Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


TERAPIA I LECZENIE OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

HĘDZELEK Mateusz : Grupy samopomocy anonimowych narkomanów // W: Oblicza współczesnychuzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. - S : 185-191
Logo i język organizacji. Rytuały i wzorce zachowania. Normy i wartości ruchu anonimowych narkotyków.
Sygnatura: 98338

JĘDRZEJKO Mariusz, CABALSKI Marian : Próba diagnozy problemu narkotykowego w Polsce. Leczenie narkomanów i zgony po zażyciu narkotyków // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 150-154
Sygnatura: 98349

KOBUS Andrzej : Substytucyjna terapia metadonowa // W: Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. - S : 163-173
Leczenie osób uzależnionych od opiatów: biologiczne podstawy uzależnienia, mechanizm uzależnienia i podstawowe efekty leczenia, zasady rekrutacji do leczenia, czynniki określające efektywność kuracji substytucyjnej.
Sygnatura: 98338

MICHEL Małgorzata : Uwarunkowania skuteczności kierowanych do kobiet uzależnionych programów redukcji szkód // W: Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. nauk. Irena Pospiszyl, Renata Szczepanik. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2007. - S. 251-260
Sygnatura:95712
Sygnatura:34608 Filia w Radomsku

NARKOMANIA : gdzie szukać pomocy? : informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2007
Sygnatura:35176 Filia w Radomsku
Sygnatura:30676 Filia w Bełchatowie

POPRAWA dostępu do leczenia dla osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami : projekt IATPAD / [tł. Monika Swadowska]. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009
Charakterystyka sytuacji w poszczególnych nw. krajach (system ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej, alkohol i narkotyki w systemie prawnym kraju, opieka zdrowotna i pomoc dla osób z problemem alkoholowym i narkotykami, utrudnienia i ułatwienia w dostępie do leczenia z perspektywy instytucji i zawodów medycznych- badania ilościowe, bariery i ułatwienia w dostępie do leczenia z perspektywy pacjentów - badania jakościowe): Bułgarii, Grecji, Włoszech, Polsce, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii
Sygnatura: 99679
Sygnatura: 41555 Filia w Tomaszowie Maz.
Sygnatura: 29886 Filia w Opocznie
Sygnatura: 35324 Filia w Radomsku

RAKOWSKA JADWIGA : Uzależnienie od narkotyków // W: Psychoterapia : badania i szkolenie / red. nauk. Lidia Grzesiuk. - Warszawa : ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2006. - S. 128-129
Wspierająca terapia psychodynamiczna. Terapia behawioralno-poznawczo. Terapia oparta na wzmocnieniach.
Sygnatura: 95628W

SASIN Piotr : Rodzice wobec problemu narkomanii dziecka. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. - S. 38-52 : Terapia narkomanów w Polsce
Sygnatura: 99692

SZARZAŁA Dariusz : Prawne regulacje dotyczące zjawiska narkomanii a problem prewencji i profilaktyki. Kierunki poszukiwań teoretycznych i rozwiązań praktycznych dotyczących prawnych modeli postępowania w stosunku do osób uzależnionych od narkotyków // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 432-436
Prawnokarne modele dotyczące zjawiska narkomanii: podejście prohibicyjne (represyjno-lecznicze), permisywne (leczniczo-represyjne), medyczno-społeczne.
Sygnatura: 98349

SZARZAŁA Dariusz : Prawne regulacje dotyczące zjawiska narkomanii a problem prewencji i profilaktyki. Leczenie osób uzależnionych od narkotyków w kontekście uwarunkowań prawnych // W: Narkomania :spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 415-418
Sygnatura: 98349

SZULC Marcin : Dynamika planów życiowych w leczeniu osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych // W: Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka / red. nauk. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 179-189
Sygnatura:95668

WANAT Wojciech : Narkotyki i narkomania : odlot donikąd. - Warszawa : "Iskry", cop. 2006. - S. 182-189 : Terapia i redukcja szkód
Sygnatura: 95272
Sygnatura:
29416 Filia w Bełchatowie

WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, cop. 2009. - S. 454-455 : Kilka uwag o leczeniu narkomanii ; S. 455-457 : Anonimowi Narkomani
Sygnatura: 97693W

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2007, nr 11, s. 16-17
Kryteria wyboru typu leczenia młodzieży uzależnionej: stopień kontroli, nasilenie zaprzeczenia, chęć współpracy. Etapy leczenia narkomanii w Polsce: detoksykacja, leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne, readaptacja społeczna. Leczenie substytucyjne jako jedna z form leczenia osób uzależnionych od opiatów.

BAJEROWSKA Bożena : Jak tworzyć programy leczenia substytucyjnego? // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 28-31
Program leczenia substytucyjnego (terapia metadonowa) dla osób uzależnionych od opiatów - trudności, regulacje prawne, rejestracja programu, przystosowanie pomieszczeń, zespół realizatorów, pacjenci programów leczenia substytucyjnego, kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

BASIŃSKA-STARZYCKA Anna, JAMROŻY Agnieszka, HABRAT Bogusław : Odstawianie benzodiazepin i leczenie zespołów abstynencyjnych u osób uzależnionych - indywidualizacja postępowania w oparciu o monitoring kliniczny i farmakokinetyczny // Alkoholizm i narkomania. - 2009, nr 1, s.75-86
Fazy leczenia benzodiazepinowych zespołów abstynencyjnych: substytucja, redukcja, eliminacja obserwacja późna. Przyczyny niepowodzeń .

BENIOWSKI Marek : Leczenie metadonowe w Polsce. Początki programu substytucyjnego w Polsce // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 5, s. 45-46

BERNDT Dorota, HABRAT Bogusław : Flumazenil w leczeniu benzodiazepinowych zespołów abstynencyjnych. Przegląd piśmiennictwa. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 1, s. 55-64

BRODZIKOWSKA Maria, OPOZDA-SUDER Sylwia : Leczenie zakażenia HIV u osób używających narkotyków w iniekcjach. Propozycje rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia publicznego. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - T. 23 (2010), nr 4, s. 323-334
Swoiste uwarunkowania trudności w leczeniu infekcji HIV. Zintegrowany model opieki nad osobami zakażonymi HIV i używającymi narkotyków. Bezpośrednio nadzorowana terapia antyretrowirusowa w polskim systemie ochrony zdrowia. Próba wypracowania jednolitych standardów.

BRODZIŃSKA Maria, OPOZDA-SUDER Sylwia : Leczenie zakażenia HIV u osób używających narkotyków w iniekcjach. Propozycja rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia publicznego. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 4, s. 323-334
Propozycja modelowych rozwiązań na gruncie zdrowia publicznego w Polsce, które pozwolą na leczenie antyretrowirusowe osób uzależnionych zakażonych HIV.

BUJALSKI Michał : Bariery w dostępie do leczenia uzależnień // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, 42-46
Bariery w dostępie do leczenia uzależnień (m. in. od alkoholu i narkotyków): czynniki organizacyjne, społeczno-kulturowe, trudności tkwiące w samym pacjencie.

BUJALSKI Michał : Bariery w dostępie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Komunikat z polskich badań IATPAD // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 4, s. 461-464

BUKOWSKA Bogusława : Integracja leczenia substytucyjnego i modelu społeczności terapeutycznych - nowe wyzwania i szanse. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 3, s. 8-12

BUKOWSKA Bogusława : Terapia kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Cz. 1 // Remedium. - 2009, nr 9, s. 30-31
Historyczny kontekst leczenia kobiet uzależnionych. Uzależnienie a współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych.

BUKOWSKA Bogusława : Terapia kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Cz. 2 // Remedium. - 2009, nr 10, s. 28-29
Zagadnienia dotyczące terapii kobiet: zintegrowany model terapii, treningi wspierające umiejętności wychowawcze matek, nawiązywania relacji z dziećmi oraz programy profilaktyczne dla dzieci.

CHARMAST Jacek : Od terapeuty ulicznego do streetworkera // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 63-70
Działalność Stowarzyszenia Monar na rzecz osób uzależnionych od narkotyków - działalność terapeutów ulicznych .

CZABAŁA Czesław : Typologia pacjentów korzystających z instytucjonalnej pomocy w związku z używaniem narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 4, s. 2-6
Problem dostosowania leczenia i terapii do grup osób używających narkotyki: osoby eksperymentujące z narkotykami, osoby przyjmujące narkotyki rekreacyjnie lub dla celów stymulujących, osoby uzależnione.

CZABAŁA Czesław : Typologia pacjentów korzystających z instytucjonalnej pomocy w związku z używaniem narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 5, s. 25-29
Problem dostosowania leczenia i terapii do grup osób używających narkotyki: osoby eksperymentujące z narkotykami, osoby przyjmujące narkotyki rekreacyjnie, osoby wspomagające własne funkcjonowanie w różnych rolach życiowych, osoby uzależnione.

CZY skutecznie pomagamy osobom uzależnionym? Cz. 1 / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2009, nr 1, dod. s. 13-15
Dyskusja na temat pomocy osobom wykluczonym społecznie.

CZY skutecznie pomagamy osobom uzależnionym? Cz. 2 / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2009, nr 2, dod. s. 13-15
Określenie kryteriów skuteczności terapii uzależnień - dyskusja.

DĄBROWSKA Katarzyna : Ocena funkcjonowania programów metadonowych z perspektywy ich klientów i personelu. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 2, s. 109-124
Prezentacja wyników badań będących częścią międzynarodowego badania WHO, które stanowi odpowiedź na potrzebę rozwinięcia na szerszą skalę oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych od opiatów w ich środowisku.

DĄBROWSKA Katarzyna : Paternalizm czy partnerstwo? : relacja terapeutyczna w placówkach leczenia narkomanii. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 1, s. 9-25
Zaprezentowanie wybranych wyników badania poświęconego problemowi paternalizmu i partnerstwa w relacjach terapeuta - pacjent w placówkach leczenia narkomanii.

DĄBROWSKA Katarzyna : Potrzeby pacjentów lecznictwa uzależnień dotyczące relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 4, s. 377-394
Analiza wyników badań przeprowadzonych zarówno wśród pacjentów, jak i terapeutów,, których celem było m.in. przyjrzenie się potrzebom pacjentów uzależnionych od narkotyków, dotyczącym relacji z terapeutą w ośrodkach leczenia narkomanii.

DĄBROWSKA Katarzyna : Wywiad motywacyjny i prowadzone samoleczenie wg Lindy i Marka Sobellów / // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 6-7
Warsztaty mające na celu zapoznanie uczestników, którzy pracują z osobami uzależnionymi, z metodą wywiadu motywacyjnego oraz z metodą tzw. prowadzonego samoleczenia.

FIAŁKIEWICZ Jerzy, MARKIEWICZ Aleksander, GAZICKI Andrzej : Rola Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w profilaktyce i terapii uzależnień // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 41-45

GASZYŃSKA Marta : Leczenie metadonowe w Polsce. Pożytki i niedostatki programów substytucyjnych // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 5, s. 49-50
Opis błędów popełnianych w programach substytucyjnego leczenia uzależnień od narkotyków. Postulat rozszerzenia wachlarza opieki wobec pacjentów tych programów, dostosowania ich do potrzeb pacjentów.

GASZYŃSKA Dorota : Terapia miłością // Świat Problemów. - 2008, nr 8, s. 17-20
Wspólnota Cenacolo pomaga młodym narkomanom i ich rodzinom.

GRYN Kamila : Dostępność programów leczenia substytucyjnego. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 20-23

Prezentacja aktualnej sytuacji lecznictwa substytucyjnego w Polsce, uwzględniające obowiązujące akty prawne, wytyczne Unii Europejskiej oraz ONZ.

IZDEBSKI Zbigniew : Nie ma efektywnej terapii uzależnień bez pracy nad sferą seksualną pacjenta / rozm. Tomasz Kowalewicz // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 3, s. 3-8
Wywiad z seksuologiem, pedagogiem i doradcą rodzinnym dotyczący uzależnień w kontekście rozwoju psychoseksualnego, m.in. związku między braniem narkotyków a wiekiem inicjacji seksualnej.

JABŁOŃSKI Piotr : Kodeks etyczny terapeuty uzależnień - wprowadzenie // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 3, s. 1-2
Wprowadzenie do Kodeksu Etycznego stanowiącego zbiór zasad określających standardy postępowania terapeuty osób uzależnionych od narkotyków. Kodeks opracowany został przez Zespół Ekspertów powstały z inicjatywy środowiska terapeutów uzależnień, przy wsparciu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

JABŁOŃSKI Piotr : Programy substytucyjne jako element systemu terapii uzależnień w Polsce // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 1, s. 5-7

JAC : Monitoring przestrzegania praw pacjentów w ośrodkach leczenia uzależnień od narkotyków // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 14-15
Prezentacja wybranych wyników badań zrealizowanych w 2009/2010 roku przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w 18 stacjonarnych ośrodkach leczenia narkomanów zlokalizowanych w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, śląskim.

JARACZEWSKA Iga : Terapia motywująca / rozm. przepr. Tomasz Kowalewicz. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 2, s. 2-4
Rozmowa z Igą Jaraczewską, przewodniczącą Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej na temat terapii motywującej i jej zastosowania w leczeniu uzależnienia od narkotyków .

JASTRZĘBSKI Jarosław, KRUK Małgorzata : Struktura osobowości i poziom nadziei na sukces u osób korzystających z pomocy w ośrodkach MONAR. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 4, s. 33-39

JĘDRZEJKO Krzysztof, WOSZCZYK Wojciech : Uzależniająca terapia. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 4, s. 47-53
Leczenie uzależnienia od leków (opiodów). Środki stosowane w leczeniu uzależnień od substancji opioidowych: metadon, lewometadyl, naltrekson, bupremorfina.

KIDAWA Michał, STRUZIK Marta : Charakterystyka osób zgłaszających się do leczenia z powodu narkotyków w Polsce // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 32-42

KOCOŃ Katarzyna : Zaprzestawanie używania konopi bez pomocy specjalistów. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 2, s. 15-20
Analiza czynników sprzyjających odstawieniu konopi bez interwencji specjalistów w okresie wczesnej dorosłości - wyniki badań.

KOCZBERSKI Janusz : Stosowanie kwestionariuszowych testów osobowości w terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 2, s. 20-25
Formy terapii uzależnień od substancji zmieniających świadomość (narkotyków): terapia ambulatoryjna, terapia stacjonarna. Problematyka stosowania testów osobowości w diagnozie zaburzeń zachowania, m.in. w terapii osób uzależnionych od narkotyków.

KOCZUROWSKA Jolanta : Monarowski model przeciwdziałania narkomanii // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 5, s. 39-44
System pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem Stowarzyszenia MONAR. Model pomocy stacjonarnej oparty na metodzie społeczności terapeutycznej. Czynniki lecznicze w społecznościach MONARU oraz programy terapeutyczne.

KOCZUROWSKA Jolanta : 30 lat z Monarem // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 3, s. 2-7
Wywiad z przewodniczącą Zarządu Głównego Monaru, twórcą i liderem pierwszego w Polsce ośrodka dla dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią na temat oddziaływań, które proponuje Monar w stosunku do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyków).

KRUK Małgorzata : Struktura osobowości i kompetencje społeczne osób korzystających z pomocy w ośrodkach MONAR. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 19-24
Prezentacja wyników badań, których celem było ustalenie głębokości deficytu w zakresie kompetencji społecznych oraz ich związków z cechami osobowości w grupie osób wychodzących z uzależnienia.

LABUDA Krystian : Znaczenie i rola nadziei w terapii uzależnień. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 3, s. 11-14
Problem utraty nadziei przez osoby uwikłane w uzależnienie oraz znaczenie tego elementu w terapii.

LANGIEWICZ Wanda : Dostępność opieki dla osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w Polsce w 2004 r. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 4, s. 49-74
Epidemiologia - wskaźniki rocznej zarejestrowanej chorobowości. Organizacja opieki dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Finansowanie przez NFZ świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych w 2004 r.

LIPEC Marcin : Metamorfozy tożsamościowe w świetle autonarracji trzeźwiejących narkomanów z wirtualnej grupy samopomocy "Narkomania". - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 4, s. 335-360
Specyfika treści i autonarracji trzeźwych narkomanów, wypowiadających się z różnych pozycji podmiotowych, a także wyjaśnienie podstawowych założeń dyskursywnej koncepcji dialogowej Ja Huberta Hermansa.

ŁAPIŃSKI Łukasz : Wykorzystanie buprenorfiny w połączeniu z naloksonem w terapii substytucyjnej uzależnienia od opioidów. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 2, s. 73-79

MALCZEWSKI Artur : Bazy danych w programach redukcji szkód // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 44-45

MALCZEWSKI Artur : Działania z zakresu redukcji szkód w Polsce i w Europie. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 7-12
Leczenie substytucyjne osób uzależnionych od narkotyków, party working, wymiana igieł i strzykawek, zmiany prawne dotyczące działań związanych z redukcją szkód w Polsce i w Europie.

MALCZEWSKI Artur : Francuskie badanie klientów programów niskoprogowych // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 32-34
Wyniki badań przeprowadzonych we Francji wśród klientów programów niskoprogowych, których głównym kryterium uzyskania pomocy nie jest abstynencja, a ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wśród użytkowników narkotyków.

MALCZEWSKI Artur : "Redukcja szkód - wiedza poparta doświadczeniem" : 18 Międzynarodowa Konferencja na temat Redukcji Szkód Zdrowotnych Związanych z Przyjmowaniem Narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 5-6
Sprawozdanie z konferencji dotyczącej programu redukcji szkód (pracy z pacjentem bez wymagania od niego kilkumiesięcznej abstynencji).

MALCZEWSKI Artur, JAŚKIEWICZ Anna : Roczny Raport EMCDDA - 2009 // Remedium. - 2010, nr 2, s. 28-29
Wybrane informacje ze Sprawozdania Rocznego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, wraz z odniesieniem do sytuacji w Polsce. Liczba nowych pacjentów zgłaszających się do leczenia w latach 2002-2007 z powodu używania kokainy, heroiny, konopi indyjskich, innych stymulantów. Odsetek osób przyjętych do lecznictwa stacjonarnego w 2007 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (opiatów, konopi, kokainy, halucynogenów, wziewnych, leków uspokajających i nasennych, innych stymulantów).

MARCINKOWSKI Jerzy T., JABŁOŃSKI Piotr : Zarys historii terapii uzależnień w Polsce a współczesny system pomocy osobom uzależnionym // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 5, s. 18-25
Leczenie osób uzależnionych w Polsce w ujęciu historycznym. Współczesne wyzwania. Terapia uzależnień zorientowana na abstynencję. Terapia zastępcza.

MIKUŁA Joanna : Różnice i podobieństwa w terapii alkoholików i narkomanów // Świat Problemów. - 2010, nr 12, s. 24-29
Sposoby i konieczność różnorakiego leczenia osób uzależnionych od alkoholu i od narkotyków.

MOSKALEWICZ Jacek, WIECZOREK Łukasz : Dostępność pomocy w lecznictwie uzależnień w Polsce dla pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 37-41
Rodzaje placówek terapeutycznych i form leczenia dostępnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (w tym od narkotyków). Dostępność tych placówek - dane statystyczne oraz prezentacja i analiza wyników badań. Dostępność leczenia substytucyjnego w 2007 r. w Polsce i wybranych krajach Europy.

MOSKALEWICZ Jacek, SIEROSŁAWSKI Janusz, DĄBROWSKA Katarzyna : Ocena systemu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - T. 19 (2006), nr 4, s. 327-355
Omówienie badań dotyczących oceny systemu leczenia uzależnień w Polsce - analiza personelu, budżetu, zakresu usług, dostępności, czasu leczenia, utrzymywania się w leczeniu.

MRAVCIK Viktor : Problem narkotykowy w Republice Czeskiej // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 2-3
Wywiad z dyrektorem czeskiego Krajowego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii dotyczący m.in. leczenia osób uzależnionych od narkotyków, dostępności leczenia substytucyjnego, priorytetów polityki antynarkotykowej w Republice Czeskiej na lata 2005-2009.

NAWARA Filip : Internetowe programy leczenia uzależnień // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 11-14
Charakterystyka Internetowych Programów Samopomocy dla użytkowników konopi, kokainy i narkotyków klubowych (ecstasy).

NAWARA Filip : Profilaktyka i pomoc w Internecie na przykładzie serwisu drugcom.de // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 3, s. 16-21
Prezentacji aplikacji oraz serwisu drucom.de poświęconego profilaktyce i poradnictwu on-line dla osób używających narkotyków oraz ich otoczenia.

NIECHCIANY program? - kontrowersje wokół wdrażania leczenia substytucyjnego : [dyskusja] / oprac. dyskusji Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 26-29

ODSTĘP QT w zapisie ekg u osób z uzależnieniem opioidowym leczonych substytucyjnie / Bogusław Habrat [i in.]. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 3, s. 263-285
Prezentacja wniosków po przeglądzie piśmiennictwa dotyczącego wpływu leków substytucyjnych, stosowanych w leczeniu osób uzależnionych od opioidów na repolaryzcję mięśnia serca, czego w konsekwencji było wycofanie LAAM z rynku farmaceutycznego oraz badanie działania metadonu. W załączniku: wykaz leków, które mogą wydłużać czas repolaryzacji.

OKRĄGŁY stół : poprawa jakości leczenia // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 24-27
Relacja ze spotkania mającego na celu ocenę działania systemu leczenia osób uzależnionych w Polsce, w którym wzięli udział przedstawiciele placówek lecznictwa, organizacji pozarządowych, reprezentanci Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, NFZ i Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

PACEWICZ Katarzyna : "Redukcja szkód" w Barcelonie // Świat Problemów. - 2008, nr 1, s. 35-36
Programy redukcji szkód w Barcelonie realizowane są od 1991 r. Są one odpowiedzią na potrzeby osób używających narkotyków oraz uzależnionych.

PRAJSNER Mira : Koń trojański czyli... współczesne oblicze nurtu redukcji szkód. - Bibliogr. // Remedium. - 2008, nr 3, s. 1-3
Ruch redukcji szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

PRZEDAWKOWANIE : jak ratować? / oprac. Jerzy Vetulani [i in.] // Polityka. - 2006, nr 37, dod. s. 20-23
Niesienie pomocy osobom po przedawkowaniu narkotyków.

REJNIAK Robert : Formy pomocy osobom uzależnionym od narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 5, s. 36-38
Artykuł adresowany do pacjentów, ich rodziców, pedagogów i wychowawców, mający na celu przedstawienie, czego mogą się spodziewać na poszczególnych etapach terapii i jakiej pomocy mogą oczekiwać w prezentowanych placówkach: punkt konsultacyjny, poradnia ambulatoryjna, oddziały detoksykacyjne. Formy pomocy: leczenie krótkoterminowe realizowane w oddziałach leczenia uzależnień, stacjonarne leczenie średnioterminowe, stacjonarne leczenie długoterminowe. Grupy Anonimowych Narkomanów.

ROTKIEWICZ Marcin : Z myszką na kozetce // Polityka. - 2009, nr 35, s. 68-69
Leczenie lęków oraz uzależnień od alkoholu i narkotyków przy pomocy wirtualnej rzeczywistości.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich // Dziennik Ustaw. - 2007, nr 93, poz. 627

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych // Dziennik Ustaw. - 2006, nr 239, poz. 1738

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień // Dziennik Ustaw. - 2006, nr 132, poz. 931
Ramowy program szkolenia instruktora terapii uzależnień oraz specjalisty terapii uzależnień. Używanie narkotyków. Wzory certyfikatów.

SEJDA Agnieszka : Leczenie substytucyjne w polskim ustawodawstwie // Serwis Informacyjny Narkomani. - 2006, nr 4, s. 13-15

SIEROSŁAWSKI Janusz : Oszacowanie popytu na leczenie substytucyjne buprenorfiną w Warszawie // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 28-36
Prezentacja i analiza wyników badań dotyczących charakterystyki i oszacowania liczby problemowych użytkowników opiatów, mające na celu ocenę potrzeb w zakresie leczenia substytucyjnego, które adresowane może być tylko do tej grupy uzależnionych.

SIŁAKOWSKI Krystian Paweł : In dubio pro dignitate czyli Redukcja Szkód w środowisku osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. - (Zagrożona młodość : innowacyjne formy interwencji społecznej / red. Elżbieta Bielecka). - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 2, s. 94-105
Przybliżenie pojęcia "redukcja szkód" w kontekście pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Podstawowe formy pracy oraz nowe kierunki oddziaływań.

SINGER Wener : Terapia zastępcza w ramach terapii stacjonarnej // Remedium. - 2006, nr 1, s. 26-27
Terapia młodzieży uzależnionej od narkotyków.

SOCHOCKI Marcin J. : Niektóre dylematy profilaktyki. Cz. 2 // Remedium. - 2010, nr 6, s. 12
Czy stosować strategię redukcji szkód w odniesieniu do ludzi młodych w uniwersalnej profilaktyce problemów wiążących się ze stosowaniem substancji psychoaktywnych.

SOKOŁOWSKA Ewa : Nowy system zbierania danych z placówek leczniczych. Cz. 2 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 4, s. 13-15
Omówienie komputerowej aplikacji TDI Manager, służącej do zbierania danych o osobach zgłaszających się na leczenie z powodu problemu narkotyków, procesu pracy z danymi w Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii przy Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz aktualnego stanu projektu pilotażowego i związanych z nim planów na przyszłość.

SOKOŁOWSKA Ewa : Nowy system zbierania danych - Bibliogr. // Remedium. - 2008, nr 3, s. 26-27
Prezentacja nowego systemu monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków.

SOKOŁOWSKA Ewa : Nowy system zbierania danych z placówek leczniczych. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 3, s. 7-9
Przedstawienie prac nad wdrożeniem nowego systemu monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków, które prowadzi obecnie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

SOKOŁOWSKA Ewa : Zgłaszalność do leczenia z powodu narkotyków w Polsce i Hiszpanii. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 3, s. 18-22
Porównanie systemów zbierania danych o osobach zgłoszonych do leczenia z powodu narkotyków w Polsce i Hiszpanii. Wybrane informacje o osobach zgłaszających się do leczenia w Hiszpanii i w Polsce w 2005 r. Rodzaje substancji psychoaktywnych używanych przez klientów placówek w Hiszpanii i w Polsce .

SOKOŁOWSKA Ewa, STRUZIK Marta, KIDAWA Michał : Monitorowanie zgłaszalności do leczenia. -Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 1, s. 27-43
Problematyka monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu narkotyków. Instytucjonalne podstawy systemu. Monitorowanie zjawiska narkomanii w Europie i w Polsce. Europejski standard dokumentowania zgłaszalności do leczenia. Doświadczenia krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie monitorowania zgłaszalności do leczenia: nieniecki system dokumentacji, dokumentacja klientów ośrodków leczenia narkomanii w Austrii. Monitorowanie zgłaszalności do lecznictwa w Polsce.

STEPELUK Marian Zdzisław: Dylematy moralne w pracy z narkomanami // Remedium. - 2011, nr 6, s. 22-23
Specyfika uzależnienia od narkotyków. Relacja terapeuta - narkoman. Tajemnica zawodowa w relacji terapeuta - narkoman.

STRABURZYŃSKA Mirosława : "Podążać za..." - refleksje etyczne praktyka nad podmiotowością pacjenta - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 4, s. 89-94
Refleksje dotyczące pracy z pacjentami uzależnionymi poprzez psychoterapię redukcji szkód, której filozofia opiera się na podmiotowości klienta w procesie terapeutycznym.

STRABURZYŃSKA Mirosława : Specyfika terapii ambulatoryjnej w systemie pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 4, s. 39-50

STRABURZYŃSKA Mirosława : Terapia ambulatoryjna w systemie pomocy dla osób uzależnionych // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 24-31
Rodzaje leczenia ambulatoryjnego. Dostępność tego leczenia oraz oferta usług. Proces zdrowienia w systemie ambulatoryjnym. Kontakt z klientem uzależnionym i praca z nim w procesie zdrowienia. Znaczenie osobistych preferencji w pracy z klientem specyficznym. Opis modelu kompetentnej pomocy jako wybranego przykładu pracy socjalnej.

STRUZIK Marta : Używanie substancji psychoaktywnych a zaburzenia psychiczne - charakterystyka zjawiska współzachorowalności // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 3, s. 13-17
Zależności przyczynowe pomiędzy zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych. Epidemiologia. Sytuacja w Polsce w latach 1997-2007 - pacjenci z podwójną diagnozą wśród wszystkich przyjętych do stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego, dynamika przyjęć pacjentów z podwójną diagnozą do lecznictwa stacjonarnego, odsetki pacjentów z problemem narkotykowym przyjętych do lecznictwa stacjonarnego oraz stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego.

STEINBARTH-CHMIELEWSKA Karina : Metadon szansa na lepsze życie // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 15

SYROKA Katarzyna : Prawa pacjenta // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 1, s. 4-10
Przedstawienie praw pacjenta w świetle obowiązujących w Polsce przepisów.

SYROKA Katarzyna : Prawne aspekty leczenia substytucyjnego // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 2, s. 10-14

SZWED Magdalena : Odnaleźć lepszą przyszłość w Ośrodku Monar // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 26-33
Rehabilitacja osób uzależnionych od środków uzależniających w ośrodkach Monaru.

TATARSKI Andrew : Wyjść naprzeciw ludziom uzależnionym / rozm. przepr. Mateusz Mularski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 2, s. 2-4
Rozmowa z doktorem psychologii klinicznej Andrew Tatarskim na temat psychoterapii osób uzależnionych od narkotyków opartej na redukcji szkód.

WEREŻYŃSKA-BOLIŃSKA Teresa : Program leczenia blokerem receptorów opioidowych // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 1, s. 25-27
Charakterystyka naltreksonu, leku antagonistycznego receptorów opioidowych, który jest stosowany w podtrzymującym leczeniu osób uzależnionych od heroiny. Przebieg oraz ocena skuteczności leczenia.

WIEDZA i postawy psychiatrów wobec osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz sposoby ich leczenia na Węgrzech / Zsolt Demetrovics [i in.]. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 303-312
Analiza wyników badań, których celem było poznanie opinii i postaw węgierskich psychiatrów wobec osób uzależnionych od narkotyków i sposobów ich leczenia, a także zbadanie poziomu wiedzy lekarzy na temat narkomanii.

WNĘK Joanna A. : Wspólnoty "Cenacolo" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 50-52
Charakterystyka wspólnot "Cenacolo" leczących młodych ludzi z uzależnień.

WODOWSKI Grzegorz : Mapa programów metadonowych w Polsce. - (Leczenie metadonowe w Polsce) // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 5, s. 46-49, 52
Wyszczególnienie ośrodków, które udostępniają leczenie substytucyjne (metadonem) osobom uzależnionym od narkotyków.

WÓJCIK Marek : Badania odbiorców programu substytucyjnego // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 4, s. 31-35

ZARZĄDZENIE nr 8/2007 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 14 września 2007 w sprawie Kodeksu Etycznego Terapeuty Uzależnień oraz Regulaminu Pracy Komisji ds. Etyki // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 3, s. 3-6
Publikacja Kodeksu Etycznego stanowiącego zbiór zasad określających standardy postępowania terapeuty wobec osób uzależnionych od narkotyków. Kodeks opracowany został przez Zespół Ekspertów powstały z inicjatywy środowiska terapeutów uzależnień, przy wsparciu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

ZYGADŁO Marek : Oczekiwania klientów wobec programów substytucyjnych. - (Leczenie metadonowe w Polsce) // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 5, s. 51
Wyniki badań dotyczących oczekiwań pacjentów wobec działania programów substytucyjnego leczenia uzależnienia od narkotyków.

ZYGADŁO Marek : Redukcja szkód jako konieczny element zintegrowanego podejścia do pomocy osobom uzależnionym // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 2-5
Wywiad z terapeutą Markiem Zygadło na temat pomocy osobom uzależnionym od narkotyków poprzez metodę redukcji szkód zdrowotnych (pracę z pacjentem bez wymagania od niego kilkumiesięcznej abstynencji).

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna