Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 


 

OŚWIATA W AMERYCE POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

DELGADO Carlos : Obecny stan oświaty i wychowania w Ameryce Łacińskiej - przeszkodą na drodze do zmian // : Oświata i wychowanie w toku przemian / adaptacja i redakcja naukowa Anna Mońka-Stanikowa. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1979. - S. 71-74

DROZDOWICZ Jarema : Edukacja językowa w Gwatemali - alternatywa edukacyjna, polityczna czy kulturowa // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - S. 157-164

GMEREK Tomasz : Szkolnictwo i nierówności społeczne w Ameryce Łacińskiej (studium na przykładzie Brazylii i Chile) // W: Gromkowska-Melosik Agnieszka, Gmerek Tomasz : Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 187-199

HENSCHKE Johna A.: Edukacja dorosłych w Brazylii // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 211-235

KLIBZIO Natalia : Brazylijski system szkolny// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : " Ż ak", 2003. - S. 430-433

PACHOCIŃSKI Ryszard : Współczesne systemy edukacyjne. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. - S. 73-80 : Brazylia

PLESKOT-MAKULSKA Krystyna : Edukacja dorosłych i kształcenie ustawiczne w Brazylii // W: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2011. - S. 207-210

WOODHEAD Martin : Dążenie ku tęczy : poszukiwanie standardów jakości edukacji. - Warszawa : Żak, 1998. - S. 28-32 : Zróżnicowanie jakości : Wenezuela

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

B. K. : System edukacyjny Brazyli// Gazeta Szkolna : aktualno ś ci. - 2002, nr 13, s. 9

GURNIK Gra ż yna : Edukacja latynoameryka ń ska // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 92-104
Systemy edukacyjne w Argentynie, Meksyku, Chile, Brazylii i Peru.

GURNIK Grażyna : Szkoła na miarę klienta - rozwiązania Kolumbijskie // Nowa Szkoła. - 1993, nr 8, s. 489-492

GURNIK Grażyna : Oświatowe tango - reformowanie edukacji po argentyńsku. - Bibliogr. // Edukacja. - 2002, nr 4, s. 91-96

GURNIK Gra ż yna : Rok zerowy na studiach// Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 5/6, s. 93-104

MUCHA Danuta : Szkolnictwo podstawowe w Gwatemali // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 56-60

GURNIK Gra ż yna : Szkoła na miar ę klienta : rozwi ą zania kolumbijskie // Nowa Szkoła. - 1993, nr 8, s. 489-492

NOWICKA Renata : Edukacja i zdolno ś ci na Kubie // Nowa Szkoła. - 1997, nr 4, s. 36-37
Sytuacja uczniów zdolnych w szkole kuba ń skiej.

NOWICKA Renata : Nauczyciel - badacz?// Nowa Szkoła. - 1995, nr 3, s. 47

PACHOCI Ń SKI Ryszard : Umiej ę tno ś ci rozwi ą zywania problemów a integracja i kreatywno ść // Nowa Szkoła. - 1996, nr 9, s. 38-39
Eksperymenty pedagogiczne w Izraelu i Wenezueli.

PAWLAK Robert : Powszechne bony o ś wiatowe : przykład Chile // Polityka Społeczna. - 2008, nr 10, s. 14-19
Zało ż enia chilijskiej reformy edukacyjnej oraz skutki wprowadzonych zmian.

SOBECKI Władysław : O ś wiata - ś wiatowy ,,w ę zeł gordyjski'' // Nowa Szkoła. - 1995, nr 5, s. 36-38
Szkolnictwo w Bangladeszu, Chinach, Egipcie, Indiach, Brazylii.

SOBECKI Władysław : Trudne drogi do celów edukacji. W Trzecim Ś wiecie // Nowa Szkoła. -1996, nr 7, s. 42-43
Oświata w Egipcie i Republice Haiti.

ST-CYR Fignole : Haiti woła o wolno ść / rozm. przepr. Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 48, s. 5
Rozmowa z sekretarzem generalnym Autonomicznej Centrali Pracowników Haita ń skich (CATH) na temat szkolnictwa, sytuacji gospodarczej i politycznej Haiti.

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna