Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(DZIECI I MŁODZIEŻY)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GINDRICH Piotr : O przejawach nieprzystosowania u osób z niepełnosprawnością : analiza korelatów, przyczyn i skutków psychospołecznych // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 189-193
Sygnatura: 99018

JAMES Beverly : Leczenie dzieci po urazach psychicznych : nowe spojrzenie i twórcze metody działania. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. - S. 181-184 : Rehabilitacja społeczna. Dziecko niedostosowane społecznie
Sygnatura: 95075, 92857

Jankowska Danuta : Poglądy młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim na zachowania przejawiające elementy niedostosowania społecznego // W: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / pod red. nauk. Zenona Gajdzicy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. -  S. 33-46 
Sygnatura: 97511W

JEZIERSKA Barbara : Dziecko niedostosowane społecznie wobec choroby // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 313-324
Sygnatura: 94946
Sygnatura: 29893 Filia w Bełchatowie

MACH Aleksandra : Psychospołeczne uwarunkowania niedostosowania społecznego osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / red. Beata Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 80-89
Upośledzenie umysłowe i niedostosowanie społeczne - wyjaśnienia terminologiczne. Upośledzenie umysłowe a czynniki sprzyjające niedostosowaniu społecznemu. Niektóre kierunki oddziaływań profilaktycznych.
Sygnatura: 98307

MIKRUT Adam : Upośledzenie umysłowe a zachowania agresywne i przestępcze // W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red .Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. - S. 97-108
Sygnatura: 88936W, 90357
Sygnatura: 27695 Filia w Bełchatowie

WOJCIECHOWSKI Franciszek : Nieprzystosowanie społeczne u młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - na przykładzie placówek specjalnych // W: DEWIACJE wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. - S. 305-316
Sygnatura: 88811
Sygnatura: 27467 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 32554 Filia w Radomsku

ZAJĘCKA Beata : Kontakty z używkami nieletnich resocjalizowanych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym // W: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo "Adam Marszałek", cop. 2005. - S. 113-122
Kontakty z używkami nieletnich niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
Sygnatura: 93016
Sygnatura: 28481 Filia w Opocznie
Sygnatura:29778 Filia w Bełchatowie (wyd. z 2004 r.)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOBIK Bogumiła : Szkolna profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 3, s. 165-170

BOBIK Bogumiła : Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży : (na przykładzie uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym) // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 373-380

ŁABA Agnieszka : Podstawy biblioterapii w pracy z lekko upośledzoną młodzieżą z obszarów niedostosowania społecznego. - Bibliogr. // Pedagogika Pracy. - 2007, [nr] 51, s. 156-162

REMPEL Wiesława : Subnorma intelektualna a nieprzystosowanie społeczne // Ruch Pedagogiczny. - 1994, nr 3/4, s. 83-99
Zależności między upośledzeniem umysłowym a społecznym niedostosowaniem uczniów.

SZECÓWKA Adam : Problemy resocjalizującego kształcenia uczniów z obniżoną sprawnością umysłową. - // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s. 204-214
Uczniowie niedostosowani społecznie z lekkim upośledzeniem umysłowym w placówkach resocjalizacyjnych - omówienie badań.

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna