Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


PEDAGOGIKA JANUSZA KORCZAKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI, ROZDZIAŁY I FRAGMENTY KSIĄŻEK)

ABLEWICZ Krystyna : Janusz Korczak personalizm ponadwyznaniowy // W: Wychowanie na rozdrożu : personalistyczna filozofia wychowania / pod red. Franciszka Adamskiego. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. - S. 223-228
Sygnatura: 89021
Sygnatura: 27233 Filia w Bełchatowie

ABLEWICZ Krystyna : Janusz Korczak - wolność - wychowanie // W: Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej / pod red. Joanny Danilewskiej. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, 2001. - S. 15-24
Sygnatura: 93522

BADORA Sylwia : Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2009. - S. 321-337 : Janusz Korczak i jego system opiekuńczo-wychowawczy
Sygnatura: 29803 Filia w Opocznie

BIŃCZYCKA Jadwiga : Korczak i rodzina // W: Edukacja prorodzinna / pod red. Marii Chymuk i Danuty Topy. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - S. 95-100
Sygnatura: 88023 W
Sygnatura: 27471 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 32550 Filia w Radomsku

BYĆ Katarzyna : Janusz Korczak - prawdziwy rzecznik praw dziecka // W: Prawa dziecka : wybrane aspekty / red. Izabela Marczykowska [i in.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 25-35 
Sygnatura: 95208 W

CHMAJ Ludwik.: Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. - S. 169-172 : Janusz Korczak (Henryk Goldszmidt; 1878-1942)
Rys biograficzny oraz poglądy na wychowanie J. Korczaka. Dzieła Janusza Korczaka.
Sygnatura: 15798 W, 41604-41605, 16081-16084 ; 55941 (wyd. z 1963 r.)  
Sygnatura: 6173-CZT Filia w Radomsku
Sygnatura: 38886 C ; 38887 (wyd. z 1963 r.) Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 2797; 10541 P (wyd. z 1963 r.) Filia w Bełchatowie

CIESIELSKA Marta : Janusz Korczak o dziecku i jego zdrowiu // W: Prawo dziecka do zdrowia / pod. red. Jadwigi Binczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 71-97
Sygnatura: 95671
Sygnatura: 40419 Filia w Tomaszowie Maz,.

DAUZENROTH Erich : Doktor Korczak // W: Pedagogika alternatywna - dylematy teorii i praktyki / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998. - S. 55-58
Zaszczytne określenia nadawane J. Korczakowi - wykład pierwotnie wygłoszony w Wiedniu 23.04.1992 r.
Sygnatura: 87254

DAUZENROTH Erich : Janusz Korczak - życie dla dzieci. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005
Sygnatura: 29147 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 33880 Filia w Radomsku

DĄBROWSKI Zdzisław : Pedagogika opiekuńcza w zarysie. T. 2. - Wyd. 4 popr., uzup. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 138-143 : Wychowanie przez opiekę Janusza Korczaka
Sygnatura: 94547
Sygnatura: 41934 Filia w Tomaszowie Maz.

KULPIŃSKI Franciszek : Wybitne polskie placówki i ich organizatorzy. Janusz Korczak (1878-1942) // W: Dąbrowski Zdzisław, Kulpiński Franciszek : Pedagogika opiekuńcza : historia, teoria, terminologia. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. - S. 79-83
Dotyczy Domu Sierot
Sygnatura: 88005, 88004W
Sygnatura: 27526 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 32891 Filia w Radomsku

DRAUIS Jan, TERLECKI Ryszard : Historia wychowania. T. 2, Wiek XIX i XX. - Kraków : Wydawnictwo WAM : WSFP "IGNATIANUM", 2010. - S. 292-293 : [Janusz Korczak]
Sygnatura: 100681 ; 10511, 93526W (wyd. z 2005 r.0 ; 100436 (wyd. z 2009 r.)
Sygnatura: 31266, 31212 ; 29277P (wyd. z 2005 r.) ; 30631 (wyd. z 2009 r.) Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 28809, 30353 (wyd. z 2006 r.) Filia w Opocznie
Sygnatura: 34074 (wyd. z 2005 r.) ; 34400 (wyd. z 2006 r.) Filia w Radomsku
Sygnatura: 41467, 41468, 41705 ; 40149C, 40867 (wyd. z 2005 r.) Filia w Tomaszowie Maz.

FEDEROWICZ Ewa : Idea Janusza Korczaka w edukacji akademickiej : prawa dziecka - scenariusz zajęć warsztatowych // W: Rozpoznania i szkice pedagogiczne / red. nauk. Dzierżymir Jankowski. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005. - S. 131-137
Sygnatura: 93433

GOŁĘBIEWSKA Marta : Janusz Korczak w świetle psychologii transpersonalnej // W: Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Binczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",2007. - S. 43-51
Sygnatura: 95671
Sygnatura: 40419 Filia w Tomaszowie Maz.

GURYCKA Antonina : Korczakowskie inspiracje. - Warszawa : "Scholar", 2002
Sygnatura: 28485 Filia w Bełchatowie

GWIZDAK Antoni : Samorządność w pedagogice i współczesnej szkole. Samorządność w koncepcji pedagogicznej Janusza Korczaka // W: Dziecko w świecie szkoły : szkice o wychowaniu : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998. - S. 166-167
Sygnatura: 84937 W
Sygnatura: 25927 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 38226 Filia w Tomaszowie Maz.

JAKUBOWSKI Marian :Klasycy pedagogiki opiekuńczej. T. 1, System opiekuńczo-wychowawczy Janusza Korczaka / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 1989
Zawiera: Krótka biografia Janusza Korczaka ; Najbliżsi współpracownicy J. Korczaka ; Dom Sierot i Nasz Dom terenem doświadczeń pedagogicznych J. Korczaka '; Koncepcja korczakowskiego samorządu uczniowskiego ; Organizacja samowychowawczej aktywności dziecka w rozumieniu J. Korczaka ; Organizacja społeczno-wychowawczej aktywności młodzi9eży w ujęciu J. Korczaka ; Organizacja wolnego czasu i wypoczynku dzieci w Domu Sierot i Naszym Domu ; Próba oceny systemu i dorobku pedagogicznego J. Korczaka
Sygnatura: 70220

KABZIŃSKI Krzysztof : Korczak Janusz właśc. Henryk Goldszmit (1878-1942) // W: Historia wychowania :   słownik biograficzny / pod red. Andrzeja Gąsiorowskiego ; [aut. haseł Henryk Cirut i in.]. - Wyd. 2 uzup. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - S. 92-93
Sygnatura: 90291, 90290 Czyt.
Sygnatura: 28433 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 28655 Filia w Opocznie

KEIL Joanna : Problem wartości a moralne przesłanie pedagogiki Janusza Korczaka // W: Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Ostrowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002. - S. 215-229
Sygnatura: 100931

KEIL Joanna : "Szukaj własnej drogi" : nauczyciel - wychowawca w myśli pedagogicznej Janusza Korczaka // W: Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela / pod red. Alicji Anny Kotusiewicz. - Białystok : "Trans Humana", 2000. - S. 45-54
Sygnatura: 27562 Filia w Bełchatowie

KIRCHNER MIchael : Janusz Korczak jako pedolog // W: Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Binczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 25- 36
Sygnatura: 95671
Sygnatura: 40419 Filia w Tomaszowie Maz.

KROCHMALSKA-GAWROSIŃSKA Ewa : Uczestnictwo Janusza Korczaka w rozwoju kolonii letnich w czasach II Rzeczypospolitej // W: Myśl i praktyka pedagogiczna / pod red. Witolda Chmielewskiego i Wacławy Starzyńskiej ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. - S. 155-160
Sygnatura: 97841
Sygnatura: 31236 Filia w Bełchatowie

KURZEJA Anna : Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 61-64 : Janusz Korczak i dzieci ulicy
Sygnatura: 97273
Sygnatura: 30377 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 29556 , 30002 (wyd. 2 z 2010 r.) Filia w Opocznie
Sygnatura: 41293 Filia w Tomaszowie Maz.

ŁOBOCKI Mieczysław : Altruizm a wychowanie. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998, - S. 127-132 : Przykłady zachowań altruistycznych ludzi wielkich. Janusz Korczak
Sygnatura: 87143

MATYJAS Bożena :Korczak Janusz (Henryk Goldszmit 1878-1942) // W:Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. nauk. i przewod. Kom. Red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : "Żak", cop. 2003. - S. 797-805
Janusz Korczak jako pisarz, pedagog, działacz społeczny, lekarz. Koncepcja wychowawcza J. Korczaka. Nowe wychowanie i pedagogika kultury w koncepcji Korczaka. Praktyka wychowawcza w Domu sierot i w Naszym Domu. Wkład Korczaka do teorii i praktyki opiekuńczo-wychowawczej.
Sygnatura: 91122 Czyt.
Sygnatura: 33610-Czt Filia w Radomsku
Sygnatura: 39065 P Filia Tomaszowie Maz.

MATYJAS Bożena : Kompensacyjna wartość działalności kulturalnej w placówkach korczakowskich // W: Prawa dziecka : deklaracje i rzeczywistość / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1993. - S. 327-339
Sygnatura: 76238, 76239, 79115W
Sygnatura: 24034 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 30277 Filia w Radomsku
Sygnatura: 26691 Filia w Opocznie
Sygnatura: 35859 Filia w Tomaszowie Maz.

MATYJAS Bożena : Znaczenie opieki nad dzieckiem w rodzinie w ujęciu Janusza Korczaka // W: Rodzina i jej wspomaganie : (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1990-2004). - Kielce : "Wszechnica Świętokrzyska", 2005. - S. 15-24
Sygnatura: 95726

MERŻAN Ida : Aby nie uległa zapomnieniu : rzecz o Domu Sierot Krochmalna 92. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1987
Sygnatura: 61981
Sygnatura: 33775 Filia w Tomaszowie Maz.

MOŻDŻEŃ Stefan Ignacy : Historia wychowania 1918-1945. - Wyd. 2 popr. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2006. - S. 130-134 : Janusz Korczak
Poglądy J. Korczaka na wychowanie.
Sygnatura: 97886W, 88742 (wyd. z 2000 r.)
Sygnatura: 31296W Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 34785 Filia w Radomsku
Sygnatura: 29395, 27867 - wyd. z 2000 r. Filia w Opocznie  

MYŚL pedagogiczna Janusza Korczaka : nowe źródła / wybór Maria Falkowska 
Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1983. - (Janusz Korczak : źródła i studia / red. nauk. Aleksander Lewin ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Badań Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska ; T. 2)
Sygnatura: 96450, 49699-49700
Sygnatura: 18738  Filia w Bełchatowie

NEWERLY Igor, KAMIŃSKI Aleksander, ŻELAZKO Władysław :Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Janusza Korczaka. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1962
Sygnatura: 15961, 15962
Sygnatura: 10062, 10063, 6239 Filia w Radomsku
Sygnatura: 38868 Filia w Tomaszowie Maz,

OKOŃ Wincenty : Wizerunki sławnych pedagogów polskich. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - S. 220-249 : Janusz Korczak - pedagog heroiczny
Sygnatura: 78327W, 78328 ; 86335 (wyd. z 2000 r)
Sygnatura: 24611 ; 27212 (wyd. z 2000 r.) Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 26757 ; 28717 c (wyd. z 2000 r.) Filia w Opocznie
Sygnatura: 34416, 36063 Filia w Tomaszowie Maz.

ORCZYK Adam : Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej. - Warszawa : "Żak", cop 2008. - S. 264-268 : Janusz Korczak - pedagogika "mądrej miłości" 
Sygnatura: 96691 W
Sygnatura: 30318 W Filia w Bełchatowie

POSTAWA badawcza Janusza Korczaka // W: Prace Pedagogiczne / red. Bolesław Pleśniarski. - Olsztyn : Wydawnictwo WSP, 1978. - S. 101-105
Sygnatura: 72206, 72207

PYRZYK Ireneusz : Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej : (J. H. Pestalozzi, J. Korczak, A. Makarenko, J. Babicki). - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998. - S. 54-99 : Elementy pedagogiki opiekuńczej w dorobku pedagogicznym Janusza Korczaka
Niektóre założenia koncepcji opiekuńczo-wychowawczej. Praktyczna realizacja podstawowych założeń koncepcji opiekuńczo-wychowawczej. Koncepcja dziecka-podopiecznego. Postawy opiekuna - wychowawcy - negatywne i pozytywne postawy opiekuńcze i wychowawcze. Bezpośrednie uwarunkowania poglądów i działalności opiekuńczo-wychowawczej.
Sygnatura: 87829
Sygnatura: 27013 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 27484 Filia w Opocznie
Sygnatura: 32518 Filia w Radomsku (wyd. z 2000 r.)

RADZIEWICZ Julian : Edukacja alternatywna : o innowacjach mikrosystemowych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - S. 88-93 : Korczakowska pedagogika opieki - przykład izraelski
Sygnatura: 75305

RUSAKOWSKA Daniela : Janusz Korczak o szkole : poglądy - oceny - doświadczenia. - Warszawa : Instytut Badań Pedagogicznych, 1989
Sygnatura: 13392 B

ŚLIWERSKI Bogusław : Pedagogika Janusza Korczaka  // W: Pedagogika : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. - Wyd 1, pierwszy dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - S. 335-347
Życie i dzieło Janusza Korczaka. Podstawowe założenia pedagogiki J. Korczaka. Recepcja pedagogiki J. Korczaka w Polsce.
Sygnatura: 91131W, 92323 ; 90906 (wyd. z 2003 r.) ; 93160 (wyd. z 2005 r.) ; 93158, 93622 (wyd. z 2006 r.) ; 98358 (wyd. z 2009 r.)
Sygnatura: 28707P, 28759-28761, 29039-29041 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 28450 (wyd. z 2006 r.) Filia w Opocznie
Sygnatura: 33644, 33645 ; 33955-33957 (wyd. z 2005 r.) ; 34135-CZT, 34388-34389 (wyd. z 2006 r.) Filia w Radomsku
Sygnatura: 39035-39036 ; 39023C (wyd. z 2003 r.) ; 39599 (wyd. z 2005 r.) ; 39798, 39799, 40008 (wyd. z 2006 r.) ; 41033 (wyd. z 2008 r.) Filia w Tomaszowie Maz.

ŚLIWERSKI Bogusław : Przekraczanie granic wychowania od "pedagogiki dziecka" do antypedagogiki. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992. - S. 32-41 : Wychowanie w wolności, miłości i równości praw - Janusz Korczak (1878-1942)
Sygnatura: 77050, 77051

WITERSKA Kamila : Wykorzystanie dramy w kształceniu pedagogicznym dla przybliżenia idei samorządności w koncepcji Janusza Korczaka // W: Rozpoznania i szkice pedagogiczne / red. nauk. Dzierżymir Jankowski. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005. - S. 139-146
Sygnatura: 93433

WOŁOSZYN Stefan : Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. - S. 446-456 : [Poglądy i postawa pedagogiczna Janusza Korczaka]
Sygnatura: 52125W, 52126, 42294, 17615
Sygnatura: 3289P, 3221, 7847, 21006 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 4702, 4703,6691 Filia w Opocznie
Sygnatura: 7107, 7106, 7010-CZt Filia w Radomsku

WOŁOSZYN Stefan : O poglądach i postawie pedagogicznej Janusza Korczaka // W: Studia nad pedagogiką XX wieku / wstęp i red. Wincenty Okoń, Bogdan Suchodolski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. - S. 334-346
Sygnatura: 16034W, 16035, 16036, 56013
Sygnatura: 6280 Filia w Radomsku

ŹRÓDŁA do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej.   T. 3 ks.1, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn ; [red. t. Angelina Rutkowska]. - Wyd. 2 zm. - Kielce : "Strzelec", cop. 1998. - S. 240-272 : Postawa pedagogiczna Janusza Korczaka
Fragmenty z powieści "Szkoła życia". Prawo dziecka do szacunku. Stuka wychowania. Fragmenty "Pamiętnika" pisanego przez Korczaka w getcie w ostatnich miesiącach życia przed zagładą. Modlitwa wychowawcy.
Sygnatura: 84452W, 84453-84455,
Sygnatura: 27379, 28149 Filia w Opocznie

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

ANDRES Maria : Czytając Korczaka // Przyjaciel Dziecka. -  1996, nr 1/3, s. 22

ANDRES Maria : Idea braterstwa - pedagogicznym przesłaniem Janusza Korczaka // Wychowawca. - 1994, nr 9, s. 17-19

BIŃCZYCKA Jadwiga : Czym jest Polski Komitet Korczakowski? // Rocznik Pedagogiczny. - 1995, nr 18, s. 195-201

BIŃCZYCKA Jadwiga : Jak dzisiaj kochać dziecko : Zjazd Korczakowski // Prawa Dziecka. - 2008, nr 3, s. 15-18
W dniach 12/13 września 2008 r. na Cyplu Czerniakowskim w Warszawie zorganizowany został Ogólnopolski zlot Korczakowców pod hasłem "Warszawa jest moja i ja jestem jej".
O aktualności idei Janusza Korczaka.

BIŃCZYCKA Jadwiga : Korczakowskie wychowanie wychowawców // Nowa Szkoła. - 1991, nr 9, s. 561-563

BOBROWSKA-NOWAK Wanda : Korczakowska metoda obserwacji klinicznej i jej znaczenie dla współczesnej pedagogiki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1979, nr 5, s. 212-216

BROŻEK Krzysztof : Doktor Janusz Korczak // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. - 1978, nr 7, s. 234-235
Biogram Janusza Korczaka.

CHYMUK Maria : Dziecko jest jutrem : Janusz Korczak (1878 lub 1879-1942) // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 20
Korczakowska koncepcja wychowania.

CREDO pedagogiczne Janusza Korczaka / ze zbiorów Idy Merżan // Rodzina i Szkoła. - 1978, nr 8, s. 6-7
Tezy pedagogiczne Janusza Korczaka ujęte w 18 punktach (rękopis zawierający ww. reguły wychowania przekazany przez J. Korczaka przedstawicielowi redakcji "Mały Pionier" został spalony podczas powstania w getcie warszawskim).

CZEGLIK Agnieszka : Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać : Janusz Korczak i moje pedagogiczne refleksje // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 40-42

DŁUGOSZ Marzena, GOSEK Agnieszka : "Dialog" z Januszem Korczakiem // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 21
Korczakowskie "rady" dla nauczycieli i wychowawców. Ideał mistrza - wychowawcy - zasady moralne - postawa szacunku nauczyciela wobec dziecka.

DOBROWOLSKA Janina : Idee Janusza Korczaka wiecznie żywe. Janusz Korczak o teorii i praktyce pedagogicznej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1979, nr 7/8, s. 360-361

DOBROWOLSKA Janina : Idee Janusza Korczaka wiecznie żywe. Korczak - o zabawach dziecięcych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1978, nr 6, s. 295-297

DOBROWOLSKA Janina : Idee Janusza Korczaka wiecznie żywe. Korczak o wychowawcach i wychowankach // Wychowanie w Przedszkolu. - 1978, nr 5, s. 232 - 234

DOMAŃSKA Joanna : Opieka nad dzieckiem osieroconym w poglądach i praktyce wybranych pedagogów okresu międzywojennego // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 6, s. 19-21 
Działalność Janusza Korczaka, Kazimierza Jeżewskiego i Czesława Babickiego - twórców nowatorskich systemów opieki nad dzieckiem sierocym.

DURAJ-NOWAKOWA KRYSTYNA : Wychowawca i opiekun rozumny // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, s. 9-24
Koncepcja pedagogiczna Janusza Korczaka. Idee wychowania. Korczakowski wizerunek wychowawcy. Od pedeutologii Korczakowskiej po współczesną.

FALKOWSKA Maria : Geneza, rozwój i funkcja pedagogiczna technik wychowawczych Janusza Korczaka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1985, nr 8, s. 391-400

FILIPCZAK Katarzyna : Janusz Korczak jako współczesny Sokrates // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - 2001, t. 9, s. 395-400

FRIESKE Kazimierz : Zdać na dziecko // Kultura i Ty. - 1978, nr 7/8, s. 6-8

GAŁAŚ MIECZYSŁAW : Pomoc "dzieciom ulicy" w aspekcie historycznym // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 1, s. 20-24

GURYCKA Antonina : Portret wychowawcy : Janusz Korczak // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 71-78

HOŁÓWKA Jacek : Marzenia i realny świat w pracy Janusza Korczaka // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 4, s. 37-41

HURAS Bolesław : Co zawdzięczam Korczakowi // Życie Szkoły. - 1978, nr 12, s. 41-44

HURAS Bolesław : Janusza Korczaka pedagogika serca // Życie Szkoły. - 1979, nr 7/8, s. 63-65

JAKUBOWSKI Marian : Instytucja korczakowskiego sądu koleżeńskiego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1979, nr 5, s. 217-221

JAKUBOWSKI Marian : Organizacja pracy i nauki w ujęciu Janusza Korczaka // Nowa Szkoła. - 1978, nr 6, s. 13-16

JAKUBOWSKI Marian : Poglądy i praktyczne osiągnięcia J. Korczaka w organizacji wolnego czasu i wypoczynku dzieci // Chowanna. - 1978, nr 3, s. 298-300

JAKUBOWSKI Marian : Poglądy Janusza Korczaka na dziecko i jego rozwój// Psychologia Wychowawcza. - 1978, nr 4, s. 362-367

JAKUBOWSKI Marian : Społeczna funkcja i rezultaty korczakowskiego systemu wychowania // Ruch Pedagogiczny. - 1962, nr 5, s. 13-29

JAKUBOWSKI Marian : Twórczość pedagogiczna Janusza Korczaka - drogowskazem dla wychowawców i nauczycieli // Życie Szkoły. - 1978, nr 12, s. 3-6

JAKUBOWSKI Marian : Zagadnienie samowychowawczej aktywności dziecka w ujęciu Janusza Korczaka [oraz] Bibliografia prac Janusza Korczaka // Psychologia Wychowawcza. - 1962, nr 4, s. 375-391

JANUSZA Korczaka poglądy mniej znane / wybrała Ida Merżan // Rodzina i Szkoła. - 1978, nr 5, s. 13
Fragmenty artykułów, które J. Korczak pisał do gazetki "Tygodnik Bursy".

JANUSZEWSKA Edyta : Pedagogika Korczaka i współczesne problemy wychowania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 56-58
Relacja z międzynarodowej konferencji, która odbyła się dniach 28-29 maja 2003 r. w Kazańskim Uniwersytecie.

KALINOWSKI Marian : Model wychowawcy w poglądach Janusza Korczaka // Nauczyciel i Wychowanie. - 1978, nr 5, s. 3-9
Wychowawca i jego postawa wobec wychowanków. Kryteria doboru wychowawców. Idee i metody korczakowskie w pedagogice i wychowaniu.

KNOP Małgorzata : Abecadło praktyki wychowawczej Janusza Korczaka // Przegląd Edukacyjny. - 2007, nr 3, s. 16-17

KODEKS wychowawczy w aforyzmach Janusza Korczaka / oprac. Stefan Wołoszyn // Życie Szkoły. - 1982, nr 11/12, s. 504-511

KOKOCIŃSKA Teresa : Pokłosie korczakowskich idei // Rodzina i Szkoła. - 1978, nr 2, s. 10-11
Elementy korczakowskiego systemu wychowania: Rada Dziecięca., Rada Młodzieżowa, pocztówki korczakowskie, szkolna gazeta, poczta szkolna, uczniowski Klub TPD.

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA J. : Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 6, s. 334-338

KORCZAKOWSKIE prawo do społecznej partycypacji dziecka : dziecięce obywatelstwo // Prawa Dziecka. - 2010, nr 1, s. 27-29
Przemówienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, wygłoszone podczas seminarium "Polsko-żydowski pionier w zakresie praw człowieka, Janusz Korczak (1878-1942) oraz dzisiejsza Konwencja o Prawach Dziecka jako element prawa międzynarodowego" w Genewie 6 czerwca 2009 roku.

KOSTKA MARZENA, SŁOWICKA DANUTA : Kontrola i ocena działalności dziecka w pedagogice Celestyna Freineta, Janusza Korczaka, Wasyla Suchomlińskiego // Edukacja. - 1989, nr 4, s. 101-125

KOZIOREK Paweł : Rola wychowawcy opiekuna w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 5/6, s. 32-33

LEWIN Aleksander : Dorobek pedagogiczny Janusza Korczaka. Próba nowego spojrzenia // Oświata i Wychowanie. - 1978, nr 7, s. 208-217

LEWIN Aleksander : Możliwości twórczego wykorzystania spuścizny pedagogicznej Janusza Korczaka // Nowa Szkoła. - 1978, nr 9, s. 17-21
Ujęcie historyczne, teoretyczne i praktyczne. Kontrowersje i konkluzje.

LEWIN Aleksander : Nowoczesny system wychowania a spuścizna pedagogów-nowatorów - J. Korczaka, A. Makarenki, C. Freineta // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1976, nr 4, s. 47-57

LEWIN Aleksander : Twórcza kontynuacja dzieła pedagogicznego Janusza Korczaka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1979, nr 5, s. 199-206

LEWIN Aleksander : Uniwersalne wartości dorobku pedagogów-nowatorów - ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny Janusza Korczaka // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 5/6, s. 21-32
Idea pedagogiczna Janusza Korczaka, Antona Makarenki i Celestyna Freineta zwana "Nowym Wychowaniem".

MALCZYK Władysława : Idee Korczaka na co dzień // Życie Szkoły. - 1979, nr 7/8, s. 68-69

MAŁKIŃSKA Joanna : Pamiętajmy o Korczaku! // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 38-39
Idee pedagogicznej. Korczaka.

MATYJAS Bożena : Dziecko i jego wychowanie w ujęciu Janusza Korczaka - aspekt higieniczno- zdrowotny // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 16-20

MAZUR Maria Teresa : Nowe perspektywy badań twórczości J. Korczaka // Badania Oświatowe. - 1979, nr 2, s. 30-38

MIERŻAN Ida : ".Wybrałem ideę służenia dziecku i jego sprawie." // Wychowanie w Przedszkolu. - 1977, nr 5, s. 264-268

MIERŻAN Ida : Wychowawca wychowanków (ze wspomnień o Korczaku) // Nowa Szkoła. - 1972, nr 7/8, s. 54-57

MISKA Hanna : U źródeł wiedzy Janusza Korczaka o dziecku // Psychologia Wychowawcza. - 1978, nr 4, s. 345-361

MONKO-EIGENBERG Tamara : Muzyka w systemie wychowawczym Janusza Korczaka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1979, nr 1, s. 3-8

OLECKA Irena : Życiorys słowem i sercem pisany // Nowa Szkoła. - 1978, nr 9, s. 9-13

PASZENDA Iwona: Poglądy Korczaka i Schoenebecka w opinii nauczycieli // Edukacja i Dialog. - 2006 nr 7 s. 63-67

PEDAGOGICZNE idee i inspiracje Janusza Korczaka : możliwości ich wykorzystania w dzisiejszej działalności pedagogicznej i opiekuńczej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 21, wkł. s. 3-21

PETER Maria : Pedeutologiczne przesłanie Janusza Korczaka // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1979, nr 1, s. 23 -33
Metodologiczne podstaw poglądów J. Korczaka na postawę wychowawcy. Krytyka wychowawców. Postawa rozumnego wychowawcy.

PETER Maria : Pedeutologiczne przesłanie Janusza Korczaka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1979, nr 5, s. 207-211
Warunki, jakie powinien spełnić dobry wychowawca.

PINDERA Michał, WOJCIECHOWSKI Janusz : Nauczyciel - wychowawca według Janusza Korczaka // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 3/4, s. 23-30
Postawy nauczycieli wg J. Korczaka. Typy wychowawców.

PULCZYŃSKA Maria. : Korczakowska Republika Dziecięca "Dyliniarnia" // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 18-19

PUSZKIN Barbara : Janusz Korczak o doborze i kształceniu wychowawców // Edukacja. - 1988, nr 2, s. 101-109

PUSZKIN Barbara : Samopoznanie - istotny element samowychowania // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 8, s. 23-28
O systemie wychowawczym Janusza Korczaka.

PYRZYK Ireneusz : Tolerancja dziecka w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 3, s. 10-12

REZLER Małgorzata : System wychowawczy Janusza Korczaka // Rodzina i Szkoła. - 1988, nr 2, s. 8

ROSTAŃSKA Eugenia : "Mały Przegląd" pismo dzieci i dla dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1979, nr 5, s. 225-227
J. Korczak jako współredaktor "Małego Przeglądu".

SEMINARIUM pedagogiczne poświęcone Januszowi Korczakowi // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. - 1978, nr 2, s. 104-109

SŁOWACKA Danuta : Diagnoza pedagogiczna świetle doświadczeń Janusza Korczaka // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 1, s. 26-31

SMOLIŃSKA-THEISS Barbara : Janusz Korczak - pedagogiczne transgresje // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 1, s. 7-10

SMOLIŃSKA-THEISS Barbara : Korczakowska idea praw dziecka // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 3/4, s. 7-19

SUCHODOLSKI Bogdan : O Januszu Korczaku // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1978, nr 3, s. 335-342

SZLĄZAKOWA Alicja : Korczakowska postawa wobec dziecka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1989, nr 5/6, s. 156-159

ŚLIWERSKI Bogusław : Pedagogika o korczakowskich korzeniach // Nowe Książki. - 2006, nr 2, s. 77

ŚLIWERSKI Bogusław : Prawa ucznia we współczesnej szkole w kontekście myśli korczakowskiej // Wychowanie na Co Dzień. - 1998, nr 7/8, s. 3-9

ŚWIERCZYŃSKA-JELONEK DANUTA : Lektura po latach // Guliwer. - 2001, nr 4, s. 10-13
O książce "Jak kochać dziecko".

TARNACKA Halina : Jak korzystam z metod wychowawczych Janusza Korczaka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1979, nr 5, s. 221-225

URBACZEWSKI Mirosław : Korzystam z myśli i wskazówek Korczaka // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1990, nr 8, s. 309-310

WACIŃSKA Wanda : Szkoła eksperymentalna Doktora Janusza Korczaka // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1978, nr 3, s. 371-387

WOŁOSZYN Stefan : Janusz Korczak jako krytyk społeczeństwa dorosłych // Oświata Dorosłych. - 1978, nr 2, s. 57-62

WRÓBEL Alina : Myśl społeczna Starego Doktora w perspektywie działań Polskiego Stowarzyszenia imienia Janusza Korczaka (Warszawa, 10-11 stycznia 2003 r.) // Rocznik Pedagogiczny. - T. 26 (2003), S. 137-140
Historia powołania i działalność Polskiego Komitetu Korczakowskiego.

ZAŁOŻENIA programowe działalności Polskiego Komitetu Korczakowskiego na rok 1996 / oprac. Barbara Puszkin // Przyjaciel Dziecka. -  1996, nr 1,3, s. 20-21

ZMYSŁOWSKA Magdalena : Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 29-40
Wybrane elementy koncepcji wychowania Janusza Korczaka, z uwzględnieniem relacji między dziećmi a dorosłymi.

ŻELAZKO Władysław : Janusz Korczak psycholog świata dziecięcego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1962, nr 8, s. 4-9

 

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna