Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


NARKOMANIA WŚRÓD WIĘŹNIÓW (SKAZANYCH)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CZEKAJ Krzysztof : Metody resocjalizacji skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 / pod red. Anny Kieszkowskiej. - Kraków : "Impuls", 2011. - S. 377-391
Sygnatura: 99785W

GAJEWSKA Katarzyna : Możliwości oddziaływań profilaktycznych wśród skazanych uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych (na przykładzie zakładów karnych na terenie Podkarpacia) - doniesienie z badań // W: Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 152-157
Sygnatura:95664

IWANIENKO Mikołaj : Organizacja oddziaływania resocjalizacyjnego wobec skazanych uzależnionych od narkotyków w instytucjach penitencjarnych okręgu lwowskiego // W: Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 53-58
Sygnatura:95664

KITLIŃSKI Jacek : Funkcjonowanie oddziałów terapeutycznych dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychoaktywnych // W: Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 144-151
Sygnatura: 95664

MAJCHERCZYK Andrzej : Funkcjonowanie więziennego systemu terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od środków psychoaktywnych // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", 2009. - S. 203-234
Sygnatura:97865

SZARZAŁA Dariusz : Prawne regulacje dotyczące zjawiska narkomanii a problem prewencji i profilaktyki. Problem leczenia i terapia narkomanów - więźniów w polskich zakładach karnych // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 425-432
Sygnatura: 98349

STAN problemu narkotykowego w Europie : sprawozdanie roczne 2009 / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2009. - S. 37-39 : Zażywanie narkotyków w populacji więźniów
Sygnatura: 98535

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ad : Substancje psychoaktywne w miejscach odosobnienia / oprac. ad, kk. // Świat Problemów. - 2006, nr 1, s. 21-22
Dane na podstawie raportu EMCDDA "Sprawozdanie roczne 2005. Stan problemu narkotykowego w Europie".

CZEKAJ Krzysztof : Skazani uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych odbywający karę pozbawienia wolności w warunkach systemu terapeutycznego // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2005, nr 4, s. 38-46

GŁOWIK Tomasz : Problematyka narkomanii w izolacji więziennej. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 3, s. 7-12
Funkcje narkotyków w izolacji więziennej: adaptacyjna, psychologiczna, społeczna, ekonomiczna, podkulturowa. Przemyt narkotyków. Postępowanie z uzależnionymi skazanymi. System leczniczy w więzieniach.

GŁOWIK Tomasz : System terapeutyczny w jednostkach penitencjarnych // Świat Problemów. - 2002, nr 5, s. 8-11
Problem terapii osadzonych uzależnionych.

KLINGEMANN Justyna, MITURSKA Ewa, MOSKALEWICZ Jacek : Życie po opuszczeniu zakładu karnego : readaptacja społeczna kobiet uzależnionych od narkotyków w Polsce. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - T. 21 (2008), nr 2, s. 111-134
Omówienie zagadnień związanych z readaptacją kobiet uzależnionych od narkotyków przebywających w zakładach karnych oraz ich funkcjonowaniem społecznym po opuszczeniu placówki penitencjarnej. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w latach 2003-2006 w pięciu krajach UE: Austrii, Hiszpanii, Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii.

KUDZIA Krzysztof : Znaczenie duchowości w procesie terapii uzależnień oraz resocjalizacji // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 4, s. 77-81
Opis działania grupy terapeutycznej "Korab" w zakładzie karnym w Nowogradzie, skupiającej w szeregach więźniów wykluczonych społecznie, uzależnionych.

LUBELSKA Krystyna : Podwójni więźniowie // Polityka. - 2008, nr 46, s. 36-38
Sytuacja w Polsce według danych raportu: "Stan problemu narkotykowego w Europie 2008 r."

MAJCHERCZYK Andrzej : Specyfika terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych w zakładach karnych. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - T. 20 (2007), nr 3, s. 321-342
Charakterystyka terapii pacjentów uzależnionych od narkotyków w więzieniach - inny typ relacji z terapeutą, szerszy zakres stosowania przymusu w prowadzonych oddziaływaniach, większe potrzeby terapeutyczne skazanych, skutki działania negatywnej selekcji pacjentów, różnice tkwiące w środowisku terapeutycznym oraz odmienne rozwiązania organizacyjne.

MAJCHERCZYK Andrzej, GŁOWIK Tomasz : Krótkie interwencje wobec skazanych nadużywających substancji psychoaktywnych // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 70 (2011) , s. 111-138

MARKIEWICZ Aleksander, WALCZAK Dagmara : Narkomania w zakładzie karnym // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 3, s. 57-60
Terapia skazanych, uzależnionych od narkotyków w Zakładzie Karnym w Koszalinie.

NAJDENOWA Radosz : Praca ze skazanymi uzależnionymi od heroiny w warunkach zakładu karnego w Bułgarii // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 3, s. 47-55

POMIANOWSKI Roman : Nie są problemem w więzieniu // Świat Problemów. - 1999 nr 7/8 s. 30-33
Narkomani w więzieniach.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych // Dziennik Ustaw. - 2006, nr 239, poz. 1738

RYBCZYŃSKA Dorota : Możliwości i ograniczenia w realizacji działań edukacyjno-terapeutycznych wobec osób uzależnionych od narkotyków, tymczasowo aresztowanych. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 1, s. 45-56
Terapia młodych osób uzależnionych, osadzonych w jednostkach penitencjarnych a proces ich resocjalizacji. Program oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze.

SARZAŁA Dariusz : Problem narkomanii w zakładach karnych. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 4, s. 30-44
Przedstawienie zjawiska narkomanii w zakładach karnych, jego rozmiarów i zagrożeń z nim związanych, a także wskazanie na możliwości prowadzenia oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych.

SIEROSŁAWSKI Janusz : Narkomani w zakładach karnych i aresztach śledczych // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2001, nr 2, s. 45-56
Program badawczy oceniający rozmiar i charakter problemów używania narkotyków i narkomanii wśród więźniów oraz system pomocy tym ludziom w systemie penitencjarnym.

SUBSTANCJE psychoaktywne w miejscach odosobnienia // Świat Problemów. - 2006, nr 1, s. 21-22
Używanie narkotyków wśród więźniów w krajach Unii Europejskiej. Pomoc i leczenie dla osób zażywających narkotyki.

 

NARKOMANIA W ŚRODOWISKU WOJSKOWYM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

WALANCIK Marek : Zjawiska patologii społecznej w instytucji totalnej // W: Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik. - Toruń : "Akapit", 2009. - S. 120-133
M.in. o narkomanii w wojsku.
Sygnatura: 98293
Sygnatura: 30614 Filia w Bełchatowie

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CHEĆKO Aleksander : Więcej działek niż armat : armia walczy z wódką, narkotyki rozpoznaje bojem // Polityka. - 2001, nr 29, s. 72-73

JĘDRZEJCZAK Marian : Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju narkomanii u żołnierzy służby zasadniczej // Problemy Narkomanii. - 2001, nr 4, s. 39-53
Omówienie badań.

WALANCIK Marek : Zjawiska patologii społecznej w środowisku wojskowym. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 2, s. 83-96
Zjawisko narkomanii, alkoholizmu, korupcji i fali w wojsku. Zasady przeciwdziałania szerzeniu się patologii w siłach zbrojnych oraz walki z już istniejącą.

 


Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna