii

RURA Grażyna : Przedszkolak z Polski na Wyspach Brytyjskich // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 13-26

SALAŃSKI W., STRUŻYNA K., WOJCIECKOWSKA A : Fakty, liczby, porównania. [o statusie zawodowym, czasie pracy, zasadach wynagradzania, dokształcania nauczycieli brytyjskich, greckich, duńskich i szwedzkich]. Cz. 2 // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 25, s. 5

SALONI Zygmunt : O nauczaniu języka ojczystego w Anglii // Polonistyka. - 1999, nr 2, s. 72-76
System szkolny w Wielkiej Brytanii, eksperymentalne rozwiązania

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Najlepsze szkoły świata // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, s. 32-39

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Różnice programowe w europejskich szkołach średnich // Nowa Szkoła. - 1999, nr 3, s. 37-41

SNASHALL David A. : Historia oceniania nauczycieli w Anglii // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 3, s. 40-42

SIEĆ stacji terenowych dla edukacji ekologicznej w Wielkiej Brytanii : zajęcia dla uczniów polskich szkół // Przyroda Polska. - 1996, nr 6, s. 27

SIELATYCKI Mirosław : Specjalne strefy edukacyjne - czy doświadczenia francuskie i brytyjskie mogą przydać się w Polsce? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 31-33
Edukacyjne Strefy Działania - mają prowadzić do odnowy systemu edukacyjnego w trudnych regionach (ze względu na słabe wyniki nauczania)

SKUBACZ A., GRZEGORCZYK S. : Oświata brytyjska - oczami polskich nauczycieli // Nowa Szkoła. - 1993, nr 8, s. 493-497
Opinia

SIELATYCKI Mirosław : Standardy dyrektora szkoły - w poszukiwaniu zagranicznych podpowiedzi // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 10-14
Przykład brytyjski

SKUBACZ A., GRZEGORCZYK S. : Oświata brytyjska - oczami polskich nauczycieli // Nowa Szkoła. - 1993, nr 8, s. 493-497

SOBOCIŃSKA Marta : Jak uczyć i oceniać uczniów? O koncepcji nauczania języka ojczystego w szkołach Wielkiej Brytanii // Polonistyka. - 1996, nr 2, s. 93-96

STANEK Jolanta : Angielskie szkoły - moje wrażenia i obserwacje // Języki Obce w Szkole. - 2003, [nr] 3, s. 175-177
Sprawozdanie z pobytu w szkołach w Anglii. Omówienie spraw organizacyjnych angielskich szkół

STANKIEWICZ Sławomir : Program MOVE i szkolnictwo w Anglii // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1997, nr 1, s. 59-60

STECZ Joanna : W poszukiwaniu różnych rozwiązań przedszkolnej edukacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 18-22
Przedszkola publiczne i niepubliczne w Polsce. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wychowanie przedszkolne w Anglii, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji

STĘPNIAK Katarzyna WOYNAROWSKA Barbara : Cele i modele szkoły promującej zdrowie w różnych krajach Europy. - Bibliogr. // Edukacja. - 2002, nr 4, s. 76-83
Model szkół promujących zdrowie (SzPZ) w Czechach, Danii, Macedonii i Szkocji

SUCHOCKA Mirosława : Reggio Emilia po walijsku // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 2, s. 25-29
Wizyta w walijskich szkołach. Nowa walijska podstawa programowa. Metody pracy (metoda projektu i Reggio Emilia). Organizacja pracy i przestrzeni

SYMELA Krzysztof : Związki edukacji zawodowej z pracodawcami - z doświadczeń angielskich. - Bibliogr. // Szkoła Zawodowa. - 1994, nr 1, s. 43-46

SZCZURKOWKA Stefania : Elementy kształcenia zawodowego w Anglii i Walii // Edukacja. - 1993, nr 2, s. 99-107

SZKOŁA i dom - zdrowe środowisko // Przegląd Oświatowy. - 1991, nr 5, s. 12
Fragment szkockiego raportu o zdrowej szkole dotyczący różnych form współdziałania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej

SZKOŁA na luzie. Summerhill ma 70 lat // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 8, s. 44-47
Szkoła Summerhill (Wielka Brytania) uważana jest dziś za protoplastę wszystkich wolnych szkół i jedyną szkołę prawdziwie eksperymentalną

SZKOŁA promująca zdrowie w różnych krajach wnioski i rekomendacje // Lider. - 1997, nr 12, s. 29-32
Polska, Litwa, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Irlandia

SZYMAŃSKI K. : Państwowy Program Nauczania Matematyki w Anglii i Walii // Matematyka. - 1990, nr 4, s. 213-219

ŚLĘZAK Ewa : Polityki zwalczające społeczne wykluczenie w Wielkiej Brytanii // Polityka. - 2010, nr 9, s. 57-59

ŚLIWERSKI Bogusław : Rady szkół poza granicami kraju // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 9, s. 6-10
Dotyczy Kanady, USA, Anglii i Walii, Danii, Holandii, Austrii i Czech

TOTOŃ Przemysław : Prywatna szkoła YARLET HALL w Anglii // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 44-47

TEKIELI Jolanta : Spotkanie dwóch smoków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 6, s. 338-340
Współpraca przedszkola z klasą podstawową w okręgu edynburskim do której uczęszczają dzieci 4 i 5-letnie

WALLACE M. : Tworzenie zasad wspomagania rozwoju kadry kierowniczej w szkołach /w Anglii/ // Edukacja. - 1992, nr 4, s. 43-53, bibliogr.

WAŚNIOWSKA Emilia : Nie wyrywajcie nam języka! - z dr. Ewą Borsley o nauczaniu gramatyki w szkole angielskiej rozmawia ... // Polonistyka. - 1999, nr 2, s. 114-116

WIDERSZAL-BAZYL Maria : Co słychać w brytyjskim poradnictwie zawodowym? [formy organizacyjne i założenia systemu doradztwa zawodowego] // Psychologia Wychowawcza. - 1995, nr 5, s. 419-429

WEIMANN Marta : Społeczne i emocjonalne aspekty uczenia się (SEAL) w angielskiej rzeczywistości szkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 41-43
Społeczne i emocjonalne aspekty uczenia się: samoocena, kierowanie uczniami, motywacja, empatia, umiejętność społeczna

WEST Linden : Kształcenie lekarzy: studium autobiograficzne. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003, nr 1, s. [141]-156
Badania dotyczące kształcenia roli i samopoczucia badanych (lekarzy pierwszego kontaktu) w okresie zmieniających się ról i oczekiwań, w tym zmian w systemie zarządzania służbą zdrowia w Wielkiej Brytanii

WEST Linden : Obszary sporu: badania nad edukacją i całożyciowym uczeniem się w Wielkiej Brytanii : wstęp. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003, nr 1, s. [9-19]
Prezentacja tendencji badań edukacyjnych e Wielkiej Brytanii wraz z tzw" zwrotem bibliograficznym". Artykuł wprowadzający w tematykę najważniejszych trendów rozwojowych badań

WIDERSZAL-BAZYL Maria : Co słychać w brytyjskim poradnictwie zawodowym?. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 1995, nr 5, s. 419-429

WIELKA Brytania // Nowa Szkoła. - 1992, nr 3, s. 149
Kary cielesne w szkolnictwie Wielkiej Brytanii

WISZKA A. : Szczegółowy program zajęć w centrum ćwiczeń terenowych (FIELD STUDIES CENTRE) // Geografia w Szkole. - 1991, nr 1, s. 45-51
Geografia w terenie w Wielkiej Brytanii

WNUK Aneta : Edukacja bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie Wielkiej Brytanii // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 3, s. 209-215
Porady jak opracować zajęcia z wychowania komunikacyjnego dla dzieci z ADHD/ADD, autyzmem, dyspraksją i dysleksją. Prezentacja programu szkoleniowego dla rowerzystów wprowadzonego w 2007 r w Wielkiej Brytanii

WSZEBOROWSKA-LIPIŃSKA Bożena : Komputerowa technologia w edukacji // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 1, s. 44-50
Możliwości jakie daje edukacji posługiwanie się komputerem. Elektronicznie wydawane podręczniki, programy dla dyslektyków stymulujące rozwój twórczy, dla dzieci niepełnosprawnych - przykłady Brytyjskie

WYSOCKI Józef : Szkolnictwo zawodowe w Anglii // Szkoła Zawodowa. - 1994, nr 4, s. 25-28

ZAKRES pracy Rudolfa Steinera dla dzieci // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 2, s. 38-39
Angielskie szkoły i domy R. Steinera przeznaczone dla dzieci z opóźnionym rozwojem umysłowym

ZAWADOWSKA Janina : Dobre kształcenie nauczycieli warunkiem wysokich wyników edukacji // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, s. 32-33
Reforma edukacji w Walii. Edukacja dzieci najmłodszych (3-7 lat)

ŻĄDŁO Jan : Szkocki system edukacyjny // Wychowawca. - 1996, nr 4, s. 15-16

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna