Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W ROSJI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANWEILER Oskar : Historyczne i porównawcze aspekty przemian w pedagogice o oświacie Polski, Rosji i dawnej NRD // W: Szkoła i pedagogika w dobie przełomu / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Stefana Mieszalskiego, Mirosława S. Szymańskiego. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1995. - S. 11-23

GMEREK Tomasz : Edukacja i procesy asymilacji mniejszości etnicznych na dalekiej Północy. Studium przypadku Saamów w Norwegii i Nieńców w Rosji // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku/ red. nauk. Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - S. 109-138

KUPISIEWICZ Czesław : Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. - Wyd. 3. - Warszawa : "Żak", 1995. - S. 66-84 : Rosja - od "pieriestrojki" do "zintensyfikowanej demokratyzacji szkolnictwa"

KUPISIEWICZ Czesław : Przemiany edukacyjne w świecie : na tle raportów oświatowych. - Warszawa : Wiedza Powszechna Raport Radziecki, 1978. - S. 128-134 : Raport radziecki

LUBOMIRSKA Krystyna : Przedszkole rzeczywistość i szansa. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1994. - S. 59-100 : Komunistyczny mit wychowania w byłym imperium sowieckim

MOŻDŻEŃ Stefan Ignacy : Historia wychowania : 1918-1945. - Wyd. 2 popr. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2006. - S. 64-66 : Związek Radziecki

PACHOCIŃSKI Ryszard : Współczesne systemy edukacyjne. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. - S. - 49-56 : Rosja

50 lat walki KPZR o oświatę : wybór tekstów / [wyboru dokonał R. Polny] ; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954

POLNY Roman : Systemy szkolnictwa w wybranych krajach kapitalistycznych i socjalistycznych. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973. - S. 133-153 : Szkolnictwo w ZSRR

PÓŁTURZYKI Józef : Edukacja dorosłych w Rosji // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 450-533

ŚWIĄTEK MACIEJ : Zarządzanie oświatą w ZSRR // W: Systemy zarządzania oświatą w wybranych krajach. - Warszawa : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1976. - (Studia Pedagogiczne. T. 38 / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych). - S. 111-146

ŚWIĘTOCHOWSKA Urszula : Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2000. - S. 53-60 : Systemy edukacyjne Rosji i Węgier

WRÓBEL-LIPOWA Krystyna : Edukacja dzieci polskich w Związku Radzieckim w okresie drugiej wojny światowej // W: Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009) / red. nauk. Elżbieta Gorloff, Romuald Grzybowski, Andrzej Kołakowski. - Kraków : "Impuls", 2010. - (Szkoła. Państwo. Społeczeństwo ; T. 3). - S. 15-28

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIELAJEVA Antonina P. : System wielopoziomowego kształcenia w szkołach zawodowych Rosji // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1996, nr 1, s. 9-19

BRAŻE Teresa G. : Metodycy - nauczyciele w systemie edukacji ustawicznej // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 97-100

BYBLUK Marian : Meandry rozwoju edukacji w Rosji // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 45-50
Rosyjski system edukacji

BYBLUK Marian : Sytuacja sierot w Rosji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 45-50

WERSZŁOWSKI Semen Grigoriewicz : Innowacyjne procesy kształcenia dorosłych w Rosji // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 16-18

HLYTINA O. M., GORDIEJEWA J. W. : Kontrowersyjne zagadnienia historii w edukacji szkolnej w Rosji // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 1, s. 26-31
Zagadnienia nauczania historii na poziomie podstawowym i średnim w Rosji

JANUSZEWSKA-WARYCH Maria : Teoria i praktyka edukacji muzycznej w Rosji // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 2, s. 10-18

JANUSZEWSKA-WARYCH Maria : Zasady i metody kształcenia muzycznego. Dyskusje i spory dydaktyków w Rosji // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 2, s. 48-52

JUROCZKINA Irina : Rozwiązywanie społeczno-kulturalnych problemów młodzieży jako warunek reformowania systemów edukacyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 43-48

KACZOR Stanisław : Niektóre problemy edukacji w Federacji Rosyjskiej // Szkoła Zawodowa. - 1994, nr 4, s. 28-29

K.B. : System oświatowy w Rosji // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 11, s. 9

KLIMOV Sergej, SLUCEVSKIJ Vjačeslav : Stowarzyszenie "Wiedza" a reformy edukacyjne w Rosji / tł. z ros. Mirosław Żurek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, [nr] 1, s. 99-103

Koncepcja narodowej polityki edukacyjnej w Federacji Rosyjskiej (fragmenty) / (oprac. i tł.) Elżbieta Szulińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, [nr] 4, s. 28-31
Przedstawiono priorytetowe kierunki narodowej polityki edukacyjnej Rosji

KRYČEVSKIJ Vadim : Edukacja dorosłych w Rosji - wybrane problemy / tł. Eugenia Anna Wesołowska // Edukacja Dorosłych. - 1994, nr 2, s. 83-85

KUJAWSKA I., WOJCIECHOWSKA A., WOŹNISKA A. : Fakty, liczby, porównania. [informacje o statusie zawodowym, czasie pracy, zasadach wynagradzania, dokształcania we Francji, RFN, USA, na Węgrzech, w Izraelu i Rosji] // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 24, s. 8-9

KULPINA N. S. : Ekologia i Twórczość : wzmocnienie historii społeczno-naturalnej / tł. Maciej Bogunia // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 1, s. 32-37
Edukacja ekologiczna pozwala zrozumieć uczniom szkół rosyjskich społeczno-naturalny wymiar historii, przedstawiany jako dzieje kontaktów społeczeństw z przyrodą

LESOCHINA Ludmila N., ŠADRINA Tatiana W. : Edukacja jako wyznacznik jakości społeczeństwa w Rosji / tł. Eugenia Anna Wesołowska // Edukacja Dorosłych .-1993 , nr 1 , s. 55-60

MAKARKIN Aleksy : Neostalinizm w podręcznikach / tl. Jolanta Michałek // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 1, s. 17-21
Problematyka współczesnych rosyjskich podręczników szkolnych do nauczania historii

MIĄSO Józef : Reformy oświatowe w Prusach, Austrii i Rosji i ich wpływ na szkolnictwo na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku // Kwartalnik Pedagogiczny . - 1995, nr 3, s. 123-139, sum.
Oświata polska pod zaborami

MIECIK Igor T. : Panny szlachetne // Polityka. - 2002, nr 51/52, s. [163]-169
Krasnojarskie Gimnazjum Błagorodnych Diewic

MIKRUT Elżbieta, MIKRUT Leszek : Niezwykłe przedszkole w Moskwie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 6, s. 333-335
Prywatne przedszkole w Moskwie

POROZUMIENIE między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisane w Moskwie dnia 28 października 2005 r . // Monitor Polski. - 2006, nr 10, poz. 132

NOWICKA Renata : Co nowego u "nowych" // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 302-304

NOWICKA Renata : O świeckim charakterze edukacji w sektorze oświaty państwowej // Nowa Szkoła. - 1994, nr 4, s. 232-233

NOWICKA Renata : Rosja : o świeckim charakterze edukacji w oświacie publicznej // Nowa Szkoła. - 1994, nr 4, s. 232-233

NOWICKA Renata : Rosyjska oświata niepaństwowa rośnie w siłę // Nowa Szkoła. - 1994, nr 10, s. 622

NOWICKA Renata : Startuje edukacja prywatna // Nowa Szkoła. - 1993, nr 7, s. 427

PIETRZYK Beata : Nauczanie języków obcych w Federacji Rosyjskiej // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 56-59
Nauczanie języków obcych w klasach początkowych I-IV w Federacji Rosyjskiej. Nauczanie języka polskiego jako języka obcego. Cele i metody nauczania

PODWIERBNYCH O. E. : Partnerstwo społeczne dla edukacji w Federacji Rosyjskiej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 19-21

RZECHOWSKA Ewa : Autorskie programy wychowania i nauczania w Rosji- Moskiewskie Progimnazjum im. Cyryla i Metodego // Edukacja. - 1995, nr 2, s. 89-9

SMIRNOF Igor : Szkoła dla wszystkich i dla każdego // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 4, s. 119-139

SOBECKI Władysław : Jaka jesteś szkoło? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 3, s. 43

SUCHOBSKAJA Galina : Współczesne socjalno - psychologiczne i andragogiczne podejścia do kształcenia dorosłych // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 3, s. 83-88

SUNNARI Vappu, HEIKKINEN Mervi : Globalisation, violence and heterosexism in educational organisations - challenges for transforming primary education and primary teacher education. - Streszcz. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 48, nr 1/2 (2003), s. [177]-190
Artykuł w języku angielskim. Polski tytuł brzmi: ,,Globalizacja, przemoc i seksizm w instytucjach edukacyjnych - wyzwania dla zmieniającej się edukacji i kształcenia nauczycieli''. Badania placówek kształcenia nauczycieli z Finlandii, Rosji, Szwecji i Norwegii

SZADRINA Tatiana W. : Poszukiwanie nowych form pedagogicznego kształcenia na Syberii // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 1, s. 79-83

SZADRINA T. W., WERSZININA W. W. : Oświata jako czynnik socjalnej rehabilitacji // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 3, s. 89-94

ZACHAREWICZ Julia : Oświata polonijna i polskojęzyczna w Sankt Petersburgu // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 5, s. 64-67

ŻYTA Agnieszka : Opieka, wychowanie i edukacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Rosji // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 2, s. 116-121

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna