Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CARSON Robert, C., BUTCHER James N., MINEKA Susan : Psychologia zaburzeń. Vol. 1. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - S. 195-249: Stres i zaburzenia przystosowania 
Sygnatura: 90604, 94541 W
Sygnatura: 39141 Filia w Tomaszowie Maz.

DOMAGAŁA-KRĘCIOCH Agnieszka : Niedostosowanie społeczne gimnazjalistów // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 277-291
Sygnatura: 94434 W

DOMAGAŁA-KRĘCIOCH Agnieszka : Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; Nr 502)
Sygnatura: 41081 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 34982 Filia w Radomsku

DOMALEWSKA Zofia : Etiologia społecznego niedostosowania nieletnich i ich resocjalizacja i adaptacja społeczna po zwolnieniu z zakładu poprawczego // W: Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne : problemy resocjalizacji i rewalidacji / red. Lidia Mościcka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991. - (Prace Psychologiczne ; 70). - S. 7-39
Sygnatura: 73579

DUDEK Mieczysław : Niedostosowanie społeczne dzieci z syndromem deficytu uwagi i nadruchliwośći (DUN) // W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - S. 94-104
Sygnatura: 92427
Sygnatura: 33561 Filia w Radomsku

DUDEK MIECZYSŁAW : Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009
Sygnatura: 41411 Filia w Tomaszowie Maz.

DUKACZEWSKI Ewald Jacek : Rys historyczny rozwoju opieki nad dzieckiem społecznie niedostosowanym (przestępczym) w Polsce do wybuchu II wojny światowej // W: Resocjalizacja nieletnich : doświadczenia i koncepcje / red. nauk. Kazimierz Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 173-209
Sygnatura: 73249, 74716
Sygnatura: 23517 Filia w Bełchatowie

GAJEWSKA Grażyna : Rodzina w etiologii niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży wyznacznikiem zintegrowanej i wieloaspektowej profilaktyki wychowawczej w środowisku zamieszkania // W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T. 1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T. 2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / red. Dorota Rybczyńska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. - S. 111-132
Sygnatura: 92690

GOŁEMBOWSKA Monika : Rodzina jako podstawowe środowisko socjalizacyjno-wychowawcze a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży // W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2009. - S. 287-296 
Sygnatura: Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 29555 Filia w Opocznie

GROCHAL Joanna : Młodzież niedostosowana społecznie zatrzymana w policyjnych izbach dziecka // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 516-527
Sygnatura: 89908 W

GROTOWSKA-LEDER J. : Zachowania aspołeczne w enklawach biedy. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży // Żyć i pracować w enklawach biedy (klimaty łódzkie) / red. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska. - Łódź : "Absolwent", 2001. - S. 98-100
Sygnatura: 89210
Sygnatura: 27974 Filia w Bełchatowie

HAN-ILGIEWICZ Natalia : Pisma : szkice, artykuły, rozprawy / zebr. i wstępem poprzedził Karol Poznański. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1995
Sygnatura: 81960

HOŁYST Brunon : Kryminologia. - Wyd. 9 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. - S. 946-974 : Rozdz. XLI, Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
Czynniki wpływające na przystosowanie społeczne (s. 946-960)
Sygnatura: 94191 W
Sygnatura: 28590 Filia w Opocznie

ILNICKA Renata : Sytuacja szkolna młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T. 1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T. 2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / red. Dorota Rybczyńska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. - S. 445-45
Sygnatura: 92690

JAMROŻEK Mirosław : Diagnostyka detekcyjna niedostosowania społecznego a zagrożenie dzieci i młodzieży uzależnieniami od substancji psychoaktywnych // W: Człowiek a uzależnienia (praca zbiorowa). T. 2 / pomysł i red. wydania Jerzy L. Kułakowski, Iwona Antolak-Kułakowska. - Lublin : Stowarzyszenie "Spes Vitae", 2002. - S. 78-91
Składowe systemu diagnozowania w zakresie niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Rozpowszechnianie palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz używania narkotyków - prezentacja i wnioski z badań przeprowadzonych wśród uczniów klas i II szkół ponadgimnazjalnych w woj. świętokrzyskim w latach 2000/2001. Wiek inicjacji przyjmowania alkoholu i innych psychotoksyków. Źródła wiedzy i oponie nauczycieli, rodziców i policjantów na temat niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
Sygnatura: 95390

JAMROŻEK Mirosław : Diagnostyka detekcyjna niedostosowania społecznego nieletnich // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 204-229
Sygnatura: 90608W
Sygnatura: 28643 Filia w Bełchatowie

JORDAN Maria : Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - (Prace Monograficzne ; nr 370)
Sygnatura: 28180 Filia w Opocznie

JORDAN Maria : Stan opieki i kontroli wychowawczej w rodzinach młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie // W: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo "Adam Marszałek", cop. 2005. - S. 123-134
Sygnatura: 93016
Sygnatura: 28481 Filia w Opocznie
Sygnatura:29778 Filia w Bełchatowie (wyd. z 2004 r.)

KAWULA Stanisław : Człowiek w relacjach socjopedagogicznych : szkice o współczesnym wychowaniu. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Toruń : "Akapit" , 2004. - S. 203-217: Nietolerancja jako źródło dewiacyjnych zachowań młodzieży 
SERIA Biblioteka "Wychowania na co Dzień" 
Sygnatura: 88225
Sygnatura: 28161 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 34098 Filia w Radomsku

KOPCIEWICZ Lucyna : Feminizacja patologii - przyczynek do dyskusji w sprawie nieprzystosowania społecznego // W: Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. nauk. Irena Pospiszyl, Renata Szczepanik. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2007. - S. 129-153
Sygnatura: 95712
Sygnatura: 34608 Filia w Radomsku

KOZACZUK Franciszek : Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005
Sygnatura: 93481; 95663

KOZACZUK Franciszek : Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego . - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006
Sygnatura: 29773 Filia w Bełchatowie

KUĆ Małgorzata : Prawne podstawy resocjalizacji. - Warszawa : "C. H. Beck", 2011. - (Skrypty Becka). - S. 13-17 : Pojęcie niedostosowania społecznego
Pojęcie, kryteria i objawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Cechy osoby niedostosowanej społecznie. Determinanty nieprzystosowania społecznego. Czynniki sprzyjające nieprzystosowaniu społecznemu.
Sygnatura: 100492W
Sygnatura: 31199 Filia w Bełchatowie

KUŹMA Józef : Diagnoza uwarunkowań środowiskowych postaw agresywnych wśród młodzieży szkolnej // W: Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. - S. 275-286
Skala zagrożenia nieprzystosowaniem społecznym i postawami agresywnymi wśród młodzieży szkolnej. Uczniowie zagrożeni nieprzystosowaniem społecznym. Przyczyny nieprzystosowania społecznego spowodowane przez środowisko rodzinne i środowisko szkolne. Możliwości profilaktyki w warunkach szkolnych.
Sygnatura: 88811
Sygnatura: 27467 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 32554 Filia w Radomsku

LEWICKA Agnieszka, MACIASZCZYK Paweł : Postawy rodzicielskie a nieprzystosowanie społeczne eurosierot // W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : Drukarnia "Polianna", 2010. - S.128-142
Sygnatura: 98979
Sygnatura: 41725 Filia w Tomaszowie Maz.

ŁUCZAK Władysław : Przemoc w rodzinie zagrożeniem niedostosowania społecznego młodzieży // W: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse, zagrożenia, patologie / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Wydawnictwo "Adam Marszałek", 2008. - (Przestrzenie Życia Społecznego / przew. Rady Serii Marek Sokołowski). - S. 406-415
Sygnatura: 97314
Sygnatura: Bełchatów 30477 Filia w Bełchatowie

ŁUKASZEK Maria : Wczesne formy aktywności seksualnej młodzieży nieprzystosowanej społecznie // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 204-223
Sygnatura: 94563, 93525W
Sygnatura: 29531 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 34071 Filia w Radomsku

MUDRECKA Irena : Zaburzenia poczucia odpowiedzialności młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Część 1 / red. nauk. Anna Kieszkowska. - Kraków : Oficyn Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 451-468
Sygnatura: 99785 W

NOWAK Joanna : Przejawy demoralizacji i niedostosowania społecznego nieletnich dziewcząt // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 2 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 511-534 
Sygnatura: 95674W

OPORA Robert : Kompetencje wychowawcze niezbędne do kształtowania poczucia bezpieczeństwa u nieletnich niedostosowanych społecznie // W: Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 69-79
Sygnatura: 103252

OPORA Robert : Zmiany w zakresie niedostosowania społecznego po upływie roku od orzeczenia nadzoru kuratora sądowego wobec nieletniego // W: Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie / red. Sławomir Przybyliński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - (Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego ; T. 4). - S. 99-108
Sygnatura: 100567

PASZKIEWICZ Aneta : Problemy uczniów niedostosowanych społecznie : analiza historii życia pensjonariuszy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. - Warszawa : Difin, 2012
Sygnatura: 102801

PISANKO Marzena : Nasilenie skłonności agresywnych a poczucie bezpieczeństwa u młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 394-407
Sygnatura: 90608W
Sygnatura: 28643 Filia w Bełchatowie

PISANKO Marzena : Poczucie alienacji a spostrzeganie postaw rodzicielskich u młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 118-128
Sygnatura: 90608W
Sygnatura: 28643 Filia w Bełchatowie

PŁUSAJSKA-OTTO Agnieszka, OLEMPSKA Magdalena, TOKARSKA Barbara : Postawy nauczycieli wobec uczniów jąkających się, z uszkodzonym słuchem oraz niedostosowanych społecznie w szkole ogólnodostępnej // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 250-257
S. 254-256: Postawy nauczycieli wobec uczniów wykazujących zachowania problemowe w szkole ogólnodostępnej. 
Sygnatura: 99018

PRZEPIÓRA-KAPUSTA Małgorzata : Aprobata i dezaprobata społeczna jako czynnik modyfikujący prezentowany obraz siebie przez młodzież niedostosowaną społecznie // W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń ; Wydawnictwo "Adam Marszałek", cop. 2002. - S. 138-146
Sygnatura: 90012
Sygnatura: 30631 Filia w Opocznie

PYTKA Lesław : Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001. - S. 88-123 : Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży
Etapy wykolejenia społecznego wg Cz. Czapowa. Typologia nieprzystosowania społecznego wg Cz. Czapowa oraz C. E. Sullivana i M. Q. Granta. Etapy diagnozy nieprzystosowania społecznego. Makro- i mikroprofilaktyka nieprzystosowania społecznego.
Sygnatura: 89146, 90336, 89145 W

PYTKA Lesław : Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. - S. 182-193
Nieprzystosowanie społeczne - definicja, objawy, stadia, typologia, diagnoza, profilaktyka .
Sygnatura: 92656

PYTKA Lesław, ZACHARUK Tamara :  Wielowymiarowa geneza zaburzeń przystosowania społecznego  // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa : "Żak" , 1995. - S. 396-417 
Rola czynników środowiskowych, biopsychicznych i sytuacyjnych w genezie nieprzystosowania społecznego
Sygnatura : 95922, 82030-82032, 81968W
Sygnatura: 26809; 28919 P; 25118 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 27143; 26953 ; 30351 (wyd. z 2003 r.) Filia w Opocznie
Sygnatura: 31033; 31282; 31691; 31828; 32856;32985; 31076, 33193-CZT Filia w Radomsku
Sygnatura: 36527; 36687 Filia w Tomaszowie Maz.

RAJTAR Tomasz : Przejawy i nasilenie nieprzystosowania społecznego nastoletnich dziewcząt // W: Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / red. Bożena Gulla, Małgorzata Wysocka-Pleczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. - (Dziecko Jako Ofiara i Sprawca Przemocy ; T. 2). - S. 69-83
Sygnatura: 97695
Sygnatura: 29844 Filia w Opocznie
Sygnatura: 35514 Filia w Radomsku
Sygnatura: 41700 Filia w Tomaszowie Maz.

RÓŻAŃSKA-KOWAL Joanna : Projekcyjna i psychometryczna diagnoza agresywności młodzieży społecznie niedostosowanej // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 293-305
Sygnatura: 94434 W

RODE Danuta : Właściwości psychiczne dziewcząt niedostosowanych społecznie // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 141-156
Analiza wyników badań dotyczących poziomu lęku i agresji u dziewcząt niedostosowanych społecznie, przebywających w zakładzie poprawczym.
Sygnatura: 94434 W

RYBCZYŃSKA Dorota : Syndrom niedostosowania społecznego u osób uzależnionych od narkotyków // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / red. Teresa Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 293-307
Sygnatura: 93924 W
Sygnatura: 29529 Filia w Bełchatowie

SIEMIONOW Justyna : Niedostosowanie społeczne nieletnich : działania, zmiana, efektywność. - Warszawa : "Difin", 2011
Sygnatura: 99710
Sygnatura: 35350 Filia w Radomsku
Sygnatura: 41909, 41565 Filia w Tomaszowie Maz.

SKAFIRIAK Beata : Dynamika zjawiska niedostosowania społecznego w powiecie zielonogórskim w latach 1995-2001 // W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T. 1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T. 2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / red. Dorota Rybczyńska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. - S. 409-419
Sygnatura: 92690

SKRZYPNIAK Ryszard : Niepowodzenia szkolne młodzieży społecznie niedostosowanej // W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. - Warszawa : "Difin", 2011. - (Engram). - S. 213-224
Sygnatura: 100473 W

STANIASZEK Magdalena : Typ nieprzystosowania społecznego wychowanków ośrodków socjoterapeutycznych. Implikacje dla praktyki oddziaływań wychowawczo-resocjalizujących // W: Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej / red. nauk. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Marek Heine, Anna Karłyk-Ćwik. - Toruń : "Akapit", 2013. - S. 345-371
Sygnatura: 102729
Sygnatura: 30935 Filia w Opocznie

SZAŁAŃSKI Jan : Poczucie koherencji młodzieży niedostosowanej społecznie a spostrzeganie postaw wychowawczych rodziców // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 106-117
Sygnatura: 90608W
Sygnatura: 28643 Filia w Bełchatowie

SZAŁAŃSKI Jan : Przejawy i rozmiary nieprzystosowania społecznego uczniów szkół podstawowych // W: Zjawiska patologii społecznej : uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy : materiały Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej WSP w Bydgoszczy w dniach 8-9 maja 1995 r. / pod red. Teresa Sołtysiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995. - S. 75-95
Sygnatura: 85481 W

SZAŁAŃSKI Jan, NOWAK Paweł : Poczucie sensu życia u młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Zjawiska patologii społecznej : uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy : materiały Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej WSP w Bydgoszczy w dniach 8-9 maja 1995 r. / pod red. Teresa Sołtysiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995. - S.63-74
Sygnatura: 85481W
Sygnatura: 31298 filia w Radomsku

SZECÓWKA Maria : Badanie koncentracji uwagi w diagnozie uczniów niedostosowanych społecznie // W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo "Adam Marszałek", cop. 2002. - S. 147-151
Sygnatura: 90012
Sygnatura: 30631 Filia w Opocznie

SZPRINGER Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 120-123 : Zjawisko patologii społecznej w Polsce. Demoralizacja, niedostosowanie społeczne i przestępczość młodzieży 
Sygnatura: 93674W

SZPRINGER Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 168-177 : Zjawisko patologii społecznej we Włoszech. Demoralizacja, niedostosowanie społeczne i przestępczość wśród nieletnich
Sygnatura: 93674W

SZYMAŃSKI Andrzej : Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010. - S. 53-76: Determinanty środowiskowe niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży
Postawy rodzicielskie a niedostosowanie społeczne dzieci. Rodzaje osobowości matek będących przyczyną negatywnego funkcjonowania dziecka. Wpływ środowiska rodzinnego na niedostosowanie społeczne dzieci.
Sygnatura: 98645W

URBAN Bronisław : Pedagogika osób niedostosowanych społecznie // W: Pedagogika specjalna / red. Władysław Dykcik. - Wyd. 6. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 301-310
Uwarunkowania, zakres i kryteria niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Typologia społecznego niedostosowania. Możliwości ograniczania aspołecznych zachowań. Ocena skuteczności wybranych technik terapeutycznych.
Sygnatura: 95228

WACH Tomasz : Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych/  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 56-65 : Dysfunkcjonalność rodziny jako przyczyna niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży ; S. 74-93 : Społeczne i kulturowe uwarunkowania niedostosowania społecznego
Sygnatura: 97485

WOJNARSKA Anna : Kompetencje komunikacyjne nieletnich. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
Sygnatura: 102719

WOŹNIAK-KRAKOWIAN Agata, PIEŃKOWSKA Katarzyna : Wagary jako forma niedostosowania społecznego młodzieży - próba rozwiązania problemu // W: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 191-211
Niedostosowanie społeczne a wagary - definiowanie pojęć. Objawy niedostosowania społecznego. Przyczyny niedostosowania społecznego i wagarów.
Sygnatura: 102867

WYSOCKA Ewa : Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (Resocjalizacja). - S. 21-36 : Niedostosowanie społeczne jako kategoria teoretyczna ; S. 226-261: Wybrane narzędzia do globalnej oceny zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego ; S. 261-285: Wybrane narzędzia do oceny różnych aspektów niedostosowania społecznego
Główne typy definicji niedostosowania społecznego. Zależność między zaburzeniem a niedostosowaniem społecznym. Cechy i zachowania właściwe dla niedostosowania społecznego. Podstawowe typologie niedostosowania społecznego. Charakterystyka osobowości dojrzałej i niedojrzałej. Teorie niedostosowania społecznego. Etiologia niedostosowania społecznego. Skala Niedostosowania Społecznego Lesława Pytki. Arkusz Diagnostyczny Denisa H. Scotta. Kwestionariusze Thomasa M. Achenbacha. Skale Diagnostyczne dla Dzieci - CAS i dla rodziców P-CAS. Skala Wykolejenia (Self-reported Delinquency Scaleń) w tłumaczeniu Mieczysława Radochońskiego. Arkusz Zachowania się Ucznia B. Markowskiej do oceny przystosowania szkolnego. Inwentarz Carla F. Jesnessa. Model diagnozy niedostosowania społecznego i socjalności J. M. Stanika. Kwestionariusz Wywiadu Środowiskowego i Skale Oceny Funkcjonowania Społecznego.
Sygnatura: 97051 W
Sygnatura: 30249 W Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 29249 Filia w Opocznie
Sygnatura: 34726 Filia w Radomsku
Sygnatura: 41218 Filia w Tomaszowie Maz.

ŻEGNAŁEK Kazimierz : Dydaktyka ogólna: wybrane zagadnienia. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2005. - S. 320-321 : Uczeń trudny
Objawy nieprzystosowania społecznego charakterystyczne dla zachowań ucznia trudnego wg N. Haversa i W. Okonia. Źródła nieprzystosowania społecznego uczniów.
Sygnatura: 93887, 93346 W

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARCZYK Piotr, ZAJĄC Wojciech, LEŚNIKOWSKI Marek : Dziecko zagrożone niedostosowaniem i niedostosowane społecznie w rodzinie i szkole //Opieka, Wychowanie, Terapia. -1995, nr 4, s. 28-31

BĄK-BUCZAK Edyta : Nieletnie dziewczęta w bandach // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 36-39
Przyczyny niedostosowania społecznego dziewcząt: patologia rodziny, niewydolność wychowawcza rodziców.

CZERKAWSKI Andrzej : Wykluczenie edukacyjne niedostosowanych społecznie. - (Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne / red. Anna Nowak). - Bibliogr. // Chowanna. - T. 1 (2012), s. 109-120

DEPTUŁA Maria : Pomaganie dzieciom odrzucanym przez rówieśników z powodu zachowań eksternalizacyjnych // Edukacja. - 2009, nr 4, s. 66-75

DYRDA Beata : "Paradoks edukacyjny": uczniowie zdolni z grupy wysokiego ryzyka. - (Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne / red. Anna Nowak). - Bibliogr. // Chowanna. - T. 1 (2012), s. 153-164
Problem uczniów zdolnych wywodzących się z grup wysokiego ryzyka, zagrożonych marginalizacją społeczną.

FIDELUS Anna : Fenomenologiczna metoda pracy z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie : nowa alternatywa w wychowaniu resocjalizacyjnym // Nowa Szkoła. -2008, nr 3, s. 22-27

FlORCZYKIEWICZ Janina : Kompetencje twórcze wychowanków zakładów poprawczych o obniżonej sprawności intelektualnej. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 360-368
Wyniki badań przeprowadzonych w 2006 roku wśród wychowanków Resocjalizacyjno-Rewalidacyjnego Zakładu Poprawczego w Mrozach (woj. mazowieckie) w celu analizy predyspozycji twórczych jednostek nieprzystosowanych społecznie o obniżonej sprawności intelektualnej.

FRYDEL Zbigniew : "Niewychowalni" // Wychowanie na co Dzień .-1998 , nr 7/8 , s. 37-38

GAJDA Anna Kinga : Czym jest inność, jak ją można rozumieć // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 12, nr 2 (2010/2011), s. 7-22
Inność, odmienność, nieprzystosowanie społeczne, dewiacja - czym jest inność w rozumieniu badaczy socjologii i kultury oraz pisarzy zajmujących się tym problemem.

GARA Jarosław : Socjopatologia - upozorowanie i fikcyjność // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, [nr] 3/4, s. 11-17
Błędy wychowawcze źródłem nieprzystosowania. Patologizacja oddziaływań wychowawczych opiekunów i wychowawców w stosunku do młodzieży o zaburzonym zachowaniu. Niepedagogiczne postawy w relacjach wychowawca-wychowanek. Przejawy uprzedmiotowienia wychowanka. Formy pseudowychowania.

GARBIEŃ Tadeusz : Kłamstwo jako przejaw niedostosowania społecznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 8, s. 369-371
Analiza przypadku 16-letniego chłopca.

GASZCZYŃSKA-PŁUCIENNIK Marta : Obraz własnej osoby młodzieży nieprzystosowanej społecznie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 9-14
Prezentacja i analiza wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży nieprzystosowanej społecznie przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Śródborowie i Miedzeszynie.

GOLUCH Agnieszka : Rodzinne uwarunkowania powstawania nieprzystosowania społecznego wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 212-221
Badania i analiza wyników badań.

HORBOWSKI Adam : Kontestacja elementów kultury przez osoby nieprzystosowane społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 32-37

ILNICKA Renata : Sytuacja szkolna młodzieży niedostosowanej społecznie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 2, s. 13-17
Definicje niedostosowania społecznego. Przejawy niedostosowania społecznego. Wyniki i wnioski z badań przeprowadzonych wśród uczniów jednej ze szkół średnich na terenie województwa dolnośląskiego.

IWANICKI Hubert : Współczesny wizerunek dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. - (Skala Nieprzystosowania Społecznego uczniów na Mazowszu w poszukiwaniu modelowych rozwiązań diagnostyczno-profilaktycznych) // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. 115-117

IWANICKI Hubert : Zagubieni czy zatraceni? : współczesny wizerunek młodzieży niedostosowanej społecznie. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1998, nr 7, s. 17-20

KAMIŃSKA Paulina : Więzi emocjonalne w rodzinie a niedostosowanie społeczne nieletnich. - Bibliogr. // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 80-85
W artykule opisano rodzinne uwarunkowania niedostosowania społecznego nieletnich, a w szczególności znaczenie więzi emocjonalnych w rodzinie. Zdefiniowano terminy niedostosowanie społeczne oraz więzi emocjonalne. Wyszczególniono uwarunkowania rodzinne niedostosowania dzieci i młodzieży. Omówiono znaczenie więzi emocjonalnych w okresie niemowlęctwa i adolescencji oraz związek pomiędzy niedostosowaniem społecznym a więziami rodzinnymi.

KIEDROWSKA Małgorzata : Spożywanie alkoholu przez młodzież jako jeden z symptomów nieprzystosowania społecznego. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 33-37
Definicja nieprzystosowania społecznego. Wpływ i konsekwencje oddziaływania środków uzależniających na jednostkę. Wyniki badań własnych dotyczących picia alkoholu przez młodzież. Badanie przeprowadzono w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2008/2009.

KIEDROWSKA Małgorzata : Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 12-18

KIEDROWSKA Małgorzata : Wstępna diagnoza nieprzystosowania społecznego w okresie adolescencji. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 1/2, s. 26-29
Definicja diagnozy. Prezentacja autorskiego kwestionariusza symptomów nieprzystosowania społecznego.

KOCZYDLOWSKA Joanna : Autoagresywne zachowania dziewcząt niedostosowanych społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 1, s. 28-30

KOMOROWSKA Agnieszka : Pochodzenie rodzinne a wykazywany przez dziecko poziom nieprzystosowania społecznego. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 1/2, s. 125-131

KOMOROWSKA Agnieszka : Poziom nieprzystosowania społecznego a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 47, nr 1, (2002), s. 71-81

KOMOROWSKA Agnieszka : Przejawy nieprzystosowania społecznego uczniów klas pierwszych // Kwartalnik Edukacyjny .-2001 , nr 2 , s. 44-48

KOPEĆ Elżbieta : Rozpad rodziny jako czynnik nieprzystosowania społecznego i przestępczości młodocianych. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, [nr] 3, s. 9-11
Wyniki badań.

KOT Anna : Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży ze środowiska małomiasteczkowego // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, [nr] 3, s. 5-8

KRAJEWSKA Anna : Niedostosowanie w szkole jako skutek zaburzonej relacji interpersonalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 3-11
Proces komunikacji. Procesy dysfunkcjonalne i patologia komunikacji. Zjawisko i charakterystyka niedostosowania.

KRAWCZONEK Magdalena : Uczeń niedostosowany // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 10-14
Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego .

KUBIAK-KRZYWICKA Wiesława : Determinizm środowiskowy w genezie zaburzonej socjalizacji - pewność czy wątpliwości? // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 1, s. 85-97

LENARCZYK Maria : Rodzina a zagrożenia rozwojowe dziecka ze środowiskowego ogniska wychowawczego w okresie transformacji ustrojowej // Opieka, Wychowanie, Terapia .-2004 , nr 1/2 , s. 31-39

LIPIŃSKI Stanisław : Poczucie sensu życia u chłopców niedostosowanych społecznie : wprowadzenie do logoteorii i logoterapii // Opieka, Wychowanie, Terapia .-1996 , nr 3 , s. 11-17

LIPIŃSKI Stanisław : Uwarunkowania postaw moralnych u chłopców społecznie niedostosowanych . - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1994, nr 2, s. 8-15

MAJEWSKA-BRZYSKA Krystyna : Patologie społeczne w rodzinie a nieprzystosowanie społeczne ucznia // Nowa Szkoła. - 1999, nr 10, s. 31-35

MARCINIAK-PAPROCKA Katarzyna : Zachowania i wzorce czerpane z mediów w opinii młodzieży nieprzystosowanej społecznie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 1/2, s. 5-16
Prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży nieprzystosowanej społecznie z Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny Dom" w Widze, dotyczących wpływu mediów na jej społeczne funkcjonowanie.

MIGAŁA Paweł : Rodzina jako jeden z czynników ryzyka, prowadzących do zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego młodzieży // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 5 (2002) , s. 223-236

MIGAŁA Paweł : Zachowania przestępcze, aspołeczne i antyspołeczne jako przejaw niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 11 (2005), s. 91-101

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Obraz mężczyzny w percepcji dziewcząt niedostosowanych społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 9, dod. s. 123-124

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Samookaleczenia dokonywane przez dziewczęta niedostosowane społecznie (na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w młodzieżowym ośrodku wychowawczym) // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 8/9, dod. s. VIII-X

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Sposoby reagowania dziewcząt niedostosowanych społecznie w sytuacji stresu psychospołecznego (z badań w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych) // Problemy Alkoholizmu. - 1996, nr 8/9, dod. s. IX-X

MOCZYDŁOWSKI Sławomir : Problem nikotynizmu w środowisku dziewcząt niedostosowanych społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 32-34

NERŁO Mirosława : Zrozumieć trudności dorastania // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 2-8
Problemy wychowawcze i nieprzystosowanie społeczne młodzieży.

NERŁO Mirosława : Zachowania antyspołeczne w okresie dorastania // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 54-60
Problemy wychowawcze i nieprzystosowanie młodzieży.

NYNCA Wiesław : Nieprzystosowanie społeczne w aspekcie filozoficznym. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, [nr] 3/4, s. 42-45
Spojrzenie na zjawisko nieprzystosowania społecznego poprzez pryzmat towarzyszących jednostce dewiacyjnej cech charakterystycznych dla uprawiania filozofii. Prezentacja postaw, dążeń i wartości preferowanych przez jednostkę społecznie nieprzystosowaną.

OSTROWSKI Jacek, KRUSZYŃSKI Rafał : Cechy agresywności dziewcząt nieprzystosowanych społecznie. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, [nr] 1/2, s. 10-16

PLETA Jarosław : Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 4, s. 14-17
Przyczyny zjawiska nieprzystosowania społecznego nieletnich.

POTEMPSKA Elżbieta : Przedmiot, zakres i cele diagnozy w resocjalizacji nieletnich // Opieka, Wychowanie, Terapia .-1999 , nr 2 , s. 21-25

PRZEPIÓRA Małgorzata : Autoprezentacja młodzieży nieprzystosowanej społecznie // Opieka, Wychowanie, Terapia .-1997 , nr 4 , s. 12-18

PRZYBYSZ Małgorzata : Alkoholizm rodziców a przejawy niedostosowania społecznego młodzieży. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 32-35

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych // Dziennik Ustaw. - 2010, nr 228, poz. 1490
Dzieci i młodzież: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawni ruchowo (w tym z afazją), z upośledzeniem umysłowym (w tym z zespołem Aspergera), niepełnosprawności sprzężone. Uczniowie niedostosowani społecznie.

RÓŻAŃSKA-KOWAL Joanna : Psychologiczna ekspertyza sądowa w sprawach nieletnich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 1, s. 18-21
Niedostosowanie społeczne, przestępczość nieletnich. Przyczyny niezgodności między proponowanymi w opiniach psychologicznych zaleceniami resocjalizacyjnymi a orzekanymi przez sąd środkami wychowawczo-poprawczymi.

RÓŻAŃSKA-KOWAL Joanna, RAJSKA-KULIK Izabela : Zastosowanie Skali Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI) w diagnozie niedostosowania społecznego nieletnich dziewcząt i chłopców (analiza porównawcza). - Bibliogr. // Chowanna. - T. 1 (2000) , s. 52-72

RUSINEK Katarzyna : Postawy młodzieży niedostosowanej społecznie wobec osób znaczących. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2011, [nr] 2, s. 113-121
Analiza badań dotycząca postaw młodzieży niedostosowanej społecznie wobec osób znaczących wychowawczo i różnic między postawami badanej młodzieży niedostosowanej a postawami młodzieży szkolnej bez przejawów niedostosowania społecznego.

RUSTECKA-KRAWCZYK Anna : W poszukiwaniu czynników chroniących młodzież z grupy ryzyka. - (Resilience - pozytywna adaptacja dzieci krzywdzonych). - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2012, nr 3, s. 46-61
Zagrożona młodzież - niedostosowanie społeczne wynikiem zachowań problemowych. Diagnoza sytuacji na podstawie charakterystyki wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Sytuacja psychospołeczna wychowanków. Wyniki badań. Czynniki ryzyka. Czynniki chroniące młodzież.

RUTKOWSKA Monika : Pozbawieni szansy bycia uczciwymi // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 4/5, s. 23-25
Kradzież niepokojącym problemem społecznym wynikającym z niedostosowania społecznego młodzieży.

SADOWSKI Romuald : Nieprzystosowanie społeczne, mity a rzeczywistość. - (Skala Nieprzystosowania Społecznego uczniów na Mazowszu w poszukiwaniu modelowych rozwiązań diagnostyczno-profilaktycznych) // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. 31-47
Wyjaśnienie terminu nieprzystosowanie społeczne. Podstawowe przejawy nieprzystosowania społecznego nieletnich: przestępczość, narkomania, alkoholizm, przemoc, prostytucja, subkultury młodzieżowe.

SIEMIONOW Justyna : Ewaluacja oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 28-31
Analiza środowiska rodzinnego pod kątem przyczyn niedostosowania społecznego. Kształtowanie się systemu resocjalizacji nieletnich w Polsce. Skuteczność pracy instytucji resocjalizujących.

SIEMIONOW Justyna : Poznawcze korelaty zjawiska niedostosowania społecznego nieletnich // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, [nr] 3/4, s. 18-23
Czynniki odpowiedzialne za rozwój zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych, które przekształcają się w zjawisko nazywane powszechnie niedostosowaniem społecznym. Perspektywa bio-psycho-społeczna zjawiska. Interdyscyplinarność resocjalizacji w niedostosowaniu społecznym młodzieży .

SIKORSKI Wiesław : Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży niedostosowanej społecznie // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 70-77

SIWEK Danuta : O Czerwonym Kapturku i Pani jak Wilk - czyli problem uczniów niedostosowanych (społecznie). - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1993, nr 1/2, s. 37-47

STRYKOWSKA Justyna : Czynniki wpływające na poziom niedostosowania społecznego w młodszym wieku szkolnym. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 262-270
Analiza trzech grup czynników wpływających na poziom niedostosowania: czynniki indywidualne, czynniki środowiska rodzinnego oraz czynniki środowiska szkolnego i rówieśniczego.

STRYKOWSKA Justyna : Poziom i rozmiary niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 182-192
Opis rozmiaru niedostosowania społecznego w odniesieniu do dzieci w młodszym wieku szkolnym. Analiza symptomów w zależności od głębokości niedostosowania (niepowodzenia w nauce, nieposłuszeństwo, zachowanie bierne, agresja, kłamanie).

SZOT-ODROBINA Edyta : Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. I. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 12-13
Składniki środowiska rodzinnego związane z rozwojem dziecka.

SZOT-ODROBINA Edyta : Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. II. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 14-15
Interakcje międzypokoleniowe.

SZOT-ODROBINA Edyta : Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. III. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s. 6-7
Omówiono m.in. wpływ środków masowego przekazu na socjalizację dziecka oraz traumatyczne przeżycia i złą atmosferę rodzinną.

SZOT-ODROBINA Edyta : Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. IV . - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 11-13
Miłość, pozytywne emocje i dobra atmosfera rodzinna warunkują prawidłowy rozwój dziecka. Przemoc, chłód emocjonalny wywołuje u dziecka nieprzystosowanie społeczne.

TATAROWICZ Jan : ,,Bez tych chłopaków byłoby lepiej...'' : społecznie nieprzystosowana płeć? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 9, s. 44-48
Nieprzystosowanie społeczne chłopców rozrabiających w klasie szkolnej.

TATAROWICZ Jan : Nieprzystosowanie społeczne uczniów jako problem i zjawisko w skali krajowej / // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1997, nr 4, s. 5-11
Podejście pedagogów i władz oświatowych do nieprzystosowania społecznego uczniów. Sprawozdanie oświatowe. Wyniki analiz.

WALUTO Malgorzata : Niedostosowanie społeczne młodzieży // Nowe w Szkole. - 2003, nr 3, s. 26-27

WAŚKOWICZ Waldemar : Samoocena młodzieży nieprzystosowanej społecznie w schronisku dla nieletnich // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 9-15
Prezentacja porównawczych wyników badań przeprowadzonych wśród wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Dominowe oraz losowo wybranych uczniów klas pierwszych z Technikum Samochodowego w Lublinie (stanowiących grupę porównawczą).

WYSOCKA Ewa : Wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego - obszary, modele, zasady i sposoby rozpoznawania zjawiska // Chowanna. - R. 49, t. 2 (2006), s. 7-37
Pojęcie niedostosowania społecznego jest definiowane w sposób różny, w zależności od zainteresowania nie tylko pedagogów, ale i psychologów, psychiatrów, socjologów oraz kryminologów. Autorka prezentuje definicje, kryteria diagnostyczne, objawy, typologie, stadia i przyczyny niedostosowania społecznego - jako wyznaczniki obszarów niedostosowania społecznego. Zaprezentowano także modele i podejścia metodologiczne w diagnozie niedostosowania społecznego (model diagnozy behawioralnej, interakcyjnej, interdyscyplinarnej). Omówiono podstawowe paradygmaty i strategie oraz metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w diagnozie resocjalizacyjnej.

ZABURZENIA zachowania dzieci i młodzieży : aspekty diagnostyczno-praktyczne . - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 3, s. 15-20
Przedstawiono kryteria diagnostyczne rozpoznawania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz antyspołeczne zaburzenia osobowości, opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Kryteria te mogą pomóc nauczycielom w zrozumieniu zjawiska niedostosowania społecznego oraz we wstępnym rozpoznaniu.

ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof : Dzieci niedostosowane społecznie w szkole // Nowa Szkoła .-1998 , nr 7 , s. 21-24

ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof : Jak postrzega rodzinę dziecko społecznie niedostosowane // Problemy Rodziny. - 1998, nr 5/6, s. 32-37
Diagnoza środowiska rodzinnego - omówienie badań.

ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof : Psychospołeczny obraz rodzin dzieci niedostosowanych społecznie. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 5, s. 438-447
Analiza porównawcza.

ZIELONKA Edyta : Poziom inteligencji uczniów społecznie niedostosowanych a ich oczekiwania względem systemu dydaktycznego. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 4, s. 36-42
Prezentacja wyników badań.

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna