Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
Zagadnienia ogólne
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIELICKI Eugeniusz : Z problematyki resocjalizacyjnej : patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2005. - S. 191-212 : Przeciwdziałanie sytuacjom kryminogennym i zachowaniom dewiacyjnym
Wybrane metody diagnozowania niedostosowania społecznego dla potrzeb profilaktyki i resocjalizacji: obserwacja, arkusz diagnostyczny D. H. Scotta jako metoda diagnozowania "ostrości" i "rodzajów" niedostosowania społecznego, technika dwóch wersji "6 pytań" w diagnozie rozmiarów niedostosowania społecznego.
Sygnatura: 95716, 98317 W

DOLIŃSKI Artur : Sytuacyjny Kwestionariusz Osobowości jako narzędzie diagnozujące wymiary niedostosowania społecznego // W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T. 1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T. 2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / red. Dorota Rybczyńska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. - S. 379-394
Sygnatura: 92690

GINDRICH Piotr : Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania : wybrane zagadnienia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
Sygnatura: 96621

JAWORSKA Anetta : Leksykon resocjalizacji. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Sygnatura: 101688 Czyt. (Ek 40)
Sygnatura: 31716 P Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 42248 P Filia w Tomaszowie Maz.

KUPISIWICZ Małgorzata : Słownik pedagogiki specjalnej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - S. 212 : Niedostosowanie społeczne
Sygnatura: 103021 Czyt.

OSTROWSKA Krystyna : Psychologia resocjalizacyjna : w kierunku nowej specjalności psychologii dla studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, prawa, pracy socjalnej. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008
M.in.: przyczyny nieprzystosowania społecznego tkwiące w szkole. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka u progu kariery szkolnej.
Sygnatura: 97323, 97186 W
Sygnatura: 30334 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 41412 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 34879 Filia w Radomsku

PYTKA Lesław : Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001. - S. 376-424 : Skala nieprzystosowania społecznego - rozszerzona instrukcja stosowania
Sygnatura: 89146, 90336, 89145 W

PYTKA Lesław : Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001. - S. 18-30 : Teoretyczny kontekst pedagogiki resocjalizacyjnej : norma i patologia w zachowaniu ludzkim
Kryteria przystosowania społecznego. Wnioski z analizy pojęcia przystosowania społecznego. Objawowe, teoretyczne i operacyjne definicje nieprzystosowania społecznego.
Sygnatura: 89146, 90336, 89145 W

SKARBEK Władysław W. : Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii edukacji/ Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filozofii i Socjologii. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2003. - S. 196-207
Teoria nieprzystosowania społecznego. Cechy i zespół objawów nieprzystosowania społecznego. Relacje formalne między nieprzystosowaniem, dewiacją i patologią społeczną.
Sygnatura: 97155-97156, 91272 W

SŁAWIŃSKA Jadwiga B. : Frustracja i jej psychologiczne konsekwencje dla nieprzystosowania społecznego // W: Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne : problemy resocjalizacji i rewalidacji / red. Lidia Mościcka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991. - (Prace Psychologiczne ; 70). - S. 41-66
Sygnatura: 73579

STANIK Jan M. : Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Pedagogium", 2007. - S. 168-202
M.in. Pojęcie niedostosowania społecznego, socjalności i demoralizacji. Rejestr objawów niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży według Cekiery. Ogólny model diagnozowania niedostosowania społecznego i asocjalności. Warunki opiekuńczo-wychowawcze w rodzinie nieletniego jako parcjalny przedmiot diagnozowania. Efekty edukacyjno-wychowawcze jako parcjalny przedmiot diagnozowania niedostosowania społecznego nieletnich.
Sygnatura: 95613, 95545 W
Sygnatura: 29889, 29891, 29888 W, 29890 W Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 40686 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 34728 (wyd. z 2008 r. , wyd. 1,dodr. 1) Filia w Radomsku
Sygnatura: 29155 (wyd. z 2008 r. , wyd. 1,dodr. 1) Filia w Opocznie

STANKOWSKI Adam : Zakłócenia w procesie socjalizacji a oferta resocjalizacyjna // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2005. - S. 243-250
Proces przystosowania a rozwój moralny i społeczny. Definiowanie niedostosowania społecznego (m.in. definicje objawowe, teoretyczne, operacyjne, utylitarne). Fazy "stawania" się jednostką niedostosowaną.
Sygnatura: 98643

SZCZĘSNY Wiesław Wojciech : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2003. - S. 29-40 : Koncepcje niedostosowania społecznego i zagrożenia nim
Sygnatura: 98188
Sygnatura: 30660, 28936 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 28476, 28704 Filia w Opocznie
Sygnatura: 33742 Filia w Radomsku
Sygnatura: 39170 Filia w Tomaszowie Maz.

Szpringer Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 24-26 : Nieprzystosowanie społeczne
Sygnatura: 93674W

SZTUKA Mariusz : Aktualność Jana Konopnickiego koncepcji społecznego niedostosowania w obliczu współczesnych wyzwań resocjalizacji // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 101-109
Sygnatura: 94434 W

SZYMAŃSKI Andrzej : Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010. - S. 11-30 : Pojęcie "niedostosowania społecznego" i jego terminów pokrewnych
Kryteria przystosowania wg L. Pytki. Definicje niedostosowania społecznego w ujęciu m.in. M. Grzegorzewskiej, J. Doroszewskiej, O. Lipkowskiego, W. Okonia, A. Lewickiego, B. Hołysta, W. Szewczuka, Cz. Cekiery, K. Pospiszyla, M. Przetacznikowej.
Sygnatura: 98645W

SZYMAŃSKI Andrzej : Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010. - S. 30-42 : Typologie i klasyfikacje niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania oraz ich symptomy
Rodzaje niedostosowania społecznego w ujęciu: J. Konopnickiego, Cz. Czaplowa, C. E. Sullivana, , M. Q. Granta, R. Jenkinsa, H. spionek, T. M. Achenbacha, B. Markowskiej.
Sygnatura: 98645W

SZYMAŃSKI Andrzej : Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży: wybrane problemy. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010. - S. 80-128 : Teoretyczne koncepcje niedostosowania społecznego i zachowań przestępczych.
Sygnatura: 98645W

SZYMAŃSKI Andrzej : Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010. - S. 181-212 : Diagnoza niedostosowania społecznego
Sygnatura: 98645W

URBAN Bronisław : Pedagogika osób niedostosowanych społecznie // W: Pedagogika specjalna / red. Władysław Dykcik. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1998. - S. 267-275
Uwarunkowania, zakres i kryteria niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Typologia społecznego niedostosowania. Problem stałości form społecznego niedostosowania. Możliwości ograniczania aspołecznych zachowań.
Sygnatura: 86086, 86087 W
Sygnatura: 25924 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 27303 Filia w Opocznie

URBAN Bronisław : Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w świetle współczesnych wyników badań // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Pedagogium", 2007. - S. 136-167
Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne we współczesnych naukach o zachowaniu człowieka i resocjalizacji, współczesnych teoriach psychologicznych i socjologicznych. Typologia zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego.
Sygnatura: 95613, 95545W
Sygnatura: 29889, 29891, 29888 W, 29890 W Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 40686 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 34728 (wyd. z 2008 r. , wyd. 1, dodr. 1) Filia w Radomsku

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna