Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

PROFILAKTYKA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BALCEREK-KAŁEK Anna : Budowanie szkolnych programów profilaktyki. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2003. - S. 9-21 : Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu poprze kształtowanie umiejętności życiowych
Istota i przyczyny niedostosowania społecznego. Pojęcie i rodzaje umiejętności życiowych. Edukacja w zakresie umiejętności życiowych w szkole. Analiza podstaw programowych z uwzględnieniem kształtowania umiejętności życiowych. Komunikowanie się i twórcze myślenie.
Sygnatura: 90989

DĄBROWSKA Joanna : Diagnoza i profilaktyka niedostosowania społecznego uczniów w aspekcie makro i mezoskali : doniesienie z badań // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / red. Teresa Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 264-289
Sygnatura: 93924W
Sygnatura: 29529 Filia w Bełchatowie

DEPTUŁA Maria : Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży - wybrane przykłady zapobiegania niedostosowaniu społecznemu // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 291-300
Sygnatura: 90608W
Sygnatura: 28643 Filia w Bełchatowie

DOMARECKA-MALINOWSKA Elżbieta : Profilaktyka niedostosowania społecznego i resocjalizacja w środowisku otwartym // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. - S. 194-200
Sygnatura: 92656

LASKOWSKI Andrzej : Przeciwdziałanie nieprzystosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży // W: Psychologia praktyczna w systemie oświaty : praca zbiorowa / red. Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999. - S. 292-301
Sygnatura: 94097 W
Sygnatura: 26794 Filia w Bełchatowie

MALICKA-GORZELAŃCZYK Hanna : Profilaktyka niedostosowania społecznego w środowisku lokalnym // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 378-384
Sygnatura: 90608W
Sygnatura: 28643 Filia w Bełchatowie

MIŁKOWSKA Grażyna : Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży a profilaktyka społeczna // W: Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / red. Maria Deptuła. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 302-317
Wzrost zachowań aspołecznych nieletnich i jego przyczyny. Elementy szkolnej profilaktyki. Bariery profilaktyki. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki niskiej skuteczności szkolnej profilaktyki.
Sygnatura: 94378 W

MOCZYDŁOWSKA Joanna, PEŁSZYŃSKA Izabela : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. - Rzeszów : "Fosze", 2006
Zawiera (m.in.):
Cele programu profilaktycznego oraz warunki ich realizacji;
Profilaktyka agresji;
Profilaktyka uzależnień;
Profilaktyka przynależności do subkultur i sekt religijnych.
Sygnatura: 95425 ; 93668, 92405 [wyd. z 2004 r.]

PSTRĄG Dorota : Elementy profilaktyki czynów karalnych nieletnich w działalności wychowawczej pedagoga szkolnego // W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Franciszek Kozaczuk, Bronisław Urban. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 2001. - S. 43-57
Charakterystyka uczniów z zaburzeniami w przystosowaniu do środowiska szkolnego. Zmiana pozycji uczniów niedostosowanych społecznie w strukturze grup rówieśniczych funkcjonujących w środowisku szkolnym. Rola zajęć pozalekcyjnych w profilaktyce niedostosowania społecznego. Kompensowanie braków środowiska rodzinnego w działalności profilaktycznej pedagoga szkolnego.
Sygnatura: 90357, 88936 W

SAWICKA Katarzyna : Psychoterapia dzieci niedostosowanych społecznie // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Pedagogium", 2007. - S. 171-173
Sygnatura: 95613, 95545W

SZECÓWKA Adam : Teleologiczne podstawy przeciwdziałania dewiacjom uczniów niedostosowanych społecznie // W: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo "Adam Marszałek", cop. 2005. - S. 55-70
Sygnatura: 93016
Sygnatura: 28481 Filia w Opocznie
Sygnatura:29778 Filia w Bełchatowie

SZYMAŃSKI Andrzej : Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy. -Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010. - S. 213-270 : Profilaktyka niedostosowania społecznego - teoria i praktyka
Zawiera: S. 213-236 : Profilaktyka, jej rodzaje oraz strategie - wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego S. 238-245 : Krajowe programy w walce z niedostosowaniem społecznym dzieci i modzieży Prezentacja Krajowego programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży, Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Narodowego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce. S. 245-252 : Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży w działaniach profilaktycznych szkoły S. 252-270 : Policja i jej działania w zakresie przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i niedostosowania społecznego
M.in.: Zadania Policji oraz programy prewencyjne realizowane przez Policję na rzecz przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Przygotowanie strukturalne i zawodowe policjantów do realizacji zadań z zakresu prewencji kryminalnej oraz zapobiegania niedostosowaniu społecznemu.
Sygnatura: 98645W

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BERTRAM-WIECZOREK Violetta, WARDYŃSKA-ZIÓŁEK Magdalena : Prawa i obowiązki nauczyciela w teorii i praktyce. - (Skala Nieprzystosowania Społecznego uczniów na Mazowszu w poszukiwaniu modelowych rozwiązań diagnostyczno-profilaktycznych) // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. 103-114
Obowiązki i prawa nauczyciela w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży (przepisy prawne wspomagające nauczyciela, programy).

GARBIEC Mariusz : Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 41-44
Definicja "niedostosowania społecznego". Formy profilaktyki niedostosowania społecznego prowadzonej wśród młodzieży ponadgimnazjalnej.

ILNICKA Renata : Realizuję program ,,Bezpieczna Szkoła'' // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 39-41
Program profilaktyczno-wychowawczy w Zespole Szkół Budowlanych w Głogowie. Młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym.

JANOWSKI Andrzej : Amerykańskie programy przeciwdziałania wykolejeniom // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 6, s. 38-41
Niedostosowanie społeczne - zapobieganie i zwalczanie - Stany Zjednoczone

KANIOWSKA Teresa : Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 1, s. 7-10
Program jest częścią programu "Bezpieczna Polska". Główne zadania wynikające z programu zostały przewidziane dla resortu edukacji oraz organizacji pozarządowych.

KUŁAK Maciej : Przeciw patologii // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 14, s. 9
Informacje na temat Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. Probacja czyli rozbudowany system kurateli.

LISOWSKA-KOŻUCH Urszula : Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży : program zajęć biblioterapeutycznych. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2011, nr 3, s. 3-36
Głównym celem programu jest profilaktyka niedostosowania społecznego. Zajęcia mają ukazać przyczyny, objawy i skutki niedostosowania, pomóc w zmianie nastawienia do siebie i rodziny, dać podstawowe informacje o asertywności, anoreksji, wzmocnić motywację do dokonania pozytywnych zmian w swoim życiu. Siedem warsztatów przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych a także starszych klas gimnazjum. Zawierają scenariusze zajęć wraz z załącznikami.

MIŁKOWSKA Grażyna : O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 22-30
Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.

POTEMPSKA Elżbieta : Koordynacja działań instytucji opieki nad dzieckiem metodą zapobiegania niedostosowaniu społecznemu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 15-22
Problem koordynacji działań instytucji mogących mieć wpływ na zapobieganie patologii wśród dzieci i młodzieży oraz możliwości tych instytucji w udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym patologią (przedszkole i szkoła, służba zdrowia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, kuratela sądowa, poradnie specjalistyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze).

SOKOŁOWSKA Monika : Charakterystyka zagrożeń oraz podejmowane inicjatywy w zakresie zapobiegania i ograniczania zjawisk związanych z nieprzystosowaniem społecznym, występujących wśród dzieci i młodzieży na terenie garnizonu mazowieckiego. - (Skala Nieprzystosowania Społecznego uczniów na Mazowszu w poszukiwaniu modelowych rozwiązań diagnostyczno-profilaktycznych) // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. [81]-101
Przemoc rówieśnicza, patologie społeczne, alkoholizm, narkomania, prostytucja i przestępczość nieletnich - charakterystyka zagrożeń. Działania profilaktyczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Narzędzia prawne, środki oddziaływania wychowawczego stosowane przez sąd.

SOKOŁOWSKI Jarosław : Postępowanie w sprawach nieletnich : prawne aspekty zapobiegania nieprzystosowaniu społecznemu i przestępczości dzieci i młodzieży // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 16-17

SOKOŁOWSKI Jarosław : Zapobieganie // Wychowawca. - 1998, nr 7/8, s. 46-47
Możliwości pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, zapobieganie zjawiskom nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży.

STRYKOWSKA Justyna : Propozycja działań profilaktyczno-terapeutycznych wobec dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 346-361

SZURPICKA Anna : Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny "Światełko" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 55-56
Realizacja wsparcia dzieci i rodzin oraz zapobieganie niedostosowaniu społecznemu przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny "Światełko".

TATAROWICZ Jan : Nie robią nic lub robią źle...(?) // Nowa Szkoła. - 1998, nr 10, s.22-27
Działania szkoły w zakresie przeciwdziałania nieprzystosowaniu społecznemu uczniów.

TYNELSKI Aleksander : Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 9-15

WINCZEWSKA Bożena : Analiza i diagnoza podejmowanych działań profilaktyczno-wychowawczych. -(Skala Nieprzystosowania Społecznego uczniów na Mazowszu w poszukiwaniu modelowych rozwiązań diagnostyczno-profilaktycznych) // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. [71]-80
Wyniki przeprowadzonej w okresie od października 2003 r. do maja 2004 r. diagnozy szkół w zakresie skali zjawiska zagrożenia niedostosowaniem społecznym wśród uczniów oraz podejmowanych działań profilaktyczno-wychowawczych.

ZAPOBIEGANIE zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży : informacja NIK // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 19-24
Badania przeprowadzone w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapobieganie patologii i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.

ZAWADZKI Patryk : Działania OHP zapobiegające niedostosowaniu społecznemu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 37-40
Charakterystyka i efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

ŻABCZYŃSKA Ewa : Klasy terapeutyczne - forma profilaktyki // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 4, s. 224-227
Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym.

ŻABCZYŃSKA Ewa : Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci ,,Przystań'' // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 1, s. 43-45
Dzieci i młodzież niedostosowana społecznie.


Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna