Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

 

MEDIA A EDUKACJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AKADEMIA on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2005
Sygn.: 93419

BEDNAREK Józef : Multimedia w kształceniu. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Sygn.: 94471
Sygn.: 30771 (Wyd. 1 dodr. z 2008 r.) Filia Bełchatów
Sygn.: 34325 Filia Radomsko

BIS Dorota : Edukacja i wychowanie a efekt komunikowania masowego // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konferencja Naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania : praca zbiorowa / red. Wiesława Korzeniowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - S. 409-415
Sygn.: 90883
Sygn.: 28231 Filia Bełchatów

BIEGANOWSKA Anna : Telewizja jako medium kształtujące postawy wobec osób niepełnosprawnych // W: "Dzisiejsze czasy" - edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej / Jakubowski, Witold (red.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 221-229
Sygn.: 94366

BIS Dorota : Edukacja medialna w dobie przemian edukacyjnych // W: Przemiany w naukach o wychowaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna : II konferencja naukowa z cyklu: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : praca zbiorowa / red. Wiesława Korzeniowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002. - S. 219-227
Cele edukacji medialnej. Konieczność wychowania do odbioru mass mediów. Wpływ mass mediów na odbiorcę
Sygn.: 90882

BOLIŃSKA Marta : Prymat obrazka, czyli rola mediów audiowizualnych w upowszechnianiu kultury (z punktu widzenia współczesnej szkoły) // W: Kultura popularna w szkole : pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog / red. Barbara Myrdzik, Małgorzata Latoch-Zielińska. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2006. - (Nowoczesność i Tradycja w Edukacji Polonistycznej). - S. 151-160
M.in. świat realny, świat medialny, tworzywo mediów, filmowy ruch, magia telewizji, zadania telewizji, internetu
Sygn.: 93651

CUDOWSKA Agata : Rozwijanie zdolności metaloznawczych dziecka jako niezbywalny element jego podmiotowego bycia w świecie // W: Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : "Trans Humana", 2008. - S. 149-159
Sygn.: 96537
Sygn.: 30057 Filia Bełchatów

DĄBROWSKA Anna, JANOŚ-KRESŁO Mirosława, WÓDKOWSKI Arkadiusz : E-usługi a społeczeństwo informacyjne. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009. - S. 78-86
Sygn.: 97316

DZIADZIA Bogusław : Wpływ mediów : konteksty społeczno-edukacyjne. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007
Sygn.: 95672
Sygn.: 30059 (Wyd. 2 z 2008 r.) Filia Bełchatów
Sygn.: 40834 (Wyd. 2 z 2008 r.) Filia Tomaszów Maz.

EDUKACJA medialna / Janusz Gajda [i in.]. - cop. 2002. - 408 s. : il., wykr. ; 25 cm. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna / red. nacz. Bronisław F. Siemieniecki)
Zawiera m.in. role mass mediów i hipermediów w kulturze i edukacji, oddziaływanie wychowawcze, edukacja humanistyczna a komputery, komunikacja człowieka z mediami, technologia informacyjna w edukacji, metodyka kształcenia medialnego, komputer w edukacji
Sygn.: 90013
Sygn.: 28246 Filia Bełchatów

EJSMONT Marek, KOSMALSKA Beata : Media, wartości, wychowanie. - Kraków : "Impuls", 2005
Sygn.: 92760, 92759 W

E-POLONISTYKA / red. Aleksandra Dziak. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009
Sygn.: 97316

FIOŁEK-LUBCZYŃSKA Bogumiła : Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej : o audiowizualnych tekstach kultury. - Kraków : "Impuls", 2004

Sygn.: 92734, 92733 W

FURMANEK Marek : Edukacja medialna - edukacja dzieci i rodziców // W : Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk. - Toruń : "Adam Marszałek", 2005. - S. 311-322
Media jako środowisko edukacyjno-wychowawcze oraz skutki oddziaływania negatywnego mediów na rodzinę
Sygn.: 93347W

GAJDA Janusz : Media w edukacji. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2003
Sygn.: 90886, 90455 - 90456
Sygn.: 29304 (Wyd. 5 z 2005 r.) Filia Bełchatów
Sygn.: 28124 Filia Opoczno
Sygn.: 33214, 34117 (Wyd. 5 z 2005 r.) Filia Radomsko
Sygn.: 39505 (Wyd. 4 z 2004 r.), 39601 (Wyd. 5 z 2005 r.) Filia Tomaszów Maz.

GAJDA Janusz : Miedzy misją a komercją. Stan aktualny w edukacji medialnej dzieci // W: Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : "Trans Humana", 2008. - S. 127-135
Sygn.: 96537
Sygn.: 30057 Filia Bełchatów

GAJEK Elżbieta : Kultura mediów a edukacja językowa // W: Kultura i język mediów / red. nauk. Maciej Tanaś. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 271-284
Sygn.: 97255
Sygn.: 29594 Filia Opoczno

GONICKA Joanna, NOWAKOWSKA Iwona : Internet a nauczanie // Innowacje w edukacji akademickiej : numer specjalny. Nr 2/2002(2) / red. nauk. Zbigniew Kwieciński [i in.]. - Łódź. - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, cop. 2002. - S. 165-178
Sygn.: 93393

IZDEBSKA Jadwiga : Rodzinna edukacja medialna dziecka // W : Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy = Media Competences in the Society of Knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydawnictwo eMPI2, 2004. - S. 380-385
Sygn.: 92779W

JAKUBOWSKI Witold : Edukacja w świecie kultury popularnej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006. - S. 113-156 : Film w wychowaniu - wychowanie filmowe, czyli o edukacyjnych aspektach X Muzy ; S. 157-202 ; Telewizyjne "wzory kultury", czyli edukacyjny wymiar serialu
Sygn.: 93972

JUSZCZYK Stanisław : Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji // W: Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. - S. 25-42
Wpływ mediów na dzieci. Media w procesie uczenia się i nauczania
Sygn.: 93347W

KAWA Magdalena : Edukacyjna rola mediów na przykładzie portalu internetowego Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - "Pamięć Miejsca" // W : Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie. T. 1 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 323-328
Sygn.: 98328 W

KĄKOLEWICZ Mariusz : Multimedia i Internet w nauczaniu historii // W: Uczeń w nowej szkole : edukacja humanistyczna : praca zbiorowa / Maria kujawska. - Poznań : Inst. Historii UAM, 2002. - S. 195-199
Sygn.: 90015

KŁOSIŃSKA Tatiana : Dziecko w świecie mediów a edukacja // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 80-86
Sygn.: 93850

KOTLIŃSKA Ewa, KAMIŃSKI Arkadiusz : Media w procesie resocjalizacji nieletnich // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2005. - S. 81-85
Rola mediów w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Oddziaływania wychowawczo-terapeutyczne z wykorzystaniem mediów w resocjalizacji nieletnich w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych - najczęściej stosowane formy
Sygn.: 98643

KOŁODZIEJCZYK Anna : Wpływ oglądania telewizji na rozwój umysłowy i osiągnięcia szkolne młodych widzów // W: Kubicka Dorota, Kołodziejczyk Anna : Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania. - Kraków : "Impuls" , 2007. - S. 147-162
Sygn.: 95898
Sygn.: 29969 Filia Bełchatów

KOMPETENCJE medialne społeczeństwa wiedzy = Media competences in the society of knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : "Empi", 2004. - S. 196-357 : Media w różnych formach edukacji ; S. 358-480 : Edukacja medialna nauczycieli, uczniów i rodziców
Zawiera m.in. internetowe centra informacji, szkoła w społeczeństwie informacyjnym, świat mediów - czwarty wymiar edukacji, edukacja medialna w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego
Sygn.: 92779 W

KONOVALUK Helena : Media elektroniczne jako czynnik wczesnej edukacji wychowawczej. Uwagi pedagoga i rodzica // W: Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : "Trans Humana", 2008. - S. 53-62
Sygn.: 96537
Sygn.: 30057 Filia Bełchatów

KRON Friedrich W., SOFOS Alivisos : Dydaktyka mediów / przeł. Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - (Pedagogika GWP)
Sygn.: 97142 W

KRYŃSKA Elwira J.: Programy komputerowe do edukacji zintegrowanej - potrzeba badań edukacyjnych // W: Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : "Trans Humana", 2008. - S. 33-39
Sygn.: 96537
Sygn.: 30057 Filia Bełchatów

KUBICKA Dorota : Telewizja a twórcza wyobraźnia dziecka // W: Kubicka Dorota, Kołodziejczyk Anna : Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania. - Kraków : "Impuls" , 2007. - S. 163-184
Sygn.: 95898
Sygn.: 29969 Filia Bełchatów

KUHLEN Roland, SCHENK Simone : Detektyw Adamski na tropie : zabawy związane
z mediami dla dzieci i młodzieży : media - reklama - showbusiness
/ [tł. Małgorzata Kowalik]. - Kielce : "Jedność", cop. 2005
Scenariusze
Sygn.: 94688

LECHOWICZ Joanna : Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005
Sygn.: 94512
Sygn.: 94512 Filia Opoczno

LIPOWSKI Mikołaj Ł. : Etyka i społeczna odpowiedzialność w wykorzystywaniu mediów w edukacji // W: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy = Media Competences in the Society of Knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydawnictwo eMPI2, 2004. - S. 109-125
Sygn.: 92779W

ŁUSZCZEK Krzysztof : Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kulturą masową. - Tychy : Maternus Media, 2004. - S. 81-111 : Strategie ochrony młodych widzów w Polsce
M.in. regulacje prawne dotyczące ochrony młodych widzów. Inicjatywy społeczne służące ochronie młodych widzów
Sygn.: 96568

MAMROŁ Andrzej : Przygotowanie dzieci przedszkolnych do racjonalnego odbioru przekazów telewizyjnych // W: Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce / pod red. Stanisławy Włoch . - Opole : Wydaw. UO , 2006. - S. 313-318
Sygn.: 29263 Filia Opoczno

MIĄSO Janusz : Świat mediów - czwarty wymiar edukacji // W: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy = Media Competences in the Society of Knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydawnictwo eMPI2, 2004. - S. 205-209
Wykorzystanie mediów do celów edukacyjnych. Partycypacja uczniów w świecie mediów. Znaczenie kompetencji medialnych uczniów
Sygn.: 92779W

MORBITZER Janusz : Dziecko w świecie mediów, czyli o potrzebie edukacji medialnej i informatycznej // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 121-127
Sygn.: 93850

MORBITZER Janusz : O dwóch stronach edukacji komputerowej i medialnej // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / red. Bożena Suchacka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 253-264
Integracja edukacji komputerowej i edukacji medialnej
Sygn.: 94454

MORBITZER Janusz : Pedagogiczne aspekty multimediów // W: "Nauczanie ku przyszłośći" w szkolnym centrum informacji / red. Halina Kosętka, Hanna Batorowska, Barbara Kamińska-Czubała. - Kraków : Wydawnictwo Zakonu Pijarów, 2002. - S. 75-83
Sygn.: 90019

NAPORA Elżbieta : Edukacja medialna - szansą czy zagrożeniem dla rozwoju człowieka // W : Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w zjednoczonej Europie / Marzec, Arkadiusz (red.), Wagner, Iwona (red.). - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2006. - S. 161-169
Wpływ mediów na poznawcze i społeczne funkcjonowanie dziecka. Telewizja jako środek kształtowania postaw i źródło wzorców do naśladowania przez dzieci
Sygn.: 98643

OGONOWSKA Agnieszka : Edukacja medialna : klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości. - Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2003
Sygn.: 92858

OSIŃSKI Zbigniew : Nowoczesne media elektroniczne a edukacja historyczna // W: Kultura i język mediów / red. nauk. Maciej Tanaś. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 297-310
Sygn.: 97255
Sygn.: 29594 Filia Opoczno

OSMAŃSKA-FURMANEK Wielisława : Media i technologie informacyjne w globalnej przestrzeni edukacyjnej // W: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy = Media Competences in the Society of Knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydawnictwo eMPI2, 2004. - S. 126-130
Sygn.: 92779W

PACHOCIŃSKI Ryszard : Oświata XXI wieku : kierunki przeobrażeń. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1999
Sygn.: 86762
Sygn.: 27199 Filia Bełchatów
M.in. Oświata w społeczeństwie informacyjnym, technologia w szkole, szkoła wirtualna

PEDAGOGIKA a środki informatyczne i media / red. Maciej Tanaś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Warszawa ; Kraków : "Impuls", 2004
M.in. Internet, film, telewizja
Sygn.: 92762, 92761 W
Sygn.: 34262 (Wyd. 2 z 2005 r.) Filia Radomsko

PEDAGOGIKA medialna : podręcznik akademicki. [T.] 1 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Zawiera artykuły : Komunikacja a społeczeństwo ; Media w wymiarze społecznym i indywidualnym ; Media wytworem i kreatorem współczesnej kultury - kulturowe uwarunkowania mediów ; Przedmiot i zadania mediów w komunikacji ; Media w katalogu środków dydaktycznych ; Wybrane modele komunikowania ; Wychowanie a media ; Media a patologie ; Media a patologie ; Metodologia badań w pedagogice medialnej ; Problemy pedagogiki medialnej ; Teoria kognitywistyczna w edukacji wspieranej mediami ; Konstruktywizm w edukacji wspieranej mediami
Sygn.: 95771, 95693 W
Sygn.: 29952, 29951P Filia Bełchatów
Sygn.: 28881 Filia Opoczno
Sygn.: 34550 Filia Radomsko
Sygn.: 40416 Filia Tomaszów

PEDAGOGIKA medialna : podręcznik akademicki. [T.] 2 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Zawiera artykuły: Komputery a humanizm ; Cele i zadania technologii informacyjnej i edukacji medialnej ; Taksonomia zastosowań technologii informacyjnej w edukacji ; Technologia informacyjna w procesie kształcenia, dokształcania i samodoskonalenia ; Zastosowanie technologii informacyjnej w pedagogice specjalnej ; Komputer w zarządzaniu informacją oraz w szkolnictwie zawodowym ; Technologia informacyjna w badaniach nauczycielskich ; Technologia informacyjna a twórczość ; Internet w edukacji : Edukacja na odległość ; Cele i założenia metodyki kształcenia edukacji medialnej technologii informacyjnej ; Treści i program edukacji medialnej i technologii informacyjnej ; Treść i program edukacji medialnej i technologii informacyjnej ; Projektowanie procesu dydaktycznego w edukacji medialnej i technologii informacyjnej ; Organizacja pracy w pracowni komputerowej ; Kwalifikacje nauczycieli edukacji medialnej i informacyjnej : Funkcje nauczyciela edukacji medialnej i informatycznej : Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji medialnej i informatycznej ; Koncepcje kształcenia nauczycieli edukacji medialnej i informatycznej ; Metodyka wykorzystania technologii informacyjnej i edukacji medialnej
Sygn.: 95772, 95694 W
Sygn.: 29954, 29953P Filia Bełchatów
Sygn.: 28882 Filia Opoczno
Sygn.: 34551 Filia Radomsko
Sygn.: 40415 Filia Tomaszów

PĘCZKOWSKI Ryszard : Edukacja medialna w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego // W: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy = Media Competences in the Society of Knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydawnictwo eMPI2, 2004. - S. 386-395
Sygn.: 92779W

PĘCZKOWSKI Ryszard : Media w pracy małych szkół // W: Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie. T. 1 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 318-322
Sygn.: 98328 W

PINDERA Paweł : Media i multimedia w edukacji szkolnej // W: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. T. 10. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2003. - S. 37-48
Sygn.: 92148

PROKOPIUK Włodzimierz : Kompetencje medialne nauczycieli i uczniów w konfrontacji z potrzebą personalizowania procesów pedagogicznych (edukacyjnych) / W: Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008. - S. 136-148
Sygn.: 96537

PULAK Irena : Dzieci i młodzież w sieci. Aspekt pedagogiczny // W: Internet : między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem / red. Mirosław Kowalski. - Tychy : "Maternus Media", 2008. - S. 16-33
Sygn.: 97032

SAMBORSKA Iwona : Edukacja medialna najmłodszych // W: Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adama Marszałka, 2005. - S. 195-205
Kształtowanie postaw wobec mediów na etapie edukacji przedszkolnej
Sygn.: 93347W

SIEMIENIECKI Bronisław : Koncepcje kognitywistyczne wykorzystania mediów w edukacji // W : Kultura i język mediów / red. nauk. Maciej Tanaś. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 27-36
Sygn.: 97255
Sygn.: 29594 Filia Opoczno

SIEMIENIECKI Bronisław : Technologia informacyjna zagrożeniem czy wsparciem dla dziecka? Kilka uwag krytycznych // W: Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. - S. 95-104
Sygn.: 93347W

SIEŃCZEWSKA Małgorzata : Czy dziecko może być odkrywcą wiedzy w świecie mediów? // W: Pedagogika małego dziecka : wybrane zagadnienia / red. Małgorzata Karwowska-Struczyk, Ewa Słodownik-Rycaj. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - S. 191-203
Wychowanie do mediów i uczenie poprzez media stanowi nowe zadanie dla szkoły i pedagogiki. Rola mediów w procesie uczenia się
Sygn.: 95727

SOSNOWSKI Tomasz : Edukacja medialna dziecka wobec zagrożeń multimediów // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / red. Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 221-227
Sygn.: 97332

SROKA Małgorzata : Wykorzystanie komputera w edukacji przedszkolnej. Prezentacja programu autorskiego // W : Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk. - Toruń : "Adam Marszałek", 2005. - S. 333-340
Sygn.: 93347W

SZKUDLAREK Tomasz : Media : szkic z filozofii i pedagogiki dystansu. - Kraków : "Impuls", 1999. - S. 69-134 : Jednostka i społeczeństwo we współczesnym pejzażu medialnym: ku teorii intermedialnej edukacji (media i społeczeństwo, media, dystans, i edukacja, "Świat wspólny" i misja szkoły
Sygn.: 86776

TULIŃSKA Jolanta : Internet jako miejsce uczenia się, czyli kilka refleksji o edukacji w cyberprzestrzeni // W: Media, kultura popularna, edukacja / red. Witold Jakubowski. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 23-54
Sygn.: 92749

WIEJAK Katarzyna : Media ponowoczesne w wychowaniu człowieka współczesnego // W: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy = Media Competences in the Society of Knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydawnictwo eMPI2, 2004. - S. 243-249
Media w przestrzeni edukacyjnej jako narzędzia poznawania i rozumienia rzeczywistości
Sygn.: 92779W

WROŃSKA Marta : Czy telewizyjne serwisy informacyjne mogą edukować? Studium teoretyczno-empiryczne // W : Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie. T. 1 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 311-317
Sygn.: 98328 W

WROŃSKA Marta : Medializacja edukacji globalnym wyzwaniem dla nauczycieli // W: Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli : spojrzenie międzykulturowe / red. Stanisław Dylak, Ryszard Pęczkowski, Pam Denicolo. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 132-138
Sygn.: 96589

WSPÓŁCZESNE konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / red. Dorota Siemieniecka. - Toruń : "Adam Marszałek", 2009
M.in. zastosowanie programu Power Pointa w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych, zastosowanie grafiki komputerowej w komputerowym wspomaganiu kształcenia, Wiki, platforma e-learningowa, platforma Modle, języki skryptowe
Sygn.: 97494

ŻUCHELKOWSKA Krystyna : Komputerowe wspomaganie edukacji przedszkolnej // W : Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk. - Toruń : "Adam Marszałek", 2005. - S. 323-332
Sygn.: 93347W

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Al.-KHATIB Małgorzata : WebQuest jako metoda nauczania języków obcych // Meritum. - 2010, nr 1, s. 60-6

BARTECKA Beata : Otwarta edukacja a otwartość na edukację // Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 5-7
Ruch Otwartych Zasobów Edukacyjnych dostępnych w Internecie - rozpowszechnianie wiedzy. Nowoczesne spojrzenie na proces nauki z zastosowaniem technologi informacyjnych.

BRODA-BAJAK Maria : Komputer w przedszkolu? // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 56-57

BRZEZIŃSKA Ewa : Media a edukacja // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 2, s. 7

BRZEZIŃSKA Danuta : Nauczyciele i uczniowie w gąszczu mediów i multimediów // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 4, s. 3-5

DOBOSZ Maria : Media w edukacji przedszkolaków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 2, s. 28-30
Media - szanse edukacyjne oraz zagrożenia dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

DOBRACZYŃSKA Anna : Bądź bezpieczny w internecie! Pomysł na projekt edukacyjny // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 20-28

FIOŁEK-LUBCZYŃSKA Bogumiła : O tożsamości tekstowej filmu w telewizji : aspekt edukacyjny // Polonistyka. - 2002, nr 7, s. 392-397
Jak młodzież odbiera tekst filmu w telewizji.

GAJEK Elżbieta : Komputerowe wspomaganie uczenia się i nauczania języków obcych // Meritum. - 2010, nr 1, s. 53-59

GMOCH Ryszard : Komputerowe testowanie adaptacyjne // Nowa Szkoła. - 2011, nr 2, s. 22-30

JANCZAK Dorota : Nowości technologii informacyjnej a edukacja - Podcast // Meritum. - 2007, nr 4, s. 113-115
Podcast to audycja internetowa, ukazująca się cyklicznie, dostępna zazwyczaj w formacie mp3, przygotowana do subskrypcji i zapisania na dysku użytkownika. Nazwa "podcast" pochodzi z połączenia dwóch słów: "iPod" - tj. odtwarzacza muzycznego firmy Apple oraz "broadcast" z jęz. angielskiego, oznaczającego "transmisję, przekaz". Podcast może mieć różną tematykę.

JATULEWICZ Elżbieta : Co słychać w regionie? : rola mediów w edukacji regionalnej dzieci i młodzieży // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 4, s. 29-31

KLASKA Justyna : Z komputerem na Ty // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 61-64

KOBIELSKA Joanna: Użycie środków audiowizualnych w rozwijaniu biegłości językowej uczniów // Języki Obce w Szkole. - 1995, nr 5, s. 402-409

KOŁODZIEJCZYK Witold, KRAMEK Bartosz : Internet w edukacji // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 64-70

KOŁODZIEJSKA Dorota : Telewizja wpływa na rozwój dziecka //  Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 46-50
Szanse i zagrożenia płynące z kontaktu z telewizją

KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA Danuta : Filmy i programy telewizyjne w szkolnej edukacji historycznej // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 3, s. 42-48

KOWALCZUK Piotr : Wychowanie do odbioru telewizji dzieci w wieku wczesnoszkolnym // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 6, s. 16-23
Wpływy dydaktyczne i wychowawcze telewizji. Wpływy negatywne

KOZIELSKA Maria : Konstruktywizm a proces studiowania z wykorzystaniem technologii informacyjnych // Chowanna. - T. 2 (2007), s. [87]-97
Edukacja medialna studentów.

KUNISZ Kazimierz : Media elektroniczne w kształtowaniu postaw //Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2/3, s. 174-176
Internet a edukacja ekologiczna

KWIECIŃSKI Zbigniew : Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności // Wychowanie na Co Dzień. - 1998, nr 12, s. 3-6
Kryzys edukacyjny, cywilizacyjny, ekonomiczny w Polsce. Wpływ grup rówieśniczych i mass mediów, widowisk sportowych i muzycznych na socjalizację młodzieży. Wykształcenie Polaków

ŁOPATA Andrzej : Medialne klucze do wyobraźni // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 24-33

MIŁKOWSKA Grażyna : Miejsce szkoły w cyberprzestrzeni edukacyjnej // Edukacja : studia, badania, innowacje. - 2011, nr 1, s. 41-47

MORBITZER Janusz : Szkoła w pułapce internetu // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 18-27
Wpływ zasobów internetu na uczniów i pracę współczesnej szkoły

MORBITZER Janusz :  Edukacja medialna - stan obecny i przyszłość // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 7/8, s. 3-8
Cele i zadania pedagogiki medialnej. Edukacja medialna a społeczeństwo sieci. Nowe media - nowe podziały społeczne. O przyczynach braku edukacji medialnej

MUSIELAK Beata : Komputer? Tak, ale z rozsądkiem // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 57-60

OKONIEWSKA Anna : Środki multimedialne w nauczaniu fizyki // Fizyka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 30-35

OSMAŃSKA-FURMANEK Wielisława, FURMANEK Marek : Komunikacja medialna w edukacji - wymiar sieciowy // Edukacja. - 2003, nr 4 , s. 38-49

PINDERA Paweł : Telewizja jako wiodący środek kształcenia // Nauczyciel i Szkoła. -1999, nr 2, s. 14-19

POLAŃSKI Edward : Komputer - panaceum na ortograficzne kłopoty uczniów?// Polonistyka. - 2009, nr 4, s. 41-46

PRAJZNER Ewa : Społeczeństwo informacyjne i edukacja medialna // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 6-9

PRAUZNER Tomasz: Środki dydaktyczne jako niezbędny element dobrze zorganizowanego procesu kształcenia // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002, nr 3, s. 11-13

PROKOPEK Ewa : Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 20

PRZYBYŁA Wiesław : Media też są szkoła // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 9-17

RACZKOWSKA Jadwiga : W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu : symptomy zmiany // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 13-21
Zróżnicowanie dostępu do sieci przyczyną podziałów społecznych. Media elektroniczne, a proces edukacji i działalność szkoły

RADOMIAK Iwona : Jak oderwać dzieci od telewizora? // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 40(424)-41(425)
Jak nauczyć dzieci krytycznej oceny programów telewizyjnych

ROSTKOWSKA Małgorzata : Specyfika pracy przy komputerze z dzieckiem najmłodszym // Meritum. - 2009, nr 4, s. 62-65
Praca dziecka przy komputerze powinna być cały czas nadzorowana przez nauczyciela lub rodzica dziecka. Komputer przez najmłodsze dzieci powinien być używany tylko wówczas, gdy jest to naprawdę niezbędne. Nauczyciel powinien uatrakcyjniać zajęcia bardziej poprzez zabawę, gry edukacyjne, czy wycieczki szkolne

RUDNICKA Izabela : Klub medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym w internetowym centrum informacji multimedialnej // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 4, s. 16-19

RUSACZYK Janusz : Edukacja i kształcenie w cywilizacji obrazu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 5, s. 38-41
Rozważania dotyczące wpływu mediów tworzących "cywilizację obrazu" ( telewizja, Internet) na rozwój dzieci i młodzieży

SIEMIENIECKI Bronisław : Edukacja informatyczna i edukacja medialna jako jeden przedmiot kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum // Chowanna. - 2003, t. 1, s. 123-131

SIKORSKI Wiesław: Edukacja filmowa jako forma minimalizowania negatywnego wpływu ekranowej przemocy // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 2, s. 23-27

STANIÓW Bogumiła : Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 1-4

STRÓŻYŃSKI Klemens : Jak poradzić sobie z mediami : dobre rady dla dyrektorów szkół // Nowe Szkoła. - 2007, nr 3, s. 25-28

STRYKOWSKI Wacław : Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie // Chowanna. - 2003, t. 1, s. 111-122

SYSŁO Maciej M.: Co pozostaje w edukacji z przemijającej technologii? // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 34-41

SZYMAŃSKA Magdalena : Rola Internetu w procesie edukacji dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 22-25

URBANEK Bogdan : Wykorzystanie mediów w procesie edukacji // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 3, s. 167-180

WAWRZAK-CHODACZEK Mirosława : Edukacyjno-kulturalne możliwości mass mediów a szkoła //  Edukacja Medialna. - 2001, nr 1, s. 34-37
Wykorzystanie środków audiowizualnych w dydaktyce szkolnej - wyniki badań z terenu woj. dolnośląskiego

ŻUCHELKOWSKA K., BULERA M. : Edukacja wczesnoszkolna wspomagana komputerem // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 6, s. 9-12

ŻYLIŃSKA Marzena : Zastosowanie platformy edukacyjnej Modle na lekcjach języka obcego // Meritum. - 2010, nr 1, s. 66-70

 


Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna