Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

 

ZAJĘCIA POZASZKOLNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOCHEŃSKI Aleksander : Jak chować nasze młode?. - Warszawa : "Pax", 1989
Sygn.: 68905

DENCIKOWSKA Alfreda, DENCIKOWSKA Beata : Pozalekcyjne i pozaszkolne formy aktywności fizycznej chłopców w małym mieście // W: Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu : wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych miastach. T. 1 / red. nauk. Jerzy Nowocień. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego & Polska Akademia Olimpijska, 2008. - S. 302-310
Sygn.: 97969-970

DENEK Kazimierz : Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna / Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. - Wyd. 2. - Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011
Sygn. : 41665 Filia Tomaszów

EDUKACJA nieszkolna (równoległa) w warunkach przemian w Polsce / red. Edmund Trempała ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1994
Hasła przedmiotowe: Wychowanie pozaszkolne - Polska - od 1989 r.
Sygn.: 85182 - 85183, 85181 W

GAJEWSKA Grażyna : Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", Cop. 2008. - S. 721-734
Sygn.: 97234 Czyt.
Sygn.: 30452 P Filia Bełchatów
Sygn.: 29320 c Filia Opoczno
Sygn.: 34771 CZT Filia Radomsko
Sygn.: 41024 P Filia Tomaszów

GRZYWNA Józef : Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkoszkolna w województwie kieleckim w latach 1918-1939. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1984
Sygn.: 26033 Filia Opoczno

KUJAWIŃSKI Jerzy : Metodyka zintegrowanej działalności szkolno-pozaszkolnej uczniów. - Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2003
Sygn.: 93465, 92396W

KUPISIEWICZ Czesław : Podstawy dydaktyki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. - S. 126-128 : Formy organizacyjne nauczania. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne (koła zainteresowań, grupy wyrównawcze, praca domowa)
Sygn.: 92612W, 92613-92616
Sygn.: 40295, 40319 Filia Tomaszów

KUSZTELAK Andrzej : Aksjologiczne aspekty bezpieczeństwa ucznia na zajęciach pozaszkolnych // W: Edukacja - praca - bezpieczeństwo / red. nauk. Marcin Robakowski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2009. - S. 108-121
Sygn.: 98318

MALENDA Anna : Korepetycje jako pozaszkolna forma nauczania i uczenia się // W : Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie : praca zbiorowa / pod red. Teresy Bauman. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 201-209
Sygn.: 93978 W

NIEKTÓRE obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
M.in. świetlica środowiskowa, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Sygn.: 30005 Filia Bełchatów
Sygn.: 40840 Filia Tomaszów

OKOŃ Wincenty : Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2003. - S. 330-335 : Organizacja pracy domowej
Sygn.: 94070, 91134
Sygn.: 30311-313 W Filia Bełchatów
Sygn.: 28475, 30295 Filia Opoczno
Sygn.: 41173 Filia Tomaszów

NOWAK Joanna : Pozaszkolne zajęcia plastyczne jako forma organizacji czasu wolnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym // W: "Nowy wspaniały świat?" : moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia / red. nauk. Wojciech Muszyński . - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , 2009. - S. 272-278
Sygn.: 98279, 98613

PAPIEŻ Jan : Przemiany warunków socjalizacyjno-edukacyjnych na wsi. Badania panelowe. - Kraków : Oficyna wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 11-113 : Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży we współczesnej Polsce. Problemy równego startu edukacyjnego. Równość szans w kwestii uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
Sygn.: 101041

POPEK Róża, NATORFF Anna, WASILUK Krystyna : Zajęcia plastyczne w placówkach wychowania pozaszkolnego / praca zbiorowa pod red. R. Popek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988
Sygn.: 74344, 74345
Sygn.: 22104 Filia Bełchatów
Sygn.: 28686, 28809 Filia Radomsko

PEDAGOGIKA społeczna : podręcznik akademicki. [T]. 2, Debata / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 29-34 : Od wychowania pozaszkolnego do edukacji permanentnej - pedagogika społeczna w poglądach Ryszarda Wroczyńskiego
Sygn.: 95112, 95113 W
Sygn.: 29862 W, 29861 P Filia Bełchatów
Sygn.: 28739 Filia Opoczno
Sygn.: 34460 Filia Radomsko
Sygn.: 40290, 40153-154 Filia Tomaszów

ROWIŃSKI Rafał :Pozaszkolne wychowanie fizyczne we współczesnych koncepcjach pedagogicznych i badaniach empirycznych //W: Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu : wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych miastach. T. 1 / red. nauk. Jerzy Nowocień. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego & Polska Akademia Olimpijska, 2008. - S. 311-317
Sygn.: 97969-970

SUŚWIŁŁO Małgorzata : Pozalekcyjna i pozaszkolna edukacja artystyczna perspektywą wszechstronnego rozwoju dziecka // W: Rozwijanie wielorakich zdolności człowieka : wybrane zagadnienia / red. Małgorzata Suświłło. - Toruń : Adam Marszałek, 2009. - S. 10-26
Sygn.: 97370

TREMPAŁA Edmund : Panorama pedagogiki społecznej. - [Wyd. 2]. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1999. - S. 259-280 : Problemy edukacji równoległej (nieszkolnej) w teorii i praktyce (jako obszar zainteresowań badawczych pedagogów społecznych)
Sygn.: 88458, 87212 W
Sygn.: 27672 Filia Opoczno
Sygn.: 38187 Filia Tomaszów

WINIARSKI Mikołaj : Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w rejonie zamieszkania. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979
Sygn.: 80085

WINIARSKI Mikołaj : Rodzina, szkoła, środowisko : problemy edukacji środowiskowej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. - S. 71-118 : Przybliżenie empiryczne zachodzących zmian w lokalnym środowisku wychowawczym [środowisko pozaszkolne] ; S. 229-264 : Szkoła i placówki edukacji pozaszkolnej w środowisku
Sygn.: 87241 W

WŁOCH Agnieszka : Edukacja teatralna w szkołach i placówkach pozaszkolnych // W: Dylematy edukacji artystycznej. T.1, Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : "Impuls" , 2005. - S. 163-175
Sygn.: 93976 W

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMOWSKA Lucyna : Pomoc dziecku w rozwoju jako zadanie świetlicy środowiskowej (placówki wsparcia dziennego) // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 93-96

BOESCHE-KOPCZYŃSKA Ewelina : Pozaszkolna edukacja muzyczna dziecka - refleksje i spostrzeżenia // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2006, nr 5, s. 51-56

DZIERZGOWSKA Irena : Współpraca dyrektora z instytucjami pozaszkolnymi // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1 , dod. s. I-VIII

FEDEROWICZ Irena : Ognisko pracy pozaszkolnej // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 26-27

ILNICKA Renata : Wpływ środowiska pozaszkolnego // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 37-42

ILNICKA Renata : Wychowanie młodzieży w środowisku pozaszkolnym // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 27, s. 14-15

IWANOWSKA-MAĆKOWIAK Mariola : Edukacja europejska w polskiej oświacie // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 7, s. 8-18
Formy edukacji europejskiej. Opracowania metodyczne. Kształcenie kadr. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

JURCZAK Adam : Aktywność ruchowa młodzieży w placówkach wychowania pozaszkolnego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - R. 52, nr 3 (2005), s. 31-37

JURCZAK Adam : Udział dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności ruchowej // Wychowanie Fizyczne i Sport. - T. 48, nr 4 (2004), s. 367-378

JURCZAK Adam : Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w świetle wywiadów i analizy dokumentów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - R. 52, nr 6/7 (2005), s. 19-25

KLISOWSKA Małgorzata : Pozaszkolne pokazy z fizyki // Fizyka w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 155-156

MALINOWSKI Jan Adam : Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z perspektywy zmiany społecznej i cywilizacyjnej // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7-8, s. 16-19
Praca pozalekcyjna ; Wychowanie pozaszkolne

MOŚCICKI Adam : Edukacja pozaszkolna i pozalekcyjna a pedagogika czasu wolnego // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 9, s. 33-35

NOGALA Małgorzata : O zajęciach pozaszkolnych // Nowe w Szkole. - 2002, nr 10, s. 14-16

PLOCH Leszek : Pozaszkolna edukacja muzyczna w niezwykłej orkiestrze // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2007, nr 5, s. 53-57

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego // Dziennik Ustaw. - 2009, nr 136, poz. 1116
Zajęcia dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne

SŁUPIK Sylwia : Czas wolny dzieci i młodzieży //Polityka Społeczna. - R. 31, nr 9 (2004), s. 62-68
Społeczno-wychowawcze funkcje czasu wolnego. Zadania wychowawcze rodziny i szkoły. Cele i zadania wychowania pozaszkolnego

SMOLIŃSKA-THEISS Barbara : Wychowanie pozalekcyjne i pozaszkolne : wkład Aleksandra Kamińskiego w rozwój pedagogiki społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 46-50

SUDNIKOWICZ Jędrzej : Manowce szkoleń: zagubienie intencjonalne wobec kulturowej konieczności uczestnictwa w pozaszkolnych ofertach edukacyjnych // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1-2, s. 48-54
Dotyczy oświaty dorosłych

SUROSZ Wanda, KIREJCZYK Andrzej : Kilka refleksji o stanie pozaszkolnej oświaty dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 1, s. 22-27
Dotyczy o światy dorosłych

SZOT M. : Aby zajęcia pozaszkolne nie były powielaniem zajęć szkolnych // Języki Obce w Szkole. - 1992, nr 4, s. 365-371
Zajęcia pozalekcyjne - inscenizacja, konkurs

TREMPAŁA Edmund : Edukacja równoległa w toku przemian // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 5, s. 3-8
Kształcenie i wychowanie równoległe ( pozaszkolne)

WALCZYŃSKI Ryszard : Spływy kajakowe jako pozaszkolna forma wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 6/7, s. 37-38

WARCHOŁ Krzysztof : Pozalekcyjne i pozaszkolne formy aktywności fizycznej dzieci na przykładzie wybranych szkół podstawowych woj. podkarpackiego// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - R. 53, nr 5 (2006), s. 27-29

WINIARSKI M. : Zmiany w wychowaniu pozaszkolnym na początku lat dziewięćdziesiątych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 8, s. 327-331

WROCZYŃSKI Ryszard : Instytucje wychowania pozaszkolnego / [Ryszard Wroczyński] // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 2, s. 149-160
Fragm. książki "Wychowanie poza szkołą"

WROCZYŃSKI Ryszard : Rozwój problemu oświaty pozaszkolnej / [Ryszard Wroczyński] // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 2, s. 217-230
Fragm. książki "Edukacja permanentna : problemy - perspektywy"

WROCZYŃSKI Ryszard : W sprawie typologii pozaszkolnych środowisk wychowawczych / [Ryszard Wroczyński] // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 2, s. 139-148
Przedruk z "Kwartalnika Pedagogicznego" 1961 nr 3  

ZELLMA Anna : Realizacja edukacji regionalnej w toku zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 4/5, s. 36-38

 


Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.01.2015


© Biblioteka Pedagogiczna