ziecko niepełnosprawne w rodzinie

Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W RODZINIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BĄBKA Jarosław : Wspomaganie rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne w placówkach realizujących edukację integracyjną // W : Rodzinne i pozarodzinne środowiska wychowawcze : szkice historyczno - pedagogiczne / red. Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Iwona Wagner. - Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 2002. - S. 137- 146

BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA Lucyna : Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2000

BORZYSZKOWSKA Halina : Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim . - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997

CARDINAUX Verena, CARDINAUX Hubert, LOVE Armin : Przygarnij mnie : wychowanie dzieci głuchoniewidomych / przeł. [z niem.] Lidia Hewryk-Krycz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993

CUNNINGHAM Cliff : Dzieci z zespołem Downa : poradnik dla rodziców / przeł. [z ang.] Marzena Pawlak - Rogala. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1994

DZIECKO niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1995

GAŁKOWSKI Tadeusz, KOSSEWSKA Joanna : Autyzm wyzwaniem naszych czasów . - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001

GAŁKOWSKI Tadeusz : Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym . - Warszawa : WSiP, 1995

GASIULOWA Anna : Wrażliwość empatyczna dzieci z dysfunkcją narządu ruchu, a ich środowisko rodzinne . - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1993

GRANDIN Temple, SCARIANO Margaret M.: Byłam dzieckiem autystycznym / przeł. Ewa Zachara. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

GRODZICKA Irena : Wpływ postaw rodzicielskich na sytuację dzieci niepełnosprawnych : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci upośledzonych umysłowo. - Warszawa : CDN, 1989

KĘPSKI Czesław : Opieka i wychowanie w rodzinie. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2003

KIELIN Jacek : Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002

KOŚCIELSKA Małgorzata : Dziecko, które nie mówi, nie siedzi, nie chodzi w rodzinie : wykłady dla rodziców. - cz. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "ZAUŁEK", 1998

KOZUBSKA Alicja : Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2000

MACIARZ Aleksandra, BIADASIEWICZ Małgorzata : Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2000

MAZANEK Ewa : Rola rodziców w kształtowaniu postaw osobowości dzieci w mózgowym porażeniu dziecięcym // W: Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie : materiały 2 Kongresu TWK Warszawa 1-2 października 1983 : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Hulka. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986

MIEĆ dziecko z porażeniem mózgowym : pamiętniki matek / wybór i opracowanie pamiętników oraz przedmowa Maria Chodkowska. - Lublin : Pracownia Wydawnicza Fundacji "MASZ SZANSĘ", 1995

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Gdy u dziecka rozpoznano zespół Downa : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedag., 2001

MODELE zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem : praca zbiorowa / pod red. Catherine Maurice, współpraca Gina Green, Stephen Luce. - Warszawa : Wydawnictwo "TWIGGER", 2002

NAWROT Jacek : Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990

OLECHNOWICZ Hanna : Dziecko własnym terapeutą : jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami więzi osobistych. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

PEDAGOGIKA specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1998

PISULA Ewa : Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000

PISULA Ewa : Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. - Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1998

PODMIOTOWA rola rodziców w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych : materiały z Międzynarodowego Polsko - Holenderskiego Sympozjum (18-19 lutego 1992) / red. Ryszard Kostecki i Aleksandra Maciarz. - Zielona Góra : Wydawnictwo WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1993

RANDALL Peter, PARKER Jonathan : Autyzm : jak pomóc rodzinie / przeł. [z ang.] Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001

ŚLENZAK Jadwiga : Znaczenie postaw rodziców w procesie usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978

ZABŁOCKI Kazimierz Jacek : Autyzm . - Płock : Wydawnictwo Naukowe "NOVUM", 2002

ZABŁOCKI Kazimierz Jacek : Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii . - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "ŻAK", 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARUSZTOWICZ Barbara : Akceptacja dziecka z dysfunkcą narządu ruchu przez samego siebie i przez najbliższe otoczenie // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 3, s. 131-140

BIADASIEWICZ Małgorzata : Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 91-95

BINIĘDA Ewa : Zespół wypalania się sił u rodziców dzieci niepełnosprawnych // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 15-18

BŁESZYŃSKA Krystyna : Uczniowie niepełnosprawni w rodzinie i szkole masowej // Nowa Szkoła. - 1991, nr 10, s. 594-597

BOGACKA Hanna, JUGOWAR Barbara, SZYCHOWIAK Barbara, TWARDOWSKI Andrzej : Dziecko niepełnosprawne w rodzinie // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1986, nr 1, s. 68-77

BORZYSZKOWSKA Halina : Dziecko niepełnosprawne w rodzinie // Oświata i Wychowanie. - 1988, nr 42, s. 31-33

CUDAK Henryk : Pomoc rodziców w eliminowaniu zaburzeń // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 26, s. 14-15

ECKERT Urszula : Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 173-176

FIRKOWSKA-MANKIEWICZ Anna : Jakość życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 2, s. 134-145

GUT Janina : Origami z kółek jako zabawa osoby dorosłej z dzieckiem niepełnosprawnym // Grupa i Zabawa. - 1997, nr 1, s. 19-21

KANTYKA Sławomir : Ubóstwo w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym // Polityka Społeczna. - 1999, nr 11/12, s. 29-31

KARAKIEWICZ Beata, KOZIELEC Tadeusz : Wpływ warunków życia rodziny na zdrowie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Problemy Rodziny. - 2000, nr 2/3, s. 62-65

KOCKI Janusz : "Klimat rozwojowy" dziecka niepełnosprawnego // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 11, s. 2-3

KOSECKA Anna : Stosunki wewnątrzrodzinne w percepcji rodzeństwa dzieci autystycznych // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 1, s. 41-50

KOWALSKA Agnieszka : Po narodzinach dziecka niepełnosprawnego // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 30-32

KWAK Anna : Chore dziecko w domu // Problemy Rodziny. - 1998, nr 4, s. 27-30

MAJCHRZAK Krystyna : Doświadczanie "wspólnego świata" z dzieckiem niepełnosprawnym // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 9, s. 27-28

MARCYSIAK Iwona M. : Lęk i obciążenie stresem matek wychowujących dzieci niepełnosprawne // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 3, s. 260-264

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Dziecko upośledzone w rodzinie // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1990, nr 5-6, wkł. Przysposobienie do Życia w Rodzinie, s. 85-90

MŁYNARCZYK Krzysztof : Integracja dziecka niesłyszącego z rodziną parafialną // Katecheta. - 2001, nr 1/2, s. 33-35

PERKIEWICZ Anna : Wpływ niepełnosprawnego dziecka na funkcjonowanie rodziny : z własnych obserwacji i doświadczeń // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 6, s. 16-18

PISULA Ewa : Stres rodzicielski związany z wychowywaniem dzieci autystycznych i z zespołem Downa // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 1, s. 44-52

POPIELECKI Mirosław, ZEMAN Iwona : Kryzys psychiczny rodziców w związku z pojawieniem się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 15-18

SKÓRCZYŃSKA Małgorzata, SADOWSKA Ludwika : Postrzeganie roli rodzica przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 67-75

SZCZEPANIK Renata : Rodzina wobec chorego dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 35-38

SZOĆ Krystyna, RASZEWSKA Maria : O współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 169-172

TUCHOLSKA Stanisława : Percepcja rodziców przez dzieci upośledzone w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 3, s. 143-149

TUROWSKI Stanisław : Jeszcze o rodzicach dzieci niepełnosprawnych // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 12, s. 27-28

URBANOWICZ Małgorzata : Praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 22-24

WOSIK-KAWALA Danuta : Dziecko autystyczne w rodzinie // Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 1, s. 15-18

ZEMAN Iwona : Poczucie sensu życia u rodziców, a akceptacja niepełnosprawnego dziecka // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 4, s. 340-349

ZIENTEK Irena : Problemy niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1997, nr 5, dod., s. 12-14

 

Oprac. Sylwia Wydra
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 10.02.2004

 

 


© Biblioteka Pedagogiczna