Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

GLOBALIZACJA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BAUMAN Zygmunt : Globalizacja. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000

BUDNIKOWSKI Adam : Ochrona środowiska jako problem globalny. – Warszawa : Pol. Wydaw. Ekonom., 1998

EDUKACJA wobec wyzwań XXI wieku : zbiór studiów / pod red. Ireny Wojnar i Jerzego Kubica. – Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 1996

GODLEWSKA-LIPOWA Wacława A., OSTROWSKI Janusz Y. : Problemy światowej ekologii : z czym wchodzimy w XXI wiek. – Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2000

GOLKA Marian : Cywilizacja, Europa, globalizacja. – Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 1999

GWIAZDA Adam : Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000

KULTURA - Język - Edukacja. T.3 / red. Robert Mrózek. – Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2000

ŁOMNY Zygmunt : Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych. – Wyd. 2. – Radom : Ośr. Kształ. i Doskonalenia Kadr ITE, 1996

MARTIN Hans – Peter, SCHUMANN Harald : Pułapka globalizacji : atak na demokrację i dobrobyt. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1999

MELOSIK Zbyszko : Edukacja globalna : nadzieje i kontrowersje // W: Wprowadzenie do pedagogiki : wybór tekstów / wyboru dok. T. Jaworska, R. Leppert. – Kraków : IMPULS, 1996. – S. 47-58

MOJSIEWICZ Czesław : Problemy globalne ludzkości // W: Stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. W. Malendowskiego i Cz Mojsiewicza. – Wrocław, 1998. – S. 231-247

NOWAK-FAR Artur : Globalna konkurencja. – Warszawa ; Poznań : Wydaw. Nauk. PWN, 2000

TOŻSAMOŚĆ osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / pod red. T.Bajkowskiego i K.Sawickiego. – Białystok : TransHumana Wydaw. Uniwersyteckie, 2001. – S. 17-64 : Tożsamość, kultura a proces globalizacji

ZORSKA Anna : Ku globalizacji : przemiany w korporacjach transportowych i w gospodarce światowej. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BANACH Czesław : Człowiek wobec wyzwań globalizacji i transformacji ustrojowej w Polsce // Nowa Szkoła. – 2001, nr 9, s. 7-15

BERBERYS K. : Młodzież w epoce globalizacji // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 1, dod., s. VI-VII

DEMBIŃSKI Paweł : Nowa gospodarka globalna // Znak. – 2003, nr 4, s. 49-71

DURAJ-NOWAKOWSKA Krystyna : Wyzwania edukacyjne globalizacji // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 12, s. 3-6

DYCZEWSKI Leon : Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie // Kultura i Społeczeństwo. – 2000, nr 1, s. 27-42

DYLUS Aniela : Solidarność w warunkach globalizacji // Znak. – 2003, nr 4, s. 72-92

DZIEMIDOK Bohdan : Tożsamość narodowa a sztuka i nowe media w epoce globalizacji // Kultura i Społeczeństwo. – 2002, nr 1, s. 57-71

DZIKIEWICZ-GAZDA Urszula : Szkoła i społeczeństwo w dobie transformacji i globalizacji. Kontrowersje wokół pojęcia idei globalizacji // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. – 2001, nr 3, s. 47-55

ENZENSBERGER Hans Magnus : Żaden kraj nie odizoluje się od skutków globalizacji // Deutschland. – 2001, nr 5, s. 13-15

GODŁÓW-LEGIĘDŹ Janina : Idea spontanicznego ładu liberałów w dobie globalizacji // Sprawy Międzynarodowe. – 2002, nr 2, s. 88-106

GOWIN Jarosław : Globalizacja // Znak. – 2003, nr 4, s. 9-11

HALIK Tomas : Religia i globalizacja // Znak. – 2003, nr 4, s. 12-21

JAGIEŁŁO Beata, POCHYLCZUK Anna, ŻUKROWSKA Katarzyna : Unia Europejska jako aktor globalny // Sprawy Międzynarodowe. – 2001, nr 3, s. 24-49

KACZMAREK Jolanta : Globalne możliwości wyżywienia ludzi // Wszechświat. – 1998, nr 3, s. 70-71

KACZMAREK Robert : Islam, doświadczenie globalizacji // Odra. – 2002, nr 4, s. 15-18

KAPUŚCIŃSKI Ryszard : Uwagi o globalizacji // Akcent. – 2001, nr 4, s. 11-14

KEMPNY Marian : Czy globalizacja kulturowa współdecyduje o dynamice społeczeństw postkomunistycznych // Kultura i Społeczeństwo. – 2000, nr 1, s. 5-26

KORCELLI OLEJNICZAK Ewa : Zjawisko globalizacji – nowe wyzwania dla Unii Europejskiej // Przegląd Geograficzny. – 1997, nr 3/4, s. 353-361

KROCZAK Marzena : Globalizacja w sporcie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 1, s. 40-41

KUŹNIAR Roman : Globalne implikacje rozszerzenia Sojuszu Atlantyckiego // Sprawy Międzynarodowe. – 1999, nr 1, s. 97-108

MELOSIK Zbyszko : Edukacja skierowana na świat – ideał wychowawczy XXI wieku // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1989, nr 3, s. 159-173

MISZALSKA Anita : Sytuacja demokracji u schyłku wieku – niepokoje globalne, niepokoje polskie // Kultura i Społeczeństwo. – 2000, nr 3, s. 23-46

ODENWALD Michael : Światowy szczyt w Johannesburgu // Deutschland. – 2002, nr 3, s. 10-15

OTTA W.J., TARDIVO G. : Globalna strategia marketingowa // Sprawy Międzynarodowe. – 1992, nr 1/2, s. 137-144

PIETRAŚ Marek : Istota i zakres procesów globalizacji // Sprawy Międzynarodowe. – 2002, nr 2, s. 5-34

PLEUGER Gunter : Globalizacja jako szansa // Deutschland. – 2001, nr 1, s. 3

SLANY Krystyna : Małżeństwo i rodzina w zglobalizowanym świecie // Problemy Rodziny. – 2001, nr 4/5/6, s. 3-10

STAROSTA Paweł : Globalizacja i nowy komunitaryzm // Kultura i Społeczeństwo. – 2000, nr 3, s. 47-67

STIGLITZ Joseph : W cieniu globalizacji // Deutschland. – 2002, nr 4, s. 10-13

WEIZSACKER von Ernst Urlich : Demokracja i globalizacja // Deutschland. – 2002, nr 4, s. 6-9

WĘCŁAWSKI Tomasz : Chrześcijańska odpowiedzialność w dobie globalizacji // Znak. – 2003, nr 4, s. 22-37

WOŁOSZYN Stefan : Olimpizm – edukacją globalną // Kultura Fizyczna. – 1996, nr 3/4, s. 1-2

WYZWANIA XXI wieku : globalizm a tożsamość narodowa : dyskusja / oprac. Mariusz Urbanek // Odra. – 2000, nr 1, s. 4-13

 

Oprac. Jolanta Wachnik,
Dagmara Grzywacz
Aktualizacja: 11.04.2003


© Biblioteka Pedagogiczna