Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

MUZYKOTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2013

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BEREZOWSKA Danuta : O niektórych aspektach muzykoterapii w środowisku lekarskim i akademickim // W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz . - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - S.155-161

BOGDANOWICZ Ewa : Wykorzystanie muzyki w Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim // W: Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Jerzego Rottermunda i Anny Klinik . - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 253-262

BOGDANOWICZ Marta, POĆWIERZ-MARCINIAK Ilona : Przetwarzanie czasowe, dysleksja i muzyka : rola muzyki w terapii dysleksji // W: Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy /red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Iwona Kowalkowska. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - S. 93-100

BORCZYKOWSKA-RZEPKA MRIA : Efektywność oddziaływań muzykoterapeutycznych na dzieci z bezgłosem histerycznym (aphonia histeria) // W: Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy /red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Iwona Kowalkowska. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - S. 139-150

BUCZNIEWSKA Małgorzata : Warsztaty terapeutyczne na przykładzie zajęć "Kolorowe dźwięki" // W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka /red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - S. 185-190

COLONNA-KASJAN Daniela : Muzykoterapia i trening relaksacyjny jako metoda oddziaływania psychoprofilkatycznego w toku edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym // W: Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania . - Zielona Góra : Wydaw. WSP , 2000. - S. 61-67
Filia w Opocznie

CYLULKO Paweł : Improwizacje na dziecięcych instrumentach perkusyjnych w muzykoterapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury . - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 191-204
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku, Filia w Opocznie

CYLULKO Paweł : Wspomaganie rozwoju małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem poprzez działania muzykoterapeutyczne // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury . - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls" , 2011. - S. 319-339

CYLULKO Paweł : Zastosowanie polskich kolęd i pastorałek w muzykoterapii // W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka /red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - S. 147-153

DANEL-BOBRZYK Helena : Miejsce muzyki w kontaktach z dzieckiem // W: Przemiany w naukach o wychowaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna :II konferencja naukowa z cyklu Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej. - Kraków : "Impuls", 2002. - S. 321-331

DRÓZD Barbara, KRONENBERGER Małgorzata : Muzykoterapia w aspekcie kształcenia zintegrowanego z terapią pedagogiczną // W: Kształcenie zintegrowane z terapią pedagogiczną w teorii i praktyce : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Marek i Ryszarda Więckowskiego. - Piotrków Trybunalski, Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2001. - S. 175-180

FIRFAS Małgorzata : Elementy muzykoterapii w wychowaniu estetycznym w oparciu o własne doświadczenia // W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz . - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - S. 177-184

GLIŃSKA- LACHOWICZ Anna : Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społecznie (propozycje ćwiczeń) // W: Terapia w resocjalizacji. Cz.2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka . - Warszawa : "Żak" , cop. 2009. - S. 94-117

GLIŃSKA- LACHOWICZ Anna : Sztuka resocjalizacji - resocjalizacja przez sztukę : o arteterapii w pracy resocjalizacyjnej // W: Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. T. 2, Polska resocjalizacja i więziennictwo: konteksty, praktyki, studia / pod red. Zenona Jasińskiego i Dariusza Widelaka . - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - S. 207-219

GUDINA WIKTOROWNA Tatiana : Wychowanie muzyczne dzieci z opóźnionym rozwojem psychicznym // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian /pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 329-336

GULIŃSKA-GRZELUSZKA Diana : Muzykoterapia dzieci agresywnych. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009
Filia w Tomaszowie Maz.

JUTRZYNA Ewelina : Dziecko autystyczne w kręgu muzyki // W: Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls" , 2005. - S. 57-82

JUTRZYNA Ewelina : Terapia muzyką w teorii i praktyce tyflologicznej . - Warszawa : Polski Związek Niewidomych. Zakład Nagrań i Wydawnictw, 2007
Filia w Tomaszowie Maz.

KAMPER- KUBAŃSKA Monika : Muzyka jako środek oddziaływania terapeutycznego // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian /pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 317-327

KAMPER- KUBAŃSKA Monika : Wychowanie przez sztukę, czyli pedagogiczne, psychologiczne i terapeutyczne aspekty muzyki // W: Dylematy edukacji artystycznej. T. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej . - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 511-529

KATARYŃCZUK-MANIA Lidia : Edukacja muzyczna w przebiegu życia // W: Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - S. 51-66
Muzyka w różnych fazach człowieka. Wybrane formy kontaktu z muzyką.

KATARYŃCZUK- MANIA Lidia : Terapia dźwiękiem w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 2, Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk . - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 159-166
Filia w Bełchatowie

KONARSKA Monika, ZABIEGAJ Anna : Warsztaty arte i muzykoterapeutyczne - działania konieczne na rzecz przygotowania zawodowego przyszłego pedagoga specjalnego // W: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda . - Kraków. - Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 129-136

KONOPCZYŃSKI Marek : Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : "Pedagogium", 2006. - S. 252-262: Terapia przez muzykę jako metoda wspomagająca proces resocjalizacji

KOWALCZUK-WAŁĘGA Dorota : Znaczenie muzykoterapii i poezjoterapii w rehabilitacji osób niepełnosprawnych // W: Kompetencje pedagoga specjalnego: aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej. - Lublin. - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 207-211

KUŚPIT Małgorzata : Arteterapia w pracy z dzieckiem // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 403-413

LASKOWSKA Halina : Znaczenie relaksu muzyką we wzmacnianiu kondycji psychofizycznej człowieka // W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka /red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - S. 171-175

LEWANDOWSKA Kinga : Muzyka w perspektywie w biegu życia człowieka, jej wykorzystanie w dydaktyce i terapii // W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka /red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - S. 191-197

LEWANDOWSKA-KIDOŃ Teresa : Muzykoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 193-205
Filia w Tomaszowie Maz.

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Terapia muzyką w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z zespołem Downa // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka . - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 417-429
Filia w Radomsku

MIOSGA Lucyna : Pomóż mi być : komunikacja i stymulacja zmysłowa osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością umysłową. - Kraków "Impuls" 2005. - S. 71-74 : Zajęcia z wykorzystaniem muzyki i ruchu

NORDOFF Paul, ROBBINS Clive : Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka. - Kraków : "Impuls", 2008

PODSTAWY muzykoterapii / red. Krzysztof Stachyra. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012
Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz.

PRZEREMBSKA Violetta : Elementy aktywności muzyczno-ruchowej dzieci upośledzonych umysłowo (na przykładzie wybranego ośrodka łódzkiego) // W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka /red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - S. 99-113

PUŁKA Piotr : Muzykoterapia w połączeniu z dźwiękoterapią w promocji zasobów - propozycja programu // W: Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej /pod red. Heleny Wrony-Polańskiej i Janusza Mastalskiego. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. - S. 193-202

RASZEWSKA Maria, KULECZKA Waldemar : Muzyka otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem. - Warszawa : "Harmonia", 2009

ROMANOWSKA Barbara Angel : Muzykoterapia dogłębna - komórkowa czyli Łatwe techniki leczenia ciała, umysłu, ducha za pomocą dźwięku . - Białystok : Studio Astropsychologii, 2006
Filia w Opocznie, Filia w Bełchatowie

RUMIANOWSKA Olimpia : Wpływ zajęć muzykoterapeutycznych na łagodzenie napięć u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo // W: Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / pod red. Eweliny Jutrzyny . - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003. - S. 203-211

SEKUŁOWICZ Małgorzata : Wykorzystanie zajęć muzycznych i plastyczno-ruchowych w terapii zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci autystycznych // W: Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / pod red. Eweliny Jutrzyny . - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003. - S. 212-221

STACHYRA Krzysztof :Muzykoterapia i wizualizacja w przygotowaniu nauczyciela kompetentnego emocjonalnie // W: Nauczyciel kompetentny :teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 152-157

STACHYRA Krzysztof : Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich // W: Terapia w resocjalizacji.Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa. - Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - S. 217-226

SZTUKA w kontekście oddziaływania na człowieka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006

SZULC Wita : Arteterapia : narodziny idei, ewolucji teorii, rozwój praktyki. - Warszawa : "Difin", 2011. - S. 88-128

SZULC Wita : Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2005

TĘCZA Beata : Aktywność muzyczna w profilaktyce oraz terapii// W: Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej /pod red. Heleny Wrony-Polańskiej i Janusza Mastalskiego. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. - S. 183-191

WEINER Agnieszka : Wykorzystanie piosenek w kształtowaniu integracji percepcyjno-motorycznej dzieci // W: Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy /red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Iwona Kowalkowska. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - S. 101-111

ZALEWSKI Mirosław : Muzyczna zabawa. - Rzeszów : "Fosze", 2008

ŻURAWSKA- SETA Ewa, SETA Roman : Muzykoterapia w pracy z dzieckiem autystycznym // W: Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 83-103

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIELSKA Beata :Maluję muzykę : muzykoterapia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 65-68

BRODA- BAJAK Maria, MAJEWSKA Monika : Zabawy muzyczne i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 11, s. 88-92

BRZESKA Małgorzata, WOŹNIAK Małgorzata : Na hali : zabawy relaksacyjne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 44-46

CHOJNACKA Katarzyna : Muzykoterapia w pracy z dzieckiem z wadą słuchu // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, nr 3, s. 76-82

DĘBICKA Izabela : Dziecko u progu nauki szkolnej : założenia metodyczne zajęć muzycznych z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 68-77

DĘBICKA Izabela : Scenariusz pozalekcyjnej edukacji muzycznej z elementami muzykoterapii // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005 , nr 3 , s. 91-101

DĘBICKA Izabela : Wykorzystanie technik muzykoterapeutycznych w stymulacji sfery emocjonalnej dziecka // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 56-65

DĘBICKA Izabela : Wyobraźnia muzyczna a zdrowie emocjonalne // Nauczanie Początkowe. -2006/2007, nr 3, s. 65-77
Artykuł zawiera przykłady ćwiczeń.

DĘBICKA Izabela : Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w kształtowaniu funkcji manualnych dzieci // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4 , s. 55-60

DUDEK Marek : Wychowawczo-terapeutyczna rola chóru szkolnego // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 4, s. 69-71

FLEJSZER Łukasz : Rola muzykoterapii w stymulacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną // Kultura Fizyczna. - 2010 nr 5/8, s. 44-54

FORECKA-WAŚKO Katarzyna, ZAŁUSTOWICZ Aleksandra : Wykorzystanie technik relaksacyjnych, wizualizacyjnych oraz muzykoterapii aktywnej z dzieckiem z przejawami zachować agresywnych - praktyczne zastosowanie w pracy nauczyciela // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 44-49

GRUDZIEWSKA Ewa : Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym
// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194-200

GRZYBOWSKI Szczepan : Dźwiękowy odlot // Charaktery. - 2012, nr 8, s. 64-66

GRZYBOWSKI Szczepan : W głowie gra // Charaktery. - 2011, nr 1, s. 60-64

GULIŃSKA- GRZELUSZKA Diana : Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9-11 lat // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 13-17

JANUSZEWSKA- WARYCH Maria : Model zajęć muzyczno-słowno-ruchowych wspomagających rozwój dzieci o zróżnicowanym poziomie intelektualnym w młodszym wieku szkolnym // Nauczyciel i Szkoła. - 2008 , nr 1-2 , s. 175-193

JAWORSKA Anetta : Walory praktyczności alternatywnej terapii dźwiękiem w zakładach karnych // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 2, s. 71-87

JĘDRZEJCZYK Iwona : Zajęcia muzykoterapeutyczne dla dzieci z autyzmem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 21-22
Zajęcia z muzykoterapii dla dzieci i młodzieży przeprowadzane w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie w ciągu roku szkolnego 2011/2012.

KILIAN Marlena, CICHOCKA Małgorzata : Muzykoterapia w rehabilitacji dzieci niewidomych i słabowidzących : założenia teoretyczne. Cz. 1 // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 245-257

KRAWIECKA Kinga : Z doświadczeń teatru młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną... : przeżywanie wzruszeń muzycznych // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 292-298

KULBAKA Agnieszka : Stymulacja zmysłów przez muzykę u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną // Meritum. - 2009, nr 2, s. 53-59

MALINOWSKA Sylwia : Muzyka Mozarta a rozwój dziecka // Życie Szkoły. - 2012, nr 7, s. 18-21
Znaczenie muzykoterapii. Dobroczynny wpływ muzyki Mozarta. Muzykoterapia w pracy korekcyjno-kompensacyjnej.

MODELSKA Małgorzata : Łączenie muzykoterapii z elementami logopedii w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 34-38

MODELSKA Małgorzata : Muzykoterapia dzieci i młodzieży z głęboką, złożoną niepełnosprawnością // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 29-34

NOWOTNIK, Anna : Terapia metodą Tomatisa // Remedium. - 2011, nr 1 , s. 30-31

OCHWANOWSKI Paweł, SĘK Małgorzata : Możliwości wykorzystania muzykoterapii w profilaktyce i resocjalizacji // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 196-206

PLOCH Leszek : Realizacja specjalnych potrzeb edukacji muzycznej uczestników orkiestry osób niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 92-99

PŁOCKA Weronika : Muzykoterapia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 36-39
Muzykoterapia jako forma zajęć umuzykalniających w przedszkolu.

SIENKIEWICZ-WILANOWSKA Julia Anastazja : Terapeutyczna funkcja muzyki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 24-28
Muzyka jako metoda pracy oraz forma terapii w wieku przedszkolnym. Techniki stosowane w muzykoterapii i choreoterapii. Terapeutyczne oddziaływanie muzyki i tańca. Społeczne skutki muzykoterapii.

SHYAKA Beata : Trauma leczona muzyką / rozm. przepr. Ewa Cichoń // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 48-55

SKUZA Aneta : Muzykoterapia w resocjalizacji // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1-2, s. 37-42

SOBIŃSKA Hanna : Elementy muzykoterapii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 35-36

SUDOŁAnna : Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 8, s. [10]-[11]

SZCZYRBA Sebastian : Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu // Nauczanie Początkowe . - 2004/2005, nr 3, s. 47-54

TERENC-PAWLICZAK Romualda : Elementy profilaktyki muzycznej w pracy pedagogicznej. Cz. 1-2 // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 4, s. 35-42

WASYLUK Irena : Wspierająca rola muzyki w rewalidacji osób z głębokim upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 299-302

WOJCIECHOWSKA Katarzyna : Nadpobudliwość psychoruchowa //Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 19-22
Propozycja zajęć oparta na muzykoterapii i metodzie mobilnej rekreacji muzycznej.

WONS Barbara : Muzyka na receptę // Przyroda Polska. - 2012, nr 2, dod. "Natura i Zdrowie", s. 4-5

WOŹNIAK Małgorzata : Muzykoterapia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 38-40

WOŹNIAK Małgorzata : Zabawy relaksacyjne z elementami muzykoterapii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 37-42

WOŹNICZKA Ewa : Muzykoterapia w aktywizowaniu dzieci nieśmiałych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 48-50

WOŹNICZKA Ewa : Terapeutyczne walory muzyki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 10-16

WRÓBEL Jolanta : "Musica Medica" - leczymy muzyką // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 11, s. 34-35

 

 

Oprac. Anetta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna