Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


NARKOMANIA (UZALEŻNIENIE OD NARKOTYKÓW)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze z lata 2006-2011

 

Narkomania - stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne substancji odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich [definicja ujęta w Ustawie z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii].

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIELICKI EUGENIUSZ : Z problematyki resocjalizacyjnej : patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2005. - S. 46-63 : Narkomania jako zjawiskowa forma patologii społecznej
Definicja narkomanii. Krótki rys historyczny. Przegląd podstawowych narkotyków (środki psychozotwórcze, środki halucynogenne, narkotyczne leki przeciwbólowe, środki psychostymulujące). Psychospołeczne uwarunkowania uzależnień. Profilaktyka i resocjalizacja w obszarze narkomanii.
Sygnatura: 95716, 98317 W

BOŻEJEWICZ Wiesław, SARZATA Dariusz : Zjawisko narkomanii w aspekcie etyczno-moralnym // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 327-359
Sygnatura: 98349

CEKIERA Czesław M. : Uzależnienie od środków psychotropowych : deformacja obrazu Boga w człowieku // W: Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji : monografia wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej i naukowej Profesora Janusza Kostrzewskiego / red. Jan Czesław Czabała, Ewa Zasępa. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006. - S. 85-96
Sygnatura:98513

CIERPIAŁKOWSKA Lidia : Psychopatologia. - Warszawa : "Scholar", cop. 2007. - S. 196-239 : Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
Sygnatura:96639 W
Sygnatura:29993 Filia w Bełchatowie

CUNGI CHARLY : Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / wstęp Ovide Fontaine ; tł. [z fr.] Agata Tomaszewska-Antoniewicz. - Warszawa : "Pax", 2007. - S. 204-281: Różne rodzaje uzależnień
Sygnatura: 34846 Filia w Radomsku
Sygnatura: 41155 Filia w Tomaszowie Maz.

DURKA Grażyna, BORUSZOWSKA Iwona : Zjawisko narkomanii w opinii uczniów // W: Zjawiskapatologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / red. Teresa Sołtysiak, MałgorzataKowalczyk-Jamnicka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007. - S. 117-133
Definicje narkomanii. Przyczyny narkomanii i jej zapobieganie.
Sygnatura:96649

DURKA Grażyna : Profilaktyka uzależnień jako forma prewencji kryminalnej // W: Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. Anetty Jaworskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 229-268

Historia badań nad skutkami zażywania narkotyków [klasyczna systematyka środków odurzających] (s. 229-242) ; Przyczyny powstawania uzależnień narkotykowych wśród dzieci i młodzieży (s. 242-246) ; Przeciwdziałanie narkomanii wśród dzieci i młodzieży (s. 246-252) ; Zjawisko narkomanii w świetle badań własnych (s. 252-268)
Sygnatura: 96878

HĘDZELEK Mariusz : Subiektywna jakość życia członków Wspólnoty Anonimowych Narkomanów // W: Jakość życia współczesnego człowieka : wybrane problemy / red. nauk. Agnieszka Gawor, Alicja Głębocka. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 91-101
Sygnatura:96785

HOFFMAN Beata : Narkotyki w kulturze dawniej i dziś // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia :zagrożenia i wyzwania. T. 2 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : "Impuls", 2007. - S. 319-330
Sygnatura:95674 W

HORNOWSKA Elżbieta : Uzależnienia a temperament. Wokół temperamentalnego czynnika ryzyka uzależnień // W: Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. - S. 43-72
W artykule m.in. o uzależnieniu od narkotyków.
Sygnatura: 98338
Sygnatura: 29575 (wyd. z 2006 r.) Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 28658 (wyd. z 2006 r.) Filia w Opocznie
Sygnatura: 34570 (wyd. z 2006 r.) Filia w Radomsku

JACENNIK Barbara : Strategie dla zdrowia : kształtowanie zachowań zdrowotnych poprzez środowisko. - Warszawa : "Vizja Press & It", 2008. - S. 115-119 : Używanie narkotyków
Sygnatura:97350

JĘDRZEJKO Mariusz, KOWALEWSKA Anna : Narkomania - wybrane pojęcia i definicje. Konsekwencje przyjmowania substancji psychoaktywnych // W: Narkomania : spojrzeniewielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 56-63
Szkody zdrowotne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych: uzależnienia, zaburzenia psychiczne, pogorszenie stanu fizycznego, śmiertelne przedawkowania i zatrucia, infekcje wirusowe i bakteryjne, obniżenie zdolności do oceny sytuacji zewnętrznej prowadzące do powstawania zagrożeń zdrowia i życia.
Sygnatura: 98349

JĘDRZEJKO Mariusz, KOWALEWSKA Anna : Narkomania - wybrane pojęcia i definicje. Mechanizmy uzależnień od substancji psychoaktywnych // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 44-51
Psychologiczne mechanizmy uzależnienia nałogowej regulacji emocji, iluzji i zaprzeczenia, rozproszenia i rozdwojenia "Ja". Fazy uzależnienia alkoholowego i narkotykowego. Swoiste objawy zażywania i skutki uzależnienia narkotykowego.
Sygnatura: 98349

JĘDRZEJKO Mariusz, KOWALEWSKA Anna : Narkomania - wybrane pojęcia i definicje. Rodzaje uzależnień // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 41-44
Krótka charakterystyka trzech rodzajów uzależnień: fizycznego (fizjologicznego), psychicznego (psychologicznego), społecznego (środowiskowego).
Sygnatura: 98349

JĘDRZEJKO Mariusz, KOWALEWSKA Anna : Narkomania - wybrane pojęcia i definicje. Zdrowie a substancje psychoaktywne // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 51-56
M in. zdrowotne konsekwencje narkomanii wobec siebie oraz wobec innych osób.
Sygnatura: 98349

JĘDRZEJKO Mariusz, KOWALEWSKA Anna : Uzależnienia - wybrane pojęcia i definicje // W: Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i niechemicznych / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Fundacja Pedagogium, 2009. - S. 43-75
Fazy uzależnienia alkoholowego i narkotykowego (s. 64-69).
Sygnatura: 98511

JĘDRZEJKO Mariusz, KOWALEWSKA Anna : Wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie i zachowania człowieka. Środki działające pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 239-243
Amfetamina, kokaina - wpływ na organizm człowieka.
Sygnatura: 98349

JĘDRZEJKO Mariusz, KOWALEWSKA Anna, JANISZEWSKI Włodzimier : Charakterystyka narkotyków. Narkotyki - farmakologiczne czynniki działania // W: Narkomania : spojrzeniewielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 193-201
Dawka skuteczna a dawka śmiertelna. Substancja psychoaktywna - wchłanianie i rozprowadzanie, efekt działania, metabolizowanie, kumulowanie i wydalanie, droga podawania. Najpopularniejsze drogi przyjmowania wybranych narkotyków.
Sygnatura: 98349

JĘDRZEJKO Mariusz, KOWALEWSKA Anna, JANISZEWSKI Włodzimier : Charakterystyka narkotyków. Narkotyki - niefarmakologiczne czynniki działania // W: Narkomania : spojrzeniewielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 202-205
Wpływ czynników genetycznych, płci, sprawności funkcjonowania narządów i organów na działanie substancji psychoaktywnej na człowieka.
Sygnatura: 98349

JUCZYŃSKI Zygfryd : Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008
Sygnatura: 34751 Filia w Radomsku

KLIMEK Zbigniew : Profilaktyka zagrożeń w praktyce. - Jelenia Góra : nakładem autora, 2008. - S. 20-37 : Narkotyki
Sygnatura:96672-96673
Sygnatura:40868 Filia w Tomaszowie Maz.

KOSSOWSKA Anna : Uzależnienia - alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu : profilaktyka, terapia i resocjalizacja // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Pedagogium", 2007. - S. 20-56
Sygnatura:95614, 95546W
Sygnatura:29890 W,29891 Filia w Bełchatowie

LEŚNIAK Józef : Używanie narkotyków // W: Uzależnienia w praktyce klinicznej : zagadnieniadiagnostyczne / pod red. Barbary Bętkowskiej-Korpała. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2009. - S. 117-136
Definicje: narkomanii, środka odurzającego, substancji psychotropowej, środka zastępczego, nadużywania substancji, uzależnienia od substancji. Klasyfikacja substancji narkotycznych ze względu na: oddziaływanie narkotyków na OUN, pochodzenie narkotyków, sposoby przyjmowania narkotyków. Modele używania narkotyków: eksperymentalne, okazjonalne, rekreacyjne, funkcjonalne, w celu samoleczenia, uzależnienie. Cele diagnozy uzależnienia od narkotyków. Kwalifikowanie użytkowników narkotyków do terapii - opisy przypadków.
Sygnatura: 99432

LOWE Geoffrey : Uzależnienie od alkoholu i narkotyków // W: Psychopatologia / [red. Arnold A. Lazarus], Andrew M. Colman ; przeł. Joanna Gilewicz. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2009. - S. 102-124
Sygnatura:98189

ŁUCZAK Elżbieta : Kobiecy wzorzec nadużywania środków odurzających // W: Kobieta i jejwielopostaciowość we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Dorota Ruszkiewicz, Sławomir Cudak. - Kielce : [Sławomir Cudak], 2008. - S. 191-195
Sygnatura: 98771

MACIEJKO Wojciech : Instytucje pomocy społecznej. - Warszawa : "LexisNexis", 2009. - S. 194-195 : Ryzyka udzielania pomocy społecznej. Narkomania
Sygnatura:97204
Sygnatura:30486W Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 34835 Filia w Radomsku

MONETA-MALEWSKA Maria, WRZEŚNIOWSKA Joanna : Narkotyki - inni biorą, ty nie musisz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2008. - (Trudne Rozmowy z Nastolatkiem)
Sygnatura: 97295

MONITOROWANIE narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym / red. prow. i red. meryt. Janusz Sierosławski, Bogusława Bukowska, Piotr Jabłoński. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2007
Rola i zadania monitoringu. Zakres i obszary monitorowania. Metodologia. Ilościowe i jakościowe metody badawcze stosowane w monitoringu. Fazy monitorowania. Lokalny monitoring zjawiska narkomanii we Frankfurcie. System lokalnego monitoringu sytuacji narkotykowej Hamburgu. Ocena polityki wobec narkotyków w Szczecinie.
Sygnatura: 98564
Sygnatura: 31008- 31009, 30677 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 41416- 41417 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 35178- 35179, 35321 Filia w Radomsku

MOSKAL Aleksandra : Indywidualne i społeczne skutki uzależnienia od substancji psychoaktywnych // W: Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi : pedagogiczne konteksty badawcze / red. nauk. Joanna Bulska. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 93-110
Sygnatura: 97372

Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / red. Konrad Raczkowski
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009
Sygnatura: 100374
Sygnatura: 29627 Filia w Opocznie
Sygnatura: 30583 Filia w Bełchatowie

PODRĘCZNIK do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym / [red. prow. i red. meryt. Bogusława Bukowska, Piotr Jabłoński, Janusz Sierosławski]. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2008
Rola i zadania lokalnego monitoringu. Zakres i obszary monitorowania. Ilościowe i jakościowe metody monitorowania. Fazy monitorowania. Lokalny monitoring zjawiska narkomanii we Frankfurcie. Lokalny system monitorowania w Hamburgu. Zasady sporządzania raportu dotyczącego monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym. Problem narkotyków i narkomanii w Starachowicach.
Sygnatura: 98563

Raport krajowy 2009 : sytuacja narkotykowa w Polsce / European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ; Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ; Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii ; [red. Piotr Jabłoński, Bogusława Bukowska, Artur Malczewski ; autorzy Artur Malczewski [i in.]]. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2009
Sygnatura: 98537- 98538

SASIN Piotr : Rodzice wobec problemu narkomanii dziecka. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. - S. 33-38 : Zjawisko narkomanii w Polsce
Sygnatura: 99692

SŁOWIK-GABRYELSKA Anna : Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm : opracowanie dla studentów uniwersytetui lekarzy. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007
Sygnatura: 34602 Filia w Radomsku

SOŁDEK Dagmara, NYK Adam : Narkotyki / oprac. tekstu Dagmara Sołdek, Adam Nyk
Nadarzyn : "Lissner Studio", [2010?]
Sygnatura: 98999 + CD-ROM

STAN problemu narkotykowego w Europie : sprawozdanie roczne 2009 / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2009. - S. 54-64: Amfetaminy, ecstasy i substancje halucynogenne
Podaż i dostępność. Syntetyczne prekursory narkotyków. Rozpowszechnienie i schematy zażywania. Tendencje w zażywaniu amfetamin i ecstasy. Amfetaminy i ecstasy w obiektach rozrywkowych. Leczenie.
Sygnatura: 98535

STAN problemu narkotykowego w Europie : sprawozdanie roczne 2009 / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2009. - S. 88-99 : Choroby zakaźne i zgony związane z narkotykami
Tendencje w zakażeniach wirusem HIV. Liczba zachorowań na AIDS i dostęp do terapii HAART. Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. Profilaktyka chorób zakaźnych oraz reagowanie na nie. Zgony związane z narkotykami wskaźniki śmiertelności. Ograniczenie liczby zgonów związanych z narkotykami.
Sygnatura: 98535

STAN problemu narkotykowego w Europie : sprawozdanie roczne 2009 / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2009. - S. 66-76 : Kokaina i crack
Podaż i dostępność: produkcja i handel, konfiskaty. Rozpowszechnienie i schematy zażywania: w populacji ogólnej, wśród młodych dorosłych i uczniów. Tendencje w zażywaniu kokainy. Konsekwencje zdrowotne. Problemowe zażywanie kokainy i zapotrzebowanie na leczenie. Profil leczonych pacjentów. Leczenie i ograniczenie szkód.
Sygnatura: 98535

STAN problemu narkotykowego w Europie : sprawozdanie roczne 2009 / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2009. - S. 41-52 : Konopie indyjskie
Podaż i dostępność: produkcja i handel, konfiskaty, siła działania i cena. Rozpowszechnienie i schematy zażywania: zażywanie konopi indyjskich w populacji ogólnej, wśród młodych osób dorosłych, wśród uczniów. Tendencje w zażywaniu konopi indyjskich. Leczenie: zapotrzebowanie na leczenie, profile pacjentów, dostęp do leczenia, , programy leczenia, leczenie w oparciu o Internet.
Sygnatura: 98535

STAN problemu narkotykowego w Europie : sprawozdanie roczne 2009 / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2009. - S. 101-105 : Nowe narkotyki i tendencje
"Spice" i powiązane kannabinoidy syntetyczne. Internet - miejsce handlu substancjami psychoaktywnymi.
Sygnatura: 98535

STAN problemu narkotykowego w Europie : sprawozdanie roczne 2009 / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2009. - S. 18-25 : Polityka i prawo
Plan działania UE w zakresie narkotyków w latach 2009-2012. Tworzenie polityki antynarkotykowej. Krajowe strategie antynarkotykowe i plany działania. Leczenie substytucyjne uzależnienia od opiatów. Programy wymiany igieł i strzykawek. Kary za handel narkotykami.
Sygnatura: 98535

STAN problemu narkotykowego w Europie : sprawozdanie roczne 2009 / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2009. - S. 27-39 : Przegląd sposobów reagowania na problemy narkotykowe w Europie
Profilaktyka antynarkotykowa: powszechna, wybiórcza i zalecana. Kampanie medialne dotyczące konkretnych substancji (s. 27-29). Leczenie: pozaszpitalne, substytucyjne uzależnienia od opiatów, w placówkach lecznictwa zamkniętego, detoksykacja, portal najlepszych praktyk (s. 29-33). Ograniczanie szkód (s. 33). Reintegracja społeczna (s. 33-34). Egzekwowanie i naruszenia prawa antynarkotykowego (s. 34-35). Przestępstwa związane z zażywaniem i podażą (s. 35-37). Zażywanie narkotyków w populacji więźniów (s. 37-39)
Sygnatura: 98535

STAN problemu narkotykowego w Europie : sprawozdanie roczne 2009 / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2009. - S. 66-76 : Kokaina i crack
Podaż i dostępność: produkcja i handel, konfiskaty. Rozpowszechnienie i schematy zażywania: w populacji ogólnej, wśród młodych dorosłych i uczniów. Tendencje w zażywaniu kokainy. Konsekwencje zdrowotne. Problemowe zażywanie kokainy i zapotrzebowanie na leczenie. Profil leczonych pacjentów. Leczenie i ograniczenie szkód.
Sygnatura: 98535

STAN problemu narkotykowego w Europie : sprawozdanie roczne 2009 / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2009. - S. 66-76 : Zażywanie opiatów i dożylne zażywanie narkotyków
Podaż i dostępność: produkcja i handel, konfiskaty, czystość i cena. Leczenie problemowego zażywania opiatów. Tendencje w problemowym zażywaniu opiatów. Dożylne zażywanie narkotyków.
Sygnatura: 98535

Stan problemu narkotykowego w Europie : sprawozdanie roczne 2010 / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010
Sygnatura: 99300

SZARZAŁA Dariusz : Prawne regulacje dotyczące zjawiska narkomanii a problem prewencji i profilaktyki. Narkomania - wyjaśnienie pojęcia oraz podstawowych terminów obowiązujących przepisów prawnych // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 403-409
Sygnatura: 98349

SZARZAŁA Dariusz : Prawne regulacje dotyczące zjawiska narkomanii a problem prewencji i profilaktyki. Narkomania - wyjaśnienie pojęcia oraz podstawowych terminów obowiązujących przepisów prawnych // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 403-409
Sygnatura: 98349

SZARZAŁA Dariusz : Prawne regulacje dotyczące zjawiska narkomanii a problem prewencji i profilaktyki. Kierunki poszukiwań teoretycznych i rozwiązań praktycznych dotyczących prawnych modeli postępowania w stosunku do osób uzależnionych od narkotyków // W: Narkomania :spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 432-436
Sygnatura: 98349

SZWEJKA Łukasz : Dynamika uzależnienia od narkotyków w ujęciu interakcyjnym // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 / pod red. Anny Kieszkowskiej. - Kraków : "Impuls", 2011. - S. 367-376
Sygnatura: 99785W

Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Biologiczne teorie uzależnień / Mariusz Jędrzejko [i in.] // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 65-75
Sygnatura: 98349

Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Dostępność jako podstawowy powód używania substancji psychoaktywnych / Mariusz Jędrzejko [i In.] // W: Narkomania : spojrzeniewielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 134-140
Sygnatura: 98349

Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Filozoficzne podejście do problemu uzależnień / Mariusz Jędrzejko [i In.] // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 128-133
Sygnatura: 98349

Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Koncepcje genetyczno-behawioralne / Mariusz Jędrzejko [i In.] // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. MariuszJędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 75-79
Sygnatura: 98349

Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Psychologiczne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych / Mariusz Jędrzejko [i In.] // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 79-89
Sygnatura: 98349

Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Socjologiczne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych / Mariusz Jędrzejko [i In.] // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 101-121
Sygnatura: 98349

Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Teorie naukowe a współczesna profilaktyka uzależnień / Mariusz Jędrzejko [i In.] // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 121-127
Sygnatura: 98349

Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Teorie środowiskowe akcentujące rolę (wpływ) rodziny w powstawaniu uzależnień / Mariusz Jędrzejko [i in.] // W: Narkomania : spojrzeniewielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 90-100
Sygnatura: 98349

WANAT Wojciech : Narkotyki i narkomania : odlot donikąd. - Warszawa : "Iskry", cop. 2006. - S. 25-87 : Nowotwór duszy
Uzależnienie jako choroba duszy. Przyczyny uzależnień (w tym od narkotyków). Fazy uzależnienia. Pierwszy kontakt z narkotykami oraz czas eksperymentowania. Kryteria Światowej Organizacji Zdrowia, na podstawie których można określić, czy dana osoba jest uzależniona. Funkcjonowanie osoby uzależnionej.
Sygnatura: 95272
Sygnatura:
29416 Filia w Bełchatowie

WANAT Wojciech : Narkotyki i narkomania : odlot donikąd. - Warszawa : "Iskry", cop. 2006. - S. 137-189 : Z perspektywy
Wpływ narkotyków na różne aspekty życia ( m.in. życie seksualne, choroby). Rola rodziny i szkoły w kreowaniu prawidłowych postaw wobec środków odurzających i uzależnienia. Objawy, po których można podejrzewać, że ktoś (m.in. dzieci) jest pod wpływem narkotyków. Handel narkotykami. Uregulowania prawne dotyczące narkotyków. Terapia i redukcja szkód.
Sygnatura: 95272
Sygnatura:
29416 Filia w Bełchatowie

ZASĘPA Ewa, NAWRAT Sylwia : Poczucie koherencji i poczucie sensu życia u narkomanów // W: Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji / pod red. Jana Czesława Czabały i Ewy Zasępy. - Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006. - S. 125-137
Prezentacja i analiza wyników badań.
Sygnatura: 98513 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABC narkotyków. [Cz. 6] / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2007, nr 6, s. 16-17
Wpływ narkomanii rodziców na funkcjonowanie dziecka.

ABUCEWICZ Monika : Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. Cz. 3, Koniec lat 60. i lata 70. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 2, s. 183-202
Historia narkomanii od końca lat 60. do końca lat 70 - publiczna dyskusja o narkomanii ; ideologiczny, medyczny i wychowawczy obraz narkomanii ; działania wobec narkomanii podejmowane przez państwo. Analiza narkomanii jako problemu społecznego - rozpowszechnianie narkomanii i jej młodzieżowy charakter jako determinanty wzrostu zainteresowania zjawiskiem, polityczny wymiar procesów konstruowania narkomanii jako problemu społecznego (interpretacja ideologiczna, wychowawcza i medyczna).

ABUCEWICZ Monika : Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. Cz. 4, Pierwsza połowa lat 80. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 3, s. 285-304
Historia narkomanii w pierwszej połowie lat 80. - publiczna dyskusja o narkomanii, instytucjonalna sieć specjalistycznego leczenia osób uzależnionych, Ustawa o zapobieganiu narkomanii: model profilaktyczno-leczniczy. Narkomania jako problem społeczny - okoliczności inicjujące a wzrost zainteresowania narkomanią w Polsce, polityka definiowania narkomanii w pierwszej połowie lat 80, medyczno-psychologiczna definicja narkomanii jako definicja dominująca.

AM : 15 lat monitorowania zjawiska narkotyków i narkomanii w Europie // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 3, s. 4-6
Podsumowanie 15-letniej działalności EMCDDA (Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii).

ANALIZA domowych przetworów ze słomy makowej (tzw. "kompotu"). Część 1, Zanieczyszczenia mikrobiologiczne, organiczne i nieorganiczne / Rafał Celiński [i in.]. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 4, s. 311-322
Analiza i identyfikacja zanieczyszczeń występujących w produkowanych domowym sposobem wyciągów ze słomy makowej.

AUTODESTRUKTYWNOŚĆ pośrednia u osób uzależnionych od narkotyków / Konstantinos Tsirigotis [i in.]. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 2, s. 119-128
Zbadanie syndromu autodestruktywności pośredniej u osób uzależnionych od narkotyków i przebywających w ośrodkach leczenia uzależnień od narkotyków.

BŁAZEJAK Jarosław : Narkoman - człowiek chory duchowo // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 4, s. 81-83

BRAŁEŚ? Nie jedź! / SOC // Remedium. - 2009, nr 9, s. 12
Wpływ narkotyków (amfetaminy, marihuany, haszyszu, heroiny, kokainy) na zdolność prowadzenia pojazdów.

BRONISZEWSKA Danuta : "Kokaina biedoty" - zagraża Europie // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 75-76
Produkcja kokainy i jej pochodnych: metaamfetaminy, krystalicznej amfetaminy.

BUKOWSKA Bogusława : Refleksje na temat systemu szkoleń w dziedzinie uzależnienia od narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 5, s. 67-72
Szkolenia dla terapeutów w dziedzinie uzależnienia od narkotyków.

CIECHANOWICZ Aleksander : Dwa światy - relacja ze spotkania z Aleksandrem Ciechanowiczem / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 29-31
Rozmowa z Aleksandrem Ciechanowiczem, ekspertem w zakresie problematyki redukcji szkód w dziedzinie rozwiązywania problemu narkomanii.

COLE Jack : Będą narkotyki, nie będzie dopalaczy : Jack Cole, weteran walki z narkotykami w USA, o katastrofalnych skutkach zaostrzania prawa w tej dziedzinie / rozm. przepr. Piotr Pytlakowski // Polityka. - 2010, nr 43, s. 34-[35]

CZABAŁA Czesław : Badania nad uzależnieniami - stan obecny, perspektywy na przyszłość : z profesorem Janem Czesławem Czabałą rozmawia Tomasz Kowalewicz // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 2-5
Dyskusja na temat problematyki prowadzonych badań z obszaru narkomanii, instytucji prowadzących badania (ESPAD, EMCDDA, IPiN, KBPN) oraz funduszy przeznaczanych na badania. Idea powstania Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami.

FAŁSZYWI przyjaciele / oprac. Jerzy Vetulani [i in.] // Polityka. - 2006, nr 37, dod. s. 3-5
Zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków. Konsekwencje narkomanii.

FLOREK-MOSKAL Monika : Pigułka na nałogi / Wprost. - 2007, nr 35, s. 60-[63]

FUNKCJONOWANIE społeczno-zawodowe podopiecznych Stowarzyszenia MONAR. Cz. 1 // Remedium. - 2008, nr 1, s. 1-3
Kompetencje społeczne podopiecznych Stowarzyszenia MONAR i MARKOTU, które odpowiadają za poziom funkcjonowania społecznego i zawodowego.

FUNKCJONOWANIE społeczno-zawodowe podopiecznych Stowarzyszenia MONAR. Cz. 2 // Remedium. - 2008, nr 2, s. 1-3
Inteligencja emocjonalna podopiecznych MONARU I MARKOTU - prezentacja i analiza wyników badań.

GAWLIK Joanna : W poszukiwaniu lepszego świata // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 37-43
Psychologiczne przyczyny narkomanii: patologiczne cechy osobowości, lękliwość, nieufność, chęć ucieczki.

GENOTYP ABCB1 a ryzyko i przebieg uzależnienia od heroiny / Jacek Gąsiorowski [i in.]. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 3, s. 255-269
Ocena znaczenia mutacji C34355 genu ABCB1 dla ryzyka powstawania i przebiegu uzależnienia od heroiny.

GOETZ Wolfgang : Wywiad z Wolfgangiem Götzem, dyrektorem EMCDDA / rozm. przepr. Artur Malczewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 4, s. 1-3
Rozmowa dotyczy roli i działalności Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).

GRIFFITHS Paul : Potrzebujemy badań / rozm. Filip Nawara // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 4, s. 2-5
Wywiad z dyrektorem Sekcji Naukowej Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) na temat m.in. sytuacji narkotykowej, problemu używania konopi.

HERCZYŃSKA Grażyna, KLINGEMANN Justyna : Internet Gateway : europejskie zasoby internetowe na temat narkotyków, alkoholu, tytoniu i uzależnień. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 2, s. 223-232
Działanie, historia, metodologia, cele, zawartość wyspecjalizowanego portalu internetowego ElLISAD, zawierającego zagadnienia związane z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Portal skierowany jest głownie dla profesjonalistów, może być również cennym źródłem informacji dla innych osób zainteresowanych tą tematyką.

HERMAN Carl : Wpływ narkotyków na przekaźnictwo nerwowe // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 3, s. 28-33
Wyniki badań nad wpływem narkotyków na przewodnictwo nerwowe jako wskazówki dla opracowania nowych leków oraz przeprowadzania terapii behawioralnej.

HORNOWSKA Elżbieta : Użyteczność badania środowiska rodzinnego osób uzależnionych od narkotyków / - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 40-43
Analiza środowiska rodzinnego osób uzależnionych od narkotyków. Cechy systemu rodzinnego wg M. Braun-Gałkowskiej. Krotka charakterystyka 5 typów systemów rodzinnych opracowana przez. M. Ryś.

HORNOWSKA Elżbieta : Kwestionariusz MAP (Maudsley Addiction Profile) i jego wykorzystanie w obszarze uzależnień. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 9-17
Kwestionariusz MAP - przydatne narzędzie służące do zbierania danych dotyczących częstości zażywania różnych substancji przez pacjenta. Charakterystyka MAP. Wartości psychometryczne MAP.

JABŁOŃSKI Piotr : Priorytety polskiej prezydentury w Grupie Pompidou // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 30-31
Działania, jakie Polska zamierza zrealizować podczas swojego przewodnictwa w Grupie Pompidou (Międzynarodowej Grupy ds. Współpracy na rzecz Zwalczania Nadużywania Narkotyków i Nielegalnego Handlu Narkotykami).

JĘDRUSZAK Łukasz : Problem narkotykowy w Gruzji // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 2, s. 42-43

JĘDRUSZAK Łukasz, MALCZEWSKI Artur : Polityka walki z narkotykami według ONZ, a sytuacja w Polsce. Cz. 1 // Remedium. - 2009, nr 3, s. 28-29
Dziesięcioletni projekt ONZ (na lata 1998-2008) dotyczący walki z narkomanią i narkotykami. Sytuacja w Polsce na tle Europy.

JĘDRZEJKO Mariusz : Narkotyki w Internecie - dzieło Boga, czy dziecko szatana // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 3, s. 25-40
Analiza prywatnych stron internetowych jako źródła wiedzy młodzieży o narkotykach i zjawisku narkomanii. Badanie przeprowadzono w latach 2005-2007. Źródła wiedzy o narkotykach w opiniach mazowieckich respondentów. Wiarygodność informacji o narkotykach na stronach www. Oferty narkotykowe w Internecie.

JĘDRZEJKO Mariusz : Zagrożenia narkomanią w perspektywie antropologiczno-etycznej. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 51-72
Przedstawienie konsekwencji uzależnienia od narkotyków - spustoszenia w duchowym wnętrzu człowieka - na podstawie obserwacji osób uzależnionych oraz analizy literatury.

JĘDRZEJKO Mariusz, BOZJEWICZ Wiesław, SARZAŁA Dariusz : Zagrożenia narkomanią w perspektywie antropologiczno-etycznej // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 51-72
Skala i istota problemu. Zjawiska wpływające na rozszerzanie się narkomanii. Integralny rozwój osobowy a narkomania. Etyczne aspekty problemu narkomanii. Destrukcyjny charakter uzależnienia od narkotyków. Potencjalne kierunki rozwoju zagrożeń narkotykowych w pierwszej dekadzie XXI wieku.

KEIZER Bob : Misja i przyszłość grupy Pompidou // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 4-6
Rozmowa z przewodniczącym Stałych Korespondentów Grupy Pompidou w okresie od 2003 do 2006 r. Grupa Pompidou - to Międzyrządowa Grupa ds. Współpracy na rzecz Zwalczania Nadużywania Narkotyków i Nielegalnego Handlu Narkotykami, powstała w 1971 r. Od 1980 r. Grupa działa w Ramach Rady Europy. W jej skład wchodzą 34 państwa europejskie.

KIDAWA Michał : Jak zmierzyć niemierzalne? : szacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków w Polsce w latach 2003-2005 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 3, s. 36-40
Odpowiedź na pytanie jak oszacować "populację ukrytą" - populację problemowych użytkowników narkotyków, którzy z różnych powodów nie trafili do statystyk systemu lecznictwa, statystyk policyjnych lub innych, a ze względu na prowadzony tryb życia nie są objęci takimi pomiarami jak badania populacyjne dotyczące używania narkotyków. Oszacowanie problemowych użytkowników narkotyków w województwie łódzkim w 2003 r. Oszacowanie problemowych oraz iniekcyjnych użytkowników opiatów w Warszawie w 2005 r.

KIDAWA Michał : Politoksykomania // Remedium. - 2008, nr 11, s. 28-29
Pollitoksykomania to przyjmowanie więcej niż jednej substancji psychoaktywnej lub jednej klasy substancji psychoaktywnych przez określona osobę w tej samej jednostce czasowej lub w sekwencji, zwykle mające na celu zwiększenie lub przeciwdziałanie niepożądanym skutkom innego narkotyku (definicja wg WHO). Wzory używania substancji. Politoksykomania - próba charakterystyki.

KIDAWA Michał, STRUZIK Marta : Używanie kokainy w Europie i w Polsce. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 14-18
Używanie kokainy w Europie - przegląd sytuacji. Założenia projektu "Style życia użytkowników kokainy w Warszawie" prowadzonego przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii wśród osób w wieku 25-40 lat. Charakterystyka próby badawczej: praca i czas wolny, wzory używania, dostępność i cena kokainy.

KOBIETY wobec narkofobii / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 3, s. 14-15
Fragmenty dyskusji na temat obowiązującego w Polsce prawa antynarkotykowego.

KOCOŃ Katarzyna, OKULICZ-KOZARYN Katarzyna, BORUCKA Anna : Leki - pomagają czy szkodzą? // Remedium. - 2006, nr 10, s. 26-27
Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży w wieku 13-19 lat, która w ciągu ostatniego roku przynajmniej kilka razy używała przetworów konopi lub inne narkotyki oraz leki uspokajające i nasenne bez zalecenia lekarza. Analizie poddano: powody stosowania leków, konsekwencje, rolę dorosłych oraz lekarzy.

KOLBOWSKA Agnieszka : Choroby zakaźne związane z używaniem narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 27-31
Częstość występowania chorób zakaźnych w Polsce oraz Europie wśród osób wstrzykujących narkotyki. Wyniki projektu badawczego pod nazwą "Oszacowanie występowania chorób zakaźnych (wirusowe zakażenie wątroby typu C i B , HIV) wśród narkomanów przyjmujących narkotyki w iniekcji" przeprowadzonego w 2005 r.

KOLBOWSKA Agnieszka : Używanie narkotyków a płeć // Remedium. - 2007, nr 9, s. 28-29
Problematyka dostępności do leczenia kobiet i zróżnicowanie skuteczności programów przeciwdziałania narkomanii ze względu na płeć. Dane obrazujące rozpowszechnienie HIV wśród osób przyjmujących narkotyki iniekcyjnie oraz dynamikę zjawiska sięgania po substancje psychoaktywne przez kobiety i mężczyzn.

KOLBOWSKA Agnieszka : Używanie narkotyków a płeć // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 36-41
Odpowiedź na pytanie czy interwencje i programy lecznicze dla osób uzależnionych od narkotyków w Europie uwzględniają specyficzne potrzeby kobiet zgłaszających się po pomoc. Omówienie badań dotyczących macierzyństwa i narkomanii oraz opieki w Polsce nad kobietami w ciąży uzależnionymi od narkotyków.

KOLBOWSKA Agnieszka : Używanie narkotyków a zaburzenia psychiczne // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 46-47
Zaburzenia psychiczne współwystępujące z uzależnieniem od narkotyków - sytuacja w Europie oraz w Polsce.

KOLBOWSKA Agnieszka : Używanie narkotyków a zaburzenia psychiczne // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 16-17
Zaburzenia psychiczne współwystępujące z uzależnieniem od narkotyków - sytuacja w Europie oraz w Polsce.

KOLBOWSKA Agnieszka, KIDAWA Michał : Raport Europejskiego Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 48-50
Omówienie raportu Europejskiego Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (EMCDDA) w Lizbonie. Przegląd najważniejszych zagadnień przedstawiających obraz zjawiska używania narkotyków w krajach Unii Europejskiej. Informacje na temat używania narkotyków przez młodzież szkolną. Używanie heroiny, kokainy, kraku, konopi indyjskicch, amfetaminy oraz ecstasy.

KOWALEWICZ Tomasz : Do Internetu po pomoc // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 5, s. 73-76
Opis internetowego serwisu pomocowo-edukacyjnego, utworzonego na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii), adresowanego do osób, które stykają się z problemem narkomanii (biorących narkotyki, rodziców i nauczycieli oraz specjalistów zajmujących się terapią osób uzależnionych bądź profilaktyką osób zagrożonych narkomanią) (www.narkomania.org.pl).

KOWALEWICZ Tomasz : Do Internetu po pomoc // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 44-48
Opis internetowego serwisu pomocowo-edukacyjnego, adresowanego do wszystkich osób, które stykają się z problemem narkomanii, zarówno do młodzieży, jak i rodziców, nauczycieli i specjalistów zajmujących się profilaktyką (www.narkomania.org.pl).

KOWALEWICZ Tomasz : Postawy i opinie na temat prowadzenia samochodu pod wpływem narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 44-47
Omówienie badania mającego na celu określenie stosunku młodych ludzi - bywalców dyskotek i imprez klubowych do kwestii prowadzenia samochodu pod wpływem narkotyków.

KOWALSKI Mirosław, FALCMAN Daniel : Ponowoczesność jako źródło narkomanii? : refleksje z filozoficznego namysłu nad społeczeństwem, zdrowiem i uzależnieniem od narkotyków. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 6-12
Problemy ponowoczesności oraz jej wpływ na zdrowie ludzkie w kontekście uzależnień.

KOZAK Ewa : Narkomania - choroba duszy i emocji // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 28-31

KRAWCZINSKA Dominika : Choroba, zaburzenie osobowości, reakcja na stres, czy...? : w poszukiwaniu definicji współuzależnienia występującego w rodzinie z problemem uzależnienia dziecka od narkotyków - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 4, s. 5-29
Historyczny rozwój pojęcia "współuzależnienie" oraz współczesne definiowanie tego pojęcia. Metody pomiaru współuzależnienia. Rodzina z problemem uzależnienia dziecka od narkotyków.

KRAWCZINSKA Dominika : Czym jest współuzależnienie? : krótka próba rekonstrukcji potocznego rozumienia pojęcia. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 73-78

KRAWCZYK Elżbieta : Uczelnie wolne od uzależnień // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 7-13
Zjawisko używania narkotyków w środowisku studenckim. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród studentów pierwszego roku uczelni krakowskich w 2004 r.

KRAWCZYK Waldemar : Nowe narkotyki syntetyczne // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 23-26
Rola międzynarodowej wymiany informacji, dotyczącej pojawiania się na lokalnych rynkach narkotykowych nowych, syntetycznych substancji psychoaktywnych.

KRAWCZYK Waldemar : Priorytety polskiej prezydencji w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 2-3
Polityka narkotykowa Unii Europejskiej. Nowe narkotyki syntetyczne.

KRAWCZYK Waldemar, DUDEK Daniel : Narkotyki pod kontrolą (USA) // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 32-37
Kontrola substancji psychoaktywnych w USA.

KRUSZKO Krzysztof : Ze szczytów uniesień na piekła dno : mechanizm narkotykowego uzależnienia // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 19-26
Mechanizm działania narkotyku na mózg. Punktem wyjścia do walki z narkotykowym problemem powinna być wiedza o narkotykach. Człowiek jest naprawdę uzależniony, kiedy pojmie, że narkotyk stał się przyczyną jego cierpienia. Pragnienie zaprzestania i niemożność jego realizacji jest czytelnym kryterium uzależnienia.

KWIATKOWSKI Piotr : Neorobehawioralne niepohamowanie i jego relacje z zachowaniami, postawami i motywacjami narkotycznymi w świetle wybranych zmiennych kontekstowych. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, [nr] 1/2, s. 28-36
Patologizujący wpływ deficytów samokontroli w okresie dzieciństwa jako istotnego predyktora zaburzeń w zachowaniu w okresie późniejszym. Czynniki ryzyka narkomani. Czynniki chroniące. Mechanizmy protekcyjne. Wyniki badań nad postawami młodzieży aprobującymi używanie środków uzależniających.

KWIATKOWSKI Piotr : Uczestnictwo w kulturze a postawy młodzieży wobec eksperymentowania z narkotykami. - (Kultura i resocjalizacja : metodyka pracy kulturotechnicznej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie / red. Marek Konopczyński). - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 130-154
Na podstawie badań, których celem było rozpoznanie jaki jest związek między poziomem uczestnictwa w kulturze a aprobaty dla eksperymentowania z narkotykami.

ŁĘCKA Dominika : A matki byłych narkomanów nadal cierpią : rozważania nad przyczynami smutku u matek neofitów. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 12, s. 19-23
Przedstawienie sytuacji matki i dziecka w momencie powrotu tego drugiego z ośrodka. Hipotezy odpowiadające na pytanie: dlaczego w sytuacji tak radosnej matki są smutne i robią wszystko, aby dziecko pozostało w ośrodku jak najdłużej.

MADAJA Zygmunt : Patomechanizmy uzależnienia psychologicznego od substancji psychoaktywnych. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 4, s. 5-47
Istota nałogu i uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Uzależnienie, tolerancja, głód a substancje psychoaktywne. Model tolerancji jako procesu opozycyjnego. Model motywacyjny w heurestyce uzależnienia. Geneza inicjacji procesu uzależniania od substancji psychoaktywnej. Problem przedstawiono również za pomocą wykresów i tabel.

MADEJA Zygmunt : Neurochemiczne, psychobiologiczne i neuropsychologiczne aspekty uzależnienia. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 1, s. 5-44
Czynniki warunkujące powstawanie uzależnienia. Zjawisko uzależnienia ze stanowiska neurochemii i neurobiologii. Neurobiologia i neuropsychologia uzależnienia opioidowego. Uzależnienie z perspektywy neuropsychologii.

MADEJA Zygmunt : Podobieństwa i różnice między uzależnieniem od opioidów i kannabinoidów. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 4, s. 25-67
Przedstawienie specyfiki uzależnienia od substancji opioidowych (opium, morfina) oraz kannabinoidowych (konopi), celem wyjaśnienia neurobiologicznych i neuropsychologicznych właściwości każdego z tych uzależnień oraz określenie ich podobieństw i odrębności.

MADEJA Zygmunt : Stan badań naukowych nad uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz wynikające z nich postulaty dla diagnostyki psychologicznej i neuropsychologicznej osób z problemem nałogu, ich terapii i profilaktyki. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 3, s. 39-76

MAJ Zbigniew, KOWALEWICZ Tomasz : Postawy i opinie na temat prowadzenia samochodu pod wpływem narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 44-47

MALCZEWSKI Artur : "Dopalacze", marihuana, haszysz w populacji generalnej - wyniki badań // Remedium. - 2011, nr 3, s. 30-31
Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród mieszkańców naszego kraju w wieku 15-75 lat, dotyczących używania poszczególnych substancji w ciągu ostatnich 30 dni, 12 miesięcy oraz kiedykolwiek.

MALCZEWSKI Artur : Epidemiologia narkomanii w Polsce - pierwsze sygnały pozytywnych trendów. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 2, s. 5-15
Badania populacji generalnej dotyczące rozmiaru zjawiska narkomanii - używanie substancji psychoaktywnych w latach 2002 i 2006 przez osoby w wieku 16-64 lata. Badania młodzieży szkolnej - odsetek uczniów w wieku 15-18 lat, którzy używali poszczególnych środków chociaż raz w swoim życiu - dane dotyczą lat 1995, 1999, 2003, 2007. Dane lecznictwa stacjonarnego - liczba przyjętych do leczenia w latach 1997-2006. Problem HIV i AIDS wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków.

MALCZEWSKI Artur : Lokalny monitoring : cele, założenia i koncepcja. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 4, s. 42-44
Cechy, zadania monitoringu na poziomie lokalnym, dotyczącego zjawiska narkomanii.

MALCZEWSKI Artur : Monitorowanie narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 3, s. 42-43
Opis projektu przeznaczonego dla gmin, dotyczącego monitorowania problemu narkotyków na poziomie lokalnym. Etapy projektu, analiza strategiczna i raport.

MALCZEWSKI Artur : Szybka ocena sytuacji - pierwszy krok w monitorowaniu // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 4, s. 45-47
Przygotowanie się gmin do projektu monitorowania problemu narkotyków na poziomie lokalnym poprzez zbieranie danych z istniejących źródeł (dokumenty, raporty i statystyki instytucji zajmujących się problemami narkotyków i narkomanii, opinie ekspertów).

MALCZEWSKI Artur : Pierwsze ogólnopolskie badanie klientów oraz programów niskoprogowych. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 2, s. 26-31
Omówienie badań przeprowadzonych wśród osób uzależnionych od narkotyków, biorących udział w programach wymiany igieł i strzykawek, dotyczących charakterystyki społeczno-demograficznej uzależnionych, zażywania narkotyków oraz drogi ich przyjmowania, ryzyka praktyk oraz występowania chorób przenoszonych przez krew.

MALCZEWSKI Artur : Problem narkotyków i narkomanii w Europie : sprawozdanie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok 2008 / - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 4, s. 31-35
Informacje na temat używania narkotyków: narkotyki najczęściej używane, skutki używania opiatów, trendy związane ze stymulatorami, problem przemytu kokainy, dostępność substancji psychoaktywnych w sklepach internetowych. Używanie konopi indyjskich, amfetaminy, ecstasy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród osób w wieku 15-34 lata w krajach europejskich - odsetek badanych. Przemyt kokainy - nowe szlaki. Sytuacja w Polsce w obszarze redukcji podaży. Liczba przestępstw przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 i 2005 r. (posiadanie, handel, przemyt, udzielanie, nakłanianie i ułatwianie) według substancji w latach 2004-2007.

MALCZEWSKI Artur : Problem narkotyków i narkomanii w Europie i w Polsce // Remedium. - 2010, nr 12, s. 28-29
Kokaina, amfetamina, ekstazy, marihuana, haszysz oraz dopalacze - informacje na temat używania tych substancji w wybranych krajach Europy i w Polsce w latach 2008-2009 .

MALCZEWSKI Artur : Problem narkotyków i narkomanii w Polsce - analiza zróżnicowania terytorialnego - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 2, s. 32-40
Analiza zróżnicowania terytorialnego problemu narkotyków i narkomanii oraz działań zapobiegawczych. Zgłaszalność do leczenia stacjonarnego w 2007 roku. Liczba zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w latach 2000-2007. Zakażenia HIV w 2008 r. Pomoc społeczna z powodu narkomanii w 2008 r. Liczba skazanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2007 r. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010. Działania urzędów marszałkowskich oraz gmin w obszarze profilaktyki. Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków w 2008 r.

MALCZEWSKI Artur : Problem narkotyków i narkomanii w Polsce - najnowsze dane. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 4, s. 5-7
Tendencje w zakresie używania wybranych narkotyków: heroiny, kokainy, narkotyków syntetycznych (ecstasy oraz amfetaminy), konopi i haszyszu. Działania profilaktyczne.

MALCZEWSKI Artur : Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie // Remedium. - 2009, nr 2, s. 28-29
Raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Zabezpieczenia heroiny przez policję w latach 2002-2007. Używanie amfetaminy i ekstazy oraz tendencje w rozpowszechnieniu konopi indyjskich wśród osób w wieku od 15 do 34 lat w krajach europejskich.

MALCZEWSKI Artur : Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie, 2007 // Remedium. - 2008, nr 1, s. 28-29
Raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Używanie konopi wśród osób w wieku 15-64 lata w krajach europejskich. Liczba przestępstw przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 i 2005 r według substancji - dane policji. Używanie kokainy oraz amfetaminy wśród osób w wieku 15-24 lata w krajach europejskich.

MALCZEWSKI Artur : Program szkoleniowy dla gmin // Remedium. - 2008, nr 7/8, s. 52-53
Projekt monitoringu zjawiska narkomanii na poziomie lokalnym.

MALCZEWSKI Artur : Sprawozdanie roczne Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii o stanie problemu narkotykowego w Europie oraz wybrane aspekty sytuacji w Polsce. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 4, s. 5-8
Używanie marihuany, haszyszu, konopi, kokainy w 2007 - najważniejsze dane z raportu EMCDDA. Używanie kokainy i amfetaminy wśród osób w wieku 15-64 lata w krajach europejskich, w tym w Polsce. Liczba zgonów w Polsce z powodu używania narkotyków w latach 1997-2005.

MALCZEWSKI Artur : Stan problemu narkotykowego w Europie - wybrane zagadnienia // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 43-45
Spadek rozpowszechniania używania konopi, wzrost popularności kokainy i heroiny, zmiany na rynku ecstasy. Politoksykomania - jednoczesne lub następujące po sobie użycie różnych legalnych i nielegalnych substancji zmieniających świadomość. Politoksykomania wśród uczniów w wieku 15-16 lat, wśród młodych dorosłych (w wieku 15-34 lata) oraz wśród problemowych użytkowników narkotyków.

MALCZEWSKI Artur : Śmiertelne przedawkowanie narkotyków - sytuacja w Polsce i Europie // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 4, s. 5-14
Liczby zgonów w krajach Unii Europejskiej i Norwegii w 2006 r. Sytuacja w Polsce na tle Europy - zgony z powodu przedawkowania narkotyków w latach 1987-2008, liczba zgonów w latach 2004-2006 w podziale na województwa.

MALCZEWSKI Artur : Śmiertelne przedawkowanie narkotyków - sytuacja w Polsce i Europie // Remedium. - 2010, nr 11, s. 28-29
Zgony w Europie z powodu przedawkowania narkotyków w latach 1995-2007 oraz w Polsce od 1987 r. (dane GUS). Liczba zgonów z powodu używania narkotyków w latach 1990-2008 wg płci - dane GUS.

MALCZEWSKI Artur : Tworzenie monitorowania na poziomie lokalnym w ramach projektu Twinning Light Polska - Hiszpania // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 36-37
Założenia szkoleń dla gmin w ramach projektu przygotowującego gminy do prowadzenia monitorowania zjawiska narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym .

MALCZEWSKI Artur : Wdrażania szybkiej oceny sytuacji oraz stan prac nad monitorowaniem problemu narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 2, s. 38-40
Przedstawienie metodologii monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w gminach, na poziomie lokalnym, według metody Grupy Pompidou.

MALCZEWSKI Artur : Zgony z powodu narkotyków. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 2, s. 49-52
Śmiertelne zatrucia narkotykami w Europie. Liczba zgonów w krajach Unii Europejskiej i Norwegii w 2004 r. Zgony z powodu narkotyków w Polsce w latach 1987-2005. Liczba zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w 2004 i 2005 roku w podziale na województwa.

MALCZEWSKI Artur, KIDAWA Michał : Używanie substancji psychoaktywnych w populacji generalnej - wyniki badania z 2009 roku // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 3, s. 26-30
Rozpowszechnienie używania dopalaczy, leków uspokajających i nasennych, marihuany i haszyszu oraz amfetaminy - analiza wyników badań przeprowadzonych wśród mieszkańców naszego kraju w wieku 15-75 lat .

MALCZEWSKI Artur, KIDAWA Michał : Wskaźnik zgonów i rozpowszechnienie używania narkotyków w Polsce i Hiszpanii // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 4, s. 13-17
Informacja na temat europejskiego wskaźnika zgonów z powodu narkotyków oraz rozpowszechnienia używania narkotyków w populacji generalnej na przykładzie Polski i Hiszpanii. Zgony z przedawkowania narkotyków w sześciu dużych miastach Hiszpanii w latach 1983-2006. Ewolucja zgonów z powodu narkotyków w Polsce i w Hiszpanii w dwóch grupach wiekowych do 35. roku życia oraz od 35. roku życia w latach 1999-2006. Używanie narkotyków Polsce i w Hiszpanii w populacji generalnej (wiek 15-64 lata) i wśród młodzieży w wieku 15-18 lat.

MALINOWSKA-SEMPRUCH Kasia : A może to nasz syn? : rozmowa z Kasią Malinowską-Sempruch, szefową Międzynarodowego Programu Polityki Narkotykowej w Open Society Institute / rozm. przepr. Krystyna Lubelska // Polityka. - 2009, nr 40, s. 92-94
Rozmowa dotyczy sytuacji w Polsce, form walki z narkotykami.

MAŁY słownik : ściąga dla rodziców : (slang środowiska narkotycznego) // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 89-91

MARESZ Małgorzata : Jubileusz Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania "Narkotyki Narkomania" // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 4, s. 8-12
Relacje z kontaktów z osobami korzystającymi z telefonu zaufania.

MARESZ Małgorzata : Przemoc i narkotyki // Świat Problemów. - 2007, nr 9, s. 25-27
Narkofobia, narkotyki, narkomania i przemoc związana z uzależnieniem.

MARKIEWICZ Aleksander : Pogrzebani przez alkohol i narkotyki // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 4, s. 67-80
Biografie muzyków, artystów, którzy umarli na skutek niemedycznego stosowania leków psychotropowych, narkotyków i alkoholu.

MARKIEWICZ Aleksander : Wpływ alkoholu i narkotyków na sprawność kierowcy // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 1, s. 69-76
Wpływ alkoholu, marihuany, skunu, haszyszu, amfetaminy, LSD, grzybów halucynogennych, ecstasy na sprawność kierowcy.

MIELECKA-KUBIEŃ Zofia : Możliwość wykorzystania standaryzowanych wskaźników umieralności do szacowania wybranych kosztów i strat związanych z uzależnieniami. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 3, s. 287-309
Propozycja oszacowania parametrów tablic trwania życia dla populacji osób uzależnionych oraz oceny wielkości utraconego potencjału życiowego w populacjach osób uzależnionych, a także do szacowania wielkości niektórych strat i kosztów spowodowanych uzależnieniami. Załączniki: tablice trwania życia palaczy, alkoholików, narkomanów.

MIELECKA-KUBIEŃ Zofia : Szacowanie wielkości skutków używania narkotyków w Polsce w 2005 roku. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 2, s. 6-10
Próba oceny wielkości kosztów i strat związanych z używaniem narkotyków w Polsce w 2005 roku. Badania wydatków publicznych - wydatki instytucji centralnych - wydatków bezpośrednio przypisanych narkomanii, wydatków pośrednich oraz strat społecznych.

MIELECKA-KUBIEŃ Zofia : Wybrane skutki zażywania nielegalnych narkotyków w Polsce. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 4, s. 19-25
Tendencje rozwojowe oraz przestrzenne zróżnicowanie wybranych konsekwencji zażywania narkotyków w Polsce oraz związki zachodzące między nimi. Liczba zgonów spowodowanych zażywaniem narkotyków w latach 1997-2006. Współczynnik leczonych w specjalistycznych placówkach i oddziałach szpitalnych z powodu uzależnienia od narkotyków w latach 1990-2006. Współczynnik leczonych (ogółem oraz po raz pierwszy) z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w poradniach zdrowia psychicznego i terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 1997-2006, prognozy na lata 2007-2010. Współczynniki leczonych (ogółem oraz po raz pierwszy) z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w psychiatrycznych oddziałach całodobowych w latach 1997-2006, prognozy na lata 2007-2010. Współczynnik leczonych ogółem w poradniach zdrowia psychicznego, odwykowych i uzależnień w roku 1999 i 2006 w poszczególnych województwach. Przestępstwa stwierdzone z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na 1000 mieszkańców w poszczególnych województwach w 2005 r.

MILUSKI Tadeusz : Zjawiska patologiczne w Europie postsowieckiej w okresie transformacji systemowej w latach 1990-2005 // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2008, nr 1, s. 105-115
Analiza zjawisk patologicznych w Rosji oraz w krajach bałtyckich: wzrost przestępczości (rozboje, kradzieże, napady, zabójstwa), wzrost liczby dzieci pozbawionych opieki i domu, problem narkomanii i alkoholizmu, terroryzm, przestępczość zorganizowana, korupcja.

MITURSKA Ewa, DĄBROWSKA Katarzyna : Lecznictwo uzależnienia od alkoholu w Polsce w latach 1982-2005. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 4, s. 365-[386]
Prezentacja części wyników badań otrzymanych w ramach projektu badawczego "Ewaluacja polityki wobec substancji psychoaktywnych realizowana w latach 2006-2008". Celem projektu była ocena polityki społecznej wobec alkoholu i narkotyków w Polsce.

MORDARSKI Sylwester : Analiza zjawiska narkomanii - patomechanizm uzależnienia // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 39-42

MROCZEK Anna : Owocna dekada // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 2, s. 41-46
Podsumowanie 10-letniej działalności Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w regionie łódzkim, którego działalność obejmuje m.in. profilaktykę narkotykową, leczenie osób uzależnionych i monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii.

NARKOTYKI w Unii Europejskiej // Świat Problemów. - 2006, nr 1, s. 14-17
Raport dotyczący zażywania narkotyków (konopi indyjskich, amfetaminy, LSD, narkotyków syntetycznych, kokainy, kraku, heroiny) w Europie w 2005 r.

OMYLANOWSKA-KUGLARZ Anna : Narkomania : różne spojrzenia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 3, s. 32-36
Problem narkomanii w ujęciu medycznym, pedagogicznym, psychologicznym i socjologicznym.

OMYLANOWSKA-KUGLARZ Anna : Trochę teorii z narkomanii // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 43-48
Nałogowe nadużywanie środków uzależniających.

ORLIŃSKI Wojciech : On odkrył LSD // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 3, s. 21-28
Badania szwajcarskiego chemika Alberta Hofmanna nad jedną z pochodnych alkaloidów sporyszu - substancją LSD-25. Negatywny wpływ LSD na organizm człowieka.

ORNAF Ewelina, MARCINKOWSKA Joanna : Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym - raport gminny - Pabianice // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 4, s. 44-48

PALCZAK Klaudia : Stan problemu narkotyków i narkomanii w Europie : sprawozdanie roczne Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 39-44
Ceny detaliczne narkotyków w Europie w latach 1999-2004. Używanie heroiny i dożylne przyjmowanie narkotyków jako zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zgony spowodowane używaniem narkotyków. Dane dotyczące używania kokainy w Europie.

PALCZAK Klaudia : Działania instytucjonalne Unii Europejskiej w zakresie zwalczania narkotyków i narkomanii // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 23-25

PALCZAK Klaudia, JĘDRUSZAK Łukasz : Eksperci na szczycie // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 29-31
Relacja z Konferencji Eksperckiej Unia Europejska - Rosja, zorganizowanej w Warszawie w dniach 12-14.11.2006 r., dotyczącej narkotyków i narkomanii. Podjęta problematyka: redukcja podaży, profilaktyka antynarkotykowa, leczenie, rehabilitacja i ograniczenie szkód zdrowotnych, monitoring zjawiska narkomanii.

PIETKIEWICZ Barbara : Monar bez monarchy // Polityka. - 2008, nr 35, s. 24-25
Jubileusz 30-lecia Monaru w Marianówku. Zjawisko narkomanii wśród coraz młodszych osób.

15 lat monitorowania zjawiska narkotyków i narkomanii w Europie // Serwis Informacyjny Narkomania. -2009, nr 3, s. 4-6
Osiągnięcia w zakresie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w Europie - relacja z konferencji Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)w Lizbonie, która odbyła się w dniach 6-8 maja 2009 r.

PISARSKA Agnieszka, OKULICZ-KOZARYN Katarzyna : Używanie substancji psychoaktywnych przez niemieszkających z rodzicami i nieuczących się nastolatków. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 4, s. 443-456
Analiza wyników badań jakościowych, których przedmiotem była analiza uwarunkowań, wzorów i konsekwencji sięgania po różnego rodzaju substancje psychoaktywne przez nastolatków w wieku 13-19 lat) Charakterystyka używania narkotyków przez nastolatków przebywających w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolno-wychowawczych oraz domach dziecka, mieszkających z innymi osobami z rodziny, w internatach a także nieuczących się i niepracujących.

POLSKIE prawo dotyczące narkotyków i narkomanii : zarys nowej regulacji prawnej / Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 81-88

POWRÓT z marginesu życia / Robert K. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 4, s. 83-85
Relacja osoby uzależnionej od alkoholu i narkotyków - o życiu w uzależnieniu oraz o drodze wyjścia z uzależnienia.

PRAJSNER Mira : Polska polityka narkotykowa w praktyce // Remedium. - 2010, nr 6, s. 1-3
Relacja z konferencji pt. "Polityka narkotykowa w praktyce - jak działają instytucje, ile co kosztuje?". Polityka antynarkotykowa UE. Karanie za posiadanie narkotyku.

RACZKOWSKA Jadwiga : Narkotyki ciągle groźne. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 29-39
Używanie środków uzależniających we współczesnej kulturze jako problem zdrowotny i społeczny.

RAKOWSKI Piotr : ELDD - Europejska baza aktów prawnych dotyczących narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 35-38
Działająca pod adresem internetowym http://eldd.emcdda.europa.eu bezpłatna europejska baza aktów prawnych dotyczących narkotyków jest łatwo dostępnym źródłem wiedzy dla zaangażowanych w działania antynarkotykowe Unii Europejskiej oraz całej społeczności międzynarodowej.

ROSIŃSKA Magdalena, STRUZIK Marta : Choroby zakaźne związane z narkotykami - najnowsze dane oraz trendy dotyczące zjawiska w Europie i w Polsce // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 4, s. 19-22
Dane dotyczące głównie przypadków zakażeń HIV oraz wirusowego zapalenia wątroby typu C i B wśród osób używających narkotyków drogą dożylną. Liczba nowych zakażeń HIV, w tym wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków w latach 1999-2009 (wg daty rozpoznania). Częstość występowania zakażeń HIV wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków w latach 2004-2009. Rozpowszechnianie chorób zakaźnych (zakażenie HIV, kontakt z wirusem HCV i HBV) wśród dożylnych użytkowników narkotyków w Gdańsku i w Krakowie.

SASIN Piotr : Współuzależnienie rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 3-7

SAWICKA Maryla : Treningi umiejętności społecznych a interpretacja sytuacji stresowej przez pacjentów z podwójnym rozpoznaniem. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 3, s. 243-[254]
Zbadanie, w jaki sposób interpretują sytuację stresową pacjenci z podwójnym rozpoznaniem, ze schizofrenią i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz czy ich udział w treningach umiejętności społecznych modyfikuje sposób interpretowania sytuacji stresowej.

SHERMAN Carl : Wpływ narkotyków na przekaźnictwo nerwowe // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 3, s. 28-33

SIEROSŁAWSKI Janusz : Problem narkotyków i narkomanii w Polsce : rozmiary i trendy zjawiska // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 5, s. 58-66
Analiza danych statystycznych i badań ankietowych dotyczących okazjonalnego i problemowego używania narkotyków. Problemy zdrowotne związane z używaniem narkotyków. Dostępność narkotyków. Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy używali poszczególnych środków chociaż raz w swoim życiu - dane za lata 1995, 1999, 2003, 2007. Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy używali poszczególnych środków chociaż raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy - dane za lata 199, 2003, 2007. Używanie substancji nielegalnej przez osoby w wieku 16-64 lata w czasie 12 miesięcy przed badaniem - wyniki ogólnopolskich badań ankietowych w 2002 i 2006 r. Liczba pacjentów przyjętych do lecznictwa stacjonarnego po raz pierwszy w życiu w latach 1990-2006 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. Dynamika problemów zdrowotnych związanych z narkotykami w latach 1990-2006. Przestępczość przeciw ustawie o zapobieganiu przeciwdziałaniu narkomanii w latach 1990-2007 (liczba przestępstw stwierdzonych przez policję). Liczba skazanych na karę pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko ustawie o zapobieganiu/ przeciwdziałaniu narkomanii w latach 1989-2006. Dynamika średnich cen narkotyków w sprzedaży ulicznej według danych policji za lata 2000-2007. Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat oraz osób w wieku 16-64, które uznały poszczególne substancje za łatwe lub bardzo łatwe do zdobycia.

SIEROSŁAWSKI Janusz : Problem narkotyków i narkomanii w Warszawie. Cz 1 / // Remedium. - 2006, nr 12, s. 26-27
Monitoring zjawiska w skali lokalnej na przykładzie Warszawy. Używanie substancji psychoaktywnych (narkotyków) w 2002 r. w czasie ostatnich 12 miesięcy wg grup wiekowych: 25-34 lata, 35-44 lata, 45-54 lata, powyżej 55 lat. Oszacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków w wieku 15-64 lata. Problemy zdrowotne związane z narkotykami.

SIEROSŁAWSKI Janusz : Problem narkotyków i narkomanii w Warszawie. Cz. 2 // Remedium. - 2007, nr 1, s. 28-29
Prezentacja i analiza wyników badań dotyczących zgonów w wyniku przedawkowania narkotyków, zakażenia chorobami infekcyjnymi (HIV, HCV).

SIEROSŁAWSKI Janusz : Używanie narkotyków w Polsce : wyniki badań ankietowych w populacji generalnej // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 2, s. 44-48
Wyniki badań populacji Polaków w wieku 16-64 lat.

SOCHOCKI Marcin J. : Mini-przewodnik po procesie badań ewaluacyjnych. Cz. 1 // Remedium. - 2007, nr 8, s. 27
Przewodnik prezentujący proces badawczy w porządku metodycznym. Dotyczy badań socjologicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych - narkomanii, alkoholizmu, przemocy.

SOCHOCKI Marcin J. : Substancje psychoaktywne - opinie wawerskich gimnazjalistów // Remedium. - 2009, nr 9, s. 26-27

SOWA Ewa : Moda na branie // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 32-36
Uzależnienie od narkotyków i środków psychoaktywnych.

STREFNEL Michał : Narkomania i dopalacze. - Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2010, nr 6, s. 20-34
Charakterystyka substancji psychoaktywnych i ich wpływ na zdrowie młodzieży. Toksykomania.

STRUZIK Marta : Badania neurobiologiczne w obszarze narkotyków i narkomanii : charakterystyka ogólna i zakres ich zastosowania. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 4, s. 38-41
Badania ukierunkowane na odkrywanie zmian neurochemicznych w obszarach mózgu, które wpływają na zachowanie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

STRUZIK Marta : Raport krajowy 2009 : sytuacja narkotykowa w Polsce. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 2, s. 24-26
Raport dotyczący zjawiska narkotyków i narkomanii, w którym analizowane są dane, pozwalające na obserwację trendów i zmian zjawiska.

STRUZIK Marta : Sieć Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii // Remedium. - 2008, nr 4, s. 28-29
Historia powołania sieci. Zadania, funkcje i formy współpracy Wojewódzkiego Eksperta ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Wspieranie i rozwijanie sieci. Bieżące wydarzenia i nowe wyzwania.

STRUZIK Marta : Sieć Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii: struktura, zadania i funkcje // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 3, s. 45-48
Zadania i funkcje Ekspertów Wojewódzkich. Zasady współpracy Ekspertów Wojewódzkich z Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Nowe wyzwania dla sieci Ekspertów Wojewódzkich.

STRUZIK Marta : System monitorowania zjawiska chorób zakaźnych związanych z narkotykami. -Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 3, s. 13-17
Monitorowanie chorób zakaźnych związanych z narkotykami w Europie i Polsce w celu wiarygodnego określenia występowania zakażeń HIV oraz wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a także zachorowań na AIDS. Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w Polsce w latach 1999-2006 - liczba nowych zakażeń wirusem HIV oraz nowych zachorowań na AIDS wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków. Liczba nowych zakażeń wirusem HIV oraz nowych zachorowań na AIDS wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków w latach 2004-2006 w poszczególnych województwach.

STRUZIK Marta : Używanie substancji psychoaktywnych przez osoby starsze. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 4, s. 26-30
Przyczyny sięgania po substancje psychoaktywne (leki, narkotyki nielegalne oraz alkohol) przez osoby starsze. Obraz zjawiska w Polsce. Liczba pacjentów przyjętych do lecznictwa stacjonarnego w latach 1997-2006 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych w grupach wiekowych: poniżej 15 lat, 16-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, powyżej 45 lat. Odsetek pacjentów przyjętych do lecznictwa stacjonarnego w 2006 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych wg wieku i typów używanych środków (opiaty, konopie, leki uspokajające, kokaina, halucynogeny, wziewne, inne stymulanty).

STRUZIK Marta, KIDAWA Michał : Obraz badań narkotykowych w Europie. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 1, s. 87-102
Obraz badań nad problemem narkotyków, jaki powstaje w wyniku analizy raportu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii EMCDDA, oglądany przez pryzmat doświadczeń i sytuacji polskiej. Historia badań z obszaru narkotyków i narkomanii w Europie. Badania a polityka antynarkotykowa w Europie. Podmioty badawcze w państwach europejskich. Źródła oraz sposób finansowania badań. Finansowanie działalności badawczej w Polsce. Profil badań narkotykowych w Europie i w Polsce. Rozpowszechnianie wyników badań w państwach europejskich i w Polsce - specjalistyczne czasopisma naukowe związane z badaniami z obszaru narkotyków i narkomanii w Europie. Problemy i ograniczenia związane z prowadzeniem badań. Perspektywy i wyzwania na przyszłość.

SZCZYRBA-MAROŃ Barbara, WONS Agata : Używanie substancji psychoaktywnych wśród lekarzy jako niekonstruktywny sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 1, s. 9-20
Prezentacja i analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród lekarzy, dotyczących określenia w grupie pracujących lekarzy częstości odczuwania trudnych sytuacji, rodzaju tych sytuacji oraz analiza sposobów radzenia sobie z nimi. Problem uzależnienia od alkoholu bądź substancji psychoaktywnych.

SZUBRYCHT Jarosław : Rockandrollowcy na niebiańskim haju // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 3, s. 41-45
Muzyka rockowa a narkotyki. Wpływ narkotyków na kariery i losy rockowych muzyków i zespołów muzycznych od lat 60-tych do końca lat 90-tych.

SZUMIGRAJ Ewa : Współuzależnienie - dekonstrukcja i rekonstrukcja tożsamości matki. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2007, [nr] 2, s. 161-173
Narkomania dziecka jest jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć matki. Wiąże się z ciągłą obawą o życie najbliższej osoby i wciąż powracającym pytaniem o jakość jej macierzyństwa. To staje się często przyczyną rozszczepienia tożsamości.

ŚWIĄTKIEWICZ Grażyna, BUJALSKI Michał : Społeczne koszty ponoszone przez warszawskich konsumentów narkotyków. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 2, s. 27-31

UZIAŁŁO Jarosław : Biologiczne podstawy uzależnień // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 2, s. 20-24
Objawy uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Przedstawienie mechanizmów uzależnień od środków psychoaktywnych (narkotyków) związanych z układem nagrody w mózgu, ostrymi objawami uzależnienia, objawami odstawiennymi i powikłaniami. Neurobiologia uzależnienia opiatowego, od kanabinoidów, od amfetaminy i kokainy, od benzodiazepin.

UŻYWANIE marihuany a ryzyko psychotycznych i afektywnych zaburzeń w funkcjonowaniu psychicznym // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 42-43
Omówienie wyników badań.

WACHOWIAK Roman, KOŁOWSKI Janusz, ŻUKOWSKI Grzegorz : Problemy toksykologiczno-sądowe wynikające z dystrybucji i używania środków psychoaktywnych w aspekcie ustawy. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 4, s. 85-95
Regulacje prawne w aspekcie przeciwdziałania narkomanii - w świetle ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Kierunki nowoczesnej diagnostyki środków narkotycznych i odurzających w materiale biologicznym i dowodowym. Obiektywna ocena jakościowo-ilościowa materiału dowodowego a jej przydatność w ustalaniu efektywnej liczby dawek środka psychotropowego. Uwagi dotyczące wykazów oraz błędów nazewnictwa chemicznego ograniczające prawidłową klasyfikację substancji psychotropowych dla celów opiniotwórczych.

WALEWSKI Paweł : Narkotyk narkotykiem // Polityka. - 2006, nr 6, s. 74-75
Metadon - narkotyk na uzależnienia, podawany uzależnionym w celu zabicia głodu narkotykowego.

WORONA Piotr : Konsumpcja środków odurzających w województwie podlaskim w latach 2005-2006 w świetle wyników badań własnych // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 1, s. 5-12
Analiza zjawiska konsumpcji środków odurzających poprzez ukazanie podlaskiego rynku narkotykowego, zbadanie jego zapotrzebowania, dostępności substancji, a także obowiązujących cen.

WYWIAD z Piotrem Jabłońskim // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 28-29
Wywiad z Piotrem Jabłońskim na temat działania Grupy Pompidou (Międzynarodowej Grupy ds. Współpracy na rzecz Zwalczania Nadużywania Narkotyków i Nielegalnego Handlu Narkotykami), nad którą Polska przejęła w tym roku przewodnictwo.

ZAKRZEWSKI Tomasz : Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie. [Cz. 1] // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 11-15
Opis podstawowych mechanizmów perswazji nieoficjalnej reklamy i nielegalnych sposobów promocji środków psychoaktywnych.

ZAKRZEWSKI Tomasz : Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie. Cz. 2 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 2, s. 11-13
Opis kolejnych mechanizmów wpływu stosowanego w sieci w celu reklamowania środków psychoaktywnych, m.in. pseudonaukowej argumentacji, posługiwania się autorytetem.

ZAKRZEWSKI Tomasz : Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie. Cz. 3 / // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 3, s. 18-21
Opis podstawowych mechanizmów promocji postaw pronarkotykowych w Internecie.

ZAKRZEWSKI Tomasz : Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie. Cz. 4 / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 4, s. 33-37
Wykorzystanie Internetu do popularyzowania narkotyków i kształtowania wobec nich pozytywnych postaw. Narzędzia do promocji narkotyków w sieci. Próba syntezy zjawiska

ZAKRZEWSKI Tomasz : Sytuacja kryzysowa w procesie edukacji publicznej // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 4, s. 41-44
Identyfikacja sytuacji kryzysowych w procesie edukacji publicznej mającej na celu przeciwdziałanie zjawisku używania narkotyków oraz sposoby radzenia sobie z nimi poprzez odpowiedzialne podejście do zarządzania sytuacją kryzysową.

ZAKRZEWSKI Tomasz : Wykorzystanie podstawowych technik marketingu komercyjnego w reklamie społecznej // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 25-27
Idea wykorzystania technik marketingu komercyjnego dla wsparcia realizacji społecznych programów w dziedzinie promocji i edukacji zdrowotnej, m.in. w przeciwdziałaniu narkomanii.

ZAKRZEWSKI Tomasz : Zbieranie informacji o nowych substancjach psychoaktywnych oraz trendach na scenie narkotykowej w Internecie // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 15-19
Opis "The Psychonaut WEB MAPPING Project" - projektu mającego za zadanie rozwój systemu monitorowania Internetu w celu identyfikacji i kategoryzacji nowych środków psychoaktywnych i narkotyków oraz określenie trendów i nowych wzorów używania środków psychoaktywnych.

ZALEWSKA-KASZUBSKA Jadwiga : Uzależnienie od jedzenia a uzależnienie od substancji psychoaktywnych - wspólne podłoże biochemiczne. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 2, s. 143-151

ZATRUCIA środkami odurzającymi w materiale Medycyny Ratunkowej i Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego / Julita Soczywko [i in.] // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 51-61
Podział narkotyków: wg Komitetu Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, wg Schuckita. Wyniki badań przeprowadzonych w Klinice Medycyny Ratunkowej w Bydgoszczy oraz w Pogotowiu Ratunkowym w powiecie gryfickim w latach 2004-2005: rozkład procentowy wg grup wiekowych (od 17 do 48 lat) pacjentów leczonych z powodu zatrucia środkami odurzającymi, porównanie liczby przypadków zatruć substancjami odurzającymi wg płci, udział poszczególnych środków psychoaktywnych, które najczęściej doprowadzały do zatruć.

ZAWILSKA Jolanta B. : Gwałt w "Białych rękawiczkach" - przestępcze zastosowanie leków // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 1, s. 63-76
Działanie flunitrazepamu, kwasu y-hydroksymasłowego (GHB) i ketaminy. Walka z problemem tzw. "tabletek gwałtu" w Stanach Zjednoczonych i Europie. Zasady, które mogą ustrzec bywalców imprez publicznych przed 'tabletkami gwałtu".

ZAWILSKA Jolanta B. : Pigułki gwałtu i rozboju / rozm. Sławomir Zagórski // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 2, s. 86-88

ZIELIŃSKA Stella, MARCINIAK-ANTOSZEK Renata : Standardy pracy podmiotów realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów narkotykowych we Wrocławiu // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 3, s. 41-44
Standardy wdrażane przez gminę Wrocław dla instytucji pozarządowych prowadzących działalność rozwiązywania problemów narkotykowych.

ZYGADŁO Marek : Osoby starsze uzależnione od narkotyków i struktura opieki // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 4, s. 29-32
Problemy związane z uzależnieniem osób starszych. Ośrodki, programy skierowane do osób starszych uzależnionych od narkotyków.

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna