Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


PRACA KURATORA SĄDOWEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2012

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BAŁANDYNOWICZ Andrzej : Destygmatyzacja i wychodzenie z opresji skazanych w warunkach kurateli sądowej a ich readaptacja społeczna // Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. - S. 21-44
Sygnatura: 98285
Sygnatura: 41936 Filia w Tomaszowie Maz.

BAŁANDYNOWICZ Andrzej : Model postępowania resocjalizacyjnego wobec skazanych w warunkach kurateli klinicznej // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : "Impuls", 2005. - S. 479-504
Sygnatura: 92802 W

BAŁANDYNOWICZ Andrzej : Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Pedagogium", 2007. - S. 81-122
M.in. o kurateli sądowej .
Sygnatura: 95614, 95546 W

BAŁANDYNOWICZ Andrzej : Resocjalizacja wspierająca wobec skazanych w warunkach kurateli sądowej // W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 - S. 151-170
Sygnatura: 97338W

BARCZYK Piotr Paweł : Kompetencje kuratora sądowego a wspomaganie pedagogiczne rodzin podsądnych // W: Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji. T. 2 / red. Helena Marzec ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2011. - S. 187-200
Sygnatura: 100417 W

BIEDRZYCKA Agata : Wybrane instytucje resocjalizacji i wsparcia społecznego - podstawowe zadania i regulacje prawne // W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 211-222
M.in. kuratela sądowa w systemie profilaktyki i resocjalizacji.
Sygnatura: 100479

CHMIELEWSKA Anna : Środowisko rodzinne jako źródło trudności i wsparcia // W: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę / red. Anna Kwak, Mariola Bieńko. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. - S.177-198
M.in. analiza roli środowiska rodzinnego w życiu i funkcjonowaniu osób objętych dozorem kuratora sądowego na przykładzie badań własnych Autorki.
Sygnatura: 100888
Sygnatura: 41943 Filia w Tomaszowie Maz.

CIECHORSKI Andrzej, MIŚKO Patrycja : Funkcjonowanie kurateli sądowej wobec problemów rodziny // W: Problemy współczesnej resocjalizacji / red. nauk. Lesław Pytka, Beata Maria Nowak. - Warszawa : "Pedagogium", 2010. - S. 192-201
Sygnatura: 100390 W

CURYŁO Piotr : Rola kuratora sądowego, wykonującego orzeczenia w sprawach karnych, w profilaktyce powrotów do naruszenia porządku prawnego // W: Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych / red. nauk. Beata Skafiriak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 283-288

Dozór kuratora sądowego wykonującego orzeczenia w sprawach karnych - szanse i zagrożenia. Postulowany zakres działań jako szansa zapobiegania ponownej przestępczości. Realia pracy kuratora zawodowego w sprawach karnych.
Sygnatura: 95284

CZAJKOWSKA Honorata : Kuratela sądowa jako wsparcie rodziny w sytuacji kryzysowej // Wielowymiarowość kryzysu w rodzinie : aspekt interdyscyplinarny zjawiska / red. nauk. Mieczysława Gawęcka. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 249-255
Sygnatura: 98105

DRAMSKA Danuta : Rola kurateli sądowej jako środka ochrony i zapobiegania niedostosowaniu społecznemu nieletnich // W: Problemy i tendencje rozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce / pod red. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego. - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 1995. - S. 318-323
Sygnatura: 82076, 83745, 81778-81779, 81777W

GAJDA Katarzyna : Rola zawodowego kuratora sądowego w działaniach readaptacyjnych // W: W stronę readaptacji społecznej / red. Anna Fidelus ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 139-162
Udział kuratora sądowego w przygotowaniu osadzonego do życia na wolności.
Sygnatura: 97806
Sygnatura: 31386-31387

GOGACZ Krzysztof : Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kuratorów sądowych w toku wykonywania dozorów probacyjnych // W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 223-238
Sygnatura: 100479

GOLCZYŃSKA-GRONDAS Agnieszka : Działania instytucji społecznych // W: Żyć i pracować w enklawach biedy (klimaty łódzkie) / red. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska. - Łódź : "Absolwent", 2001. - S. 156-157 : Działania instytucji społecznych na terenie enklaw. Kuratorzy sądowi
Sygnatura: 89210

GRUDZIEWSKA Ewa : Poziom dojrzałości społecznej nieletnich pozostających pod nadzorem kuratora // W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 - S. 193-200
Sygnatura: 97338W

HOŁYST Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Warszawa : "LexisNexis", 2004. - S. 1316-1317 : [Kurator sądowy]
Sygnatura: 91143 W

HRYNKIEWICZ Józefina : Odrzuceni : analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki / Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2006. - S. 97-107 : Opinie i rola kuratorów sądowych
Sygnatura: 95429 W

KALINOWSKI Marian : Nadzór kuratora sądowego - formą wychowania resocjalizacyjnego // W: Resocjalizacja nieletnich : doświadczenia i koncepcje / red. nauk. Kazimierz Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 284-315
Powstanie i rozwój kurateli sadowej dla nieletnich. Środki stosowane wobec nieletnich. Interwencja sadu w sprawie władzy rodzicielskiej. Rola kuratora dla nieletnich w postępowaniu sądowym. Działalność resocjalizacyjna kuratora sądowego dla nieletnich. Psychoterapia w pracy kuratora sądowego. Zasady pracy resocjalizacyjnej. Metody i techniki. Współpraca kuratora sądowego z instytucjami i organizacjami społecznymi. Postawa kuratora sądowego wobec podopiecznych.
Sygnatura: 73249, 74716
Sygnatura: 23517 Filia w Bełchatowie

KALINOWSKI Marian : Europejskie systemy resocjalizacji. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - S. 28-32 : Instytucje kuratorów sądowych dla nieletnich ; S. 140-141 : Powstanie kurateli sądowej dla nieletnich ; S. 208-211 : Postępy w pracy resocjalizacyjnej kuratora sądowego dla nieletnich
Sygnatura: 74155

KALINOWSKI MARIAN : Zarys metodyki pracy kuratora sądowego // W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Franciszek Kozaczuk, Bronisław Urban. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 2001. - S. 211-237
Instytucja kuratora sądowego dla nieletnich - rys historyczny. Podstawowe modele kurateli sądowej. Normatywny model kurateli sądowej dla nieletnich. Etapy pracy resocjalizacyjnej kuratora sądowego. Zasady wychowania resocjalizującego. Metody pracy resocjalizacyjnej kuratora sądowego. Optymalny model wychowania resocjalizującego nieletnich w warunkach nadzoru kuratorskiego.
Sygnatura: 90357, 88936 W

KALINOWSKI Marian, PEŁKA Jerzy : Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003. - S. 112-115 : Instytucja kuratora sądowego dla nieletnich ; S. 237-240 : Kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą : S. 250-255 : Ewolucja rodzinnej kurateli sądowej w Polsce
Sygnatura: 93883, 91206 W

KODEKS etyki kuratora sądowego z 2004 roku // W: O etyce służb społecznych : praca zbiorowa / pod red. Wandy Kaczyńskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2010. - S. 453-455
Sygnatura: 35489 Filia w Radomsku

KOJTYCH Czesława : Kuratela sądowa jako instytucja // W: Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych / red. nauk. Beata Skafiriak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 289-298
Status kuratora sądowego - jego pozycja w wymiarze sprawiedliwości oraz zadania. Kuratorska służba sądowa. Samorząd kuratorski. Kurator społeczny. Reforma kurateli sądowej.
Sygnatura: 95284

KRAJEWSKA Beata : Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - S. 49-51 : Kuratorzy sądowi ; S. 51-53 : Ośrodki kuratorskie
Sygnatura: 97707

KUĆ Małgorzata : Prawne podstawy resocjalizacji. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - S. 51-54 : Sądowy kurator zawodowy
Zadania sądowego kuratora zawodowego w świetle Ustawy z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Sygnatura: 100492 W

KURATORZY sądowi : zbiór przepisów ze skorowidzem / red. Ewa Płacheta. - Stan prawny na 1 października 2006 r.  - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska" : "Zakamycze", 2006
Sygnatura: 94417 W

KUZIORA Grażyna : Poziom i zakres stresu zawodowego w pracy społecznych kuratorów dla dorosłych // W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 201-214
Sygnatura: 97338 W

MACHEL Henryk : Personel resocjalizacyjny // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Pedagogium", 2007. - S. 217-247
Sygnatura: 95614, 95546 W

MARCZAK Monika : Postawy i oczekiwania skazanych wobec kuratorów w aspekcie ich społecznej readaptacji // W: Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie / red. Sławomir Przybyliński. - Kraków : "Impuls", 2010. - (Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego ; T. 4). - S. 157-169
Współpraca z kuratorami w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Zadania kuratorów penitencjarnych w procesie społecznej readaptacji skazanych. Wyniki badań - opinie skazanych, opinie kuratorów sądowych.
Sygnatura: 100567

MAZUR Eliza, LAURMAN-JARZĄBEK Edyta : Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji skazanych // W: Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. - S. 155-160
Sygnatura: 100475 W

MUDRECKA Irena : Rodzinny kurator sądowy // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / red. Józefa Brągiel, Sylwia Badora ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 496-516
Podstawy prawne funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce. Kuratorskie oddziaływania wychowawcze: system kontrolno-represyjny, system oparty na metodzie indywidualnych przypadków, system kontroli i opieki aktywizującej, system kurateli wychowującej. Zasady oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy kuratora. Uwarunkowania skuteczności nadzoru kuratorskiego. Działalność ośrodków kuratorskich.
Sygnatura: 93675 W
Sygnatura: 30476 W Filia w Bełchatowie

NIKOŁAJEW Jerzy : Wybrane zagadnienia etyki zawodowej pracowników więziennictwa // W: Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005. - S. 67-81
Sygnatura: 93662

NOWAK Beata Maria : Rodzina w kryzysie : studium resocjalizacyjne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 159-161 : Resocjalizacja w warunkach kurateli sądowej ; S. 161-166 : Efektywność kuratorskich oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
Sygnatura: 100392 W

NOWAK Beata Maria : Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych w percepcji kuratorów sądowych // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Część 1 / red. nauk. Anna Kieszkowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 339-350
Sygnatura: 99785 W

OGIŃSKA-BULIK Nina : Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie. - Warszawa : "Difin", 2006. - S. 201-224 : Charakterystyka badanych grup pracowników reprezentujących zawody usług społecznych - podsumowanie wyników
Sygnatura: 95752

OPORA Robert : Profil osobowości rodzinnych kuratorów sądowych oraz czynniki redukujące satysfakcję z pracy - komunikat z badań // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2004. - S. 271-284
Sygnatura: 93896 W

OPORA Robert : Zmiany w zakresie niedostosowania społecznego po upływie roku od orzeczenia nadzoru kuratora sądowego wobec nieletniego // W: Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie / red. Sławomir Przybyliński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.. - (Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego ; T. 4). - S. 99-108
Sygnatura: 100567

OSIŃSKA Aneta : Kuratela sądowa jako instytucja // W: W stronę readaptacji społecznej / red. Anna Fidelus ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 162-177
Sygnatura: 97806
Sygnatura: 31386-31387

OSTRIHANSKA Zofia, GRECZUSZKIN Aneta : Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego. - Wyd. 3. - Lublin : "Norbertinum", 2005
Zawiera:
Rozdz. 1: Problemy nadzoru kuratora sądowego
Rozdz. 2: Zarys badań nad pracą rodzinnego kuratora sądowego
Rozdz. 3: Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze kuratora
Rozdz. 4: Problemy nieletnich jako element diagnozy decyzyjnej kuratora
Rozdz. 5: Spotkania kuratora z nieletnim
Rozdz. 6: Praca kuratora sądowego z rodziną
Rozdz. 7: Nauka szkolna nadzorowanych nieletnich
Rozdz. 8:Kurator wobec środowiska rówieśniczego nadzorowanych nieletnich
Rozdz. 9: Kurator wobec problemu alkoholowego nadzorowanych
Rozdz. 10: Kontrakt
Sygnatura: 94651

OSTROWSKA Krystyna : Psychologia resocjalizacyjna : w kierunku nowej specjalności psychologii dla studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, prawa, pracy socjalnej. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - S. 266-284 : Mediacja i kuratela jako instytucje sprawiedliwości i resocjalizacji
M.in. charakterystyka powstania instytucji nadzoru kuratorskiego w Polsce, historia kurateli w Polsce, istota pracy kuratora sądowego, kompetencyjne, osobowościowe i organizacyjno-materialne uwarunkowania pracy kuratora.
Sygnatura: 97323, 97186 W
Sygnatura: 41412 Filia w Tomaszowie Maz.

PSTRĄG Dorota : Realizacja funkcji opiekuńczych wobec nieletnich w warunkach kurateli sądowej // W: Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej . T. 2 / red. nauk. Józef Sowa, Dorota Pstrąg. - Rzeszów : Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 1998. - S. 189-197
Sygnatura: 86872

PASZKIEWICZ Angelika : Nauczyciel w roli kuratora nieletnich // W: Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. T. 2 / pod red. Alicji Anny Kotusiewicz. - Białystok : "Trans Humana", 2000. - S. 77-97
Sygnatura: 27562 Filia w Bełchatowie

PYTKA Lesław : Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. - Wyd. 6 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005. - S. 256-262 : Powstanie i rozwój kurateli sądowej dla nieletnich ; S. 262-271 : Ewolucja systemu kurateli sądowej dla nieletnich ; S. 271-273 : Kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą
Sygnatura: 93670

RUSINEK Katarzyna : Poziom uspołecznienia młodzieży podsądnej w percepcji kuratorów sądowych // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 256-262
Sygnatura: 96628
Sygnatura: 29986 Filia w Bełchatowie

SARNACKA Bernadetta : Rola kuratora sądowego w pracy z rodziną // W: Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny / red. Anna Błasiak, Ewa Dybowska. - Kraków : "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2010.. - (Studia Pedagogiczne / red. Anna Królikowska). - S. 333-346­
Zadania, funkcje i metody pracy kuratora sądowego. Rodzina w nadzorze kuratora sądowego. Założenia pracy z rodziną.
Sygnatura: 98982, 98981 W

SZCZĘSNY Wiesław Wojciech : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2003. - S. 59-69 : Resocjalizacja w instytucjach resocjalizacyjnych i w środowisku otwartym
Sygnatura: 98188

SZULC Ireneusz : Nieletni sprawcy czynów karalnych w aspekcie środków probacyjnych // W: Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych / pod red. nauk. Beaty Skafiriak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 15-19
Sygnatura: 95284
Sygnatura: 35476 Filia w Radomsku

SZYMAŃSKI Andrzej : Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. - S. 276-278 : Wybrane instytucje wychowania resocjalizującego. Kuratorski ośrodek
Sygnatura: 98645 W

WALC Wiesława : Instytucje i organizacje wspierające rodzinę i dziecko // W: Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce / red. Zofia Frączek, Beata Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 174-183
M.in. działalność kuratorów sądowych.
Sygnatura: 95665 W
Sygnatura: 29775 Filia w Bełchatowie

WĘGLIŃSKI Andrzej : Etos i misja zawodowa sądowych kuratorów rodzinnych w zderzeniu z odczuciami podopiecznych // W: Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 42-49
Sygnatura: 96709
Sygnatura: 40804, 40851 Filia w Tomaszowie Maz.

WĘGLIŃSKI Andrzej : Tożsamość zawodowa kuratorów rodzinnych a skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych // W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 171-191
Sygnatura: 97338 W

Wilińska Aleksandra : Etyka służby kuratorskiej // W: O etyce służb społecznych : praca zbiorowa / pod red. Wandy Kaczyńskiej. - Wyd. nowe popr. i rozsz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2010. - S. 233-248 
Sygnatura: 35489 Filia w Radomsku

WYSOCKA Ewa : Świadomość diagnostyczna zawodowych kuratorów sądowych w kontekście realizacji zadań związanych z diagnozą osobopoznawczą i środowiskową - problemy, potrzeby, możliwości i ograniczenia // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 / red. nauk. Anna Kieszkowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 317-338
Sygnatura: 99785 W

WYSZKOWSKA Paulina : Teoretyczne podstawy wybranych form resocjalizacji w środowisku otwartym // W: Problemy współczesnej resocjalizacji / red. nauk. Lesław Pytka, Beata Maria Nowak. - Warszawa : "Pedagogium", 2010. - S. 240-251
Rodzinna kuratela sądowa (S. 240-251).
Sygnatura: 100390 W

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARCZEWSKA Magdalena : O potrzebie współpracy sądów rodzinnych z instytucjami systemu opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 21-23

DĄBROWSKA Monika : Sądowy kurator rodzinny a przemoc w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 7, s. 36-40

DOMŻALSKA Aneta : Kompetencje kuratorów sądowych w opinii podopiecznych. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, [nr] 3/4, s. 48-56
Analiza jakości pracy resocjalizacyjnej kuratorów w kontekście kompetencji, poprzez określenie związku pomiędzy przebiegiem tego procesu a percypowanymi kompetencjami. Wyniki badania sondażowego, którym objęto grupę 130 podopiecznych kuratorów sądowych wydziałów karnych dla dorosłych. Badania przeprowadzono w 2010 r. na terenie Warszawy. Charakterystyka grupy badawczej. Zastosowane metody i sposoby badania.

DYBALSKA Irena : Pomoc postpenitencjarna dla osób opuszczających zakłady karne // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 75-93

DZIEWIĘCKA Daria : Jak kurator kuruje // Polityka. - 2007, nr 47, s. 132-137
Reportaż dotyczący pracy kuratorów zawodowych.

GOGACZ Krzysztof : Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kuratorów sądowych dla dorosłych w toku wykonywania dozorów probacyjnych. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, [nr] 3/4, s. 28-38
Analiza wyników badania diagnostycznego przeprowadzonego w latach 2004-2007 na terenie Sądów Rejonowych w Puławach, Rykach i Lublinie wśród społecznych kuratorów dla dorosłych i ich dozorowanych. Badanie miało na celu ocenę wybranych zachowań związanych z wykolejeniem i demoralizacją osób dozorowanych w momencie objęcia i zakończenia dozoru kuratorskiego.

GOGACZ Krzysztof : Metody oddziaływań wychowawczych w samoocenie kuratorów dla dorosłych Metody oddziaływań wychowawczych w samoocenie kuratorów dla dorosłych. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, [nr] 1/2, s. 43-48
Próba oceny sposobów oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów dla dorosłych w pracy z konkretnym przypadkiem podopiecznego - analiza badań.

GOGACZ Krzysztof : Rola czynników socjopedagogicznych w resocjalizacyjnych oddziaływaniach kuratorów społecznych. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, [nr] 1/2, s. 21-32
Przedstawienie wyników badania, którego celem była ocena jakości oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kuratorów sądowych wobec dozorowanych, na podstawie czynników społeczno-demograficznych, np. poziom wykształcenia, sytuacja materialna, liczba dzieci, zjawiska patologiczne zaobserwowane w rodzinie. Badania przeprowadzono w latach 2004-2007 na terenie Sądów Rejonowych w Puławach, Rykach i Lublinie na grupie dorosłych, wobec których orzeczono warunkowe zawieszenie kary oraz dorosłych zwolnionych warunkowo z zakładu karnego.

GOGACZ Krzysztof : Sposoby oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych w toku dozorów probacyjnych. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, [nr] 1/2, s. 21-27
Badania, których celem była próba oceny sposobów oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych, analizowanych w kategoriach błędów wychowawczych. Ocena restrykcyjnych metod oddziaływań wychowawczych - rygoryzm, agresja, hamowanie aktywności, obojętność.

KARWAT Błażej : Porozmawiajmy o Łukaszu // Niebieska Linia. - 2008, nr 6, s. 8-12
Analiza przypadku ucznia szkoły podstawowej będącego pod opieką kuratora sądowego.

KONOPKA Kamil Marek : Pedagogiczne zasady efektywnej resocjalizacji prowadzonej przez kuratora sądowego. - Bibliogr. // Szkola Specjalna. - 2012, [nr] 2, s. 113-121
Pojęcia "kurator sądowy" i "resocjalizacja". Zalecane zasady pracy kuratorów sądowych.

KUZIORA Grażyna : Analiza porównawcza stresu zawodowego społecznych kuratorów dla dorosłych oraz funkcjonariuszy służby więziennej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 3/4, s. 36-43

KUZIORA Grażyna : Stres w pracy społecznych kuratorów sądowych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 1/2, s. 47-52

KWADRANS Łukasz : Probacja i kuratela sądowa - między oczekiwaniami a rzeczywistością : I Kongres Kuratorski Ustka, 15-17 czerwca 2009 r. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 64/65 (2009), s. 313-326

LEWOC Michał : Jak kurator z policjantem : nowe procedury współpracy funkcjonariuszy Policji z kuratorską służbą sądową // Niebieska Linia. - 2011, nr 3, s. 27-30
Dane statystyczne. Obowiązujące uregulowania prawne. Procedury - policja - kuratorzy (zasady ogólne, procedury szczegółowe, procedury przejściowe).

LEWOC Michał : Nowe procedury współpracy funkcjonariuszy Policji z kuratorską służbą sądową // Niebieska Linia. - 2011, nr 3, s. 27-30

MAZUR Dariusz : Działalność kuratora alternatywą mediacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 27-31
Prawne podstawy kuratorskiego oddziaływania mediacyjnego w sprawach nieletnich. Rola mediacyjna kuratora sądowego.

MICHALEWICZ Iza : Żyją za innych // Polityka. - 2010, nr 25, s. 32, 34

NOWAK Beata Maria : Jaki powinien być kurator sądowy ( w opinii rodziców młodzieży). - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2010, nr 10, s. 19-25
Postrzeganie pracy kuratorskiej przez rodziców nadzorowanych nieletnich na podstawie badań własnych przeprowadzonych na terenie woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego.

OPORA Robert : Trudności w pracy rodzinnych kuratorów sądowych. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 25-27
Zakłócenia komunikacji w relacji sędzia - kurator.

OSUCH Maciej : O nieletnich prawie wszystko... // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 53-58

POTEMPSKA Elżbieta : Koordynacja działań instytucji opieki nad dzieckiem metodą zapobiegania niedostosowaniu społecznemu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 15-22
Problem koordynacji działań instytucji mogących mieć wpływ na zapobieganie patologii wśród dzieci i młodzieży oraz możliwości tych instytucji w udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym patologią (przedszkole i szkoła, służba zdrowia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, kuratela sądowa, poradnie specjalistyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze).

PRUSINOWSKA-MAREK Alina : Aby skutecznie pomagać, trzeba współdziałać // Świat Problemów. - 2011, nr 4, s. 9-12
Praca kuratora sądowego w odniesieniu do osoby uzależnionej, współuzależnionej i małoletniego dziecka rodziny z problemami alkoholowymi.

PRUSINOWSKA-MAREK Alina : Procedura postępowania Sądu Rodzinnego w sytuacji powiadomienia o krzywdzeniu dziecka // Świat Problemów. - 2009, nr 10, s. 28-30

PRUSINOWSKA-MAREK Alina : Rola sądu karnego i rodzinnego oraz kuratorskiej służby sądowej w ochronie osób pokrzywdzonych : współpraca kuratorów z instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc ofiarom i sprawcom  // Świat Problemów. - 2009, nr 8, s. 29-31
Ochrona osób pokrzywdzonych przez sądy .

PRUSINOWSKA-MAREK Alina : Sądy i kuratorska służba sądowa w ochronie osób pokrzywdzonych // Niebieska Linia. - 2010, nr 4, s. 28-30
Sprawny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie to głównie dobrze zorganizowane służby w postaci sądowych kuratorów rodzinnych i karnych.

PRUSINOWSKA-MAREK Alina : Zadania sądu rodzinnego i kuratorskiej służby sądowej w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej // Świat Problemów. - 2011, nr 9,, dod. "W Samorządach" s. I-V
Doświadczenia kuratorskie we wspieraniu rodzinnych form opieki zastępczej, oraz komentarz do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

PRUSINOWSKA-MAREK Alina : Zadania sądu rodzinnego i kuratorskiej służby sądowej w kontekście projektu ustawy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 32-35
Analiza projektu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nad dzieckiem w odniesieniu do obecnej sytuacji.

RUSIŃSKA Agnieszka, WOJNOWSKI Piotr : W kontakcie z kuratorem sądowym // Świat Problemów. - 2005, nr 3, s. 31-34
Program Edukacyjno-Korekcyjny dla Sprawców Przemocy Domowej.

SKOWROŃSKI Bartłomiej : O projekcie diagnozy osobopoznawczej na gruncie kurateli sądowej dla dorosłych - kilka słów krytyki. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, [nr] 3/4, s. 32-3 4
Zadania kuratora sądowego w myśl projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad i trybu sporządzania diagnozy osobopoznawczej.

ŚWIERCZEK Andrzej : Oczekiwania skazanych a udzielona pomoc w ramach funduszu pomocy postpenitencjarnej. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, [nr] 3/4, s. 39-44
Pomoc postpenitencjarna realizowana w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. Świadczenie pomocy doraźnej i długofalowej. Analiza wyników badań przeprowadzonych na grupie 20 skazanych, warunkowo przedterminowo zwolnionych, wobec których prowadzono dozór kuratora w obrębie Sądu Rejonowego w Będzinie. Badania przeprowadzono dwuetapowo w 2009 i 2010 roku.

WĘGLIŃSKI Andrzej : Etos i misja zawodowa sądowych kuratorów rodzinnych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 3/4, s. 29-32

WITKOWSKA-PALEŃ Anna : Instytucja kuratora sądowego w Polsce w ujęciu historycznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 45-53
Historyczny rozwój kurateli sądowej w Polsce. Geneza instytucji kuratora sądowego. Opiekun sądowy i kurator nieletnich w przedwojennej Polsce. Kuratela sądowa w okresie PRL. Reforma kurateli sądowej po 1990 roku. Zadania kuratora sądowego.

WYSOCKA Ewa : Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży poddanej kurateli sądowej // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 2, s. 132-146

ZINKIEWICZ Beata : Rola kuratora sądowego w systemie wsparcia rodziny i dziecka w kryzysie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 17-23

ZOZULA Jolanta : Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji. - Bibliogr. // Szkola Specjalna. - 2012, [nr] 2, s. 138-146
Organizacja służby kuratorskiej oraz zadania i obowiązki w świetle Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.

ŻAK Marek : Model spolegliwego opiekuna i wychowawcy w świetle zawodowych kompetencji sądowych kuratorów społecznych. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 3, s. 155-163
Współczesny model kurateli. Kurator społeczny w świetle badań własnych przeprowadzonych w czwartym kwartale 2008 roku wśród kuratorów społecznych dla osób dorosłych w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna