Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze   

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BEREŹNICKI Franciszek : Dydaktyka kształcenia ogólnego. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 363-365 : Dydaktyczne zajęcia pozalekcyjne

Zadania, rodzaje i organizacja zajęć pozalekcyjnych
Sygn.: 96637, 92767W (Wyd. z 2004 r.)
Sygn.: 28229 (Wyd. z 2004 r.) Filia Bełchatów
Sygn.: 28108, 28160 (Wyd. z 2001 r.) Filia Opoczno
Sygn.: 34583 Filia Radomsko
Sygn.: 40808, 39286 (Wyd. z 2004 r.) Filia Tomaszów

DENCIKOWSKA Alfreda, DENCIKOWSKA Beata : Pozalekcyjne i pozaszkolne formy aktywności fizycznej chłopców w małym mieście // W: Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu : wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych miastach. T. 1 / red. nauk. Jerzy Nowocień. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego & Polska Akademia Olimpijska, 2008. - S. 302-310
Sygn.: 97969-970

DENEK Kazimierz : Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna / Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. - Wyd. 2. - Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011
Sygn.: 41665 Filia Tomaszów

GAJEWSKA Grażyna : Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", Cop. 2008. - S. 721-734
Sygn.: 97234 Czyt.
Sygn.: 30452 P Filia Bełchatów
Sygn.: 29320 c Filia Opoczno
Sygn.: 34771 CZT Filia Radomsko
Sygn.: 41024 P Filia Tomaszów

KŁOPOTOWSKA Katarzyna, SOSNOWSKA Agata : Rozwijanie twórczej aktywności dziecka na zajęciach pozalekcyjnych // W: Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej / red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk. - Lublin : Wydawnictwo KLANZA, 2006. - S. 117-120
Sygn.: 95024

KOTT Tadeusz : Ocena pracy wychowawcy w zajęciach pozalekcyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie // W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja : pamięci Profesora Jana Pańczyka / red. Monika Bielska-Łach. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 471-477
Sygn.: 98343
Sygn.: 29423 Filia Opoczno

KOTT Tadeusz : Wychowanie pozalekcyjne dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1999
Sygn.: 87149

KOTT Tadeusz : Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005
Sygn.: 28276 Filia Opoczno

KUJAWIŃSKI Jerzy : Metodyka zintegrowanej działalności szkolno-pozaszkolnej uczniów. - Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2003
Sygn.: 93465, 92396W

KUPISIEWICZ Czesław : Podstawy dydaktyki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. - S. 126-128 : Formy organizacyjne nauczania. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne (koła zainteresowań, grupy wyrównawcze, praca domowa)
Sygn.: 92612W, 92613-92616
Sygn.: 40295, 40319 Filia Tomaszów

MAREK Elżbieta : Koncepcje kształcenia dzieci i ich nauczycieli w twórczości Ryszarda Więckowskiego . - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013. - S. 267-278 : Zajęcia pozalekcyjne
Sygn.: 103627

NIEKTÓRE obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
Sygn.: 30005 Filia Bełchatów
Sygn.: 40840 Filia Tomaszów

OKON Wincenty : Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2003. - S. 336-338 : Organizacja pracy pozalekcyjnej
Sygn.: 94070, 91134
Sygn.: 30311-313 W Filia Bełchatów
Sygn.: 28475, 30295 Filia Opoczno
Sygn.: 41173 Filia Tomaszów

PANEK Anna : Zajęcia pozalekcyjne w reformowanej szkole : oczekiwania a rzeczywistość. - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 2002
Sygn.: 90935
Sygn.: 28049 Filia Opoczno
Sygn.: 33297 Filia Radomsko

PAPIEŻ Jan : Przemiany warunków socjalizacyjno-edukacyjnych na wsi. Badania panelowe. - Kraków : Oficyna wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 11-113 : Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży we współczesnej Polsce. Problemy równego startu edukacyjnego. Równość szans w kwestii uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
Sygn.: 101041

PROKOSZ Małgorzata : Pozalekcyjne formy pracy z uczniem we współczesnej szkole średniej // W: Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, red. nauk. Mirosław J. Szymański. - Kraków : Akademia Pedagogiczna ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 155-164
Do pozalekcyjnych form pracy z uczniem należą organizacje (m.in. LOP, ZHP, organizacje społeczne, polityczne, samorząd uczniowski, rada szkoły, koła przedmiotowe, koła zainteresowań, koła sportowe).
Sygn.: 89908W

STAŃCZAK Małgorzata : Udział uczniów zdolnych w zajęciach pozalekcyjnych // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, red. Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 501-506
Sygn.: 93850

SZCZUPAŁ Bernadeta : Terapeutyczna rola zajęć plastycznych w pracy pozalekcyjnej z dziećmi przewlekle chorymi w warunkach szpitalnych // W: Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej . - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 359-362
Sygn.: 93352
Sygn.: 29267 Filia Bełchatów
Sygn.: 39677 Filia Tomaszów

TRZOS Paweł : Komunikacja artystyczna w pozalekcyjnej praktyce wychowawczej na przykładzie dzieci wiejskich // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzaty Suświłło. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 284-291
Sygn.: 95221
Sygn.: 29719 Filia Bełchatów

WALCZAK Mieczysław : Wychowanie do wolnego czasu. - Zielona Góra: WSP, 1994
Harcerstwo
Sygn .: 81092

WŁOCH Agnieszka : Edukacja teatralna w szkołach i placówkach pozaszkolnych // W: Dylematy edukacji artystycznej. T.1, Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : "Impuls" , 2005. - S. 163-175
Sygn.: 93976 W

ZAWADZKA Anna : Dziecko a zmianowość nauki szkolnej : opieka rodzicielska, realizacja potrzeb biologicznych, obowiązków i wartość wypoczynku ucznia klasy trzeciej ze zmiany rannej lub południowej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. - (Prace Pedagogiczne, ISSN 0137-1096 [od 1979 r.] ; 85). - S. 88-98 : Pozalekcyjne zajęcia dzieci uczących się na zmianie pierwszej lub drugiej
Sygn.: 73581

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANTCZAK Anna : Szkolne zajęcia pozalekcyjne w świetlicy gimnazjum - propozycja programu // Przegląd Edukacyjny. - 2002, [nr] 3, s. 5-8

DUDEK Marek : Wychowawczo-terapeutyczna rola chóru szkolnego // Wychowanie Muzyczne. - 2011, nr 4, s. 69-71
Zajęcia pozalekcyjne

DZIADZIO Maria : Pozalekcyjne zajęcia muzyczne w szkole // Wychowanie Muzyczne w Szkole - 2003, nr 3, s. 146-148

DZIAŁALNOŚĆ pozalekcyjna szansą reintegracji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Jan A. Malinowski, Katarzyna Brożek, Anna Gużyńska, Piotr Szcześniewski // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 4/5, s. 39-40
Konferencja "Miejsce zajęć pozalekcyjnych, programów profilaktycznych i turnusów rehabilitacyjnych w stwarzaniu równych szans uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

FAMUŁA-JURCZAK Anita : Zajęcia pozalekcyjne gimnazjalistów-raport z badań // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 4-5, s. 19-24

GIECEWICZ Ryszarda : Program działań pozalekcyjnej pracy z młodzieżą, kształcący umiejętności i zainteresowania przyrodnicze, rozwijane na zajęciach koła LOP // Przyroda Polska. - 2005, nr 9, dod. s. 2-3

GOLEC Ryszard : Zajęcia pozalekcyjne z języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 1992, nr 3, s. 199-205
Można wykorzystać w nauce każdego języka obcego

IWANOWSKA-MAĆKOWIAK Mariola : Edukacja europejska w polskiej oświacie // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 7, s. 8-18

Formy edukacji europejskiej. Opracowania metodyczne. Kształcenie kadr. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

JANOWICZ Jerzy : Zadania na zajęcia pozalekcyjne z matematyki w SP // Matematyka. - 2007, nr 8, s. 502-505
Zadania z matematyki wraz z rozwiązaniami

JANOWICZ Jerzy : Zadania na zajęcia pozalekcyjne z matematyki w SP // Matematyka. - 2007, nr 2, s. 120-122
Zadania z matematyki wraz z rozwiązaniami

JATULEWICZ Elżbieta : Uczyć i wychowywać także po lekcjach // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 43-45

JURCZAK Adam : Udział dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności ruchowej // Wychowanie Fizyczne i Sport. - T. 48, nr 4 (2004), s. 367-378

JURCZAK Adam : Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w świetle wywiadów i analizy dokumentów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - R. 52, nr 6/7 (2005), s. 19-25

KORSKA Anna : Zajęcia pozalekcyjne - sport, turystyka, rekreacja // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 11, s. 25-28
Funkcje wychowawcze zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych. Rola nowoczesnej szkoły w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych

ŁAZARSKA Danuta : O roli i możliwościach organizowania zajęć pozalekcyjnych // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 3, s. 19-21

ŁAŹNY Grażyna : Zajęcia pozalekcyjne w szkole przyszpitalnej //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 2, s. 24-26
Formy zajęć pozalekcyjnych

ŁĘKAWSKA- KŁODA Małgorzata :"W krainie książek i mediów" - Program zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy III // Twórczy Nauczyciel. - 2008, nr 16, s. 53-61

MALINOWSKI Jan Adam : Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z perspektywy zmiany społecznej i cywilizacyjnej // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7-8, s. 16-19

MARCINIAK Marzenna : Zajęcia pozalekcyjne toczą się spokojnie : obserwacje, odpowiedzi, pytania // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 44, s. 9
Wpływ zajęć pozalekcyjnych na ograniczenie przemocy

MIŁOSZEWSKA Ewa : Bieda z tymi zajęciami... // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 47, s. 8 
Jak realizowane są zajęcia pozalekcyjne w polskich szkołach

MUROWANIECKA Magdalena : Moje pomysły na kółko komputerowe // Przegląd Edukacyjny. - 2008, nr 2, s. 16-17
Zajęcia pozalekcyjne z informatyki w szkole podstawowej. Potrzeby edukacyjne a kółko komputerowe. Szkolni graficy komputerowi. Szkolni redaktorzy. Uczniowski webmastering. Komputerowi muzycy

NOWAK Elżbieta, RÓŻAK Grażyna : Zajęcia pozalekcyjne z języka rosyjskiego // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 2, s. 80-82

NOWOSAD Inetta : Szkoła jako miejsce organizowania czasu wolnego uczniów : opinie i oczekiwania uczniów klas IV-VI a oferta zajęć pozalekcyjnych szkoły // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 9, s. 3-7

PIECZONKA Ewa : Wystawy naukowe jako forma pracy pozalekcyjnej // Biologia w Szkole. - 2002, nr 4, s. 210-212

PINDERA Agata : Zajęcia pozalekcyjne uczniów szkół gimnazjalnych // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3-4, s. 215-220

ROMANÓW-SEMENIUK Barbara : Badanie gleby, wody i powietrza : zajęcia pozalekcyjne w szkole średniej (liceum ogólnokształcącym lub technikum ochrony środowiska) // Aura. - 2001, nr 6, Dodatek  s. [1]-2

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego // Dziennik Ustaw. - 2009, nr 136, poz. 1116
Zajęcia dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne

SADOWSKA Sławomira : Wybrane aspekty jakości życia uczniów w szkole : perspektywa zróżnicowanych form systemu kształcenia a zadowolenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z zajęć pozalekcyjnych i działań opiekuńczych szkoły // Wychowaniena co Dzień. - 2006, nr 4-5, s. 9-17

SAFUTA Beata : Świetlice szkolne - przechowalnie dzieci czy pozalekcyjne formy wspomagania ich rozwoju // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 6, s. 34-35

SAWIŃSKI Julian Piotr : Szkolny system wspierania zdolności talentów // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 21-22

SOBIECKA J. : Zajęcia pozalekcyjne - ćwiczenia konwersacyjne z tekstem // Języki Obce w Szkole. - 1992, nr 5, s. 438-441
Dotyczy języka niemieckiego

SZPERLICH Ewa, LEHMAN Maria : W naszej szkole, po godzinach // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 150-152

TOMIK Rajmund : Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe w procesie naboru i selekcji do sportu wyczynowego // Kultura Fizyczna. - 2011, nr 1/4, s. 9-14
Szkolne zajęcia pozalekcyjne jako formy aktywności fizycznej młodzieży

TYRNA-ŁOJ Iwona : Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 6, s. 29-30
Badania dotyczące sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież - klasa VII i VIII

WASIAK Anna Maria : Kilka uwag o zajęciach pozalekcyjnych / Anna M[aria] Wasiak, Barbara Michalak. CZASOPISMO // Chemia w Szkole 1997, nr 2, s. 130-131
Ankieta wśród uczniów na temat zainteresowań Kółkami Chemicznymi .

WÓJCIK Grażyna : Zajęcia pozalekcyjne // Języki Obce w Szkole. - 1992, nr 5, s. 425-431
Konkursy w pracy koła języka francuskiego w liceum ogólnokształcącym, także dla uczniów mniej zdolnych

ZAJDEL Krzysztof : Zajęcia pozalekcyjne w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 44-46
Czy i w jakim stopniu szkoły organizują zajęcia pozalekcyjne, oraz jaki procent uczniów w nich uczestniczy. Badanie opinii dyrektorów szkół i gimnazjalistów

ZAJĘCIA pozalekcyjne // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 16, s.10-11
Formy zajęć pozalekcyjnych w szkole

ZAWADOWSKA Janina : Opieka pozalekcyjna w Europie // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 10, s. 19-20

ŻEBER-DZIKOWSKA Ilona, STACHURSKI Marek : Rozwijanie zainteresowań biologicznych na zajęciach pozalekcyjnych // Biologia w Szkole. - 1997, nr 1, s. 42-43

 


Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna