Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


RESOCJALIZACJA, TERAPIA I WYCHOWANIE NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE
(DZIECI I MŁODZIEŻY)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWATRTE

BAKA Łukasz, DERBIS Romuald : Sposoby radzenia sobie z lękiem wśród młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia", 2007. - (Seria Akademicka - Eneteia). - S. 485-503
Sygnatura: 96635W
Sygnatura: 30090W Filia w Bełchatowie

BAŁANDYNOWICZ Andrzej : Rodzinne domy terapeutyczne - powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie // W: Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 239-257 
Sygnatura 103252

BAŁANDYNOWICZ Andrzej : Rodzinne domy terapeutyczne propozycją modelowego systemu opiekuńczo-wychowawczego dla osób niedostosowanych społecznie // W: Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / red. Bożena Gulla, Małgorzata Wysocka-Pleczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. - (Dziecko Jako Ofiara i Sprawca Przemocy ; T. 2). - S. 209-225
Sygnatura: 97695
Sygnatura: 29844 Filia w Opocznie
Sygnatura: 35514 Filia w Radomsku
Sygnatura: 41700 Filia w Tomaszowie Maz.

BĘBAS Sylwester : Rola schronisk dla nieletnich w instytucjonalnej resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie / red. Sławomir Przybyliński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - (Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego ; T. 4). - S. 73-85
Sygnatura: 100567

CIUPIŃSKA Beata : Readaptacja społeczna młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne i wychowawczo-resocjalizacyjne (zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i młodzieżowe ośrodki wychowawcze) // W: W stronę readaptacji społecznej / red. Anna Fidelus ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim 
Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 196-209
Dorastający niedostosowani społeczni - skala zjawiska i możliwości udzielania wsparcia, usamodzielniania i opieka następcza. Inne możliwości udzielania pomocy i wsparcia młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne.
Sygnatura: 97806
Sygnatura: 31386-31387 Filia w Bełchatowie

FIDELUS Anna : Praca socjalna z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie - potrzeba nowych rozwiązań i działań // W: Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / red. Bożena Matyjas, Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 169-176
Sygnatura: 95964
Sygnatura: 28954 Filia w Opocznie

FIDELUS Anna : Wspomaganie rodziny w procesie społecznego przystosowania nieletnich // W: Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń : "Akapit", 2003. - (Problemy Pracy Socjalnej / Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja Pracy Socjalnej). - S. 341-348
Sygnatura: 92665

GORISZOWSKI Włodzimierz : Współczesne dylematy wychowania : rozprawy i szkice pedagogiczne /  Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2002. - S. 141-178 : Rola różnych środków dydaktycznych w aktywizacji form i metod w procesie kształcenia i wychowania
Czytelnictwo jako jedna z form profilaktyki i terapii patologii społecznej młodzieży. Czytelnictwo wychowanków w zakładach wychowawczych dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Wykorzystanie lektury w resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. (ZOB!)
Sygnatura: 93327

GÓRNICKA Beata : Usamodzielnienie jako forma zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodzieży niedostosowanej - rola i zadania pedagoga // W: Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 145-156 
Sygnatura 103252

HORBOWSKI Adam : Praca kulturalno-wychowawcza wśród młodzieży nieprzystosowanej społecznie // W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red .Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. - S. 69-75 
Sygnatura: 88936W, 90357
Sygnatura: 27695 Filia w Bełchatowie

IWAŃSKI Zbigniew Stanisław : Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej / Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : "Novum", 2003. - S. 143-148 : Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie
Sygnatura: 90733 W

KAMIŃSKI Arkadiusz : Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych wobec podopiecznych placówek dla nieletnich // W: W stronę readaptacji społecznej / red. Anna Fidelus ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim 
Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 177-196
Sygnatura: 97806
Sygnatura: 31386-31387 Filia w Bełchatowie

KALINOWSKI Marian, PEŁKA Jerzy : Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003. - S. 209-217 : Resocjalizacja nieletnich w Polsce w okresie międzywojennym. Niektóre systemy wychowania młodzieży niedostosowanej społecznie
Sygnatura: 93883, 91206 W

KONOPCZYŃSKI Marek : Twórcza resocjalizacja - od korekcji do rozwoju // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2009. - S. 80-106
Resocjalizacja i nieprzystosowanie społeczne - koncepcje behawioralne, psychodynamiczne, interakcyjne, kognitywne i wielodyscyplinowe, koncepcja Sullivana i Granta, koncepcja Ervinga Goffmana, koncepcja Resilience, koncepcja twórczej resocjalizacji
Sygnatura: 97864
Sygnatura: 35506 Filia w Radomsku

KUPIEC Hubert : Warsztaty fotograficzne jako forma edukacji wizualnej w resocjalizacji nieletnich // W: Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - S. 103-113
W artykule m.in. o warsztatach fotograficznych w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.
Sygnatura: 99026
Sygnatura: 31685 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 35371 Filia w Radomsku

KUSZTAL Justyna : Dziecko niedostosowane społecznie wobec instytucji pomocowych : perspektywa porównawcza // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 / red. nauk. Anna Kieszkowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 515-528
Sygnatura: 99785W

KUSZTAL Justyna : Rola i miejsce pedagoga resocjalizacji w systemie pomocy i resocjalizacji młodzieży społecznie niedostosowanej // W: Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 157-171
System resocjalizacji nieletnich a działania pomocowe w ramach pracy socjalnej pedagogiki społecznej. Sprawiedliwość naprawcza w wymiarze sprawiedliwości w sprawach nieletnich. Obszary działalności pedagoga w polskim i niemieckim systemie resocjalizacji. Rola i miejsce pedagoga w realizacji idei sprawiedliwości naprawczej w polskim i niemieckim systemie pomocy i resocjalizacji nieletnich.
Sygnatura 103252

LIPIŃSKI Stanisław : Zapotrzebowanie na stymulację u młodzieży niedostosowanej // W: Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. - S. 83-92
Sygnatura: 88811
Sygnatura: 27467 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 32554 Filia w Radomsku

OPORA Robert : Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie/ Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Sygnatura: 100474
Sygnatura: 30594 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 35357 Filia w Radomsku
Sygnatura: 41596 Filia w Tomaszowie Maz.

OSTROWSKA Krystyna : Psychologia resocjalizacyjna : w kierunku nowej specjalności psychologii dla studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, prawa, pracy socjalnej. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - S. 200-213 : Znaczenie środowiska szkolnego w procesie socjalizacji, resocjalizacji i profilaktyce
M.in.: przyczyny nieprzystosowania społecznego tkwiące w szkole. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka u progu kariery szkolnej.
Sygnatura: 97323, 97186 W
Sygnatura: 30334 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 41412 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 34879 Filia w Radomsku

PLOCH Leszek : Dążenie do modelu terapii sztuką artystyczną uczniów niedostosowanych społecznie // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2009. - S. 25-41
Rola terapii sztuką dla uczniów niedostosowanych społecznie. Zaniedbania w wykorzystaniu sztuki. Dążenie do społecznego modelu treningu twórczego. Szanse wychowanka dzięki terapii. Zasady terapii sztuką. Strategia prowadzenia terapii. Oczekiwane rezultaty terapii.
Sygnatura: 97865
Sygnatura: 35507 Filia w Radomsku

POKRZYWA Agnieszka : Praca polonisty z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Uwarunkowania procesu dydaktycznego, próba oceny wybranych metod nauczania // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / red. nauk. Anna Guzy, Danuta Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. - S. 61-72
Sygnatura: 101468W

PUSZCZEWICZ Hanna : Dziecko niedostosowane społecznie // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń : "Adam Marszałek", 2011. - S. 94-130
Definicja, przyczyny (czynniki indywidualne, czynniki środowiska rodzinnego i szkolnego) oraz objawy niedostosowania społecznego. Metody pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie w szkole. Wskazówki do pracy dla rodziców dziecka niedostosowanego społecznie.
Sygnatura: 99697

PYTKA Lesław : Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001. - S. 117-123 : Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży : eliminowanie rozmiarów nieprzystosowania społecznego
Fazy oddziaływania resocjalizującego w prawidłowo przebiegającej resocjalizacji. Trud prognozy zjawiska nieprzystosowania społecznego.
Sygnatura: 89146, 90336, 89145W

PYTKA Lesław : Resocjalizacja - anachronizm, utopia czy nowe wyzwanie socjopedagogiczne? // W: Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. - S. 219-231
Resocjalizacja i nieprzystosowanie społeczne: teorie behawioralne (zachowaniowe), teorie interakcyjne, teorie wielodyscyplinowe.
Sygnatura: 88811
Sygnatura: 27467 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 32554 Filia w Radomsku

RUDOWSKI Tomasz : Edukacja i terapia przez sztukę : arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2013
Zawiera:
S. 23-51 : Edukacja plastyczna a arteterapia osób niedostosowanych społecznie;
S. 53-88: Arteterapia osób niedostosowanych społecznie - podstawy teoretyczne.
Sygnatura: - nowa - nie jest wpisana

SAWICKA Katarzyna : Psychoterapia dzieci niedostosowanych społecznie // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Pedagogium", 2007. - S. 171-173
Sygnatura: 95614, 95546W
Sygnatura: 34730 (wyd. z 2008 r., wyd. 1, dodr. 1) Filia w Radomsku
Sygnatura: 40687 (wyd. z 2008 r., wyd. 1, dodr. 1) Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 29156 (wyd. z 2008 r., wyd. 1, dodr. 1) Filia w Opocznie

SIEMIONOW Justyna : Kształtowanie kompetencji społecznych u nieletnich niedostosowanych społecznie jako wybrany wskaźnik efektywności procesu resocjalizacji // W: Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie - horyzonty resocjalizacyjne / red. Sławomir Przybyliński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - (Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego ; T. 6). - S. 165-172
Niedostosowanie społeczne rozumiane jako deficyt kompetencji społecznych. Interpretacja wyników i wnioski z badań przeprowadzonych wśród wychowanków (uczniów klasy II gimnazjum) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku
Sygnatura: 100150

SZECÓWKA Adam : Korygowanie interakcji uczniów niedostosowanych społecznie // W: Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. - S. 323-334
Sygnatura: 88811
Sygnatura: 27467 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 32554 Filia w Radomsku

SZECÓWKA Adam : Teleologiczne podstawy przeciwdziałania dewiacjom uczniów niedostosowanych społecznie // W: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2005. - S. 55-70
Sygnatura: 93016
Sygnatura: 28481 Filia w Opocznie
Sygnatura:29778 Filia w Bełchatowie (wyd. z 2004 r.)

SZECÓWKA Adam : Uczeń społecznie niedostosowany a działania innowacyjne w placówkach resocjalizacyjnych // W: Od szkoły pamięci do szkoły rozwoju : IX Forum Pedagogów Wrocław, 18 października 1996 roku / red. Jerzy Semkow, Mirosława Wawrzak-Chodaczek. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - (Prace Pedagogiczne ; 127). - S. 145-153
Negatywizm szkolny uczniów społecznie niedostosowanych. Poziom dydaktyczny i intelektualny uczniów zakładów dla nieletnich. Działania innowacyjne w latach 1993-1996.
Sygnatura: 87105

SZYMAŃSKI Andrzej : Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010. - S. 271-303 : Niedostosowani społeczni a instytucjonalne oddziaływania resocjalizacyjno-zabezpieczające
Sygnatura: 98645W

WACH Tomasz : Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych /  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 232-254 : Propozycje oddziaływań profilaktycznych wobec młodzieży - przeciwdziałanie wiktymizacji oraz praca z zagrożonymi niedostosowaniem społecznym ; S. 261-265 : Propozycje optymalizujące system wychowawczy wobec adolescentów niedostosowanych społecznie
Sygnatura: 97485

ZACHARUK Tamara : Edukacja inkluzyjna szansą dla uczniów nieprzystosowanych społecznie // W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 / red. nauk. Anna Kieszkowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 431-438
Sygnatura: 99785W

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BĄK Robert : Aktywność ruchowa a nieprzystosowanie społeczne. - Bibliogr. // Lider. - 2004, nr 4, s. 11-12
Rola sportu w procesie socjalizacji. Badania przeprowadzone w Słupsku. Porównywano w nich przejawy niedostosowania społecznego uczniów klas sportowych z klasami niesportowymi.

BERNASIEWICZ, Maciej : Teoria interakcjonistyczna a metody pracy terapeutyczno-resocjalizacyjnej z dziećmi niedostosowanymi społecznie  // Chowanna. - R. 49, t. 2 (2006), s. 75-90

BIAŁACH Anna : Dom otwartych drzwi // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 5, s.22
Stowarzyszenie SALTROM realizuje profilaktykę i terapię uzależnień, pomaga młodzieży nieprzystosowanej społecznie.

BORZUCKA-SITKIEWICZ, Katarzyna : Moralność vs. demoralizacja - wykorzystanie Treningu Wnioskowania Moralnego w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie // Chowanna. - R. 49, t. 2 (2006), s. 102-108

BUDKA G. : Szkolny Ośrodek Socjoterapii (dla młodzieży nieprzystosowanej, zagrożonej uzależnieniem lękowym) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 1, s. 32-36

CYBULA Małgorzata : Pomoc wychowankom mającym trudności z przystosowaniem społecznym // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000 , nr 1 , s. 21-22

DOMARECKA-MALINOWSKA Elżbieta : Tradycja i współczesność w pracy wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia // Wychowawca. - 1996, nr 5, s. 11-13
Resocjalizacja dziewcząt niedostosowanych społecznie.

GĄSIOR Halina : Praca z dziećmi niedostosowanymi społecznie // Życie Szkoły .-1998 , nr 9 , s. 526-530

GRABOWSKA-DĄBEK Anna : Twórcze oddziaływania wobec młodzieży zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym w szkole ponadgimnazjalnej. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 12, s. 16-19
Pojęcie niedostosowania społecznego. Formy oddziaływań wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie na przykładzie własnej pracy autorki artykułu.

GULA Ewa, SOKOŁOWSKI Jarosław : Obozy i kolonie //Wychowawca. - 2004, nr 7/8, s. 18-19
Historia i cele obozów i kolonii terapeutycznych dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Aspekt wychowawczy i integracyjny takich kolonii.

HONISZ Maria : Rola świetlic w systemie pomocy dzieciom : z doświadczeń pedagoga. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, [nr] 1/2, s. 22-24
Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Świetlice profilaktyczno-wychowawcze i terapeutyczne.

IWANICKI Hubert : Zagrożenie nieprzystosowaniem społecznym w środowisku szkolnym oraz sposoby jego zapobiegania. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 299-303
Rola szkoły w zwalczaniu przejawów niedostosowania społecznego wśród młodzieży.

JAWORSKA Anetta : O nowy paradygmat w wychowaniu młodzieży niedostosowanej społecznie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 34-39

JURCZYK Marcin : Dogoterapia w wychowaniu osób nieprzystosowanych społecznie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 37-38

JURCZYK Marcin : Terapeutyczne znaczenie książki w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 1/2, s. 33-35

KACZYŃSKA Ewa : Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie // Życie Szkoły. - 2003, nr 9, s. 536-538

KOSTYRA Marcin : Sporty i sztuki walki w pracy resocjalizacyjnej // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 2, s. 157-171

KUCIŃSKA Elżbieta : Terapeutyczne wspomaganie procesu edukacyjnego młodzieży zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, [nr] 3/4, s. 29-30

KUJAWSKA Iza : Prostowanie dróg : Junacy'96 // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 22, s. 4
Ośrodki szkolenia i wychowania dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Ochotnicze Hufce Pracy.

KULIK Teresa Bernadetta : Nauczyciele wobec niedostosowania społecznego młodzieży szkolnej. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 2, s. 83-86
Badanie poziomu wiedzy nauczycieli-wychowawców na temat niedostosowania społecznego uczniów.

ŁABA Agnieszka : Profilaktyczno-resocjalizacyjny wymiar dramy w młodzieżowych środowiskach niedostosowania społecznego // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 11, s. 52-61
Zastosowanie metody dramy w terapii psychologicznej i pedagogicznej młodzieży trudnej.

ŁOSKOT Małgorzata : Procedura kwalifikowania uczniów do MOW i MOS // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 26, s. 42-45
Pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonym demoralizacją lub niedostosowaniem społecznym. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

MAKOWSKI Aleksander : Socjalizacja reedukacyjna młodzieży "nieobytej" // Nowa Szkoła .-1997 , nr 4 , s. 26-29

MIERZWA Anna : Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 32-35 
W artykule przedstawiono program zajęć socjoterapeutycznych obejmujący 3-dniowy cykl spotkań z grupą wychowanków zakładu poprawczego, podczas których jej członkowie uczestniczą w grach, zabawach i ćwiczeniach, a także realizują zadania wynikające z podziału pracy.

MINGE Krzysztof, MINGE Natalia : Ćwiczenia do pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym : indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 25, dod. "Szkoła XXI wieku" s. 62-63
Rozpoznawanie własnych, a następnie cudzych emocji przez uczniów.

MITKIEWICZ Grzegorz : O rozporządzeniu w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003 , nr 3, s. 5-8
Problemy klasyfikacyjne. Kształcenie młodzieży niedostosowanej społecznie. System kierowania nieletnich do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu resocjalizacyjnego. Rola rodziny w procesie resocjalizacji wychowanka placówki. Kadra a jakość pracy placówki.

OLSZEWSKA Aleksandra : Program pomocy młodzieży z problemami wychowawczymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 24-25.
Artykuł jest skrótem wystąpienia w Waplewie, zorganizowanej przez Towarzystwo "Nasz Dom" w maju 2003 r. Przedstawiono w nim program pomocy młodzieży niedostosowanej społecznie pozbawionej opieki rodziców, przygotowany przez Fundację OAZA w Kościerzynie.

OSTROWSKA Małgorzata : Nauczyciele wychowania fizycznego wobec niedostosowania społecznego dzieci. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, [nr] 8/9, s. 36-39
Rozpoznawanie niedostosowanej społecznie młodzieży na lekcjach wychowania fizycznego. Techniki wychowawcze eliminujące zaburzenia .

PACHÓLSKA Barbara : Instytucja probacji jako alternatywna forma pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 42-44

REJZNER Andrzej : Budowanie czy niszczenie? : polityka społeczna wobec młodzieży niedostosowanej społecznie // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 1, s. 11-20 

SOKOŁOWKA Monika : Charakterystyka zagrożeń oraz podejmowane inicjatywy w zakresie zapobiegania i ograniczania zjawisk związanych z nieprzystosowaniem społecznym, występujących wśród dzieci i młodzieży na terenie garnizonu mazowieckiego // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. 81-101

SIKORA Stanisław : Rola sportu jako czynnika wychowawczego w pracy z młodzieżą społecznie niedostosowaną // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 3, s. 180-183

SITKIEWICZ Piotr : Czynniki mające wpływ na skuteczność interwencji wobec osób niedostosowanych społecznie // Chowanna. - R. 49, t. 2 (2006), s. 133-137

SZECÓWKA Adam : Nauczanie integracyjne uczniów społecznie niedostosowanych w opinii Herberta Goetze // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1995, nr 2, s. 24-26

URBANIAK-ZAJĄC Danuta : Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie : doświadczenia niemieckie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 6, s. 41-44

UTRAT-MILECKI Jarosław : ,,Diversion" (wprowadzenie) w polskim modelu postępowania w sprawach nieletnich // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 4, s. 12-15
,,Diversion" - działania mające na celu wyprowadzenie dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie z gestii wymiaru sprawiedliwości i skierowanie ich do alternatywnego programu naprawczego.

ZYBERT Elżbieta Barbara : Biblioterapia w pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie // Bibliotekarz. - 1992, nr 1, s. 16-19

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna