Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

AUTOAGRESJA. AUTODESTRUKCJA. SAMOUSZKODZENIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BABIKER Gloria, ARNOLD Lois : Autoagresja : mowa zranionego ciała / przeł. Magdalena Polaszewska-Nicke. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. - (Na Ratunek)

BADOWSKA-HODYR Monika : Poziom prizonizacji sprawców przestępstw a zachowania autoagresywne w warunkach izolacji więziennej // W: Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - S. 349-259

CARSON Robert C. : Psychologia zaburzeń. Vol.1 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka ; przekł. Władysław Die­trich [i in.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - S. 506-508 : Osobowość typu Borderline

CZABAŃSKI Adam : Zjawisko autoagresji wśród młodzieży w Polsce // W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji / red. nauk. Sylwester Bobas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 33-50

ECKHARDT Annegret : Autoagresja/ tł. Jadwiga Hockuba. - Warszawa : Wydawnictwo W. A. B., 1998

GOLEMAN Daniel : Emocje destrukcyjne : jak możemy je przezwyciężyć? : dialog naukowy z udziałem Dalajlamy / przekł. Andrzej Jankowski. - Wyd. 1 (dodr.). - Poznań : "Rebis", 2007

GÓŹDŹ Joanna : Problem samouszkodzeń w percepcji nauczycieli // W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 51-70

HOŁYST Brunon : Suicydologia. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2012. - S. 1174-1180 : Ujemne skutki zachowań autodestrukcyjnych jako przesłanka działań profilaktycznych

IZYDORCZYK Bernadetta, RÓŻAŃSKA-KOWAL Joanna : Zachowania autodestruktywne u mło­dzieży - analiza porównawcza populacji dostosowanej i niedostoso­wanej społecznie // W: Resocjalizacja instytucjonalna : perspektywy i zagrożenia / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - S. 106-117

JABŁOŃSKI Ryszard : Reaching Young Europe - profilaktyczny program zapobiegania zachowaniom autodestrukcyjnym // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Budyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2005. - S. 293-302

KAZACZUK-MARUSZAK Joanna : Zachowania autodestruktywne skazanych w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności // W: Resocjalizacja instytucjonalna : per­spektywy i zagrożenia / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - S. 272-279

KENDALL Philip C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adole­scencji / przekł. Joanna Kowalczewska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnic-two Psychologiczne, 2004. - S. 179-181 : Jak można zaradzić samouszkodzeniom?

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2007. - S. 57-61 : Samookaleczenia - autoagresja jako działania patologiczne wobec siebie
Definicja, rodzaje i przyczyny autoagresji. Leczenie osób dotkniętych patologią autoagresji.

MALINOWSKI Jan Adam : Agresja i przemoc w zachowaniach młodzieży - refleksja nad zjawiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem autodestrukcyjnych doświadczeń alkoholowych // W: Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla. - Toruń : "Akapit", 2009. - S. 87-106

MARCZYKOWSKA Izabela : Autoagresja wśród dzieci - uwarunkowania i konsekwencje // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / red. Beata Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 263-269
M.in. Definicja, przyczyny autoagresji i jej uwarunkowania. Rodzaje autoagresji. Przejawy autoagresji i wybrane metody terapii.

OKALECZANIE ciała // W : Obyczaje, języki, ludy świata / [red. nacz. Bartło-miej Kaczorowski ; wyd. Sławomir Żurawski]. - Warsza­wa : Wydawnic-two Naukowe PWN, 2006. - S. 353-354

OPORA Robert : Eliminowanie zachowań autoagresywnych w zakładach karnych // W: Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Sławomir Przybyliński. - Toruń, 2010. - S. 89-101

PAWLISZEWSKI Marcin : Autoagresja wśród osadzonych na przykładzie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim // W: W stronę readaptacji społecznej / red. Anna Fidelus. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, 2009. - S. 130-138

PIĄTEK Karolina : Przyczyny i przejawy zachowań autodestrukcyjnych w zakładach karnych // W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji / red. nauk. Sylwester Bobas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 329-347

RESOCJALIZACYJNE programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce / pod red. nauk. Moniki Marczak. Kraków : "Impuls", 2009. - S. 145- 159 : Programy profilaktyki zachowań autoagresywnych w zakładzie karnym

RINGEL Erwin : Nerwica a samozniszczenie / przetł. z niem. Stanisław Lachowski. - Warszawa : Wydawnictwo Na­ukowe PWN, 1992. -(Logos)

ROMANIUK Anna : Usiłowania samobójcze osadzonych w warunkach izolacji penitencjarnej // W: Współczesne zagrożenia w strukturach społecznych : (szkice badawcze z pedagogiki społecznej) / red. Ewa Syrek. - Katowice : Wydawnictwo "Wieczorek-Press", 1993. - S. 117-124

SELLEN Jude : Dawanie poczucia panowania nad własnym życiem młodym ludziom, którzy sami wyrządzają sobie krzywdę // W: Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi z grup ryzyka / pod red. Kathryn Geldard ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2010. - S. 77-87

SUCHAŃSKA Anna : Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej autodestruktywności. - 1998. - (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISSN 0083-4254 ; Nr 110)

SUMIŁA Anita : Zachowania agresywne u młodzieży hospitalizowanej psychiatrycznie // W: Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / red. nauk. Wiloetta Radziwiłłowicz, Anita Sumiła. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 175-197

SZARZAŁA Dariusz : Autoagresja w zakładach karnych : (przyczyny i profilaktyka) // W: Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie / pod red. Sławomira Przybylińskiego.Kraków : "Impuls", 2010. - S. 205-219

SZYMANOWSKA Aleksandra : Więzienie i co dalej. - Warszawa : "Żak", cop. 2003. - S. 156-160 : Sa­mouszkodzenia i próby samobójcze podejmowane przez badanych

WIRKUS Łukasz, KOZŁOWSKI Paweł : Izolacja więzienna a zachowania autoagresywne więźniów // W: Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków, 2008. - S. 191-227

WOLSKA Danuta : Zachowania problemowe występujące u dzieci z autyzmem i dodatkową niepełnosprawnością intelektualną - próby radzenia sobie z nimi // W: Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia / red. nauk. Bożena Grochmal-Bach, Anna Knobloch-Gala. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 80-102

WYCISK Jowita, ZIÓŁKOWSKA Beata : Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole. - Warszawa : "Difin", 2010. - ("Engram")

WYSOCKA Ewa : Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 271-276 : Diagnoza skłonności do zachowań przemocowych, agresywności i autoagresji oraz sposobu reagowania na frustrację

ZACHARUK Tamara : Przemoc w szkole zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa uczniów // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2007. - S. 219-230

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Autodestruktywność pośrednia u osób uzależnionych od narkotyków / Konstantinos Tsirigotis, [i i.] // Alkoholizm i Narkomania. - T. 22, nr 2 (2009), s. 119-128

BABICKA Anna : Kultura konsumpcyjna jako generator nienawiści wobec własnego ciała - perspektywa pedagogiki emancypacyjnej. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 3/4, s. 42-47
Dyskurs ciała we współczesnej kulturze, wynaturzenia wzorów zachowań wobec ciała, edukacja w zakresie kształtowania adekwatnej samooceny jednostki jako próba niwelowania prymatu ciała.

BARAN Ewa : Pocięte dusze : samookaleczenia // Polityka. - 2005, nr 50, s. 90-92

BŁOCH-GNYCH Anna : Okaleczone ciało // Niebieska Linia. - 2009, nr 5, s. 31-32

BORZUCKA-SITKIEWICZ Katarzyna : Korekcja doświadczeń urazowych będących źródłem zachowań destrukcyjnych jako element inkluzji społecznej // Chowanna. - 2012, nr 1, s. 235-245

CHWIST Anna: Autodestrukcja wśród dzieci // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 8, s. 9-12

CZERWIŃSKI Jerzy : Chłopcy z domku z kart // Charaktery. - 2010, nr 6, s. 110-113
Ojciec dwóch synów z autyzmem opowiada jak dotrzeć do świata dzieci autystycznych i jak z nimi pracować.

DENST-SADURA Aleksandra : Autoagresja //Głos Nauczycielski. - 2012, nr 12, s. 16

DENST-SADURA Aleksandra : Żyletką po rękach : autoagresja nastolatków - jak reagować? // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 17, s. 12

FENIK Katarzyna : Słuchając zranionego ciała // Niebieska Linia. - 2009, nr 6, s. 9-10
Autoagresja. Praca kliniczna z pacjentami, którzy zgłosili się na terapię z powodu autoagresji.

FIDELUS Anna : Autoagresja i zjawisko samookaleczenia wśród młodzieży // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 14 (2009), s. 111-120

IZYDORCZYK Bernadetta : Autodestruktywny wymiar jakości życia ludzi doświadczających lęku i depresji // Chowanna. - 2005, t. 1, s. 78-91

JAKUBOWICZ Edward : Dlaczego dzieci odbierają sobie życie? // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 142-149

KIWER Katarzyna : Problem samouszkodzeń u wychowanków domów dziecka // Niebieska Linia. - 2010, nr 1, s. 18-20
Problem może dotyczyć nawet ponad 50 % wychowanków. Przyczyny, interwencja i postępowanie wychowawców.

KOCZYDŁOWSKA Joanna : Autoagresywne zachowania dziewcząt niedostosowanych społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 1, s. 28-30

KOZERA Patrycja : Paznokieć na ząb // Charaktery. - 2008, nr 1, s. 74-78
O onychofagii - nawykowym obgryzaniu paznokci

KUŚPIT Małgorzata : Zachowania autodestruktywne u dzieci // Remedium. - 2012, nr 4, s. 6-7

LABUDA Krystian : Życie na ostrzu noża. Cz. 1 // Remedium. - 2008, nr 9, s. 24-25

LABUDA Krystian : Życie na ostrzu noża. Cz. 2 // Remedium. - 2008, nr 10, s. 26-27

LANDOWSKA Ilona : Zjawisko autoagresji osadzonych w latach 2004-2010 w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, [nr] 1/2, s. [46]-54
Analiza zachowań autoagresywnych osadzonych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji podejmowanych samouszkodzeń. Przedstawienie sugestii, które mogą korzystnie wpłynąć na dalszą pracę z osadzonymi podejmującymi zachowania autoagresywne.

LATOSZEWSKA Marta : Środowisko rodzinne w kształtowaniu wzorów autodestrukcyjnych // Remedium. - 2011, nr 12, s. 10-11
Wpływ środowiska rodzinnego na kształtowanie zachowań autodestrukcyjnych młodzieży.

ŁUKASIK Adam : Syndrom agresywności a cechy osobowości sprawców przestępstw o charakterze agresywnym. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, [nr] 1/2, s. [32]-37
Wyniki badań których celem było określenie poziomu i zakresu agresywności dorosłych sprawców przestępstw o charakterze agresywnym, oraz analiza zależności między cechami osobowości badanych osadzonych a różnymi czynnikami wchodzącymi w skład syndromu agresji w ujęciu Z. Gasia.

MANDAL Eugenia : Wybrane zachowania autodestruktywne a stereotypy płci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 13-17
Omówienie takich zachowań autodestruktywnych mężczyzn i kobiet jak: brawurowa jazda samochodem, nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, ekstremalne sporty, używanie sterydów, skrajne diety, zbyt intensywne opalanie się, zabiegi chirurgii kosmetyczej.

MARCZAK Monika, PAWEŁEK Katarzyna : Samoagresja w polskich zakładach karnych : (2000 - 2005). - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, [nr] 1/2, s. [28]-31
Autoagresja osób odbywających karę pozbawienia wolności - na podstawie badań dotyczących samouszkodzeń więziennych (motywy, cechy osobowości, geneza tych zachowań). Kategoryzacja zjawiska.

MARSZAŁEK Małgorzata : Rany modne, rytualne albo rozpaczliwe // Charaktery. - 2003, nr 5, s. 35-36

MATECKA Monika : Okaleczanie ciała - podstawy wsparcia - cz. IV // Remedium. - 2007, nr 1, s. 8-9

MILSKA-WRZOSIŃSKA Zofia : Sam sobie na przekór // Charaktery. - 2003, nr 9, s. 8-12
Autodestrukcja. Autoagresja. Mechanizm uporczywego powtarzania tych samych błędów w zachowaniach.

MIOTKE Bernadeta : Problem ucieczek i samookaleczeń w ośrodku wychowawczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 6, s. 21-23

MŁODOŻENIEC Anita : Uwarunkowania zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży. Cz. 2 // Remedium. - 2009, nr 9, s. 1-3
Druga część artykułu przedstawiająca elementy oceny zagrożenia autoagresją sposoby interwencji w zależności od stwierdzonego ryzyka.

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Autoagresywne zachowania dziewcząt niedostosowanych społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 1, s. 28-30

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Samookaleczenia dokonywane przez dziewczęta niedostosowane społecznie : (na podstawie badań an­kietowych przeprowa-dzonych w młodzieżowym ośrodku wychowaw­czym) // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 8/9, dod., s. VIII-X

MORAWSKA Karolina : Autoagresja - poznawcza teoria Ja Roya Baumeistera // Remedium. - 2012, nr 5, s. 10-11

NANOWSKA Katarzyna : Interwencja kryzysowa w przypadku samobójstwa - osobowość dyssocjalna oraz uzależnienie od substancji psychoaktywnych jako czynniki warunkujące skłonność do autodestrukcji // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2008, nr 1, s. 73-96

PART Sylwia : Autoagresja u osób z autyzmem // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 8, s. 34-39
Definicja, przyczyny oraz klasyfikacja autoagresji. Fizjologiczne i społeczne przyczyny autoagresji oraz interwencja.

PASEK Marzena : W stronę autodestrukcji // Remedium. - 2005, nr 5, s. 18-19

PAWLAK Gracjana : Autoagresja : mowa, której język warto znać. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 10-14, 44
Problem samookaleczeń (samouszkodzeń). Definicja terminu "samouszkodzenie". Funkcje okaleczania własnego ciała.

SAWAŚCIUK Ewelina : Autoagresja. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2003, nr 2, s. 17-18
Definicja i rodzaje autoagresji. Terapia.

SKRĘTOWSKA Honorata : Autodestrukcja - geneza zjawiska // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 22-24
Autodestrukcja - geneza oraz przejawy zjawiska. Opis przypadków.

SUCHAŃSKA Anna : Zaopiekuj się sobą // Charaktery. - 2003, nr 9, s. 16-17
Dotyczy zachowań autodestruktywnych

SZAWDYN Lubomira : Katastrofy starannie obmyślane /rozm. Zofia Barczewska // Charaktery. - 2003, nr 9, s. 13-15

SZAWDYN Lubomira : Pożytki ze szkoły // Charaktery. - 2003, nr 11, s. 45

ŚWIERCZYŃSKA Katarzyna : Piekło naszych dzieci // Wprost. - 2010, nr 48, s. [42]-[45]
Problem samookaleczeń wśród nastolatków, których podłożem jest depresja.

TRZEBIŃSKA Ewa : Urodzeni pechowcy // Charaktery. - 2003, nr 9, s. 18-19
Dotyczy zachowań destrukcyjnych w rodzinie

WIELKIEWICZ Dominika : Żyła, żyletka, kran... idę, bo mam plan // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 3/4, s. 47-48

WIELKIEWICZ Dominika : Wampiryzm - lek na całe zło? //Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 1/2, s. 36-38

WLAZŁO Agnieszka, SZUSZKIEWICZ Milena, WLAZŁO Edward : Samoagresja zawodników wybranych sportów walki // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2007, nr 4, s. 329-334

WYCISK Jowita : Okaleczanie ciała. Cz. 1 // Remedium. - 2006, nr 6, s. 4-5

WYCISK Jowita : Okaleczanie ciała - uwarunkowania społeczne. Cz. 3 // Remedium. - 2006, nr 11, s. 8-9

WYCISK Jowita : Okaleczanie ciała - podstawy wsparcia. Cz. 4. - Bibliogr. // Remedium. - 2007, nr 1, s. 8-9
Jak rozpoznać, że ktoś z naszego otoczenia podejmuje samouszkodzenia. Jakich reakcji w kontakcie z taką osoba należy unikać. Jakim wsparciem można jej służyć bez posiadania specjalistycznej wiedzy na ten temat.

WYCISK Jowita : Samouszkodzenia umiarkowane u młodzieży : podstawy prewencji na terenie szkoły // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 3/4, s. 5-20

ZBOROWSKI Zbigniew : Zachowania konstruktywne i destruktywne wobec siebie samego // Ruch Pedagogiczny. - 1991, nr 3/4, s. 102-109
Zachowania konstruktywne związane są z wyższą samoświadomością, są silniej regulowane przez czynniki osobowościowe niż środowiskowe. Zachowania destruktywne łączą się z deformacjami w zakresie autopercepcji i samowiedzy. Autor ukazuje możliwości modyfikacji zachowań.

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna