Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

RODZINA SKAZANEGO. WIĘZIENIE A RODZINA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BAŁANDYNOWICZ Andrzej : Integracja skazanych w systemie penitencjarnym w warunkach powrotu do społeczeństwa // W: W stronę readaptacji społecznej / red. Anna Fidelus. - Piotrków Trybunalski : Uniw. Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie, 2009. - S. 13-46
Sygn.: 97806

BĘBAS Sylwester : Rodzinne uwarunkowania resocjalizacji więźniów // W: Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. rzeszowskiego, 2009. - S. 184-196
Sygn.: 98285

BERNAT Iwona, CIAK Aleksandra : Deprywacyjny charakter izolacji więziennej i możliwości ograniczenia jego negatywnego wpływu // W: Problemy współczesnej resocjalizacji / red. Lesław Pytka, Beata Maria Nowak. - Warszawa : "Pedagogium", 2010. - S. 135-144
Sygn.: 100390 W

GINDRICH Piotr : Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania. Wybrane zagadnienia. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2007. - S. 115-136 : Kliniczne oblicza nieprzystosowania w wymiarze seksualnym. Zaburzenia seksualne
Sygn.: 96621

GRZESIAK Sławomir : Rodzinne uwarunkowania oczekiwań osadzonych wobec przyszłości // W: Rodzina we współczesności. - Wrocław : "Atut", 2009. - S. 215-236

M.in. opinie więzniów na temat uwarunkowań jakości życia oraz wsparcia udzielanego przez osoby znaczące, ze środowiska rodzinnego, orientacji życiowej, zadowolenia z życia nastawienia do życia, planów, ambicji i celów życiowych, odczuwanych obaw oraz oceny przyszłości
Sygn. 97890W

JAWORSKA Anetta : Rola związków uczuciowych w resocjalizacji penitencjarnej // W: Kocha się raz? : miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - S. 190-201
Sygn.: 97697

KASPROWICZ Anna, GIERNACKA Katarzyna : Sytuacja rodzin osób pozbawionych wolności // W: Problemy współczesnej resocjalizacji . - Warszawa : "Pedagogium", 2010. - S. 202-210
Sygn.: 100390 W

KOZACZUK Franciszek : Samoocena skazanych wyznacznikiem readaptacji społecznej // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. - Kraków : "Impuls", 2011 S. 279-292
Sygn.: 99785W  

MAZUR Jadwiga : Wpływ kontaktu z rodziną na funkcjonowanie osadzonego w warunkach izolacji. Realizacja funkcji rodzinnych - próba opisu // W:Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005. - S. 189-201. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 101)
Sygn.:93453

NOWAK Beata Maria : Rodzina w kryzysie : studium resocjalizacyjne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Sygn.:100392 W

PAROL Robert : Znaczenie rodziny w realizacji celów życiowych przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności korzystających z przepustek // W: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse - zagrożenia - patologie. - Toruń : Wydaw. KUL, 2008. - S. 439-448
Sygn.: 97314

RĘKOŚMonika, WASZYŃSKA Katarzyna : Zachowania seksualne mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności // W: Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość. - Kraków, 2005. - S. 180-187
Sygn.: 93882 W

RODE Danuta : Obraz własnej osoby kobiet i mężczyzn przebywających w izolacji więziennej // W: Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich. - Rzeszów, 2006. - S. 217-229
Sygn.: 95664

SAKOWICZ Tadeusz : Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji). - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 67-85 : Rozpad więzi społecznych jako skutek zjawiska dysfunkcjonalności rodziny (na przykładzie badań osób przebywających w więzieniach na terenie województwa świętokrzyskiego)
Sygn.:93968, 93857 W

SAKOWICZ Tadeusz : Problematyka życiowa skazanych kobiet (przegląd niektórych badan) // W : Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniw. Rzeszowskiego, 2009. - S. 436-453
Sygn.: 98285

SAKOWICZ Tadeusz : Wsparcie ze strony rodziny w świadomości skazanych, a typ popełnionego przestępstwa // W: Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji. T. 2. - Piotrków Tryb. - 2011. - S. 81-100
Sygn.: 100417 W

SZYMANOWSKA Aleksandra : Więzienie i co dalej. - Warszawa : "Żak", 2003
Sygn.: 94482

URBANEK Arkadiusz : Obraz rodziny osób pozbawionych wolności w perspektywie stylów wychowania // W: Rodzina we współczesności. - Wrocław : "Atut", 2009. - S. 199-214
Sygn.: 97890W

GAWĘCKA Mirosława : Meandry penitencjarnej pracy socjalnej // W: W stronę readaptacji społecznej / red. Anna Fidelus. - Piotrków Tryb : Uniw. Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie, 2009. - S. 47-64
Sygn.: 97806

ZALEWSKI Grzegorz : Dewiacje seksualne powstające w więzieniu - wybrane problemy // W: Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2007. - S. 275-279

M.in. Wpływ izolacji więziennej na powstawanie tendencji homoseksualnych u więźniów młodocianych - wnioski z badań
Sygn.: 95712

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

KIEŁBASA Beata : Wpływ determinatów rodzinnych, środowiskowych i instytucjonalnych na funkcjonowanie osób pozbawionych wolności // Świat Problemów. - 2007, nr 11, s. 4-9

GODZINA Izabela : Poziom wsparcia podstawowego osadzonych w zakładzie karnym //Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 49-53

RODAK Mateusz : "Ekscelencjo, naczelniku zaszczyć mnie swą łaską, zwalniając mnie od piętnującej kary" // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - 2010, nr 66, s. 87-113
Analiza społeczności osób skazanych oraz ich rodzin przez pryzmat pisanych przez nich próśb o łaskę

ZBYRAD Teresa : Sytuacja rodzinna i plany życiowe kobiet przebywających w zakładzie karnym - komunikat z badań // Praca Socjalna. - R. 21, [nr] 4 (2006), s. 41-56

 


Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna