Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMEK Irena : Maria Montessori i jej system // W: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków : "Impuls", 1997. - S. 146-153 
Sygnatura: 85113 W
Sygnatura: 25983 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 31175 Filia w Radomsku
Sygnatura: 38230 Filia w Tomaszowie Maz.

BADURA-STRZELCZYK Gabriela : Próby wykorzystania elementów pedagogiki Marii Montessori w praktyce nauczania początkowego // W: Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Krystyna Baranowicz. - Kraków : "Impuls", 2000. - S. 137-140
Sygnatura: 87256 
Sygnatura: 28113 Filia w Opocznie
Sygnatura: 32320, (wyd. z 2001 r.) Filia w Radomsku
Sygnatura: 38470 Filia w Tomaszowie Maz.

BADURA-STRZELCZYK Gabriela : Próby wykorzystania elementów pedagogiki Marii Montessori w praktyce nauczania początkowego // W: Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. nauk. Krystyna Baranowicz. - Kraków : "Impuls", 1995. - S. 169-172
Sygnatura: 80826W

BADURA-STRZELCZYK GABRIELA : Pomóż mi policzyć to samemu : matematyka w ujęciu Marii Montessori od lat trzech do klasy trzeciej. - Opole : "Nowik", 2008. - (Idee - Metody - Inspiracje)
Sygnatura:97880
Sygnatura:41289 Filia w Tomaszowie Maz.

BADURA-STRZELCZYK Gabriela : Pomóż mi zrobić to samemu : jak wykorzystać idee Marii Montessori we współczesności. - Kraków : "Impuls", 1998. - (Idee - Metody - Inspiracje)
Sygnatura: 26664 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 37404 Filia w Tomaszowie Maz.

BEDNARCZUK Beata : Doświadczanie uczenia się w relacjach absolwentów klas Montessori - (przed)wstępne rozpoznanie // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. Nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. - Poznań ; Kraków : "Impuls", 2010. - S. 481-494
Sygnatura: 100488+CD

BEDNARCZUK Beata : Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
Sygnatura: 95232
Sygnatura: 29160 Filia w Opocznie
Sygnatura: 40166 Filia w Tomaszowie Maz.

BEDNARCZUK BEATA : Jak zaspokoić ciekawość dziecka? : koncepcja "kosmicznego wychowania" Marii Montessori // W: Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 169-179
Sygnatura: 93876W

BERG Horst Klaus : Maria Montessori - poszukiwanie życia razem z dziećmi : odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007
Sygnatura:95356
Sygnatura : 34521 Filia w Radomsku

BUBICZ Joanna, KICHNER Monika : Montessoriański system wychowania wobec integracji dzieci niepełnosprawnych we Włoszech // W: Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 181-192
Sygnatura: 93876W

CENTER-GUZ Małgorzata : Stymulująca rola otoczenia w systemie Montessori //W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym . - Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2009. - S. 272-281
Sygnatura: 98337

CICZKOWSKI Wiesław : Koncepcja systemu M. Montessorii // W: Edukacja alternatywna : dylematy teorii i praktyki / red. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1992. - S. 269-270
Sygnatura: 79113

CHMAJ Ludwik : Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. - S. 158-161 : Maria Montessori (1870-1952)
Pedagogika Marii Montessori. Dzieła i opracowania.
Sygnatura: 41604

DRAUIS Jan, TERLECKI Ryszard : Historia wychowania. T. 2, Wiek XIX i XX. - Kraków : Wydawnictwo WAM : WSFP "IGNATIANUM", 2010. - S. 231-236 : Szkoły alternatywne
M. in. o szkołach montesoriańskich.
Sygnatura: 100681

DROST-RUDNICKA Małgorzata : Miejsce i rola podręcznika wczesnoszkolnego w wybranych systemach edukacyjnych // W: Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia / pod red. Stanisławy Włoch ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - S. 175-185
Miejsce i rola podręcznika kształcenia wczesnoszkolnego m.in. w koncepcji Marii Montessori
Sygnatura: 98288

DYMEK-BALCEREK Krystyna : Szkoła alternatywna // W: Podstawy pedagogiki / red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Radom : Politechnika Radomska, 1999. - S. 140-153
S. 146-147: Koncepcja systemu M. Montessori
Sygnatura: 89664

DZIECKO i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori - teoria i praktyka : praca zbiorowa / red. nauk. Barbara Surma. - Łódź : "Palatum" ; Kraków : "Ignatianum", 2009. - (Biblioteka Montessori)
Sygnatura:41265 Filia w Tomaszowie Maz.

GŁODZIK Beata : Idee i założenia pedagogiki Marii Montessori w odniesieniu do zreformowanego systemu oświaty w Polsce // W : Kształtowanie umiejętności wychowawczych / pod red. Teresy Sokolowskiej-Dzioby. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2002. - S. 123-128 
Sygnatura: 89717
Sygnatura: 28448 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 33393 Filia w Radomsku

GUZ Sabina : Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 1. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 1998
Sygnatura:86868, 89252,
Sygnatura: 26264 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 37364 Filia w Tomaszowie Maz.

GUZ Sabina : Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1998
Sygnatura:89253, 86869
Sygnatura: 26265 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 37365 Filia w Tomaszowie Maz.

GUZ Sabina : Metoda Montessori a przygotowanie do nauki czytania i pisania // W: Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 167-186 
Materiały z konferencji naukowej "Dysleksja rozwojowa - problem znany czy nieznany?" zorg. przez Instytut Psychologii UMCS przy współpr. z Lubelskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Lublin, 24-26 października 2005 r. 
Sygnatura: 40362 Filia w Tomaszowie Maz.

GUZ SABINA : METODA Montessori w przedszkolu i szkole : kształcenie i osiągnięcia dzieci. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
Sygnatura:40212 Filia w Tomaszowie Maz.

GUZ Sabina : Wyzwalanie aktywności poznawczej dzieci w edukacji Montessori // W: Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP , 2008. - S. 77-86
Sygnatura: 30355 Filia w Bełchatowie 

GUZ Sabina : Znaczenie edukacji w systemie Montessori dla kształtowania się wybranych cech osobowości dzieci // W: Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 145-159
Sygnatura: 93876W

GUZ Sabina : Znaczenie metody Marii Montessori dla rozwoju integracji sensoryczno-motorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym // W: Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / red. Sabina Guz. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2001. - S. 137-150
Sygnatura: 90711

KOCOWSKA Marzena : Ćwiczenia relaksujące w oddziałach Montessori // W: Rozwój i edukacja dziecka :szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 165-168
O tzw. lekcjach ciszy w nauczaniu metodą Marii Montessori. Przykłady ćwiczeń relaksujących.
Sygnatura: 93876W
Sygnatura: 29842 Filia w Opocznie

KOT Stanisław  : Historia wychowania. T. 2,Wychowanie nowoczesne :  od połowy wieku XVIII do współczesnej doby. - Wyd. 3 (wg wydania drugiego z 1934 roku). - Warszawa : "Żak", 1996. - S. 335-339 : Pedagogika naukowa Marii Montessori
Sygnatura: 90465, 82060, 79492, 79490W
Sygnatura: 25209 P, 25837, 25839, 26587, 29652 W, 29653 W Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 26924, 27106 Filia w Opocznie
Sygnatura: 36924, 36916, 36267 C Filia w Tomaszowie Maz.

KUCHA Ryszard : Pedagogika Marii Montessori // W: Pedagogika : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - S. 324-334
Miejsce M. Montessori w pedagogice w perspektywie historycznej. Specyfika pedagogiki M. Montessori.
Sygnatura: 98358, 91131W (wyd. z 2004 r.)

KUCHA Ryszard : Pedagogika Marii Montessori i jej ranga w świecie // W: Rozwój i edukacja dziecka :szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 133-144
Sygnatura: 93876W
Sygnatura: 29842 Filia w Opocznie

KUPISIEWICZ Czesław : Szkoła w XX wieku : kierunki i próby przebudowy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 35-44 : Różne modele "nowej szkoły"
M. in. o koncepcji pedagogicznej M. Montessori.
Sygnatura: 95701, 94347 W
Sygnatura: 29594 Filia w Bełchatowie

LUDWIG Harald : Montessoriańska szkoła doświadczania życia społecznego : teoria i praktyka szkół ponadpodstawowych w zakresie pedagogiki Montessori // W : Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2001. - (Idee, Metody, Inspiracje). - S. 521-535 
Sygnatura: 90353
Sygnatura: 28230 Filia w Bełchatowie
Sygnatura; 38457 Filia w Tomaszowie Maz.

LUDWIG Harald : "Wychowanie kosmiczne" Marii Montessori - alternatywny program wychowania i kształcenia w epoce postmodernistycznej // W : Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski.. - Kraków : "Impuls", 1995. - S. 147-159
Sygnatura: 80825W

LUDWIG Harald : "Wychowanie kosmiczne" Marii Montessori - alternatywny program wychowania i kształcenia w epoce postmodernistycznej // W : Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2000. - S. 105-117 
Myśl ekologiczna M. Montessori. "Teoria kosmiczna" Montessori - ewolucja natury, ewolucja ludzkości i kultury. Projekt wychowania kosmicznego" wg Montessori. Aktualność i krytyczne aspekty koncepcji Montessori.
Sygnatura: 87255 ; 80825 (wyd. z 1995 r.)
Sygnatura: 28113 Filia w Opocznie
Sygnatura: 32321, 32567 Filia w Radomsku
Sygnatura: 25131 (wyd. z 1995 r.) Filia w Bełchatowie

ŁATACZ Ewa : Od szkoły średniej po uniwersytet, czyli opis przedstawionych przez Marię Montessori instytucjonalnych form kształcenia dorosłych i młodzieży // W : Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Nauk. Krystyna Baranowicz. - Kraków : "Impuls", 1995. - S. 65-78
Koncepcja szkoły średniej wg M. Montessori. Wychowanie moralne. Więź ze współczesną cywilizacją.
Sygnatura: 80826W

ŁATACZ Ewa : Od szkoły średniej po uniwersytet, czyli opis przedstawionych przez Marię Montessori instytucjonalnych form kształcenia dorosłych i młodzieży // W : Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Krystyna Baranowicz. - Kraków : "Impuls", 2000. - S. 51-64
Koncepcja szkoły średniej wg M. Montessori. Wychowanie moralne. Więź ze współczesną cywilizacją.
Sygnatura: 87256
Sygnatura: 28113 Filia w Opocznie
Sygnatura: 32320, (wyd. z 2001 r.) Filia w Radomsku
Sygnatura: 38470 Filia w Tomaszowie Maz.

ŁATACZ Ewa : Wprowadzenie do wychowania religijnego w pedagogice Marii Montessori // W: Pedagogika alternatywna - dylematy teorii i praktyki / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998. - S. 83-89
Sygnatura: 87254, 86775 W
Sygnatura: 26789 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 32336 Filia w Radomsku
Sygnatura: 38064, 38065 Filia Tomaszowie Maz.

MAREK Elżbieta : Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb dziecka we współczesnych koncepcjach edukacyjnych // W: Kształcenie zintegrowane z terapią pedagogiczną w teorii i praktyce : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Marek i Ryszarda Więckowskiego ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2001. - S. 11-42
M.in. o pedagogice M. Montessori
Sygnatura: 91126, 91127

MATERNIAK Mieczysława : Tajemnica wychowania dziecka z perspektywy Marii Montessori // W: Dziecko I / pod red. Ewy Lewik-Tsirigotis, Grażyny Pietruszewskiej-Kobieli, Zdzisława Włodarczyka. - Wieluń : Kolegium Nauczycielskie, 2010. - S. 385-402
Sygnatura: 99640

MIKSZA Małgorzata : Miejsce Marii Montessori (1870-1952) w klasyfikacjach prądów, kierunków i ruchów pedagogicznych // W : Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Sliwerski.. - Kraków : "Impuls", 1995. - S. 141-146
Sygnatura: 80825W
Sygnatura: 25131 Filia w Bełchatowie

MIKSZA Małgorzata : Miejsce Marii Montessori (1870-1952) w klasyfikacjach prądów, kierunków i ruchów pedagogicznych // W : Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2000. - S. 99-104 
Sygnatura: 87255
Sygnatura: 28113 Filia w Opocznie
Sygnatura: 32321, 32567 Filia w Radomsku

MIKSZA Małgorzata : Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. - Kraków : "Impuls", 1998. - (Idee - Metody - Inspiracje)
Sygnatura: 84613
Sygnatura: 25960 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 37330, 37157 Filia w Tomaszowie Maz.

MIKSZA Małgorzata : Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka / Małgorzata Miksza. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2004. - (Idee - Metody - Inspiracje)
Sygnatura:92746 ; 84613 (wyd. z 1998 r.)
Sygnatura: 33203 (wyd. z 2001 r.) Filia w Radomsku
Sygnatura: 29950 (wyd. z 2010 r.) Filia w Opocznie
Sygnatura: 25960 (wyd. z 1998 r.) Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 37157, 37330 (wyd. z 1998 r.) Filia w Tomaszowie Maz.

MIKSZA Małgorzata, ŁATACZ Ewa : Metoda Montessori // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. nauk. przew. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2004. - S. 173-180
Sygnatura: 92390 Czyt.
Sygnatura: 29120 P Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 28376 c Filia w Opocznie
Sygnatura: 33793-CZT Filia w Radomsku
Sygnatura : 392322 P Filia w Tomaszowie Maz.

MONTESSORI MARIA : DOMY dziecięce = (Le case dei bambini) : metoda pedagogji naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci. - Warszawa : nakł. Henryka Lindenfelda, 1913
Sygnatura: 13056

MONTESSORI Maria : DOMY dziecięce : metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2005
Sygnatura:29279 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 39970 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 28463 Filia w Opocznie

ODKRYJMY Montessori raz jeszcze... : program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi / Anetta Albinowska, Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
Sygnatura: 99716
Sygnatura: 40836 Filia w Tomaszowie Maz.

OKOŃ Wincenty: Nowy słownik pedagogiczny. - Warszawa : "Żak", 1996. - S. 177 : Montessori Maria
Sygnatura: 82491 Czyt [Ek 11], 82492
Sygnatura: 25386 P Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 3104-CZT Filia w Radomsku
Sygnatura: 36765 ; 41152 P (wyd. z 2007 r.) Filia w Tomaszowie Maz.

ORCZYK Adam : Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej. - Warszawa : "Żak" , cop 2008. - S. 243-247: Maria Montessori - "Domy dziecięce" 
Sygnatura: 96691 W
Sygnatura" 30318 W Filia w Bełchatowie

PEDAGOGIKA Marii Montessori w Polsce i na świecie : praca zbiorowa / red. nauk. Barbara Surma. - Łódź : "Palatum" ; Kraków : "Ignatianum", 2009. - (Biblioteka Montessori)
Sygnatura: 41294 Filia w Tomaszowie Maz.

PITAMIC Maja : Naucz mnie samodzielności :   zajęcia metodą Montessori dla Ciebie i Twojego dziecka . - Warszawa : Wydawnictwo Kropki Trzy, 2010
Sygnatura: 99695

PUŚLECKI Władysław : Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. - S. 34-36 :Prekursorzy kształcenia wyzwalającego. Maria Montessori
Najważniejsze poglądy M. Montessori jako prekursorki kształcenia wyzwalającego.
Sygnatura: 83181, 82586 W
Sygnatura: 25316 Filia w Bełchatowie

POLNIK-KLAJN Anita : Pedagogika Marii Montessori we współczesnych placówkach przedszkolnych // W: Przemiany w naukach o wychowaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna : II konferencja naukowa z cyklu Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej. - Kraków : "Impuls", 2002. - S. 283-293
Sygnatura: 90882

RECLIK Renata : Miejsce pracy domowej w wybranych systemach edukacyjnych // W: Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia / pod red. Stanisławy Włoch ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - S. 203-215
W artykule m.in. poglądy Marii Montessori na funkcje pracy domowej w procesie edukacyjnym i wychowawczym.
Sygnatura: 98288
Sygnatura: 30300 Filia w Opocznie

SIARKIEWICZ Grażyna : Pedagogika integracyjna Marii Montessori // W: Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju / red. Ludwika Sadowska. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2004. - S. 50-74
Zawartość:
2. Pedagogika integracyjna Marii Montessori (Grażyna Siarkiewicz).
2.1. Podstawy rozwojowej pedagogiki leczniczej Marii Montessori.
2.1.1. Polaryzacja uwagi
2.1.2. Chłonący umysł.
2.1.3. Wrażliwe fazy
2.2. Rola i zadania wychowawcy w procesie wychowania.
2.2.1. Zasady pedagogiczno-dydaktyczne stosowane
podczas zajęć z pedagogiki.
2.3. Normalizacja zachowania
2.4. Wolność i dyscyplina w procesie normalizacji zachowania
2.4.1. Warunki wolnego wyboru.
2.4.2. Granice wolnego wyboru
2.4.3. Wolny wybór zajęcia u dzieci niepełnosprawnych i zdrowych .
2.4.4. Czas trwania czynności.
2.4.5. Uporządkowanie wybranej pracy
2.4.6. Wolny wybór u dzieci niepełnosprawnych
2.5. Ręka-organ wykonawczy ludzkiej inteligencji
2.5.1. Znaczenie pracy rąk.
2.6. Sposoby realizacji programu dydaktyczno-rozwojowego.
2.6.1. Ćwiczenia codziennego życia - Pomóż mi zrobić to samemu
2.6.2. Ćwiczenia doskonalące zmysły. "Zmaterializowana abstrakcja"
2.6.3. Ćwiczenia z zakresu języka.
2.6.4. Ćwiczenia matematyczne.
2.6.5. Wychowanie "kosmiczne"
2.7. Ważniejsze wydarzenia z życia Marii Montessori
Piśmiennictwo.
Sygnatura: 93447
Sygnatura: 28486 Filia w Opocznie

SIKORSKA Iwona : Komunikacja jako przekazywanie znaczeń w pedagogice Rudolfa Steinera i Marii Montessori // W : O komunikowaniu w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / pod red. Krystyny Gasiorek i Magdaleny Grochowalskiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - (Nowoczesna Szkołą ; 10). - S. 91-102 
Sygnatura: 90826

SKJÖLD WENNERSTRÖM Kristina, BRÖDERMAN SMEDS Mari : Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole / przeł. z jęz. szwedz. Ilona Łabędzka-Karlöf. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2009
Sygnatura:98023 W
Sygnatura: 40317 (wyd. z 2007 r.) Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 29741 (wyd. z 2007 r.) Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 34519 Filia w Radomsku

STADNICKA-RĘDZIA Agnieszka, WRÓBLEWSKA Dorota : Z doświadczeń w pracy z dziecmi w przedszkolnym oddziale Montessori // W: Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 161-164
Sygnatura: 93876W
Sygnatura: 29842 Filia w Opocznie

STEENBERG Urlich : Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu. - Wyd. 2. - Kielce : Wydawnictwo Jedność Herder, 2004
Sygnatura: 28866 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 39129 (wyd. z 2003 r.) Filia w Tomaszowie Maz.

STEIN Barbara : TEORIA i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej. - Kielce : "Jedność", 2003
Sygnatura: 90830
Sygnatura: 33437 Filia w Radomsku
Sygnatura: 28933 Filia w Bełchatowie

SURMA Barbara : PEDAGOGIKA Montessori - podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce : system pedagogiczny Marii Montessori w placówkach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i we Włoszech. - Łódź : "Palatum", 2008. - (Biblioteka Montessori)
Sygnatura:41266 Filia w Tomaszowie Maz.

SURMA Barbara : Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce. Zasady funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego w systemie Montessori // W: Karbowniczek, Jolanta, Kwaśniewska Małgorzata, Surma Barbara : Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011. - S. 208-214
Sygnatura: 100879, 100880 W
Sygnatura: 30299 Filia w Opocznie
Sygnatura: 41914 Filia w Tomaszowie Maz.

SURMA Barbara : Socjologiczne podstawy systemu pedagogicznego Montessori // W: Oblicza pedagogii : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Jarkiewicz. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 231-241
Sygnatura: 93684

SZADY Katarzyna : Podmiotowość dziecka w systemie pedagogicznym Marii Montessori // W : Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej / pod red. Henryka Machela. - Toruń : Adam Marszałek, 1997. - S. 137-143 
Sygnatura: 85962, 87840
Sygnatura: 26926 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 27618 Filia w Opocznie

SZUKSTA-CENDROWSKA Magdalena, MENDEL Maria : Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta i R. Steinera - na przykładzie jednej ze szkół społecznych w Gdańsku / Magdalena Szuksta i Maria Mendel. - Płock : "Iwanowski", 1995
Sygnatura: 25019 Filia w Bełchatowie

ŚLIWERSKI Bogusław : Edukacja pod prąd. -Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 249-271
M .in. o pedagogice M. Montessori
Sygnatura: 96708 ; 88499 (wyd. z 2001 r.)
Sygnatura: 40858 Filia w Tomaszowie Maz.

ŚLIWERSKI Bogusław : Przekraczanie granic wychowania od "pedagogiki dziecka" do antypedagogiki. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992. - S. 27-32 : Idea wychowania bez wychowawcy - Maria Montessori (1870-1952)
Sygnatura: 77050, 77051

WOŁOSZYN Stefan  : Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. - S. 403-406 : Metoda Montessori
Sygnatura: 52125 W,17615, 542294, 52126
Sygnatura: 3221, 3397 P, 7847, 21006 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 4702, 4703, 6691 Filia Opocznie
Sygnatura: 7106, 7107, 7009, 7010-CZt Filia w Radomsku
Sygnatura: 38888 C Filia w Tomaszowie Maz.

ZDYBEL Dorota : Obraz szkoły Montessori w świetle badan amerykańskich // W : Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 257-267
Sygnatura: 100907, 87260 W
Sygnatura: 27368 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 33125, 32334 Filia w Radomsku
Sygnatura: 38063 Filia w Tomaszowie Maz.

ŹRÓDŁA do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej.   T. 3 ks.1, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn ; [red. t. Angelina Rutkowska]. - Wyd. 2 zm.- Kielce : "Strzelec", cop. 1998. - S. 173-215 : Metoda Marii Montessori
Fragmenty z książki: Dr Montessori "Domy dziecięce : metoda pedagogii naukowej, stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci". Warszawa 1913
Sygnatura: 84452W, 84453-84455
Sygnatura: 26901 P filia w Bełchatowie
Sygnatura: 27379, 28149 Filia w Opocznie
Sygnatura: 37000 C Filia w Tomaszowie Maz.

ŻMICHROWSKA Jolanta : Montessori Maria (1870-1952) // W: Historia wychowania :   słownik biograficzny / pod red. Andrzeja Gąsiorowskiego ; [aut. haseł Henryk Cirut et al.]. - Wyd. 2 uzup. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - S. 116
Sygnatura: 90290 Czyt., 90291
Sygnatura: 28433 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 28655 Filia w Opocznie

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARAN Zofia, CYRAN Alfreda, MOMORA Zofia : Metoda Marii Montessori - historia i współczesność. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 6, s. 341-343

BEDNARCZUK Beata : Formy organizacji pracy uczniów w metodzie Marii Montessori // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 4/5, s. 9-11   

BEDNARCZUK Beata : Jak upływa czas? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 1, s. 32-35   

BEDNARCZUK Beata : Ocena pracy dziecka według Montessori // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 7, s. 66-72
Edukacja wczesnoszkolna.

BEDNARCZUK Beata : Teoriopoznawcze podstawy edukacji metoda Marii Montessori. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 52-58
Rozwój dziecka a potrzeby edukacyjne. Cele i treści procesu uczenia się i nauczania. Proces uczenia się i nauczania. Rola nauczyciela. Organizacja aktywności uczniów.

BELKA-SENDŁAK Lucyna : Istota integralnej edukacji wczesnoszkolnej // Lider. - 2001, nr 9 , s. 12-13 

BRAŃSKA Ewa : O nagrodzonych programach wychowania przedszkolnego // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 4-8
Prezentacja prac nagrodzonych w konkursie na najlepszy program wychowania przedszkolnego ("Zanim będę uczniem", "Dobry start przedszkolaka", "Odkryjmy Montessori raz jeszcze", "Ku dziecku"). Kryteria oceny programów.

CIESIOŁKIEWICZ Elżbieta, MACIEJEWSKA Anna : 10-lecie [Dziesięciolecie] działalności montessoriańskiej w Przedszkolu nr 74 // Przegląd Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 29
Łódź. Realizacja założeń pedagogiki Marii Montessori w praktyce. Metoda Montessori.  

 

GÓRSKA Beata : Cicho, cichuteńko... : pomóż mi zrobić to samo // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 9, s. 537-539
  Przykłady zajęć prowadzonych metodą M. Montessori w grupie trzy- i czterolatków. Usłysz szept. Dotknięcie kropli wody. Pachnąca kuchnia. Tajemnica muszelki.  

 

GUZ Sabina : Edukacja środowiskowa w szkołach Montessori. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 3-7
  Obszar edukacji środowiskowej nazwany został przez Marię Montessori edukacją kosmiczną lub wychowaniem dla wszechświata. Materiały i program realizowany w ramach tego obszaru są tak przygotowane, że dzieci mogą poznawać zarówno to, co jest im bliskie, jak również to, co odległe w czasie i przestrzeni. Zasady doboru i układu treści programowych w systemie Montessori.

GUZ Sabina : Kosmiczna edukacja w klasach Montessori. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 8-14
Edukacja środowiskowa w nauczaniu początkowym. Zasady doboru i układu treści programowanych w systemie Montessori.  

GUZ Sabina : Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 5, s. 3(259)-11(267)
Materiały sensoryczne to przedmioty uporządkowane wg właściwości ciał: rozmiar, forma, barwa, faktura, ciężar, sprężystość, smak, zapach i dźwięk.  

GUZ Sabina : Metoda Montessori a zachowania społeczne dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 9, s. 515-520   

GUZ Sabina : Metoda Montessori a zachowania społeczne. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 9, s. 515-521
Metoda M. Montessori regulująca zachowanie społeczne dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym - gotowość do zachowań prospołecznych, wrażliwość empatyczna dzieci. Wyniki badań.  

GUZ Sabina : Metoda Montessori w przedszkolu i szkole : kształcenie i osiągnięcia dzieci. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2006. - Rec.: Iwona Zwierzchowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 57-60

Guz Sabina : Organizacja pracy uczniowi w średniej szkole Montessori : na przykładzie Szkoły Woods w Houston w stanie Teksas // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 3-7   

GUZ Sabina : Pozycja społeczna dzieci w oddziałach jednorodnych i zróżnicowanych pod względem wieku w przedszkolu i szkole. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. 3-8
Wyniki badań socjometrycznych. Badania ukazują podobieństwa i różnice w stosunkach społecznych między dziećmi uczącymi się w oddziałach Montessori oraz w oddziałach tradycyjnych.  

GUZ Sabina : Przygotowanie dzieci do udziału w życiu społecznym : z doświadczeń szkoły Montessori // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 6, s. 27-31   

GWIZDA Grażyna : Metoda Marii Montessori w Polsce - sprawozdanie z konferencji // Życie Szkoły. - 1995, nr 1, s. 60-62

 

JANOWSKA Julia : Drogi Nauczycielu Stażysto! : edukacja Montessori // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 62-64

JANOWSKA Julia : Jak dzieci się uczą? : edukacja Montessori // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 68-71

 

JANOWSKA Julia : Montessori o obserwacji. - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 62-63

JANOWSKA Julia : Montessori za oceanem - edukacja w amerykańskich placówkach // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 49-51  

JORDAN Alicja : Pedagogika Marii Montessori : od aktywności motorycznej do formowania charakteru // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9, s. 20-24  

JORDAN Alicja : 100-lecie [Stulecie] pedagogiki Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 10-13
Pedagogika Montessori jako samodzielne wykonywanie przez dzieci przedszkolne ćwiczeń związanych z codziennymi zajęciami. Nauka samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z czynnościami samoobsługi. Odpowiednie przygotowanie klasy do zajęć.  

KANIA Magdalena, SZYMAŃSKA Joanna : Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 269-278  

KLIMCZAK Lidia : Przedszkole pod Brukselą // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 10, s. 24-27  

KLINOWSKA Dorota : Pedagogika Marii Montessori. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 50, 52
Uczenie dzieci ciszy. Ćwiczenie ciszy. Edukacja przedszkolna.

KUCHA Ryszard : Maria Montessori (1870-1952) : dorastanie do przyszłych zadań edukacyjnych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 5, s. 12(268)-18(274)
Życie i praca pedagogiczna Marii Montessori.  

 

KUCHA Ryszard : Maria Montessori - droga do sukcesu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 18(82)-23(87) Pierwsze doświadczenia pedagogiczne. Sukces pedagogiczny Marii Montessori.  

KUJAWSKA Iza : Może za rok // Glos Nauczycielski. - 1999, nr 27, s. 10-11

Spór o utworzenie gimnazjalnych klas Montessori.   LEWANDOWSKA-MULLER Anna : Model przedszkoli Reggio. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 18-20
Założeniem koncepcji Reggio jest to, iż w pełni stała i niezmienna koncepcja przedszkola nie istnieje. Podstawowe założenia koncepcji Reggio. Inna aranżacja przestrzeni, podejście nauczyciela do dziecka, sposób pracy przedszkola oparte na pedagogice Marii Montessori.

ŁATACZ Ewa : Maria Montessori - o rozwoju i wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 10, s. 461-465

ŁATACZ Ewa : Maria Montessori o rozwoju mowy u dzieci // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 6, s. 26-32

ŁATACZ Ewa  : Sumienie dziecka : pedagogika Marii Montessori // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 12-13 

ŁATACZ Ewa : Trud wychowania Marii Montessori dla cywilizacji miłości // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 1/2, s. 36-38 

MAGHEN Joanna : Fantazja a wyobraźnia : jak Montessori tłumaczy potrzeby dziecka w wieku od 2,5 do 6 lat // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 37-39

MAGHEN Joanna : Jak dostosować edukację do potrzeb dziecka ? : edukacja dr M. Montessori // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 38-40

MAGHEN Joanna : Ręka Marii Montessori : o rozwoju manualnym przedszkolaka // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7/8, s. 48-51

MAGHEN Joanna : Rola nauczyciela Montessori - rola każdego nauczyciela // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 5, s. 37-39

MAGHEN Joanna : Teoria Montessori a praktyka // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 30-33

  MARCZAK-PILIPCZUK Magdalena : Praca nauczyciela według metody Marii Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 24-28MARCZAK-PILIPCZUK Magdalena : Wszystko, co najlepsze dla najmłodszego. - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 12, s. 76-78
 
Prezentacja metody M. Montessori (zasady pedagogiczne, podział materiałów do pracy) na przykładzie działań podejmowanych w pracy przedszkola. Przykłady zajęć realizowanych zgodnie z pedagogiką M. Montessori. METODA Marii Montessori - historia i współczesność / Zofia Baran [i in.] // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 341-343 

MIKSZA Małgorzata : Kierunki rozwoju ruchu montessoriańskiego w Polsce po roku 1990 // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 2, s. 4-7 

 

MIKSZA Małgorzata : Nauczycielka nauczycieli, uczennica dzieci // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 111-122 Sylwetka Marii Montessori.  

 

MIKSZA Małgorzata : Wychowawca - nauczyciel w poglądach Marii Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 5, s. 265-270  

 

MAZUR Dariusz : Wychowywać - ale jak? : kilka refleksji pedagogicznych. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, [nr] 4, s. 24-29
  Wychowanie człowieka. Wychowanie jako proces złożony i trudny. Teoria i praktyka wychowania według poszczególnych teoretyków (Durkheim (socjolog), Znaniecki (socjolog), Montessori (pedagog), Rousseau (filozof), Dewey (filozof, psycholog, pedagog), Korczak (pedagog) i in.). Humanistyczna psychologia terapeutyczna.  

MIKSZA Małgorzata : Nauczycielka nauczycieli, uczennica dzieci // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 111-122

 

MUZYCZKA Daria : Wychowanie według metody Montessori. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 26-30 Wychowanie dziecka niepełnosprawnego.  

 

NICHOLIS Katarzyna : Wspieranie autonomii dziecka na lekcjach języka obcego - o pedagogice Marii Montessori w praktyce. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 179-182
Wspieranie autonomii poprzez zastosowanie w pracy z małym uczniem założeń pedagogiki Marii Montessori (na lekcjach języka obcego); nauka poprzez działanie, dokonywanie własnych "odkryć", uczenie się na swoich błędach. Rola pochwały i zachęty w nauczaniu według pedagogiki Marii Montessori.

PODEMSKA Teresa, WALEWICZ Grażyna : Pedagogika Marii Montessori // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 2, s. 23-24 

RABIAŃSKA Maria, KRUK Jolanta : Praca według założeń Marii Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 6, s. 348-349 

RACZEK Halina : Metoda M. Montessori w placówkach przedszkolnych Drugiej Rzeczypospolitej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 4, s. 202-207

ROTOWSKA Dorota : Pedagogika Montessori - szansa czy utopia? // Meritum. - 2010, nr 3, s. 38-41 

RYTEL Bożena : Przedszkole pod Brukselą // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 10, s. 24(600)-27(603)
Przedszkole Montessori w Wezembeek-Oppem pod Brukselą.

SIERSZECKA Bernadeta : Cisza (milczenie) w modlitwie : refleksje na kanwie pedagogiki Marii Montessori // Katecheta. - 2004, nr 10, s. 58-64

  SIERSZECKa Bernadeta : Cisza na katechezie // Katecheta. - 2004, [nr] 11, s. 61-66
Konspekt lekcji religii z zastosowaniem metody Marii Montessori. Konspekt zatytułowany "Dziękuję za życie i zdrowie" przeznaczony dla klasy II gimnazjum - oddziału terapeutyczno-edukacyjnego w szkole specjalnej.  

SIERSZECKA Bernadeta : O kształceniu zmysłów w pedagogice Marii Montessori // Katecheta. - 2003, nr 5, s. 52-57 

SIERSZECKA Bernadeta : W poszukiwaniu ciszy // Katecheta. - 2003, nr 10, s. 67-70

SIKORSKA Iwona, STRZĘPEK Beata : Jeden dzień z życia przedszkola Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 6, s. 362-367

SKWARKA Bogusława : Metoda Marii Montessori - historia czy współczesność pedagogiki? // Życie Szkoły. - 1993, nr 10, s. 633-635

STÓJOWA Elżbieta : Metoda Marii Montessori - historia czy współczesność? // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 4, s. 248

SURMA Barbara : 101 [Sto jeden] lat pedagogiki Marii Montessori (1870-1954). - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 10, s. 8-9

SZABLEWSKA Magdalena : O pedagogice Marii Montessori i mojej szkole // Życie Szkoły. - 1999, nr 10, s. 788-790 

SZMYTKA Renata : Ćwiczenia codziennego dnia w teorii pedagogicznej Marii Montessori // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 7/8, s. 11-14 
Rozwój ruchowy dziecka w ujęciu Marii Montessori - ćwiczenia praktyczne z możliwością wykorzystania w przedszkolu.

ŚLIWERSKI Bogusław : Edukacja alternatywna w Polsce na przykładzie recepcji pedagogiki montessorianskiej // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 2, s. 1-4

ŚLIWERSKI Bogusław : Nie obrzydzą mi Montessori! // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 6

 

SLIWERSKI Bogusław : Pedagogika Marii Montessori w Polsce // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 12, s. 7-9   

 

ŚLIWERSKI Bogusław : Pedagogika Marii Montessori w Polsce. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 12, s. 7-9
Aktualność koncepcji pedagogiki M. Montessori.  

TARNOWSKA Małgorzata : Program językowy dla klas początkowych w szkołach Montessori // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 2, s. 16-20

WIERUCKA Jolanta, ZWIERZCHOWSKA Iwona : Maria Montessori - o pisaniu i czytaniu dzieci. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 17-23
Edukacja językowa: społeczne funkcje języka, antropologiczne znaczenie języka, język a umysł absorbujący, język a formy wrażliwe, prawidłowości rozwoju językowego, rola dorosłego w rozwoju mowy dziecka, pochwała osiągnięć dziecka w rozwijaniu mowy, materiał językowy Montessori. Nauka bez elementarza. Etapy pisania. Etapy czytania. Praca z przedszkolakami.

WŁODARCZYK Renata : Ćwiczenia codziennego dnia // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 6, s. 34-36
Rola ruchu w całościowym rozwoju dziecka.

WŁODARCZYK Renata : Korelacja zajęć ruchowych o charakterze ogólnorozwojowym z matematyką w edukacji klasycznej i montessoriańskiej // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 6, dod. s. I-IV   

 

WYSMUŁEK Ilona : Nauka języka angielskiego w szkołach M. Montessori w Holandii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 10-14  

ZABIEGAJ Elżbieta  : Każde dziecko jest wyjątkowe : Montessori i inkluzja // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 10, s. 4-5 

 

ZELLMA Anna : Wybrane elementy dydaktyczno-wychowawcze systemu edukacyjnego Marii Montessori w katechezie wczesnoszkolnej. - Bibliogr. // Katecheta. - 2003, [nr] 5, s. 3-11  

 

ZWIERZCHOWSKA Iwona : Metoda Montessori w przedszkolu i szkole // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 57-67
  Prezentacja publikacji pod ww. tytułem.  

 

ZWIERZCHOWSKA Iwona : Pedagogika Marii Montessori - przyszłością dla Europy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 6, s. 367-368
  III Międzynarodowa Konferencja "Pedagogika Marii Montessori - przyszłością dla Europy".  

 

ZWIERZCHOWSKA Iwona : Pedagogika Marii Montessori - studia podyplomowe // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s. 19-20  

 

ZWIERZCHOWSKA Iwona, MACIĄG Marek : Edukacja w systemie M. Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 1, s. 59-61
Recenzja pracy.  

ZWIERZCHOWSKA Iwona, MACIĄG Marek : Pedagogika Marii Montessori dla nauczycieli i studentów // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 10/11, s. 49-50

 

ŻÓŁTAK Zofia : Idea i dorobek pedagogiczny Marii Montessori w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 4, s. 227-229

ŻÓŁTAK Zofia : Wykorzystanie idei i dorobku pedagogicznego Marii Montessori w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo : (na przykładzie wdrożenia metody w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 102 w Poznaniu) // Wychowanie na co Dzień. - 1995 , nr 6 , s. 5-6 

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna