Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W AMERYCE PÓŁNOCNEJ - MEKSYK, KANADA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

  

Oświata w Meksyku

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

SOBECKI Władysław : Są chęci - nie ma pieniędzy... Oświata w Trzecim Świecie // Nowa Szkoła. -1995, nr 6, s. 44
Indonezja. Meksyk. Nigeria. Pakistan

WIERZCHOWSKA-KONERA Bożenna : Szkoła i system edukacji w Meksyku // Nowa Szkoła. - 1998, nr 9, s. 30-33
Aktualny system kształcenia

 

Oświata w Kanadzie

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

FRĄCKOWIAK Anna :System edukacji dorosłych w Kanadzie// W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 166-206

GIL Małgorzata : W kierunku edukacji wł ą czaj ą cej w Kanadzie // W: Człowiek z niepełnosprawno ś ci ą w przestrzeni społecznej / pod red. nauk. Zenona Gajdzicy. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 157-172

GOZDOWSKA Urszula : Aktualny stan i trendy przeobrażeń organizacyjno-programowych w oświacie kanadyjskiej na przykładzie prowincji Ontario // W : Alternatywne modele kształcenia nauczycieli / pod red. Mariana Ochmańskiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. - S. 107-122

MAZUREK Kas : Korporacyjne wpływy na szkolnictwo i erozja kształcenia humanistycznego. Doświadczenia kanadyjskie jako memento dla Polski // W: Uczeń w nowej szkole : edukacja humanistyczna : praca zbiorowa / Kujawska, Maria (red.). - Poznań : Instytut Historii UAM, 2002. - S. 107-118
Próba zarysowania wpływów różnych korporacji na szkolnictwo publiczne w Kanadzie, obejmujące dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 roku życia oraz określenie swoistych rezultatów tych wpływów

PÓŁTURZYCKI Józef : Tradycje edukacji dorosłych w Kanadzie// W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 146-165

ŚLIWERSKI Bogusław : Jak zmieniać szkołę : studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. - Kraków : Impuls, 1998. - S. 101-102 : Uspołecznianie edukacji szkolnej : Kanada

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BONIKOWSKA M.P. : Pluralizm w edukacji (kanadyjskiej) // Społeczeństwo Otwarte. - 1992, nr 4, s. 35-37

BRIDGEWATER Alison, KIRILOFF Olga : Lektura w szkole kanadyjskiej // Nowa Polszczyzna. - 1997, nr 5, s. 45-48
Rozm. z ... kanadyjskimi nauczycielkami o programach nauczania w szkołach podstawowych przepr. Irena Piwnik

BRONISZ Dorota Anna : Szkoły niepubliczne na świecie // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 56
Niemcy, Dania, Szwajcaria, Austria, Kanada, Japonia

FR Ą CKOWIAK Anna : Edukacja dorosłych w Kanadzie// Edukacja Dorosłych. - 2008, nr 1/2, s. 179-191

GAGNON-BOURGET Francine : O nauczaniu sztuk plastycznych w Quebecu // Plastyka i Wychowanie. - 1995, nr 4, s. 41-45

KIREJCZYK Iwona : Niepełnosprawni w Kanadzie // Szkoła Specjalna. - 1992, nr 4, s. 184-187

KONTEWICZ Waldemar : Edukacyjny, kanadyjsko-polski przekładaniec // Nowa Szkoła. - 1994, nr 9, s. 536-541
Kanadyjska szkoła podstawowa i średnia

KONTEWICZ Waldemar : Philip Pocock Catholic Secondary School // Nowa Szkoła. - 1995, nr 6, s. 37-42
Mississauga-Ontario w Kanadzie

KONTEWICZ Waldemar : Szkoła letnia. Poczta z Kanady // Nowa Szkoła. - 1995, nr 9, s. 41-44

KONTEWICZ Waldemar : Zajęcia pozalekcyjne w kanadyjskiej szkole średniej // Nowa Szkoła. - 1998, nr 8, s. 38-40

MAKULA Waldemar : Zastosowanie programu kooperatywnego w kanadyjskim systemie kształcenia studentów wychowania fizycznego // Kultura Fizyczna. - 1996, nr 7/8, s. 16-17

MISIEJUK Dorota : Prawo do języka ojczystego, czyli ukraiński w Kanadzie // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 1, s. 33-36
Tożsamość etniczna - ukraińska mniejszość narodowa

NOWAK-FABRYKOWSKI Krystyna : Szkoły waldorfskie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 30-33
Pedagogika waldorfska (Rudolfa Steinera) jako alternatywna do tradycyjnej. Cel to rozwój indywidualny jednostki, wychowanie do wolności i wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, rozumianego jako rozwój trzech sfer: myślenia, uczuć i woli. Opis realizacji pedagogiki w szkołach w Kanadzie i USA

POSPISZYL Kazimierz : Kuratorski program resocjalizacyjny - Stop (doświadczenia Kanadyjsko-Walijskie) // Szkoła Specjalna. - 1992, nr 2/3, s. 108-112

POTURAŁA Wioletta, POTURAŁA Stanisław : Edukacja medialna w Kanadzie // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 23-26

SABLONNIERE Roxane de : Jak się sprawdza postępy w nauce z zakresu języka francuskiego w Quebecu // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 1, s. 29-30
Test pisemny i test sprawdzający umiejętność czytania uczniów w Kanadzie

ŚLIWERSKI Bogusław : Rady szkół poza granicami kraju // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 9, s. 6-10
Dotyczy Kanady, USA, Anglii i Walii, Danii, Holandii, Austrii i Czech

TROCHTA Bożena : Polskie szkoły w Kanadzie // Wychowanie na co Dzień. - 1994, nr 11-12, s. 11-12

URBAŃSKA Agata : Licealiści w Kanadzie // Cogito. - 2003, nr 19, s. 26-27
Przedstawienie systemu edukacji w Kanadzie

WOJTYCH Ewa : 101 [Sto jeden] sposobów, by pochwalić dziecko // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 133-138
Spostrzeżenia ucznia (5-tej klasy szkoły podstawowej) i jego matki po pobycie w kanadyjskiej szkole

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna