Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

Oświata w Ameryce Północnej - Stany Zjednoczone Ameryki
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AL-KHAMISY Danuta : Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006
System wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w USA ; Edukacja włączająca dzieci specjalnej troski w USA, Anglii i Szwecji

ARENDS Richard : Uczymy się nauczać / tł. [z ang.] Krzysztof Kruszewski.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

BLOOM Allan : Umysł zamknięty : o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów / przekł. [z ang.] Tomasz Bieruń ; słowo wstępne Saul Bellow. - Poznań : Zysk i S-ka, [1997]

BUDAJCZAK Marek : Metoda Carden - klasyczna amerykańska alternatywa edukacyjna // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku/ red. nauk. Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - S. 393-410

COOPER Bruce S., GARGAN Anne : Ameryka ń ska istota szkolnictwa prywatnego i jej rozwój // W: Edukacja w ś wiecie współczesnym : wybór tekstów z pedagogikiporównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym / red. Roman Leppert. - Kraków : "Impuls", 2000. - S.: 201-215

DEMCZAK Anna : Wych owanie obywatelskie w ameryka ń skiej szkole // W: Edukacja w ś wiecie współczesnym : wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym / red. Roman Leppert. - Kraków : "Impuls", 2000. - S.: 247-251

FRĄCKOWIAK Anna : Edukacja dorosłych w szkolnictwie wyższym Stanów Zjednoczonych // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 54-92

FRACKOWIAK Anna : Kształcenie specjalistów edukacji dorosłych w Stanach Zjednoczonych // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 109-114

FRĄCKOWIAK Anna : Teoria edukacji dorosłych i badania naukowe w Stanach Zjednoczonych // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 115-145

GLASSER William : Każdy uczeń może osiągnąć sukces / tł. z jęz. ang. Agnieszka Alster. - Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, 2005

GÓRECKA Halina : USA - system szkolny// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : " Ż ak", 2007. - S. 354-363

GUZ Sabina : Edukacja przedszkolna w okresie przemian. - Warszawa ; Radom : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP : Instytut Technologii Eksploatacji, 1996. - S. 35-37 : Organizacja wychowania przedszkolnego w wybranych krajach : Stany Zjednoczone Ameryki

HEJWOSZ Daria : Społeczne funkcje Uniwersytetu Harvarda // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - S. 235-248

HOLT John : Zamiast edukacji : warunki do uczenia się przez działanie. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 173-190 : Klęska reformy oświaty ; S. 191-204 : Po co są szkoły?

KAWULA Stanisław : Dylematy edukacyjne za granicą : Stany Zjednoczone, Republika Federalna Niemiec, Szwecja, Litwa, Chorwacja. - Warszawa ; Olsztyn : Ethos, 1991

KRUPA Piotr, BOGUCKI Jacek : O ocenach nauczycieli akademickich. Przegląd badań amerykańskich // W : Alternatywne modele kształcenia nauczycieli / pod red. Mariana Ochmańskiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. - S. 123-133

KUPISIEWICZ Czesław : Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. - Wyd. 3. - Warszawa : "Żak", 1995. - S. 17-34 : USA - "doskonałość" i przezwyciężenie "szkolnej przeciętności" jako wyznaczniki i kierunki reformy

KUPISIEWICZ Czesław : Przemiany edukacyjne w świecie : na tle raportów oświatowych. - Warszawa : Wiedza Powszechna Raport Radziecki, 1978. - S. 207-246 : Raporty amerykańskie

MELOSIK Zbyszko : Pragmatyzm i edukacja w Stanach zjednoczonych : miedzy poglądami J. Deweya a współczesną rzeczywistością // W : Odmiany myślenia o edukacji : praca zbiorowa / pod red. Joanna Rutkowiak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1995. - S. 93-118

MENDELMaria : EDUKACJA społeczna : partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001

PACHOCIŃSKI Ryszard : Skuteczność reform oświatowych w ujęciu porównawczym : teoria i praktyka // W: Od szkoły pamięci do szkoły rozwoju : IX Forum Pedagogów Wrocław, 18 października 1996 roku / red. Jerzy Semków, Mirosława Wawrzak-Chodaczek). - Summ. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne. - [Nr] 127 (1998), s. [19]-28
Reformy oświatowe w krajach Europy i USA

PACHOCI Ń SKI Ryszard : Strategie reform o ś wiatowych na ś wiecie : szkolnictwo podstawowe i ś rednie. - Warszawa : IBE [Instytut Bada ń Edukacyjnych], 2003. - S. 25-30 : Rozwój szkół prywatnych w Anglii, Nowej Zelandii i USA

PACHOCIŃSKI Ryszard : Współczesne systemy edukacyjne. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. - S. - 138-145 : Stany Zjednoczone Ameryki

PLESKOT-MAKULSKA Krystyna : Powstanie i rozwój systemu edukacji dorosłych w Stanach Zjednoczonych Ameryki // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 13-53

POLNY Roman : Systemy szkolnictwa w wybranych krajach kapitalistycznych i socjalistycznych. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973. - S. 75-99 : Szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych

PÓŁTURZYCKI Józef : Edukacja dorosłych za granicą. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. - S. 286-287 : Uniwersytety ludowe w Stanach Zjednoczonych : S. 343-346 : Zadania oświaty dorosłych i kształcenia ustawicznego w Stanach Zjednoczonych

PÓŁTURZYCKI Józef : Kształcenie otwarte, studia przemienne i uniwersytety ludowe w Stanach Zjednoczonych // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 93-108

RETTER Hein : John Dewey jako pedagog i reform i wychowania do demokracji // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - S. 91-100

ROWID Henryk : Szkoła twórcza : podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szkoły. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1958. - S. 352-368 : Amerykańskie metody nauczania

SOWELL Thomas : Amerykańskie szkolnictwo od wewnątrz : upadek, oszustwo, dogmaty / przeł. [z ang.] Jan Sowa. - Rzeszów : Wydaw. WSP, 1996

SZCZURKOWSKA Stefania : Nauczanie w domu - nowa forma kształcenia w USA w świetle niepowodzeń systemu edukacji // W: Z problematyki pedagogiki porównawczej / pod red. Wiktora Rabczuka. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 1998. - S. 33-44

ŚWIĘTOCHOWSKA Urszula : Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2000. - S. 89-96 : System edukacyjny USA

THIEME Jerzy K.: Szkolnictwo wyższe : wyzwania XXI wieku : Polska, Europa, USA. - Warszawa : "Difin"Thieme Jerzy K., 2009

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRAKA Dorota : O programach nauczania dla szkół polonijnych w USA // Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s. 9-13
Zarys rozwoju szkolnictwa polonijnego w Stanach Zjednoczonych. Kategorie czynników wpływających na specyfikę tworzenia i różnorodność programów nauczania. Cele kształcenia. Pomiar rezultatów nauczania. Współczesne przemiany w szkolnictwie polonijnym

BEACH Terence : Niezależność kosztuje // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 46, s. 5
Rozm.z ... dyrektorem The Hun School of Princeton o szkolnictwie prywatnym w USA przepr. Krystyna Strużyna

BIALIC Alicja : Z wizytą w amerykańskich przedszkolach // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 6, s. 344-345
Przedszkole prywatne w Stanie Pensylwania

BIAŁAS Maciej : Działalność edukacyjna organizacji muzycznych w Stanach Zjednoczonych. - Bibliogr. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2007, nr 2, s. 5-15
Skutki reformy systemu edukacyjnego z lat 80-tych XX wieku w USA

BIEDRZYCKI Krzysztof : O studiowaniu literatury na uniwersytetach francuskich i amerykańskich // Polonistyka. - 1999, nr 2, s. 68-71
Porównanie struktury szkolnictwa wyższego w obu krajach

BOCZUKOWA Beata : Specyfika szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych // Nowa Szkoła. - 2000, nr 8, s. 44-45
Edukacja zajmuje czołowe miejsce w polityce społecznej i gospodarczej Stanów Zjednoczonych

BOGAJ Małgorzata : O nowy kształt edukacji : propozycje Neila Postmana // Forum Oświatowe. - 2000, nr 2, s. 59-70, bibliogr.
Amerykańska koncepcja zmian w edukacji

BOSACKA Katarzyna : Za co dzieci kochają amerykańską szkolę / rozmawia Jagoda Siwiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 1, s. 46-53

BRINKMANN Manfred : Widmo prywatyzacji / rozm. przepr. Jakub Rzekanowski, Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 37, s. 5
Rozmowa z Manfredem Brinkmannem, sekretarzem ds. międzynarodowych niemieckiego związku nauczycieli dotycząca różnic między europejskimi a amerykańskimi związkami zrzeszającymi nauczycieli

BRYCH Bogdan : Rowerem przez świat // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 3, s. 14
Edukacja komunikacyjna w Stanach Zjednoczonych

CHENOWETH T. : Szkoły wolnego wyboru w USA // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 3, s. 45-46

CHIDEYA F. : Dla duszy i umysłu : najlepsze szkoły świata // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 38, s. 13
Nowatorski program nauczania sztuk pięknych w Pittsburghu(USA)

CIESIOŁKIEWICZ Agnieszka : ,,Sociology of Education'' // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 3-4, s. 189-197
Streszczenie artykułów z amerykańskiego kwartalnika prezentującego raporty z badań nad edukacją w USA

CLINTON o edukacji / oprac. Władysław Krajewski // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 51, s. 6
Światowy Kongres Edukacyjny Waszyngton'98

COLLINS Elisabeth : Komu vouchery? // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 30
Szkolnictwo publiczne w USA

COLLINS Elizabeth : Mentorzy // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s. 20-21
Kadra nauczycielska w Stanach Zjednoczonych

COCHRAN William : Różnice pomiędzy polską a amerykańską edukacją / tł. Dagmara Pluta // Katecheta. - 2002, nr 12, s. 65-69

CRISP J.P. : Jawny i ukryty program // Społeczeństwo Otwarte. - 1990, nr 9, s. 34-37
Nauczanie demokracji w szkołach amerykańskich (USA)

CZERSKA Barbara : Dwa modele współpracy (rodziców i szkoły). - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1992, nr 2, s. 96-98
Pierwszy model współpracy wypracowany w Waldorfschule w Monachium (Niemcy), drugi funkcjonujący w szkole otwartej Mac Arthur Elementary School w Los Angeles (USA)

CZYKWIN Elżbieta : Segregacja klasowa // Wychowanie na co Dzień. - 1994, nr 1/2, s. 17-19
Zalety organizacji pracy szkół w USA i Anglii zwanej main-streaming, polegającej na przydziale uczniów do grup w zależności od średniej oceny z danego przedmiotu. Ta forma pozwala poszerzać program dla uczniów zdolnych i przeciwdziałać drugoroczności

DĄBROWA Ewa : Próby rekonstrukcji wychowania patriotycznego w Stanach Zjednoczonych po 11 września // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2007, nr 1, s. 79-86

DĄBROWSKI Andrzej : Pozaszkolna kultura fizyczna młodzieży w świetle ponowoczesnych trendów pedagogicznych // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 11/12, s. 2-4, bibliogr.
Postmodernistyczna pedagogika krytyczna w USA (teoria edukacyjna H.Girouxa) i jej polscy przedstawiciele

DEUHOLM Natalia : Co Bush proponuje Amerykanom // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 37, s. [1], 4-5
Wizja edukacji w Stanach Zjednoczonych w/g Busha

DUEHOLM Natalia : Edukacja po amerykańsku // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 5, s. 6-7
Szkoły czarterowe. Współpraca nauczycieli i rodziców. Pracownicy oświatowi. Nauczanie domowe

DOMARECKA-MALINOWSKA Elżbieta : Domy Przymierza : nowa forma resocjalizacji w USA // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 6, s. 55-57

DUDEK Antoni : Lekcja o Polsce : czego uczą się o Polsce młodzi Europejczycy, Izraelczycy i Amerykanie // Wprost. - 2002, nr 13, s. [80]-83
Podręczniki szkolne

DUDZIŃSKA Anna : Polonijne organizacje oświatowe w USA // Nowa Szkoła. - 1997, nr 3, s. 37-40

DUDZIKOWA M. : Pesymizm wobec globalnej perspektywy // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 3, s.16-17, bibliogr.
Program Świadomości Globalnej istotą edukacji globalnej w Stanach Zjednoczonych

DUEHOLM Natalia : Edukacja po amerykańsku // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 5, s. 6-7
Szkoły czarterowe. Współpraca nauczycieli i rodziców. Pracownicy oświatowi. Nauczanie domowe

DUEHOLM Natalia : Edukacja po amerykańsku // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 5, s. 6-7

DZIESIĘĆ przykazań dla oświaty przyszłości // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 5, s. 58-60

ECO Umberto : Szkoła Eco : czy można narzucić szkole prywatnej, by przyjmowała dzieci czarne, brudne i opóźnione kulturalnie? // Wprost. - 2001, nr 45, s. 31-33
Szkolnictwo prywatne w USA

EDIGER M. : Wykorzystanie map i globusów w naukach socjalnych w szkole podstawowej /w USA/ // Geografia w Szkole. - 1990, nr 1, s. 31-37

FAZLAGIĆ Jan : Jakość nauczania a wielkość szkoły.- Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 32-33
Na przykładzie szkół amerykańskich

FAZLAGIĆ Jan : Marketingowe zarządzanie szkołą - szansa na reformę polskiej oświaty?. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 14-15
Nowe koncepcje reformy systemu edukacji w Ameryce

FEGER Barbara : Uczniowie uzdolnieni z grup ryzyka : problemy identyfikacji // Nowa Szkoła. - 1993, nr 4, s. 222-223

FELDHUSEN J.F. : Program dla uzdolnionych w USA // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 2, s. 53-54
Program dla uczniów wybitnie zdolnych

FIELD John : Badania nad całożyciowym uczeniem się dorosłych : tendencje i perspektywy w świecie anglojęzycznym. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003, nr 1, s. [63]-81
Krytyczny przegląd bieżącego stanu badań nad całożyciowym uczeniem się w krajach anglojęzycznych

FOOTE D. : Raj dla pasjonatów // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 4, s. 6
Oświata pomaturalna w USA

FRAJLICH-ZAJĄC Anna : Student polonistyki, ambasador polskości : rozmowa z Anną Frajlich-Zając, znaną poetką oraz wykładowczynią literatury polskiej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku / rozm. przepr. Piotr Śliwiński // Polonistyka. - 2001, [nr] 5, s. 302-304

FRANCISZKOWSKA Małgorzata : Rodzice - szkoła w USA // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 66-72
Szkolnictwo amerykańskie

FRĄCKOWIAK Anna : Amerykańskie ujęcie edukacji dorosłych - wybrane aspekty teoretyczne i badawcze // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 43-54

GAGNON Paul : Nie opowiedziana historia demokracji : czego nie ma w podręcznikach historii. [wkładka] // Społeczeństwo Otwarte. - 1992, nr 9, s. I-VIII

GLENN C. L. : Swobodny wybór szkoły w USA // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 4, s. 51-52
Strategia powszechnego wyboru szkoły państwowej

GOBAN-KLAS Tomasz : Szewc bez butów, czyli (re)edukacja medialna w Ameryce // Edukacja Medialna. - 1998, nr 4, s. 4-7
Medialna edukacja technologiczna, artystyczna, etyczna, obywatelska w USA

GÓRNIKIEWICZ Jacek : Home schooling - szkołą przyszłości? // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 12, s. 43-44
Nauka dzieci w domu w USA

GÓRNIEWICZ Józef : Edukacja dla demokracji : Stany Zjednoczone // Nowa Szkoła. - 1993, nr 1, s. 38-41
Krytyka systemu szkoły publicznej podtrzymującej strukturę klasową społeczeństwa amerykańskiego

GÓRNIKOWSKA-ZWOLAK Elżbieta : System edukacji jako czynnik zmiany struktury społecznej - w ujęciu Randalla Collinsa // Edukacja. - 1997, nr 1, s. 29-40, bibliogr.
System edukacji w ujęciu makrospołecznym na przykładzie USA

GRACZYK Maria : Świat młodych // Wprost. - 1998, nr 16, s. 26
Przemoc w szkołach francuskich, niemieckich, amerykańskich

GRAFA Kinga : Wyznaczanie standardów kaształcenia obywateli wolnego kraju : debata na temat roli uniwersytetów amerykańskich w realiach powojennych, luty-maj 1946 r. - Summ. // Dzieje Najnowsze. - 2010, nr 1, s. [91]-103

GRAY D. : Edukacja w wolnych społeczeństwach // Przegląd Oświatowy. - 1991, nr 2, s. 14
Seminaria w klasie. Cz.2. Poradnik praktyczny (USA)

GRAY D. : Edukacja w wolnych społeczeństwach. Cz. 1 // Przegląd Oświatowy. - 1991, nr 1, s. 10, 15

GRELOWSKA Wanda : Koncepcja Glenna Domana próbą innowacyjnego podejścia do tradycyjnej metodyki nauki czytania uczniów w klasie pierwszej // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2003, nr 2, s. 40-44

GURNIK Grażyna : Edukacja latynoamerykańska // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 92-104

HART D. : Kształcenie integracyjne : o co tu chodzi? // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 2, s. 12-16

HOLEWIŃSKA-ŁAPIŃSKA Elżbieta : Opieka zastępcza nad dziećmi w USA // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 9, s. 398-401

HOŁÓWKA T. : Odrabianie lekcji // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 7, s. 35-39
Zadania domowe uczniów amerykańskich - szkoła na Midweście (USA)

JANKOWSKI Wojciech : Amerykański system edukacji muzycznej // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1997, nr 2, s. 67-78

JANISZEWSKA-RAIN Joanna : Przykład edukacji medialnej // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 2, s. 15-20
Opis amerykańskiego programu Young Warriors ("Młodzi Wojownicy"), uczącego krytycznego myślenia z wykorzystaniem atrakcyjnych dla młodych ludzi materiałów, tj. teledysków, filmów, piosenek. Badania przeprowadzone wśród młodzieży amerykańskiej

JANKIEWICZ Joanna : Rok szkolny w USA // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 54-55

JANOWSKI Andrzej : Amerykańskie programy przeciwdziałania wykolejeniom // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 6, s. 38-41

JANOWSKI Andrzej : Czy warto polubić bon oświatowy? // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 4, s. 41-43
Próby wprowadzenia bonów edukacyjnych w szkolnictwie USA, Wielkiej Brytanii

JANOWSKI Andrzej : Polityka edukacyjna w USA // Edukacja. - 1998, nr 4, s. 78-87

JARCZYŃSKA Jolanta : Przeciwdziałanie zachowaniom samobójczym wśród młodzieży w amerykańskich szkołach - przegląd programów i ocena ich skuteczności // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 107-114
Profilaktyka zachowań samobójczych wśród młodzieży - przykłady amerykańskie. Ogólnoedukacyjne Programy Zapobiegania Samobójstwom w szkołach

JELONEK Zbigniew : Sześć dni w Chicago //Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 48-49
Wyjazd w ramach programu "Szkoła ucząca się"

JOŃCZYK-KONWENT Barbara : O nieprzeciętnych uczniach : o jednej z teksańskich szkół // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 5, s. 66-70
Selekcja uczniów w amerykańskiej szkole podstawowej. Uczniowie uzdolnieni - kształcenie

JOŃCZYK-KONWENT Barbara : Pedagog w amerykańskiej szkole // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 9, s. 60-62

JONKISZ Ewa : Ameryka, Ameryka... [wkładka] // Nowe w Szkole. - 2001, nr 10, s. 2-3
Działalno ść szkół w Stanach Zjednoczonych .

JURCZYŃSKI Tomasz : Coś dla każdego // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 6, s. 5
Rozm.z ... z wykładowcą j.angielskiego w UMCS o oświacie amerykańskiej przepr. Lidia Jastrzębska

JURZYK Marek : Program bonów edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych // Katecheta. - 2002, nr 10, s. 71-73

KACZMAREK Żaneta : Spójrz w lustro..., uśmiechnij się i bądź grzeczny, czyli ciekawostki z USA // Edukacja Medialna. - 1997, nr 4, s. 35-37
Publiczna szkoła podstawowa. Środki dydaktyczne stosowane w pracy dydaktyczno-wychowawczej

KALETA Andrzej : W trzydzieści dni dookoła Stanów Zjednoczonych. Cz.1 // Gazeta Szkolna. - 1996, nr 105, s. 1, 4
Amerykański system edukacji ustawicznej i kształcenia dorosłych

KALETA Andrzej : W trzydzieści dni dookoła Stanów Zjednoczonych. Cz. 2: Edukacja kompensująca // Gazeta Szkolna. - 1996, nr 106, s. 1, 3
System edukacji ustawicznej i kształcenia dorosłych

KALETA Andrzej : W trzydzieści dni dookoła Stanów Zjednoczonych. Cz.3. Distance learning, czyli edukacja na odległość // Gazeta Szkolna. - 1996, nr 111, s. 1,4

KANIA Lucyna : Edukacja domowa // Gazeta Szkolna. - 1996, nr 122, s. 1, 4
Edukacja domowa - alternatywą w stosunku do edukacji szkolnej. USA

KANTECKA-KOLANOWSKA Elżbieta : Religia w szkole // Społeczeństwo Otwarte. - 1991, nr 5, s. 47-53

KANTROWITZ Barbara : Czy płeć ucznia ma znaczenie w szkole? // Nowa Szkoła. - 1992, nr 10, s. 593-594
Raport American Association of University Women ( USA)

KANTROWITZ Barbara, WINGERT P. : ,,Pała'' we współzawodnictwie międzynarodowym // Nowa Szkoła. - 1992, nr 10, s. 589-590
O słabych osiągnięciach uczniów amerykańskich (USA) w dziedzinie matematyki i naukach ścisłych - wyniki testów Międzynarodowej Oceny Postępu Edukacyjnego /IAEP/

KARWOWSKA-STRUCZYK Małgorzata : Wychowanie przedszkolne w USA, wybrane problemy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1993, nr 4, s. 204-210

KAWECKI Ireneusz : Nauczanie a profesja : anglosaski punkt widzenia // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 4-11

KAWECKI Ireneusz : Pedagogiczne treści wiedzy przedmiotowej nauczyciela jako kategoria w badaniach empirycznych. - Bibliogr. // Edukacja. - 2008, nr 3, s. 28-35
Poglądy naukowców amerykańskich (L. Darling-Hammond, Donovan, Bransford, G. Morine-Dershimer, T. Kent i in.) na dydaktykę i metodykę nauczania

KLEJNOCKI J. : Wielkie jabłko. Jak uczą demokracji w Ameryce? /w szkołach/ // Społeczeństwo Otwarte. - 1993, nr 4, s. 31-34
Nauczanie demokracji w USA

KLIMAS-KUCHTOWA Ewa : O amerykańskich poszukiwaniach nowych form edukacji estetycznej // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1998, nr 4, s. 178-184

KLEJNOCKI Jarosław : Wielkie jabłko // Społeczeństwo Otwarte. - 1993, nr 4, s. 31-34

KŁOPOTOWSKI K. : Duży wstyd za bardzo duże pieniądze // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 2, s. 52-54
Szkoły publiczne w USA

KOŁODZIEJCZYK Witold : Szkoła przyszłości // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 46, s. 5
,,Szkoła Przyszłości" funkcjonująca od lipca 1996 roku w Kaliforni. Nowy model nauczania. Czy taka szkoła możliwa jest w Polsce

KORDZIŃSKI Jarosław : Szkoły ponadgimnazjalne // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 12, s. 4
Założenia i cele szkoły ponadgimnazjalnej w USA

KOZIEBRODZKA Maria : Matematyka w szkołach USA. Cz. 1 [zawiera przykładowy test SSAT dla kandydatów do szkół średnich] // Matematyka. - 2005, nr 5, s. 10-16

KOZIEBRODZKA Maria : Matematyka w szkołach USA. Cz. 2. [szkoła średnia] // Matematyka. - 2005, nr 6, s. 12-22

KRAWCZYK B. : Ośrodek badań nad rodziną // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 5, s. 54-55
Wyniki analiz ośrodka badawczego w Baltimore (USA) przy Uniwersytecie Johna Hopkinsa dotyczących związków między rodziną, szkołą i społecznością lokalną oraz ich wpływu na motywację ucznia do kształcenia i własnego rozwoju

KRUSZEWSKI K. : Konserwatyzm i przystosowanie: szkoła amerykańska wobec wyzwań współczesności. Cz.1. Szkoła jako instrument // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1990, nr 1, s.49-74

KRUSZEWSKI K. : Konserwatyzm i przystosowanie: szkoła amerykańska wobec wyzwań współczesności. Cz.2. Przeciw dyskryminacji // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1990, nr 2, s. 15-39

KUBIN Jerzy : Polityka władz pa ń stwowych wobec upowszechniania nauki w wybranych krajach - USA, Anglii i Chinach // Ruch Pedagogiczny. - 2000, nr 3/4, s. 67-79

KUCHARSKI Robert : Naprzemienna opieka rodzicielska nad dzieckiem w USA // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 50-55

KUJAWSKA I., WOJCIECHOWSKA A., WOŹNISKA A. : Fakty, liczby, porównania. [informacje o statusie zawodowym, czasie pracy, zasadach wynagradzania, dokształcania we Francji, RFN, USA, na Węgrzech, w Izraelu i Rosji] // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 24, s. 8-9

KUPISIEWICZ Czesław : Klucz do sukcesu : reforma amerykańskiego szkolnictwa // Głos Nauczycielski. - 1990, nr 19, s. 8

KUPISIEWICZ Czesław : Od Deweya do Obamy// Głos Nauczycielski. - 2009, nr 9, s. 9
Polityka o ś wiatowa w Stanach Zjednoczonych.

KUPISIEWICZ Czesław : Stan i proponowane kierunki reformy amerykańskiego szkolnictwa w latach osiemdziesiątych // Edukacja. - 1994, nr 3, s. 5-14

KWIATKOWSKA Izabela : Wirtualne uniwersytety - nowe trendy w szkolnictwie wyższym na przykładzie wybranych uniwersytetów Europy (Niemcy, Wielka Brytania) i USA. Cz. 1. - Bibliogr. // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 35-43
Komputery i rozwiązania multimedialne a nauczaniu na poziomie akademickim

KWIATKOWSKA Izabela : Wirtualne uniwersytety. Cz. 2. - Bibliogr. // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s. 22-29
Charakterystyka nowo założonych Uniwersytetów Wirtualnych w Stanach Zjednoczonych

KWIATKOWSKI Stefan M. : Edukacja informatyczna w szkołach podstawowych. [Stany Zjednoczone] // Nowa Szkoła. - 1993, nr 6, s. 351-356

LABICH Krzysztof : Dziesięć przykazań dla oświaty przyszłości // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 5, s. 58-60
Lista dziesięciu zasad dobrego wykształcenia zestawiona przez pismo ,,Fortune'' (USA)

LAM-MORDARSKA Irena : System oceny pracy nauczycieli w USA // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 2, s. 35-37

LAWTON Mark : Przestępczość i przemoc w szkołach amerykańskich // Nowa Szkoła. - 1992, nr 2, s. 104-105

LEE Amy : "Seminarium to tylko początek'' / rozm. przepr. L. Pike // Przegląd Oświatowy. - 1991, nr 4, s. 12
Praca na lekcjach metodą seminaryjną w szkole w USA

LESZCZYŃSKA Elżbieta : Utrudniony start. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 4, s. 26-27
Przeciętni uczniowie i uczniowie mający trudności w nauce w amerykańskiej szkole. Pomoc dla tych uczniów ze strony nauczycieli i rodziców

LEWOWICKI Tadeusz : Amerykanizacja szkoły - szanse i zagrożenia // Edukacja. - 1993, nr 3, s. 75-82

LEWICKI Zbigniew : Arne znaczy wynik // Wprost. - 2010, nr 14/15, s. 88-89
Reforma szkolnictwa w USA

LOCKHART Paul : Lament matematyka. [Cz.] 1 / tł. Stefan Turnau // Matematyka. - 2008, nr 9, s. 550-557
Amerykański matematyk o sposobie nauczania matematyki w USA w szkołach podstawowych i gimnazjach

LOCKHART Paul : Lament matematyka. [Cz.] 2 / tł. Stefan Turnau // Matematyka. - 2008, nr 10, s. 614-620
Amerykański matematyk - o problemach związanych z nauczaniem matematyki w szkole amerykańskiej

LOCKHART Paul : Lament matematyka. [Cz.] 3 / tł. Stefan Turnau // Matematyka. - 2009, nr 2, s. 87-97
Amerykański matematyk - o problemach związanych z nauczaniem matematyki w szkole amerykańskiej

LYNCH John : Polityczna ortodoksja w amerykańskim szkolnictwie wyższym // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1992, nr 1, s. 133-139

MALINOWSKI Ludwik : Oświata publiczna w tarapatach // Nowa Szkoła. - 1994, nr 3, s. 176-178

MELOSIK Zbyszko : Społeczne funkcje szkolnictwa amerykańskiego // Edukacja. - 1993, nr 3, s. 83-92

MELOSIK Zbyszko : Być liderem : dyrektorzy japońscy i amerykańscy : próba porównania // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 38, dod. "Głos Dyrektora Menedżera" s. I
Dyrektorzy szkół w USA i Japonii

MELOSIK Zbyszko : Społeczne funkcje szkolnictwa amerykańskiego // Edukacja. - 1993, nr 3, s. 83-92

MELOSIK Zbyszko : Szkoła elementarna : edukacja amerykańska. Cz.1 // NEWS - Nowości Oświaty. - 1993, nr 6/7, s. 28-30

MENDEL Maria : Jak organizować współpracę z rodzicami?. - (Wychowanie) // Klocki Autonomiczne w Szkole. - 1999, nr 3, s. 15-22
Amerykański projekt współpracy środowisk: szkoły, rodziny i gminy, jako lokalnej społeczności

MISIEWICZ Bożena : Szkoła amerykańska a polska // Społeczeństwo Otwarte. - 1990, nr 2, s. 49-52
Wychowanie obywatelskie (USA - Polska)

MITROS Katarzyna : Przedszkola "za wielką wodą". Cz. 1 // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 344-350

MITROS Katarzyna : Przedszkola "za wielką wodą". Cz. 2 // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 7, s. 411-415

MORK Gordon R. : Problemy nauczania historii powszechnej w USA // Wiadomości Historyczne . - 2005, nr 1, s. 7-14

MROCZKOWSKA Joanna Petry : Dylematy amerykańskiej edukacji // Znak. - 1999, nr 3, s. 84-93

NASALSKA E. : Orientacje zawodowe nauczycieli szkół średnich w Polsce i USA - analogie i odrębności // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 2, s. 86-94

NAUCZYCIELU, czy na pewno potrafisz nauczyć? (O reformach w USA i Wielkiej Brytanii) // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 37-39

NOWAK-FABRYKOWSKI Krystyna : Szkoły waldorfskie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 30-33
Pedagogika waldorfska (Rudolfa Steinera) jako alternatywna do tradycyjnej. Cel to rozwój indywidualny jednostki, wychowanie do wolności i wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, rozumianego jako rozwój trzech sfer: myślenia, uczuć i woli. Opis realizacji pedagogiki w szkołach w Kanadzie i USA

NOWICKA Renata : Czego możemy nauczyć się od Japończyków? // Nowa Szkoła. - 1996, nr 1, s. 60-61
Porównanie systemów edukacyjnych i wyników nauczania w USA i Japonii

NOWICKA Renata : Nauczycielu, czy na pewno potrafisz nauczyć? (o reformach w USA i Wielkiej Brytanii) // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 37-39

NOWICKA Renata : Nauka przy kuchennym stole czyli o edukacji alternatywnej. [kształcenie dzieci w domu, nauka domowa, USA] // Nowa Szkoła. - 1998, nr 9, s. 34-35

NOWICKA Renata : Nie bądź niewolnikiem czasu // Nowa Szkoła. - 1996, nr 2, s. 34-36
Normy czasowe nauki szkolnej w USA

NOWICKA Renata : Nowe testowanie: radość dla korepetytorów i oszustów // Nowa Szkoła. - 1994, nr 8, s. 490-491
Reforma SAT-a /Scholastic Assessment Test/ - egzaminu wstępnego na wyższe uczelnie w USA

NOWICKA Renata : Ratunku, modem ,,zjadł'' moją pracę domową! // Nowa Szkoła. - 1995, nr 1, s. 39-40
Puget Sound Community School w USA - szkoła wirtualna umożliwiającą naukę w domu poprzez korzystanie z sieci komputerowych

NOWICKA Renata : O klasach dla uzdolnionych na podstawie doświadczeń amerykańskich // Nowa Szkoła. - 1994, nr 4, s. 227-228
Kształcenie uczniów uzdolnionych w USA

NOWICKA R. : Przyspieszone kształcenie w Baltimore [uczniów zdolnych] // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 2, s. 55-56

NOWICKA Renata : Wysoka jakość edukacji - dla wszystkich uczniów // Nowa Szkoła. - 1994, nr 10, s. 615-618
Wyniki badań amerykańskiego szkolnictwa średniego szczebla za lata 1890-1973

NOWICKA Renata :Trudna młodzież. Trudne problemy (USA) // Nowa Szkoła. - 1996, nr 1, s.38-39
Dyscyplina klasowa w szkołach publicznych

OBIDNIAK-MARCINIAK Wiktoria : Jak to robią w Ameryce? Porozmawiajmy o edukacji seksualnej // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 25, s. 13

Edukacja seksualna w Ameryce

OBIDNIAK-MARCINIAK Wiktoria : Nie jesteście sami! // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 36, s. 11
O jakości publicznej edukacji w USA

OLDROYD D., EKIERT-GRABOWSKA D. : Edukacja w USA : plan strategiczny na lata 1998-2002 // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 1, s. 8-11

PACHOCIŃSKI Ryszard : Amerykańskie reformy szkolne // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 8, s. 56-58

PACHOCIŃSKI Ryszard : Edukacja w USA // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 10, s. 38-41
O kompetencjach nauczycieli i programach ich kształcenia

PACHOCIŃSKI Ryszard : Kłopot taki sam? // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 3, s. 1, 6
Wyniki nauczania w szkołach podstawowych i średnich w USA

PACHOCIŃSKI Ryszard : Rozwój szkół prywatnych // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 2-4, 3-4
Szkoły prywatne w Anglii, Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii

PACHOCIŃSKI R. : Szkolnictwo amerykańskie // Nowa Szkoła. - 1990, nr 4, s. 207-213

PACHOCIŃSKI R. : Szkoła amerykańska: przykłady innowacji // Nowa Szkoła. - 1991, nr 1, s. 42-45

PANARITIS P. : Edukacja dla demokracji : jaka forma rządu jest najlepsza? // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 6, s. 18-23
Przykład lekcji umożliwiającej porównanie różnych form rządu przez uczestnictwo uczniów w symulacjach. Łączy w sobie poszerzenie wiedzy o różnych demokratycznych i nie-demokratycznych formach rządu z pedagogiką małych grup (USA)

PAPLIŃSKA Małgorzata : "Zanurzanie dzieci w brajlu" jako element holistycznej nauki języka - rozwiązania stosowane w Stanach Zjednoczonych // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 247-257

PAŚKO Zbigniew Ignacy : Wizytacja niekoniecznie tylko po amerykańsku // Gazeta Szkolna. - 1998, nr 147, s. 7
Nadzór pedagogiczny w USA - komisje akredytacyjne

PAWLAK Robert : Amerykańskie reformy edukacyjne i dyskusje na temat ich skuteczności // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s. 125-164

PAWLAK Robert : Amerykańskie reformy edukacyjne i dyskusje na temat ich skuteczności // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s. 125-164

PECK Anna : Prezentacja i percepcja historii Polski do 1795 roku w podręcznikach i programach nauczania Western Civilization oraz European History w USA. - Bibliogr. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - R. 51 (2008), nr 3/4, s. [205]- 214
Przedmioty Western Civilization oraz European History, określane jako course, nauczane są na poziomie szkoły średniej w specjalnej kategorii Advanced Placement. Program nie należy do obowiązkowego programu szkolnego, lecz oferowany jest uzdolnionym studentom

PIŁAT Robert : Filozofia dla dzieci // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 7, s. 40-44
Program szkolny "Filozofia dla dzieci" prof. Matthew Lipmana z USA kształci zdolności do wydawania samodzielnego sądu w zakresie wiedzy naukowej, moralności i estetyki

PIOTROWSKA Renata : Standardy i wskaźniki kształcenia umiejętności informacyjnych uczniów w amerykańskich szkołach // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 6, s. 3-4

PIWOWARSKI Rafał : Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i wybranych krajach // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 11, s. 38-44
Czechy. Węgry. Słowacja. USA

PODGÓRSKA-JACHNIK Dorota : Możliwości edukacyjne osób głuchych w USA // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, [nr] 2, s. [127]-137

POLKOWSKI Tomasz : Program ratowania rodzin i rodziny zastępcze w USA // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 2, s. 31-36

POLKOWSKI Tomasz : System opieki nad dziećmi w USA // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 33-39

POSAMENTIER Alfred : Kształcenie nauczycieli w Ameryce // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 21, s. 5, 11

POTULICKA Eugenia : Neoliberalna polityka oświatowa Baraka Obamy i Arne Duncana // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 1-2, s. 51-57

POTULICKA Eugenia : Szkoły czarterowe w Stanach Zjednoczonych : przykład polityki neoliberalnej // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 1, s. 5-34
Są to szkoły ogólnie dostępne, nieobjęte rejonizacją, często prowadzone przez stowarzyszenia, a finansowane przez władze oświatowe

PÓŁTURZYCKI Józef : Zadania edukacji dorosłych i kształcenia ustawicznego w Stanach Zjednoczonych// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 1, s. 68-71

PRUCHA Jan : Professional standards for teacher education: some expectations, some skepticism. - Streszcz. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 48, nr 1/2 (2003), s. [95]-106
Artykuł w języku angielskim. Polski tytuł brzmi: Zawodowe standardy w kształceniu nauczycieli : trochę oczekiwań, trochę sceptycyzmu. Przedstawiono koncepcje standardów kształćenia nauczycieli traktowanych przez wiele rządów, m.in. Anglii, Stanów Zjednoczonych, Australii i Republiki Czeskiej

RADZIKOWSKA Cecylia : Inna, ale nie gorsza // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 36, s. 7
Szkolnictwo średnie w Stanach Zjednoczonych

REFORMA edukacji w dobie kryzysu : przegląd edukacyjny "The Economist". [wkładka] // Społeczeństwo Otwarte. - 1993, nr 3, s. I-VIII

RĘKAWEK Anna : Edukacja włączająca. Cz. 2 // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 42-43
Edukacja włączająca w systemie amerykańskim. Uczniowie niepełnosprawni w szkole

ROGALIŃSKA Izabela : Nauczyciel zreformowany // Nowa Szkoła. - 1993, nr 6, s. 365-366
Maszyna Heuristic Ubiquitous Mentally Animated Neithpod - HUMAN w szkołach ( USA)

ROGALIŃSKA Izabela : New American College - Projekt zmian w szkolnictwie wyższym // Nowa Szkoła. - 1994, nr 7, s. 423-425

ROGALIŃSKA Izabela : Zmniejszenie różnicy między szkolnictwem publicznym a prywatnym (w USA) // Nowa Szkoła. - 1993, nr 7, s. 429-430

ROGOWSKA-SZADKOWSKA Dorota : Edukacja seksualna młodzieży w USA // Remedium. - 2010, nr 3, s. 26-27
Modele i rezultaty edukacji seksualnej "abstinence only" w USA

RÓŻAŃSKI Andrzej : Organizacja i administrowanie oświatą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, [nr] 1, s. 69-80

RUM L. : Szkolnictwo powszechne jest państwowe. Jak to jest w USA? // NEWS - Nowości Oświaty. - 1994, nr 5, s. 27

RUDKOWSKA Joanna, BANACH Natalia : Szkoły domowe w USA // Edukacja. - 2002, nr 1, dod. s. 28-30

RYSIŃSKA Ewa : Żółtym busem. Szkoła podstawowa w Stanach Zjednoczonych // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 40, s. 4
Publiczna szkoła elementarna w USA

RZECZKOWSKA Barbara : Zdalne nauczanie - nowa forma edukacji // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 9, s. 5-6

SAPIŃSKI Feliks : Internet w amerykańskiej szkole // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 1, s. 23-25
Raport o wykorzystywaniu Internetu przez nauczycieli i uczniów w USA

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Najlepsze szkoły świata // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, s. 32-39
Opisany został system szkolny Holandii, Francji, Japonii, Belgii, Szkocji, Niemiec, Nowej Zelandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Australii

SCHMIDT Hermann : "Trudne decyzje lub ciężkie czasy" : o konieczności zmian w systemie oświaty w Stanach Zjednoczonych / tł. [recenzent] Ewa Przybylska. - Summ. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 1, s. 60-67
Sytuacja systemu oświaty w USA oraz stojące przed nim wyzwania

SCHWARTZ H. : Łączenie elementów: systemowe ujęcie reformy oświaty (amerykańskiej) // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1992, nr 1, s. 15-21

SIMON Zuzanna : Amerykański test dla przyszłych inteligentów // Matematyka. - 2010, nr 10, s. 615-619

SIŃCZAK Jerzy : Amerykańskie centra edukacji obywatelskiej // Społeczeństwo Otwarte. - 1993, nr 4, s. 35-36

SIŃCZAK Jerzy : Z Konstytucją w tornistrze // Społeczeństwo Otwarte. - 1992, nr 8, s. 40-41

SIBIGA Zygmunt : Nauczyciel polonista wobec szkoły polonijnej // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). - T. 5 (2007), s. [197]-207
Specyfika kształcenia polonistycznego w ośmioklasowej szkole etnicznej. Zakres treści kształcenia polonistycznego w klasach gimnazjalnych. Sytuacja językowa dzieci i młodzieży w zbiorowościach polonijnych. Awans nauczyciela polonijnego. Nauczanie w szkole amerykańskiej

SKRAWCZYŃSKA Ewelina : Ile warte są dzieci? : o książce Jonathana Kozola Savage Inequalities : Children in American's schools // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 5/6, s. 88-98
Nierówność szans edukacyjnych w publicznych szkołach amerykańskich

SKURA Piotr : Ameryka przy tablicy // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 16, s. 8

Protest w obronie praw pracowniczych zorganizowany przez nauczycielskie związki zawodowe w Medison w stanie Wisconsin w USA został zorganizowany w dniu 14 lutego 2011 roku

SKURA Piotr : Miłość z rozsądku // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 34, s. 10
Polityka edukacyjna w Stanach Zjednoczonych. Poparcie Baracka Obamy przez amerykańskich nauczycieli

SKURA Piotr : Trudny lot Obamy // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 22, s. 12
Polityka edukacyjna w USA

SKRAWCZYŃSKA Ewelina : Ile warte są dzieci? : o książce Jonathana Kozola Savage Inequalities : Children in American's schools // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 5/6, s. 88-98
Nierówność szans edukacyjnych w publicznych szkołach amerykańskich

SOKOŁOWSKI M. : Dydaktyzm po amerykańsku // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 6, s.53-54

STANIÓW Bogumiła : Standardy dla bibliotek szkolnych w USA i w Europie // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 6, s. 1-7

STARĘGA Adrianna : Jak to się robi w Ameryce? : przeciwdziałanie zjawisku bullyingu // Niebieska Linia. - 2003, nr 3, s. 30-31
Zjawisko przemocy rówieśniczej w amerykańskich szkołach

STAWIAK-OSOSIŃSKA Małgorzata : Formy współpracy rodziny ze szkołą w wybranych krajach świata // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2004, nr 2, s. 37-43
Współpraca rodziców ze szkołą w Danii, Holandii, Stanach Zjednoczonych w Japonii

STAWIŃSKI Wiesław : Nauczanie biologii w Stanach Zjednoczonych i Australii // Biologia w Szkole. - 1993, nr 2, s. 86-92

STAWIŃSKI Wiesław : Standardy wymagań biologicznych w szkolnictwie amerykańskim // Biologia w Szkole. - 1997, nr 4, s. 208-212

STEJNBERG Aleksander : Dokąd zmierzamy // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 52, s. 5
Standardy kompetencji nauczycieli w stanie Kentucky w USA.

STELMASZUK Zofia Waleria : Interwencja w sytuacji kryzysu w rodzinie. [model Homebuilders] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 6, s. 33-38

STRUŻYNA Krystyna : Praktyka za oceanem // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 33, s. 1, 6
Ocena jakości amerykańskiej szkoły przez samych Amerykanów

STUNDIS Leszek : Studia po amerykańsku! // Cogito. - 2001, nr 14, s. [24]-25

SUCHOWIERSKA Monika : ATLANTIS - Transatlantycki program kształcenia studentów w zakresie psychologii - współpraca Europa - Stany Zjednoczone. - Summ. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 1, s. 72-78
ATLANTIS - program współpracy UE-USA w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodowego. Program uwzględnia lepszą znajomość języków, kultur i instytucji oraz poprawy jakości szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego w UE i w Stanach Zjednoczonych

SZCZEPANIK Edward : Kształcenie na odległość jako element systemu edukacji państwa. - Bibliogr. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 5, s. 9-13
Wirtualne instytucje edukacyjne funkcjonujące w USA i świecie zachodnim i wirtualna edukacja, w oparciu o system SAS. Przeszkody w zorganizowaniu systemu kształcenia na odległość w Polsce. Ośrodki w Polsce, które prowadzą taką formę edukacji

SZCZURKOWSKA Stefania : Powrót do centralizacji - na przykładzie szkół amerykańskich // Edukacja. - 1998, nr 4, s. 20-23

SZCZURKOWSKA Stefania : Szkoła amerykańska w świetle potrzeb rynku pracy // Edukacja. - 1996, nr 2, s. 88-104

SZCZURKOWSKA Stefania : Wychowanie moralne we współczesnej szkole amerykańskiej // Edukacja. - 1993, nr 3, s. 92-95

SZCZURKOWSKA Stefania : Zarządzanie oświatą - z doświadczeń szkół amerykańskich // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 46-52
Tendencje powrotu do centralizacji w oświacie w Stanach Zjednoczonych

SZMAGALSKI Jerzy : Altruizm jako system. ["program merylandzki", uczniowska służba społeczna] // Społeczeństwo Otwarte. - 1992, nr 12, s. 35-39
Zadania stojące przed stowarzyszeniami. Przegląd szkół stanu Maryland (USA), w których prowadzone są zajęcia fakultatywne ,,uczniowska służba społeczna''

SZMYD-SKÓRCZEWSKA Magdalena : Jak się to robi w Ameryce. [program wspierania uczniów zdolnych SIGHTS] // Charaktery. - 2003, nr 10, s. 18-19
Program SIGHTS (Supplemental Instruction for Gifted, High-Achieving and/or Talented Students - Dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych, mających wysokie osiagnięcia i/lub utalentowanych). Kształcenie dzieci zdolnych w Stanach Zjednoczonych

SZMYD-SKÓRCZEWSKA Magdalena : Praca z uczniami zdolnymi w amerykańskiej szkole // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 67-72
Program nosi nazwę "dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych, mających wysokie osiągnięcia i (lub) utalentowanych" w skrócie SIGHTS

SZMYD-SKÓRCZEWSKA Magdalena : W jaki sposób amerykańscy uczniowie szkoły podstawowej omawiają lektury // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2003, 4, s. 68-75

SZOSZKIEWICZ A. : Wszystko zależy od ludzi // Nowa Szkoła. - 1991, nr 3, s. 162-163
Współpraca rodziców ze szkołą na przykładzie szkoły średniej w Edina na przedmieściu Minneapolis (USA)

SZUMSKI G. : Komparatystyczny przyczynek do myślenia o uspołecznieniu szkoły // Nowa Szkoła. - 1991, nr 5, s. 285-293
Przykłady uspołecznienia w szkolnictwie scentralizowanym /RFN/ oraz w szkolnictwie zdecentralizowanym /USA/ - porównanie

SZYMAŃSKI Mirosław : Wolność edukacyjna i wybór szkoły - szansa czy zagrożenie demokracji? // Nowa Szkoła. - 1998, nr 10, s. 7-13

SZYMAŃSKI M. : U źródeł procesu upowszechniania kształcenia /w USA/ // Nowa Szkoła. - 1994, nr 4, s. 217-222

SZYMBORSKI Krzysztof : Sieć na dzieci. - (I'm lepszy) // Polityka. - 2008, nr 22, s. [92]-93
Elitaryzm w amerykańskiej oświacie

SZYMBORSKI Krzysztof : Szkoła namysłu. - (I'm lepszy) // Polityka. - 2008, nr 24, s. 106-[107]
Koledż - amerykańska instytucja akademicka

ŚLIWERSKI Bogusław : Neila Postmana projekt reform w amerykańskiej edukacji // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 4-5, s. 32-37

ŚLIWERSKI Bogusław : Rady szkół poza granicami kraju // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 9, s. 6-10
Dotyczy Kanady, USA, Anglii i Walii, Danii, Holandii, Austrii i Czech

ŚLIWERSKI Bogusław : Zmierzch amerykańskiej edukacji? // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 3, s. 34-38
Symbole religijne w amerykańskich szkołach wg. Neila Postmana

TIMOSZYK Wacław : Nauczanie matematyki w szkole amerykańskiej // Matematyka. - 1995, nr 2, s. 76-81

TOBIASZ Henryk : Problem znęcania się nad dziećmi w Quebek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 1, s. 33-35

TOMCZYK-JADACH Małgorzata : Uczymy języka w przedszkolu i w szkole podstawowej, by pomóc małym uczniom w ich zmaganiach z wielkim światem. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 102-106
Refleksje na temat nauczania języka obcego w przedszkolu i w najmłodszych klasach szkoły podstawowej na podstawie obserwacji realiów amerykańskiego przedmieścia. Zajęcia "Sing. Dance and Sing" uczące znaków języka migowego dzieci słyszące

URBAŃSKI Adam : Tyle złota ile waży // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 19, s. 5
Rozm. z...wiceprezesem Amerykańskiej Federacji Nauczycieli (AFT) przepr. Iza Kujawska. O kondycji nauczycielskich związków na oceanem

WALLETT Steven : Edukacja domowa w USA // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 48-54

WAYNE Shute R. : Kłopoty szkół amerykańskich // Nowa Szkoła. - 1994, nr 1, s. 32-35

WEST P. : Szkoły Montessori w Stanach Zjednoczonych // Nowa Szkoła. - 1992, nr 7, s. 420-421

WIĘSŁAW Szymon : Szkolny system odpowiedzialności. [SALT] // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7-8, s. 18-20

WOŹNIAK Jadwiga : Biblioteki publiczne i szkolne w Stanach Zjednoczonych. Cz. 1. Biblioteki publiczne // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 6, s. 3-5

WRÓBLEWSKA Alina : Wychowanie przez taniec metodą Pierre'a Dulaine // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 9, s. 26-28

WYSOCKA L. : Metoda Winnetkowska po 70 latach // Edukacja. - 1991, nr 2, s. 87-93
,,Winnetka'' - umowna nazwa eksperymentu pedagogicznego (Carltona Washbourne'a) w chicagowskim przedmieściu o tej samej nazwie

ZAORSKA Marzenna : Kształcenie kadr specjalistów do pracy z osobami głuchoniewidomymi w Polsce, wybranych krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 3-6

ZAWIDNIAK Ewa, MAJEWICZ Agata, MAJEWICZ Piotr : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w USA // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 53[567]-58[572]

ZIELICZ Włodzimierz : W amerykańskiej szkole średniej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 37-38

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : O przedszkolach w USA i gdzie indziej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 353-356
Rodzaje przedszkoli w USA, treści programowe, kwalifikacje nauczycieli, rozkład dnia

ZYBERT Elżbieta Barbara : Informacja edukacyjna w USA // Bibliotekarz. - 1993, nr 1/2, s. 24-30
ERIC - jego struktura i działalność

ZYGMUNT T. : Język polski w niektórych środowiskach amerykańskich // Polonistyka. - 1990, nr 4, s. 195-200
Polonia w USA

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna