Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


NARKOMANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DURKA Grażyna, BORUSZKOWSKA Iwona : Zjawisko narkomanii w opinii uczniów // W: Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / red. Teresa Sołtysiak, Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007. - S. 117-133
Sygnatura:96649


GOLEMBOWSKA Monika : Sięganie po środki toksyczne przez młodzież : (przyczynek do badań) // W: Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / red. Teresa Sołtysiak, Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007. - S. 90-116
Sygnatura:96649

HOFFMAN Beata : Zmiany obyczajowości młodzieży a problem uzależnienia od narkotyków // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - S. 417-424
Miejsce narkotyków w kulturze. Zmiany modelu zażywania narkotyków wśród młodzieży. Przeobrażenia w modelu funkcjonowania społecznego osób biorących narkotyki .
Sygnatura:97867 W

JĘDRZEJKO Mariusz, CABALSKI Marian : Próba diagnozy problemu narkotykowego w Polsce. Narkomania jako problem społeczny // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 141-149
Czynniki mające wpływ na pojawienie się i rozwój zjawiska narkomanii. Czynniki ryzyka rozwoju narkomanii wśród młodzieży. Nowe trendy narkotykowe w Polsce po 2000 r. Odsetek młodzieży w wieku 15-18 lat używającej narkotyków w latach 1993, 1999, 2003, 2007.
Sygnatura: 98349

KAŁDON Barbara : Rodzina dysfunkcjonalna a problem narkotyzowania się młodzieży // W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : dr. "Polianna", 2010. - S. 151-157
Sygnatura: 98979

KLIMEK Zbigniew : Profilaktyka zagrożeń w praktyce. - Jelenia Góra : nakładem autora, 2008. - S. 26-332 : Narkotyk w kieszeni ucznia
Działania szkoły wobec uczniów będących pod wpływem narkotyków bądź posiadających przy sobie narkotyki.
Sygnatura: 96672- 96673
Sygnatura: 40868 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 30103 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 29074 Filia w Opocznie
Sygnatura: 34617 Filia w Radomsku

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Poznań : "Difin", 2007. - S. 99-105 : Uzależnienia narkotykowe - nałóg przymusowy - negatywne zmiany w osobowości dzieci i młodzieży
Definicje narkotyku i uzależnienia narkotykowego. Przyczyny, objawy i skutki uzależnienia u dzieci i młodzieży. Test diagnostyczny. Zapobieganie uzależnieniom narkotykowym oraz pomoc osobom uzależnionym.
Sygnatura: 41253 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 95715 W
Sygnatura: Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 29553 Filia w Opocznie
Sygnatura: Filia w Radomsku

KWIASOWSKI Zbigniew : Wybrane problemy bezpieczeństwa młodzieży // W: Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / red. Teresa Sołtysiak, Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007. - S. 25-35
W artykule m.in. o narkomanii wśród młodzieży.
Sygnatura:96649

MONETA-MALEWSKA Maria, WRZEŚNIOWSKA Joanna : Narkotyki - inni biorą, ty nie musisz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2008. - (Trudne Rozmowy z Nastolatkiem). - S. 69-80 : Jak poznać, że dziecko bierze narkotyki
Marihuana i haszysz - inne nazwy, wygląd, sposób zażywania oraz fizyczne i psychiczne objawy zażywania. Amfetamina - inne nazwy, wygląd, sposób zażywania, objawy charakterystyczne dla osób będących pod wpływem amfetaminy, wykrywanie. Opiaty - inne nazwy, sposób zażywania, objawy charakterystyczne dla osób będących pod ich wpływem, wykrywanie. Kleje i inne substancje wziewne - pierwsze niepokojące objawy, objawy długotrwałego zażywania. Halucynogeny - objawy zażywania. Kokaina - wygląd, sposób zażywania, objawy zażywania, wykrywanie. Barbiturany i inne leki nasenne i uspokajające - objawy zażywania, wykrywanie.
Sygnatura: 97295

PRUITT, David B. : Twoje dziecko / David B. Pruitt ; [przeł.] Agnieszka Cioch. - Warszawa : Jacek Santorski & CO, cop. 2005. - S. 303-305 : Używanie i nadużywanie substancji odurzających
Sygnatura: 92797W

SASIN Piotr : Rodzice wobec problemu narkomanii dziecka. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2010. - 251 s. : wykr.; 24 cm
Sygnatura:99692

SZCZEPKOWSKI Jacek : Młodzież a narkotyki - charakterystyka osób podejmujących terapie // W: Środowisko, młodzież, zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Studium Pedagogiczne. - Toruń : "Akapit", 2007. - S. 159-177
Sygnatura:95938

SZCZEPKOWSKI Jacek : Terapia młodzieży z problemem narkotykowym : Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. - Toruń : "Akapit", 2007
Rozdz. I, Młodzież i dojrzewanie (s. 11-21) ; rozdz. II, Charakterystyka młodzieży podejmującej terapię (s. 22-38) ; rozdz. III, Narkomania - choroba czy nawyk? (s. 39-52) ; rozdz. IV, Mity związane z terapia młodzieży (s. 53-62) ; rozdz. V, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (s. 63-93) ; rozdz. VI W poszukiwaniu rozwiązań [strategie terapeutyczne stosowane w pracy z młodzieżą, praca z klientami o szczególnych potrzebach, pomocne sposoby nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, wybrane techniki terapeutyczne, wskazówki do konstruowania programów terapeutycznych] (s. 94-1370 ; rozdz. VII, Współpraca z rodziną i innymi ważnymi osobami (s. 138-155).
Sygnatura: 95936

SZYMAŃSKI Andrzej : Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy. -
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010. - S. 176-180 : Młodzież a uzależnienia chemiczne stanowiące przejaw niedostosowania społecznego
Podział substancji psychoaktywnych. Konsumpcja substancji psychoaktywnych. Skala i dynamika zjawiska. Typy odurzania się. Przyczyny odurzania się.
Sygnatura:98645 W

ŚLEDZIANOWSKI Jan : Wychowanie w wolności od uzależnień jako podstawa profilaktyki wobec przemocy // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 201-212
Straty jednostkowe i społeczne spowodowane alkoholizmem i narkomanią badanej młodzieży
Sygnatura:98308

UŻYWANIE środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów - kandydatów na nauczycieli : raport z badań / red. nauk. Jan A. Malinowski ; współpr. Grzegorz Kasprzycki
Toruń : "Akapit", 2005
Sygnatura:41359 Filia w Tomaszowie Maz.

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 2, s. 16-17
Czynniki wpływające na efektywność realizowanych programów profilaktycznych oraz informacja na temat rekomendowanych programów profilaktycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 1, s. 16-17
Zintegrowane działania profilaktyczne - efektywność programów. Profilaktyka w szkole, standardy programów profilaktycznych, kompetencje realizatorów programów.

ABC narkotyków / oprac. Węgrzecka-Giluń Janina // Remedium. - 2007, nr 12, s. 17
Krótka charakterystyka grup programów edukacyjnych dotyczące profilaktyki uzależnień wśród uczniów. Są to: programy skoncentrowane na substancjach psychoaktywnych (informacyjne), programy skoncentrowane na osobowości i rozwoju ucznia, programy ukierunkowane na wybór i uczenie odmawiania, programy alternatywne i prozdrowotne.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2007, nr 11, s. 16-17
Kryteria wyboru typu leczenia młodzieży uzależnionej: stopień kontroli, nasilenie zaprzeczenia, chęć współpracy. Etapy leczenia narkomanii w Polsce: detoksykacja, leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne, readaptacja społeczna. Leczenie substytucyjne jako jedna z form leczenia osób uzależnionych od opiatów.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2007, nr 10, s. 16-17
Wybór leczenia dla uzależnionych nastolatków.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2007, nr 9, s. 16-17
Chłód emocjonalny w rodzinach narkomanów jako przyczyna podejmowania zachowań ryzykownych przez młodzież. Pomoc dziecku w uporaniu się ze swoim traumatycznym doświadczeniem, udzielana przez rodzica wychodzącego z uzależnienia.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2007, nr 8, s. 16-17
Przyczyny kontaktu i zażywania narkotyków przez nastolatków: modelowanie rodzinne, zaburzenie więzi emocjonalnej. Syndrom Dziecka Rodziców Biorących Narkotyki.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2007, nr 7, s. 16-17
Dysfunkcja rodziny narkomanów, wpływ uzależnienia rodziców na dzieci oraz Syndrom Dziecka Rodziców Biorących Narkotyki.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2007, nr 5, s. 16-17
Opór w komunikacji interpersonalnej oraz zasady asertywnego zachowania jako czynnik chroniący młodych ludzi przed używaniem m.in. narkotyków.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń. - Bibliogr. // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 32-35
Umiejętności życiowe stanowiące czynnik chroniący nastolatka przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń. - Bibliogr. // Remedium. - 2007, nr 1, s. 16-17
Pomoc nastolatkowi w zdobyciu umiejętności ustalania pozytywnego wzorca zachowania. Zachęcanie nastolatków do trzech sposobów działania: ustalenie i utrzymanie pozytywnej postawy, rozwinięcie i trzymanie się planu działania, nauczenie się gratulowania samemu sobie.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 12, s. 16-17
Brak umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć oraz podejmowania decyzji przez nastolatków jako jedna z przyczyn sięgania po narkotyki.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 11, s. 16-17
Sposoby formułowania przez rodziców komunikatów skierowanych do dorastającej młodzieży na temat używania narkotyków.

BĘBAS Sylwester : Narkomania wśród młodzieży jako negatywne zjawisko społeczne. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 3-9
Pojęcie narkomanii w literaturze. Podział narkotyków. Narkomania jako przyczyna wykluczenia społecznego, marginalizacji i przestępczości młodzieży.

BOBROWSKI Krzysztof : Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 267-287
Prezentacja i omówienie wyników badań przeprowadzonych wśród 15-letnich uczniów klas gimnazjalnych z Warszawy, których celem była analiza związków pomiędzy aktywnością w czasie wolnym a zachowaniami ryzykownymi, w tym nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

BOBROWSKI Krzysztof : Fazy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - T. 21 (2008), nr 4, s. 341-362
Analiza różnic pomiędzy grupami osób znajdujących się w różnych fazach używania narkotyków (używanie okazjonalne, problemowe i uzależnienie), rozpatrywana z punktu widzenia picia alkoholu czy charakterystyki demograficznej - wyniki badań przeprowadzonych wśród osób w wieku 13-24 lata, głównie mężczyzn wcześniej używających nielegalnych substancji psychoaktywnych.

BOBROWSKI Krzysztof : Sport i inne alternatywy w profilaktyce zachowań ryzykownych młodzieży // Świat Problemów. - 2007, nr 6, s. 12-15
Alternatywy we współczesnej profilaktyce uniwersalnej i selektywnej. Związek między uprawianiem sportu a używaniem narkotyków wśród młodzieży .

BOBROWSKI Krzysztof : Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 15-latków - badania mokotowskie. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 3, s. 225-[242]
Omówienie badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas gimnazjalnych Warszawy. Związki pomiędzy symptomami zaburzeń zdrowia psychicznego a nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

BOBROWSKI Krzysztof : Zmiany w rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych wśród gimnazjalistów w latach 2001-2005 : zagadkowe wyniki w Iławie. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 2, s. 133-150
Omówienie wyników badań przeprowadzonych wśród gimnazjalistów, których celem była przede wszystkim ocena zmian w rozpowszechnianiu substancji psychoaktywnych wśród młodzieży - popularności palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków narkotyzujących. Porównanie wyników badań iławskich z 2005 roku do wyników badań ogólnopolskich i warszawskiej młodzieży z Mokotowa.

BOROWSKA Marzena : Narkotykom stop! : program profilaktyczny dla szkół ponadgimnazjalnych // Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 26-29
Cele i założenia programu. Propozycje tematów spotkań w ramach współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Propozycje tematów dla młodzieży oraz scenariuszy lekcji. Scenariusze zajęć dla rodziców. Ankiety dla rodziców, nauczycieli, uczniów.

BORUCKA Anna , OKULICZ-KOZARYN Katarzyna : Porównanie wzorów i konsekwencji używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży w wieku 13-15 lat i 18-19 lat. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008 nr 4, s. 413-441
Wyniki badań ilościowej i jakościowej analizy wzorów i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych przez młodszych (13-15 lat) i starszych nastolatków (18-19 lat). Badane grupy: eksperymentujące z marihuaną, używające marihuanę, papierosy i alkohol, sięgające po wiele różnych substancji.

BORUCKA Anna : Szkolna interwencja profilaktyczna jako forma pomocy psychologicznej udzielanej przez nauczycieli uczniom, którzy na terenie szkoły sięgają po substancje psychoaktywne. - Bibliogr. // Świat Problemów. - 2007, nr 2/3, s. 46-49
Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej.

BORZUCKA-SITKIEWICZ Katarzyna, SAS-NOWOSIELSKI Krzysztof, WIECZOREK Leszek : Nadużywanie substancji psychoaktywnych : charakterystyka, zasięg i aspekty prawne zjawiska. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 10/11, dod. s. IX-XVI
Przegląd podstawowych grup substancji psychoaktywnych. Prawne aspekty działań profilaktycznych. Dla nauczycieli zajmujących się edukacja zdrowotną i profilaktyką uzależnień.

CHODKIEWICZ Jan : Zażywanie narkotyków przez młodzież. Znaczenie czynników temperamentalnych i charakterologicznych. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 17-20
Zastosowanie Kwestionariusza Temperamentu i Charakteru (TCI) w badaniach nad wpływem cech charakteru i temperamentu a zażywaniem narkotyków. Określone zostały cele badań, zastosowane metody, wyniki.

CHOJECKI Dawid : Ewaluacja europejskiego programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników substancji psychoaktywnych "Fred goes net" // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2001, nr 1, s. 4-7

CZAPIŃSKI Janusz : Zachowania problemowe młodzieży szkolnej / rozm. przepr. Tomasz Kowalewicz // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 4, s. 3-6
Rozmowa z prof. Januszem Czapińskim na temat wyników "Diagnozy szkolnej" z 2009 r., dotyczącej m.in. problemu przemocy w szkole, relacji nauczyciel-uczeń, poziomu spożycia alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

DENST-SADURA Aleksandra : N jak narkotyki. - (Abecadło szkolnych relacji) // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 29, s. 12
Wpływ substancji psychoaktywnych na rozwój dzieci i młodzieży, ich relacje ze szkołą i rodzicami. Zadania odpowiedzialnego dorosłego.

DĘBSKI Maciej : Używanie narkotyków przez gdańskich uczniów. Cz. 1 // Remedium. - 2011, nr 2, s. 8-9
Prezentacja i analiza wyników badań dotyczących palenia marihuany bądź haszyszu (konopi) przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Gdańsku.

DĘBSKI Maciej : Używanie narkotyków przez gdańskich uczniów. Cz. 2 // Remedium. - 2011, nr 5, s. 28
Dostępność substancji narkotykowych. Powszechność sięgania po te substancje przez uczniów.

DZIELSKA Anna : Ocena zdrowia i osiągnięć szkolnych młodzieży używającej konopi // Remedium. - 2008, nr 4, s. 4-5
Prezentacja i analiza wyników badań przeprowadzonych wśród 15-latków w latach 2002 i 2006.

DZIECI i uzależnienia // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 4, s. 92-93
Jak i kiedy rozmawiać z dziećmi o narkotykach, alkoholu i uzależnieniach.

FATYGA Barbara : Obraz młodzieży w dyskursie medialnym : jako narzędzie przemocy symbolicznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 3-11
Analiza wypowiedzi prasowych poświęconych młodzieży i narkotykom. Badania.

GAZICKA Katarzyna : Wybrane problemy patologii w Słupsku. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 4, s. 69-88
Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży, dotyczących spędzania wolnego czasu, używania, częstotliwości i przyczyn używania papierosów, alkoholu, narkotyków, leków odurzających i sterydów.

GÓRSKA Magdalena : Relacje rodzic - dziecko w rodzinach młodzieży uzależnionej od narkotyków. -Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 1, s. 11-29
Prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży uzależnionej od narkotyków i leczących się w placówkach stałego pobytu (głównie województwa mazowieckiego), mających na celu analizę relacji rodzic - dziecko w zakresie bliskości i opiekuńczości oraz intruzywności. Rodzinne uwarunkowania narkomanii.

GRABOWSKA Beata : Problem narkomanii w młodzieżowym ośrodku adaptacji społecznej w Koszalinie // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 78-80

HOFFMAN Beata : "Gra w zielone", czyli o marihuanie w kulturze hip-hopowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 21-26
Używanie środków odurzających przez młodzież związaną z kulturą hip-hopową.

ILNICKA Renata Małgorzata, SKUZA Aneta : O motywowaniu zdemoralizowanej młodzieży do abstynencji od narkotyków // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 2, s. 80-93

JAKA jest warszawska młodzież? / oprac. Anna Czerwińska // Remedium. - 2008, nr 10, dod. s. 13-15
Podsumowanie wniosków z badań na temat : "Warszawskie badanie stylów życia młodzieży. Narkotyki w kulturze młodzieży miejskiej".

JĘDRZEJKO Mariusz : Resocjalizacja przez edukację (wiedzę) // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 47-50
Propozycja prowadzenia resocjalizacji wśród młodzieży wykluczonej społecznie, zażywającej narkotyki, poprzez edukację o następstwach działania narkotyków.

KAMROWSKA Bożena : Scenariusz przedstawienia profilaktycznego "Narkotykom mówimy STOP" // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 16-17

KANIOWSKA Teresa : Bezpieczeństwo w szkole : procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych we współpracy z innymi instytucjami // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 25-34
W tekście: Program z zakresu procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją (w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją).

KASPRZYCKI Grzegorz L. : Używanie alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej w województwie kujawsko-pomorskim // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 1, s. 19-48
Raport z badań z 2006 r.

KIEŁB-GRABARCZYK Dorota : Problem narkomanii w okresie adolescencji. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 49-52
Przyczyny sięgania po narkotyki przez młodzież.

KOCOŃ Katarzyna : Marihuana i co potem? // Remedium. - 2009, nr 6, s. 30-31
Przyczyny sięgania przez młodzież po marihuanę i haszysz - zaspokojenie potrzeb przynależności, szacunku, poznawczych, duchowych. Analiza badań jakościowych przeprowadzonych wśród osób w wieku 24-35 lat, które w okresie dorastania (14-19 lat) miały doświadczenia w używaniu przetworów konopi indyjskich w celu zaspokojenia szeregu potrzeb.

KOCOŃ Katarzyna, OKULICZ-KOZARYN Katarzyna : Szkoła, uczniowie i narkotyki // Remedium. - 2007, nr 10, s. 28-29
Prezentacja i analiza wyników badań dotyczących używania narkotyków przez młodzież w wieku 15-18 lat z województw mazowieckiego i dolnośląskiego.

KOCOŃ Katarzyna, OKULICZ-KOZARYN Katarzyna, BORUCKA Anna : Leki - pomagają czy szkodzą? // Remedium. - 2006, nr 10, s. 26-27
Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży w wieku 13-19 lat, która w ciągu ostatniego roku przynajmniej kilka razy używała przetworów konopi lub inne narkotyki oraz leki uspokajające i nasenne bez zalecenia lekarza. Analizie poddano: powody stosowania leków, konsekwencje, rolę dorosłych oraz lekarzy.

KOLBOWSKA Agnieszka : Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 33-41
Omówienie wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży w 2008 r., dotyczących używania przez nią papierosów, alkoholu, narkotyków i środków odurzających oraz dostępności tych substancji.

KOLBOWSKA Agnieszka : Narkotyki w klubach i dyskotekach. - Bibliogr. // Remedium. - 2007, nr 6, s. 26-27
Wyniki przeglądu europejskich projektów badawczych z lat 1998-2005, dotyczących wzorów przyjmowania narkotyków przez młodych ludzi w wybranych klubach muzyczno-tanecznych.

KOLBOWSKA Agnieszka : Pozytywne trendy // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 26-30
Optymistyczne wiadomości w raporcie z ogólnopolskich badań ankietowych, dotyczących używania tytoniu, alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.

KOŁOMAŃSKI Łukasz : Problemowe używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież - przyczyny i uwarunkowania. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 12, s. 14-17
Społeczne i osobowościowe uwarunkowania sięgania przez młodzież po narkotyki.

KOŁOMAŃSKI Łukasz : Przeciwdziałanie uzależnieniom : program zapobiegania narkomanii wśród dzieci i młodzieży. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 4/5, dod. s. IV-VIII
Program wykorzystuje różnorodne metody i technik pracy z grupą (np. metody aktywne). Przykładowe scenariusze zajęć profilaktyczno-integracyjnych.

KOŁOMAŃSKI Łukasz : Interwencja w szkole - strategia profilaktyki informacyjnej w przeciwdziałaniu uzależnieniom. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 7/8, dod. s. I-VI
Uzależnienia w szkole - skala zjawiska. Interwencja oraz przeciwdziałanie uzależnieniom w szkole. Zakres i treści oddziaływań profilaktycznych wobec grup wiekowych w ramach programu "Dziękuję - Nie biorę! Nie piję!". Scenariusze zajęć.

LABUDA Krystian : Życie na ostrzu noża. Cz. 1 // Remedium. - 2008, nr 9, s. 24-25
Zachowania autoagresywne młodzieży uzależnionej od narkotyków - działania pomocne w pracy z taką młodzieżą.

LABUDA Krystian : Życie na ostrzu noża. Cz. 2 // Remedium. - 2008, nr 10, s. 26-27
Różne poziomy funkcjonowania młodzieży z zachowaniami autodestrukcyjnymi.

ŁĘCKA Dominika : Nie piję, nie palę... więc jestem : o postawie "Straight Edge" wśród młodzieży. -Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 4, s. 15-24
Przedstawienie jednej z postaw polskiej młodzieży, hołdującej zasadom: nie piję, nie palę, nie zażywam narkotyków - Straight Edge.

MACANDER Dorota : Nauczyciel - realizator profilaktyki szkolnej. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 38-42
Wskazówki dla nauczycieli - jak realizować zadania wynikające z programu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży ujęte w szkolnych programach profilaktyki. Doskonalenie wiedzy w tym zakresie przez nauczycieli.

MACANDER Dorota : Profilaktyka uzależnień w szkole // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 15-21
Wyjaśnienie, czym jest profilaktyka osób narażonych na ryzyko używania narkotyków, jakie są poziomy i strategie profilaktyczne, jakie są cechy, sytuacje i warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej. Jakie powinno być przygotowanie zawodowe realizatora działań profilaktycznych w szkole. Szkolny program profilaktyki.

MAJ Zbigniew, KOWALEWICZ Tomasz : Młodzież wobec narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 3, s. 36-43
Prezentacja wyników badań diagnozujących, w jaki sposób młodzież szkolna żyje i radzi sobie ze zjawiskiem rozpowszechniania narkotyków, koegzystując przy tym z występującym w roli wychowawców światem dorosłych oraz instytucjami odpowiedzialnymi za wychowanie. Miejsce i rola narkotyków w życiu młodzieży. Obawy związane z używaniem narkotyków. Oddziaływanie dorosłego otoczenia społecznego i instytucjonalnego na układ młodzież - narkotyki.

MALCZEWSKI Artur : Polska młodzież a marihuana i "dopalacze" // Remedium. - 2011, nr 6, s. 26-27
Skala używania przez młodzież (w latach 2008 i 2010) konopi indyjskich oraz "dopalaczy".

MALCZEWSKI Artur : Polska młodzież a wybrane substancje psychoaktywne // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 58-59
Skala używania przez młodzież w wieku 18-19 lat (w latach 2008 i 2010) amfetaminy, ecstasy, leków uspokajających i nasennych. Dostępność narkotyków.

MALCZEWSKI Artur, FRĄCZEK Robert : Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną - wyniki badania ESPAD 2007. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 6-12
Problematyka badań: doświadczenie z używaniem narkotyków, aktualne używanie narkotyków, picie napojów alkoholowych, dostępność nielegalnych substancji psychoaktywnych, dostępność alkoholu. Uczestnicy badań: uczniowie trzecich klas gimnazjum oraz drugich klas szkól ponadgimnazjalnych.

MALCZEWSKI Artur, STRUZIK Marta : Młodzież a substancje psychoaktywne. Cz. 1 // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 54-55
Prezentacja i analiza wyników badań przeprowadzonych w 2008 wśród młodzieży szkolnej w wieku 19-19 dotyczących używania substancji psychoaktywnych (papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków).

MALCZEWSKI Artur, STRUZIK Marta : Młodzież a substancje psychoaktywne. Cz. 2 // Remedium. - 2009, nr 11, s. 28-29
Rezultaty badań ESPAD młodzieży szkolnej - na poziomie krajowym oraz w kontekście europejskim. Czynniki mogące mieć wpływ na pozytywne tendencje w zjawisku używania narkotyków.

MIŁOSZOWSKA Ewa : Czuję się jakbym miał umrzeć... // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 44, s. 8
Zażywanie dopalaczy przez młodzież.

MORAWSKI Jacek : Szkoła bez narkotyków // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 5-17
Artykuł mający na celu pomóc we wdrożeniu odpowiedniej polityki wobec narkotyków tym szkołom, które zdecydują się przyjąć regułę "zero tolerancji dla narkotyków" w swojej działalności wychowawczej i profilaktycznej. Przepisy uzasadniające wprowadzenie polityki antynarkotykowej w szkole. Tworzenie szkolnej polityki dotyczącej narkotyków w ośmiu krokach. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz rodziną. Programy profilaktyki narkomanii.

NA co mi to! / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 30-31
Kampania "Narkotyki? Na co mi to" skierowana jest do młodzieży. Ideą kampanii jest zachęcanie młodych ludzi do bycia "nakręconym" bez narkotyków. Artykuł zawiera wybrane dane z badań dotyczących używania narkotyków przez młodzież, m.in. odsetek młodzieży szkolnej używającej narkotyki w latach 1992-2010.

NAROŻNA Danuta : Chwilowa "wolność" - młodzież wobec zagrożenia narkomanią. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, [nr] 10, s. 8-11
Próba oceny przyczyny i stopnia rozpowszechnienia narkotyków wśród młodzieży ponadgimnazjalnej na przykładzie młodzieży licealnej w Słupsku.

NAROŻNA Danuta : Młodzież wobec zagrożenia narkomanią. - Bibliogr. // Lider. - 2007, nr 5, s. 9-11
Uzależnienia od środków psychoaktywnych.

NAROŻNA Danuta : Problemy narkomanii w opinii uczniów : na przykładzie badań młodzieży ponadgimnazjalnej w Słupsku // Lider. - 2008, nr 1, s. 18-21

"NIEĆPA" po raz ósmy / (redpul) // Świat Problemów. - 2010, nr 4, s. 24-25
Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Niećpa" skierowana do młodzieży.

NOSZCZYK-BERNASIEWICZ Monika : Alkohol, narkotyki i przemoc w gimnazjum na wsi : doniesienie z badań. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 16-21
Wyniki badań, których celem było ukazanie skali zjawiska sięgania przez młodzież wiejską po alkohol, narkotyki oraz stosowania przez nią przemocy (fizycznej i słownej). Badaniami objęto 110 uczniów z gimnazjów wiejskich z okolic Katowic i Częstochowy.

OKULICZ-KOZARYN Katarzyna : Ewaluacja Programu Wzmacniania Rodziny // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 4, s. 11-15
Przedstawienie ewaluacji pilotażowych realizacji Programu Wzmacniania Rodziny w Polsce, którego celem jest ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problematycznych w okresie dojrzewania. Program przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 10-14 lat i jej rodziców.

OKULICZ-KOZARYN Katarzyna, BOBROWSKI Krzysztof : Czynniki ryzyka, czynniki chroniące i indeksy tych czynników w badaniach nad zachowaniami problemowymi nastolatków. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 2, s. 173-199
Omówienie wyników badań, w których wyjaśniono zachowania problemowe młodzieży (głównie używanie substancji psychoaktywnych i picie alkoholu) na podstawie analizy tworzonych indeksów czynników ryzyka i chroniących. Analiza metodologii i znaczenia wyników uzyskanych w badaniach dotyczących zależności indeksów czynników ryzyka i czynników chroniących.

OSIŃSKI Rafał : Czym skorupka za młodu nasiąknie... // Świat Problemów. - 2006, nr 3, s. 11-13
O programach profilaktyki uzależnień dla najmłodszych.

OSTASZEWSKI Krzysztof : Badania mokotowskie - siódma runda // Serwis Informacyjny Narkomania. -2010, nr 3, s. 31-38
Prezentacja i analiza wyników badań przeprowadzonych wśród gimnazjalistów dotyczących : trendów w używaniu substancji psychoaktywnych (w latach 1998-2008), uczestniczenia w spotkaniach młodzieżowych, podczas których używano narkotyków (w latach 1988-2008), dostępności narkotyków na młodzieżowych spotkaniach towarzyskich (w latach 1992-2008), używania narkotyków przez dziewczęta i chłopców, picia alkoholu i upijania się, palenia papierosów, używania leków uspokajających i nasennych (w latach 1988-2008).

OSTASZEWSKI Krzysztof : Młodzież a substancje psychoaktywne // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 1-3
Używanie substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków przez młodzież szkolną w latach 1995-2005 - analiza wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży z trzech dzielnic Warszawy (Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa).

OSTASZEWSKI Krzysztof : Problemy nastolatków związane z używaniem substancji psychoaktywnych. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 4, s. 363-389
Analiza zdrowotnych, społecznych, prawnych oraz innych konsekwencji związanych z używaniem przez nastolatków legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych - badania młodzieży w wieku 13-19 lat.

OSTASZEWSKI Krzysztof, KOCOŃ Katarzyna : Tatuaż i kolczykowanie ciała a używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne wśród gimnazjalistów. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 247-266
Prezentacja i analiza wyników badań mających na celu ocenę związków pomiędzy posiadaniem tatuażu lub piercingu przez 15-letnich uczniów (z trzech dzielnic Warszawy: Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa), a występowaniem zachowań ryzykownych, takich jak nadużywanie narkotyków, przemoc i wykroczenia.

OSTASZEWSKI Krzysztof, KOCOŃ Katarzyna : Tatuaż i piercing a zachowania problemowe młodzieży // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 2, s. 11-15
Prezentacja i analiza wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów klas trzecich gimnazjów (z trzech dzielnic Warszawy: Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa), mających na celu ocenę związków pomiędzy posiadaniem tatuażu lub piercingu a występowaniem zachowań ryzykownych, takich jak używanie i nadużywanie narkotyków, przemoc i zachowania agresywne, zachowania sprzeczne z prawem i inne wykroczenia.

PARCZEWSKI Rafał : Uczniowie gimnazjum a narkotyki : komunikat z badań. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 1/2, s. 7-12
Używanie narkotyków przez młodzież szkolną w świetle badań własnych autora artykułu. Wyjaśnienie pojęcia narkomanii, geneza, podział czynników ryzyka powstawania uzależnień.

PINDERA Michał : Narkomania wśród uczniów szkół gimnazjalnych. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 131-135

PISARSKA Agnieszka : Właściwości środowiska sąsiedzkiego jako czynnik chroniący/ryzyka używania przez młodzież substancji psychoaktywnych : przegląd badań. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 1, s. 29-53
Przegląd prac badawczych dotyczących związku między cechami środowiska sąsiedzkiego a używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych .

POLSKA na tle Europy // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 2, s. 36-38
Analiza raportu z badania ESPAD z 2007 r., diagnozującego używanie narkotyków, alkoholu i nikotyny oraz środków nasennych i uspokajających przez młodzież polską na tle europejskiej.

PRAJSNER Bogusław : Zachowania problemowe młodzieży w Krakowie // Remedium. - 2008, nr 3, s. 4-7
Używanie narkotyków i alkoholu oraz palenie tytoniu przez młodzież szkolną - analiza wyników badań przeprowadzonych w 2007 r.

RADOMSKA Anna : Program ewidencjonowania i oceny programów zapobiegania narkomanii // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 4, s. 19-20
Informacja o programach i ich ewaluacji. "Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej" jest programem profilaktyki selektywnej skierowanym do młodzieży w wieku 13-19 lat eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi. "Program Domowych Detektywów" jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej , który adresowany jest do uczniów szkól podstawowych w wieku 10-12 lat, którego głównym celem jest zapobieganie inicjacji alkoholowej.

RADWIŁOWICZ Ryszard : Patologie społeczne wśród dzieci i młodzieży w Zagłębiu Miedziowym i ich zwalczanie. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. -2009, nr 1/2, s. 83-94
Główne rodzaje społecznych schorzeń gnębiących dzieci i młodzież (alkoholizm, narkomania, agresja, przemoc, przestępczość). Formy przeciwdziałania patologiom.

REJNIAK Robert : Podstawy teoretyczne programu "Fred Goes Net" // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 16-20
Opis międzynarodowego projektu "Fred Goes Net", finansowanego przez Unię Europejską, którego celem jest wczesna interwencja w profilaktyce narkotykowej wśród młodzieży, z wykorzystaniem społecznego nacisku.

REJNIAK Robert : Profilaktyka selektywna - program wczesnej interwencji "FRED GOES NET". - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 2, s. 95-102
Opis programu wczesnej interwencji wobec młodzieży używającej środków psychoaktywnych, w ramach profilaktyki selektywnej (skierowanej do jednostek lub grup, które są w stopniu wyższym niż przeciętny narażeni na rozwój problemów związanych z używanie środków psychoaktywnych.

REJNIAK Robert : Profilaktyka selektywna - program wczesnej interwencji "Fred Goes Net". - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 3, s. 34-38
Przedstawienie założeń programu wczesnej interwencji wobec młodzieży używającej środki psychoaktywne.

REJNIAK Robert : Program wczesnej interwencji "FRED GOES NET" - podstawy teoretyczne i pierwsze doświadczenia. Cz. 2 // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 3, s. 77-86
Przedstawienie podstaw teoretycznych i pierwszych doświadczeń z realizacji programu na terenie Polski.

REJNIAK Robert : Realizacja zajęć z młodzieżą w ramach programu "Fred Goes Net" // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 2, s. 14-19
Opis przebiegu realizacji zajęć z młodzieżą (używającą narkotyków lub alkoholu) w ramach programu wczesnej interwencji "Fred Goes Net" - doświadczenia bydgoskie.

REJNIAK Robert : Testy na obecność narkotyków - nieco inne spojrzenie // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 71-75
Testy na obecność narkotyków w szkole.

ROMANOWSKA Barbara : Rola rodziców w zapobieganiu narkomanii // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 4, s. 81-84
Przyczyny i skutki narkomanii. Rozpoznanie dziecka biorącego narkotyki. Działania podejmowane przez rodziców dziecka biorącego narkotyki.

ROZMARYNOWSKA-BOREK Katarzyna : Motywacja do zmiany u młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych // Świat Problemów. - 2001, nr 6, s. 16-20

RUTKOWSKA Marta : Profilaktyczna porażka? // Świat Problemów. - 2007, nr 10, s. 18-20
Wnioski z badań na temat skutków zażywania narkotyków w świadomości młodzieży.

SKUZA Aneta : Groźne początki eksperymentowania // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 68-72
Narkomania wśród dzieci i młodzieży.

SOCHOCKI Marcin J. : Używanie substancji psychoaktywnych przez wawerskich gimnazjalistów // Remedium. - 2009, nr 10, s. 24-25
Prezentacja i analiza wyników badań przeprowadzonych (w 2008 r.) wśród gimnazjalistów, dotyczących palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz używania narkotyków.

SORDY Joanna, CEDRO Katarzyna, GRZĄDZIEL Aneta : Narkotyki - konsekwencja posiadania, używania i rozprowadzania : scenariusz z zakresu edukacji prawnej dla szkół ponadgimnazjalnych // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 10/11, dod. s. V-VII
Scenariusz zajęć dla uczniów klas I-II szkoły ponadgimnazjalnej.

STĘPIEŃ Ewa : Problemy profilaktyki w świetle wyników badań // Remedium. - 2010, nr 3, s. 1-3
Refleksje z badań przeprowadzanych wśród młodzieży ursynowskiej, dotyczących używania substancji psychoaktywnych przez badaną młodzież w kontekście jej oceny własnej sytuacji szkolnej i rodzinnej.

SZCZEPKOWSKI Jacek : Młodzież i narkotyki - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, czyli zachęcać klientów do zmiany zachowań. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 3-6
Opis alternatywnej, dla tradycyjnych nurtów terapeutycznych, terapii polegającej na traktowaniu osoby uzależnionej jako klienta posiadającego możliwości zmiany swojej osobistej sytuacji życiowej.

SZCZEPKOWSKI Jacek : Terapia młodzieży nadużywającej alkoholu i narkotyków - ale jaka? // Świat Problemów. - 2006, nr 4, s. 32-35
W artykule m.in. o Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

SZEPIETOWSKA Magdalena : Elementy wiedzy prawnej w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 4, s. 51-57
Przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania narkomanii wśród nieletnich.

ŚWIERCZYŃSKA Katarzyna, GRAM Anna : Dzieci bez granic // Wprost. - 2010, nr 38, s. 44-[47]
Ryzykowne zachowania dzisiejszych nastolatków.

UŻYWANIE alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej w województwie kujawsko-pomorskim / red Grzegorz L. Kasprzycki. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 1, s. 19-48
Raport z badań mających na celu pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Próba identyfikacji i pomiaru czynników wpływających na rozmiary zjawiska.

UŻYWANIE poszczególnych rodzajów narkotyków przez młodzież : wzory i konsekwencje / Katarzyna Okulicz-Kozaryn [i in.]. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - T. 21 (2008), nr 4, s. 391-411
Wyniki badań przeprowadzonych wśród młodzieży 13-19-letniej, których celem była jakościowa analiza wzorów i konsekwencji używania przez nastolatków różnego rodzaju substancji psychoaktywnych (marihuana, amfetamina, kleje, ekstazy, leki uspokajające i nasenne, grzyby halucynogenne).

UŻYWANIE substancji psychoaktywnych przez młodzież w Polsce i Europie // Remedium. - 2009, nr 5, s. 12
Używanie substancji psychoaktywnych (tytoniu, alkoholu, konopi indyjskich) przez młodzież w Polsce i innych krajach - wybrane wyniki badań ESPAD'2007.

UŻYWANIE substancji psychoaktywnych przez uczniów - wyniki badań ESPAD // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 2, s. 32-35
Raport diagnozujący palenie papierosów, picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolna w 2007 r. w Polsce i wybranych krajach Europy.

WARDYŃSKA-ZIÓŁEK Magdalena : Procedura szkolnej interwencji profilaktycznej - dobra praktyka zbudowana na współpracy szkoły z rodzicami // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 3, s. 86-95
Przedstawienie przepisów prawnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii w szkołach oraz procedury szkolnej interwencji profilaktycznej.

WIECZOREK Leszek : Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci 2004-2012 "Polska dla Dzieci" w promowaniu zdrowego trybu życia i profilaktyce narkomanii. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 31-35
Działania mające na celu wspieranie dzieci w ich rozwoju oraz usuwanie przejawów patologii społecznej z ich najbliższego otoczenia.

WINKLER Andrzej : Cywilizacja nałogów. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 4, s. 89-91
Rozmowa z psychologiem, terapeutą uzależnień Andrzejem Winklerem, na temat przyczyn sięgania po narkotyki przez młodzież, o tym jak rozmawiać z młodzieżą o narkotykach, jak jej pomagać.

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna