Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


ZATRUDNIENIE SOCJALNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Zatrudnienie socjalne - to nowa forma pomocy osobom, które nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie podstawowych potrzeb życiowych oraz znalazły się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Zatrudnienie socjalne - to 3 formy pomocy opisane w Ustawie o Zatrudnieniu Socjalnym:

1) zajęcia prowadzone przez Centra Integracji Społecznej,
2) zajęcia w Klubach Integracji Społecznej,
3) zatrudnienie w ramach Zatrudnienia Wspieranego.

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BALANDYYNOWICZ Andrzej : Prawo bez autorytetu i pozbawione sumienia a wykluczenie społeczne jednostek // W: Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka / red. nauk. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 257-271
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym - prawo bez autorytetu (s. 258-262)
Sygnatura:95668

MATUSZCZYK Adrian : System wsparcia osób bezdomnych // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory ; [wstęp Sylwia Badora, Józefa Brągiel ; aut. Sylwia Badora et al.] ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 203-216
M. in. o zatrudnieniu socjalnym.
Sygnatura: 93675 W

ŻUKIEWICZ ARKADIUSZ : Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej : przykład działalności Klubu Integracji Społecznej. - Kraków : "Impuls", 2009
Rozdział III, Klub Integracji Społecznej jako promotor procesu reintegracji społecznej i zawodowej
Geneza Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie;
Programy działania Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie;
Współpraca służb społecznych i środowiska akademickiego na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej;
Program "Bezpieczny Wał" jako przykład dobrej praktyki
Doświadczenia praktyczne z realizacji programu reintegracji społecznej i zawodowej na przykładzie osób uczestniczących w programie "Bezpieczny Wał".
Sygnatura: 35403 Filia w Radomsku

 

PUBLIKACJE DOSTĘPNE W INTERNECIE

DIAGNOZA obecnego stanu lokalnej współpracy :   ogólnopolskie badanie w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej : projekt "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" : [online] / [zespół badawczy Ewa Tkocz-Piszczek et al.]. Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. - [dostęp: 17 kwietnia 2014 r.]. - Dostępny w Internecie: http://www.crzl.gov.pl/images/01-Biblioteka/Publikacje/Projekty_Pomocy_Spolecznej/
Kompleksowe_formy_reintegracji/Diagnoza_obecnego_stanu_lokalnej_wspolpracy.pdf

Zawiera:
1.CENTRA I KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W POLSCE - ANALIZA DANYCH ZASTANYCH - s. 10
2. MODEL LOKALNEJ WSPÓŁPRACY - s. 31
2.1 Model lokalnej współpracy wg przedstawicieli Centrów/Klubów Integracji Społecznej - s. 32
2.2 Model lokalnej współpracy wg przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy - s. 45
2.3 Model lokalnej współpracy wg przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - s. 54
2.4 Model lokalnej współpracy wg przedstawicieli organizacji pozarządowych - s. 67
2.5 Model lokalnej współpracy wg przedstawicieli pracodawców - s. 76
2.6 Model lokalnej współpracy wg uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych - s. 83
3. BARIERY TWORZENIA ORAZ PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU PODMIOTÓW ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO - s. 88
3.1 Bariery tworzenia oraz problemy w funkcjonowaniu podmiotów zatrudnienia socjalnego wg
przedstawicieli CIS/KIS -s. 89
3.2 Bariery tworzenia oraz problemy w funkcjonowaniu podmiotów zatrudnienia socjalnego wg przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
3. BARIERY TWORZENIA ORAZ PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU PODMIOTÓW ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO - s. 88
3.1 Bariery tworzenia oraz problemy w funkcjonowaniu podmiotów zatrudnienia socjalnego wg przedstawicieli CIS/KIS - s. 89
3.2 Bariery tworzenia oraz problemy w funkcjonowaniu podmiotów zatrudnienia socjalnego wg przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - s. 98
3.3 Bariery tworzenia oraz problemy w funkcjonowaniu podmiotów zatrudnienia socjalnego wg przedstawicieli organizacji pozarządowych - s. 107
3.4 Bariery tworzenia oraz problemy w funkcjonowaniu podmiotów zatrudnienia socjalnego wg uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych - s. 114
3.5 Tworzenie podmiotów zatrudnienia socjalnego na terenach gmin wg przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, gdzie nie funkcjonują podmioty zatrudnienia socjalnego - s. 117
3.6 Tworzenie podmiotów zatrudnienia socjalnego na terenach gmin wg przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, gdzie nie funkcjonują podmioty zatrudnienia socjalnego - s. 123
4. DIAGNOZA STANU JAKOŚCI USŁUG STOSOWANYCH PRZEZ KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - s. 126
4.1 Diagnoza stanu jakości usług wg przedstawicieli Klubów Integracji Społecznej - s. 127
Projekt "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym"
Diagnoza obecnego stanu lokalnej współpracy
4.2 Diagnoza stanu jakości usług wg przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - s. 138
4.3 Diagnoza stanu jakości usług wg przedstawicieli organizacji pozarządowych - s. 141
5. BADANIE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - s. 144
5.1 Metryczka - s. 145
5.2 Motywy uczestnictwa w zajęciach KIS oraz plany na przyszłość - s. 147
5.3 Usługi świadczone w ramach KIS i ich jakość - s. 153

Dobre praktyki bez barier - ekonomia społeczna dla niepełnosprawnych : [online] / aut. Jerzy Kawa, Piotr Raźniewski, Dariusz Śledź. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Biznesu, 2008. - [dostęp: 17 kwietnia 2014 r.]. - Dostępny w Internecie:
http://www.academia.edu/778051/ Dobre_praktyki_bez_barier_Ekonomia_spoleczna_dla_niepelnosprawnych

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAŁANDYNOWICZ Andrzej : Prawo bez autorytetu // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, [nr] 2, s. 34-36
Omówiono problematyczne kwestie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 4 września 2002 r.

BOREK Jolanta : Europejskie systemy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych // Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s.55-68

BOREK Jolanta, GŁĄBICKA Katarzyna : Europejskie systemy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych // Praca Socjalna. - 2011, [nr] 5, s. [55]-68
Systemy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, system kwotowy, system oparty na prawie antydyskryminacyjnym oraz politykę aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

CHODYRA Paulina : Wdrażanie ustawy o zatrudnieniu socjalnym  : pierwsze projekty Centrów Integracji Społecznej // Służba Pracownicza. - 2004, [nr] 9, s. 21-23

CHODYRA Paulina, TRZECIECKI Andrzej : Centra Integracji Społecznej : jak to robić? // Polityka Społeczna. - 2004, nr 7, s. 12-15
Zatrudnienie socjalne. Zasady funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej (Ustawa z 13 czerwca 2003 r.) w zakresie zwalczania bezrobocia. Funkcje jakie mają pełnić Centra Integracji Społecznej.

CHODYRA Paulina, TRZECIECKI Andrzej : Kilka wskazówek dla instytucji tworzących Centra Integracji Społecznej // Praca Socjalna. - 2004, [nr] 3, s. 56-70
Wskazówki dla autorów wniosków w zakresie zasad funkcjonowania CIS. Zalecenia w zakresie standardów usług stosowanych wobec uczestników CIS.

CHODYRA Paulina, TRZECIECKI Andrzej : Wskazówki dla instytucji tworzących Centra Integracji Społecznej // Służba Pracownicza. - 2004, [nr] 4, s. 27-30
Centra Integracji Społecznej - nowe jednostki organizacyjne zajmujące się ochroną przed bezrobociem i marginalizacją społeczną osób najsłabiej przygotowanych do życia w gospodarce rynkowej.

DANECKA Marta : Dylematy zatrudnienia socjalnego // Polityka Społeczna. - R. 39, nr 5/6 (2012), s. 19-23

DANECKA Marta : Terapia pracą, czyli wybrane zagadnienia nowej ekonomii społecznej // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s. 89-104
Idea nowej ekonomii społecznej. Zatrudnienie socjalne  - cele i założenia. Podmioty zatrudnienia socjalnego w praktyce.

GARBACIK Aneta : Zatrudnienie Socjalne // Służba Pracownicza . - 2003, [nr] 10, s. 1-5Z
Rozwiązania zaproponowane w ustawie z dnia 13 sierpnia 2003 r. - DzU nr 122, poz. 1143.

IPPAVITZ Sylwia, STEINWIDDER Heide, DOUKAS Dimitrios : Outplacement pomostem do nowego zatrudnienia // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, [nr] 2, s. 93-100

Outplacement jest procesem wspierania osób poszukujących stałego związku z rynkiem pracy. Proces ten jest zakończony sukcesem, jeśli osoba poszukująca pracy/uczestnik kształcenia wejdzie na regularny rynek pracy.

MARESZ Małgorzata : Zatrudnienie socjalne - cele i założenia : notatka ze spotkania z prof. Ewą Leś z Instytutu Nauk Społecznych UW w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich, 25 września 2002 r. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2002, nr 3, s. 40-42

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (4 IX 2002 r.). Aktywna polityka zatrudniania osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym // Dziennik Ustaw. - 2011, nr 43, poz. 225
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. Przepisy ogólne. Zasady tworzenia centrum integracji społecznej. Zasady działalności centrum integracji społecznej. Zasady kierowania do centrum integracji społecznej. Zasady uczestnictwa w centrum integracji społecznej. Zatrudnienie wspierane. Kluby integracji społecznej. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe.

PIĄTEK Krzysztof : Zatrudnienie socjalne - dwadzieścia lat później // Polityka Społeczna. - 2003, nr 7, s. 6-10
Interdyscyplinarny problem zatrudnienia społecznego omówiono w ramach szeroko rozumianych nauk społecznych: ekonomii, socjologii i polityki społecznej.

PRZEWOŹNIK Mirosław : Wsparcie społeczne niepełnosprawnych : propozycje rozwiązań // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, [nr] 2, s. 88-107
Formy wsparcia - bierne (działalność orzecznicza, pomoc środowiskowa, usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej). Formy wsparcia - aktywne (środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, programy rządowe, zakłady pracy chronionej, zatrudnienie socjalne, działalność organizacji pozarządowych).

PRZYBYSZ Wiesława : Wdrażanie ustawy o zatrudnieniu socjalnym  w woj. warmińsko-mazurskim // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 1, s. 78-87
Działania na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu przez tworzenie jednostek zwanych Centrami Integracji Społecznej i Klubami Integracji Społecznej.

RELIGA Jolanta : Wsparcie dla osób poszukujących lub zmieniających zatrudnienie  - tło projektu European Outplacement Framework // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, [nr] 2, s. 91-93
Outplacement jest procesem wspierania osób poszukujących stałego związku z rynkiem pracy. Proces outplacementu oparty jest na 2 filarach. Pierwszy filar to grupa usług koncentrujących się na doradztwie szkoleniowym, jak: poradnictwo zawodowe, ewaluacje kariery/drogi zawodowej itp. Drugi filar to kontakt z przedsiębiorstwami zapewniających pomoc osobom szkolonym.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2004 r.) // Praca Socjalna. - 2004, [nr] 3, s. 34-38
Akty wykonawcze do ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143).

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2004 r.) // Praca Socjalna. - 2004, [nr] 3, s. 39-41
Akty wykonawcze do ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz.1143).

SKALEC Agata : Underemployment w przedsiębiorstwach społecznych - przypadek spółdzielni socjalnych // Polityka Społeczna. - 2012, nr 9, s. 28-32

SPRAWOZDANIE z realizacji usług świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej // Praca Socjalna. - 2004, [nr] 3, s. 53-55

SPYTEK-BANDURSKA, Grażyna: Regulacje dotyczące wykluczenia społecznego //Praca Socjalna. - 2004, nr 3, s. 71-94
Regulacje europejskie i krajowe w zakresie ochrony socjalnej. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym jako jeden z elementów narodowej strategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

SZARFENBERG Ryszard : Europejska polityka antywykluczeniowa w Polsce // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 86-112
Strategia antywykluczeniowa Unii Europejskiej. Polska legislacja i antywykluczeniowe planowanie strategiczne. Narodowa Strategia Integracji Społecznej i Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej. Wątki antywykluczeniowe w Krajowym Programie Reform 2005-2008 i w planach na rzecz zatrudnienia.

SZYMANOWSKA JOANNA : Zatrudnienie socjalne : szansa dla osób zagrożonych marginalizacją życia społecznego? // Polityka Społeczna. - 2008, nr 4 , s. 9-12
Działalność centrów integracji społecznej w świetle ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Ideą zatrudnienia socjalnego jest przygotowanie uczestników CIS do jednej z form aktywności zawodowej, do podjęcia pracy u pracodawcy lub do zatrudnienia w centrum.

TRZECIECKI Andrzej : Centra Integracji Społecznej w 2004 roku - przepisy a praktyka // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 2, s. 59-70
Instytucje służące reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

TRZECIECKI Andrzej : Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym z września 2011 roku // Praca Socjalna. - R. 26, nr 6 (2011), s. 107-111

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 122, poz. 1143

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z dnia 14 lipca 2003 r.) // Praca Socjalna. - 2004, [nr] 3, s. [7]-33
Treść ustawy.

WNIOSEK o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej // Praca Socjalna. - 2004, [nr] 3, s. 51-52

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.10.2014


© Biblioteka Pedagogiczna