Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


DZIECI ULICY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMCZYK Barbara : Niedostosowanie społeczne dzieci ulicy w genezie zachowań dewiacyjnych i przestępczych // W : Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. - (Dylematy Resocjalizacji / red. serii Krzysztof Biel). - S. 201-225
Filia w Opocznie; Filia w Tomaszowie Maz .

BIELECKA Elżbieta : Działania interwencyjno-korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowujących się na ulicy // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2009. - S. 42-52
Przyczyny występowania zjawiska. Kategorie dzieci wychowywanych przez ulicę. Działania skierowane do dzieci oraz starszej młodzieży z grup wysokiego ryzyka. Zadania i kompetencje pedagogów ulicy. Trudności w realizacji programów interwencyjno-korekcyjnych. Propozycje oddziaływań.

BIELECKA Elżbieta : "Dzieci ulicy" a sukces w wychowaniu // W: Człowiek, szkoła, wspólnota w kręgu edukacji społecznej : praca zbiorowa / pod red. Marii Mendel. - Toruń : Wydawnictwo "Adam Marszałek", 2000. - S. 51-63 
Filia w Opocznie

BIELECKA Elżbieta : "Dzieci ulicy" - projekt pedagogiczno-prewencyjny jako jedna z form pracy w środowisku // W: Młodzież a dorośli :napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : AP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 528-533

FIDELUS Anna : Dzieci ulicy - podobieństwa i różnice w zależności od czynników środowiskowych i kulturowych // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / pod red. Władysława Kubika i Bronisława Urbana. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" , 2005. - S. 171-187 

FRYSZTACKI Krzysztof, NÓŻKA Marcjanna, SMAGACZ-POZIEMSKA Marta : Dzieci ulicy : studium szczególnego problemu miejskiego. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011
Filia w Tomaszowie Maz.

GAŁAŚ Mieczysław : Problemy egzystencjalne dzieci ulicy wyzwaniem dla pedagogiki społecznej // W: Pedagogika społeczna : dokonania - aktualności - perspektywy ; podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. Stanisław Kawula. - Toruń : "Adam Marszałek, 2001. - S. 411-421 

GŁOWACKA Barbara : Dzieci ulicy // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 876-881

JĘDRZEJEWSKI Marek : Subkultury a przemoc : w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży. - Warszawa : "Żak", 2001. - S. 98-116 : Dzieci ulicy a przemoc

KALINOWSKI Marian, PEŁKA Jerzy : Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. - Wyd. 2 rozsz. 
Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003. - S. 267-270 : Wychowawca podwórkowy ; S. 270-272 : Przyjaciel dzieci ulicy

KOMARYŃSKA Helena : Formy pomocy "dzieciom ulicy" na przykładzie świetlicy socjoterapeutycznej Sióstr albertynek w Usolu Syberyjskim // W: Głodne dzieci w Polsce / red. Czesław Kępski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. - S. 453-466

KOMENDERSKA Magdalena : Dzieci ulicy - skąd pochodzą i dokąd zmierzają // W: Streetworking : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Małgorzata Michel. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 57-64
Dziecko ulicy - terminologia. Typy dzieci ulicy według Ireny Pospiszyl. Praca pedagoga ulicy.

KOZAK Stanisław : Patologia analfabetyzmu emocjonalnego : przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i w środowisku pracy. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 151-158 : Dzieci ulicy - przyczyny tkwiące w rodzinach dysfunkcyjnych

KURZEJA Anna : Dzieci ulicy : profilaktyka zagrożeń. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
Rozdział I zawiera:
Pojęcie dziecka ulicy (s. 11-17);
Kategorie dzieci ulicy (s. 17-19);
Sytuacja dzieci ulicy w krajach rozwijających się (s. 19-26);
Wybrane formy pomocy dzieciom ulicy z obszaru Europy (s. 26-32);
Wybrane formy pomocy dzieciom ulicy w krajach Trzeciego Świata (s. 32-38);
Wskazania zawarte w Konwencji Praw Dziecka (s. 38-40).

KURZEJA Anna : Dzieci ulicy : profilaktyka zagrożeń. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Filia w Radomsku; Filia w Opocznie

KURZEJA Anna : Niekonwencjonalne metody oddziaływań resocjalizacyjnych względem dzieci ulicy // W: Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2008. - S. 182-185 
Filia w Radomsku

MARSZAŁEK Marta : Dzieci ulicy a obraz dzieciństwa XXI wieku // W: Streetworking : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Małgorzata Michel. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 43-56
Zjawisko dzieci ulicy jako konsekwencje przemian społeczno-ustrojowych. Kategorie dzieci ulicy. Patologia rodziny jako jedna z przyczyn stawania się dzieckiem ulicy.

MEYER Maria : Problematyka dzieci ulicy w Niemczech // W: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. - S. 265-269

MICHEL Małgorzata : Streetworking - teoretyczne podstawy profilaktyki i resocjalizacji w środowisku lokalnym // W: Streetworking : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Małgorzata Michel. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 13-34
M.in.: kategoryzacja dzieci ulicy, formy pracy streetworkerów.

NÓŻKA Marcjanna :Dziecko ulicy. Społeczny wizerunek i autokreacja // W: Nowe społeczne wymiary dzieciństwa / pod red. nauk. Beaty Łaciak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ŻAK, cop. 2011. - S. 145-171
Rozumienie i klasyfikacja "dzieci ulicy". Wizerunek "dziecka ulicy" w świetle badań krakowskich. Zmienne konstytuujące oraz czynniki kształtujące wizerunek "dziecka ulicy".

OGNISKA "Dziadka" Lisieckiego / zebrał i oprac. Kazimierz Dąbrowski ; współpr. Zdzisław Kuziński, Andrzej Kowalski, Andrzej Pilecki, Barbara Pilecka ; "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka". - Warszawa : "Digipol", 2007

OLSZEWSKA-BAKA Grażyna, PYTKA Lesław : Dzieci ulicy : zapobieganie patologii i przemocy : wychowanie i pomoc w środowisku otwartym // W: Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. T. 2 / pod red. Alicji Anny Kotusiewicz. - Białystok : Trans Humana, 2000. - S. 57- 68 
Filia w Bełchatowie

PIĘTA Jan : Pedagogika czasu wolnego. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 149-152 : Problemy egzystencjalne dzieci ulicy 
Filia w Radomsku; Filia w Tomaszowie Maz.; Filia w Bełchatowie (wyd. 2 z 2008 r.)

POSPISZYL Irena : Patologie społeczne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 304-314 : Dzieci ulicy
Typologia dzieci ulicy (uciekinierzy, poszukiwacze przygód, włóczędzy, galerianki, blokersi, buntownicy bez powodu). Fazy rozwoju przystosowania do życia na ulicy. Umiejętności przystosowawcze dzieci ulicy. Skala zjawiska. Uwarunkowania. Pomoc i możliwość zapobiegania zjawisku.

SALAMON-CYGAN Patrycja, TYMOSZUK Rafał : Zjawisko "dzieci ulicy" - przyczyny, skutki i przeciwdziałanie // W: Problemy współczesnej resocjalizacji / red. nauk. Lesław Pytka, Beata Maria Nowak. - Warszawa : "Pedagogium", 2010. - S. 230-239

STOLIŃSKA-POBRALSKA Nella :Problem dzieci ulicy w kontekście zjawiska defaworyzacji społecznej // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [i in.]. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 25-30

SZMYD Kazimierz : Dzieci ulicy - spojrzenie historyczne i problematyka współczesna // W: Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów, 2008. - S. 167-181 
Filia w Radomsku

ZDANOWICZ-KUCHARCZYK Kamila :Wizerunek dziecka ulicy w oczach wychowawców // W: Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym / red. nauk. Marta Czechowska-Bieluga, Anna Kanios, Lucyna Adamowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - S. 157-167

ZDANOWICZ-KUCHARCZYK Kamila : Życie dziecka ulicy w społeczeństwie ponowoczesnym // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. - S. 263-271
Filia w Opocznie

ZWOLIŃSKI Andrzej : Krzywdzone dzieci : zagrożenia współczesnego dzieciństwa. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012. - S. 195-215 : Dzieci ulicy

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

CZERWIŃSKA Anna : Dlaczego dzieci wychodzą na ulicę?. Cz. 2 // Remedium. - 2010, nr 4, s. 22-23
Druga część wyników badań pt. "Dzieci ulicy - kontekst motywacyjny", którego celem było nakreślenie portretu psychologicznego dzieci ulicy.

DĄBROWSKA Joanna M. : Dzieci ulicy w Pakistanie. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 25-29
Zaniedbanie dzieci pakistańskich narażonych na różne formy przemocy, w związku z pracą we wczesnym okresie życia oraz brakiem opieki i nadzoru odpowiedzialnych za nie dorosłych. Autorka ukazuje również słabość pakistańskiego systemu pomocy w obliczu ekstremalnej biedy większości społeczeństwa.

DWORAK Maria, BOGUS Izabela : Działania w ramach Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego czyli wiara w profilaktykę // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2011, nr 2, s. 169-178
Problematyka dzieci ulicy i związane z nią projekty streetworkerskie. Pojęcie, geneza, pojmowanie i specyfika problemu dzieci ulicy. Przyczyny powstania zjawiska. Kategorie dzieci ulicy. Kategorie polskich dzieci ulicy. Pomoc dzieciom. Projekty Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pozostałe inicjatywy.
Pojęcie streetworkingu. Cele i formy streetworkingu. Kto może byś streetworkerem? Z kim i w jaki sposób pracują streetworkerzy? Zasady strreworkingu.

FIDELUS Anna : Ulica - jedyną alternatywą dla młodzieży? // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 48-51

GILGENAST Katarzyna, BIELECKA Elżbieta: Re-fleksja - projekt pedagogiki ulicy. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 2, s. 69-82
Zjawisko dzieci ulicy oraz alternatywne formy pracy z dzieckiem w środowisku otwartym na podstawie projektu RE-FLEKSJA realizowanego przez "Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program STACJA" na terenie dzielnicy Warszawa Śródmieście. Założenia pedagogiki ulicy.

GROTECKA Monika, RŻANEK Kasia : "Galerianki" - refleksje streetworkerów // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 2, s. 133-136
Zaprezentowano refleksje streetworkerów odnoszące się do problemu tzw. galerianek i kreacji tego zjawiska przez media. Autorki - streetworkerki realizując działania środowiskowe w galeriach handlowych - przez pryzmat doświadczeń własnych, proponują symulacje sytuacji dotyczących odbioru streetworkerów przez młode osoby spędzające czas w galerii lub decydujące się na znalezienie w niej sponsora lub sponsorki.

HĘĆKA Iwona : Debata na temat osamotnienia dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 10, s. 56
Wrocław, 20 IX 2008 r. - debata pt. "Bezdomne dzieciństwo. Aspekty społeczno-ekonomiczne, pedagogiczne i psychologiczne".

KAMIŃSKA Małgorzata : Zagrożone dzieciństwo - problemy opieki i wychowania dzieci ulicy. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2011, nr 10, s. 3-10
Definicja pojęcia "dzieci ulicy". Przyczyny zjawiska. Kategorie dzieci ulicy. Charakterystyka przystosowania dzieci i młodzieży do życia na ulicy.

KSIĄŻEK Wojciech : Zawód dla dzieci ulicy ("bezprizornych") // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 5, s. 16-18
Realizacja obowiązku szkolnego w Polsce. Klasy uzawodowione na poziomie gimnazjów tworzone dla młodzieży, która nie realizuje obowiązku szkolnego.

PILCH Tadeusz : "Miliard dzieci bez szczęścia" // Chowanna. - T. 1 (2010), s. 41-48
"Miliard dzieci bez szczęścia " - to tytuł raportu opracowanego przez Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF). Raport zawiera informacje i dane statystyczne dotyczące sytuacji dzieci na świecie. W sumie ok. 1 mld dzieci w przedziale wieku 0-15 lat nie ma dachu nad głową, nie ma elementarnych warunków higieny, nie ma dostępu do czystej wody lub pracuje niewolniczo. Według szacunków Unii Europejskiej ok. 100 mln dzieci żyje na ulicy. U źródeł powstawania tego typu zjawiska znajdują się ubóstwo i dysfunkcyjność rodziny.

PRAJSNER MIRA : Dlaczego dzieci wychodzą na ulicę?. Cz. 1 // Remedium. - 2009, nr 12, s. 24-25
Wyniki badań na temat psychospołecznego funkcjonowania dzieci ulicy.

PROBLEMY egzystencjalne "dzieci ulicy" wyzwaniem dla pedagogiki społecznej // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 7/8, s. 3-8

OMUSHEVA Jyldyz : Dzieci ulicy i młodzież bezdomna w Kirgistanie. - (Wizerunki ról rodzinnych ; red. Anna Kotlarska-Michalska). - Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 18 (2007), s. 231-248

ULIASZ Tamara : VIII Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 58-59

W KIERUNKU dzieci gorszych szans // Przyjaciel Dziecka. - 2004, nr 1/6, s. 21-22

WINIARSKA Monika : Dzieci ulicy w Peru // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 54-56
System pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych patologią.

WSPÓŁCZESNE dzieci ulicy : (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2006) / oprac. Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 53-58

ZANIEWSKI Zbigniew F. : Konferencja sercem pisana "Pedagogika ulicy w Polsce" : (Warszawa, 30 maja 2005 r.) // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 3, s. 131-136
Konferencja poświęcona problemom dzieci ulicy.

ZDANOWICZ-KUCHARSKA KAMILA : Ulica - alternatywą życia dla dzieci z grupy ryzyka // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 2, s. 173-182
Charakterystyka osób (dzieci i młodzieży do 21 roku życia) z grup wysokiego ryzyka.Przyczynyzachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. Trudności definicyjne "dzieci ulicy". Kategorie oraz obraz dziecka ulicy. Przyczyny stawania się dzieckiem ulicy. Programy socjalno-wychowawcze na rzecz dzieci ulicy.

 

UZUPEŁNIENIE ZA LATA (1995-2003)

ADAMCZYK Monika : Jaskinia lwa // Remedium. - 1998, nr 1, s. 11-13

BYĆ z nimi i wśród nich : rozmowa z Janem Beckerem, pracownikiem socjalnym w zespole Gangway w Berlinie / rozm. Janina Majer // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, dod. "Nasz Animator", s. XX-XXI 
Międzynarodowe Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy

CORAZ więcej "dzieci ulicy" // Świat Problemów. - 2003, nr 2, s. 23

DZIECI ulicy - ile ich jest, jak im pomóc? / oprac. Agnieszka Mączyńska-Dilis // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 3, wkł. Nasz Animator, s. VII-XII

DZIECI bez przyszłości? : dyskusja w Sejmie / oprac. Mirosława Kątna // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, wkł. Nasz Animator, s. XI-XXIII

DZIECI Ulicy - troską uczestników I Międzynarodowego FORUM Przyjaciół Dzieci Ulicy / oprac. Barbara Głowacka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, wkł. Nasz Animator, s. V-XV

ELIASZ Tamara : VIII Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 58-59

GŁOWACKA Barbara : Dzieci ulicy - jak je rozumieć? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1997, nr 4, wkł. Nasz Animator, s. XI-XII

GŁOWACKA Barbara : Jak pomagać dzieciom ulicy // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, wkł. Nasz Animator, s. X

GŁOWACKA Barbara : Strategie i metody ochrony praw Dzieci Ulicy w działalności i programach KKWR // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 3, wkł. Nasz Animator, s. XX-XXII

JURCZYSZYN Czesław : Organizacja pomocy dla dzieci ulicy przez Federację Banków Żywności // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 3, wkł. Nasz Animator, s. XVII-XIX

KANIOWSKA Teresa : Pomiędzy domem a szkołą nie ma próżni - jest ulica // Przyjaciel Dziecka. - 1999, nr 1/3, s. 37

KOŁAK Wiesław : Dzieci ulicy w Polsce i na świecie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, wkł. "Nasz Animator" s. 8-9
Dzieci ulicy - problem globalny.

KOŁAK Wiesław : Kazimierz Lisiecki - "Dziadek" 1902-1976 : opiekun dzieci ulicy // Przyjaciel Dziecka. - 1999, nr 10/12, s. 23-24

KOŁAK Wiesław : Święto Dzieci Ulicy '99 // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 2, wkł. s. III-IV

KOŁAK Wiesław : W trosce o dzieci ulicy // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 4, wkł. "Nasz Animator" s. 7-9
Działania Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego na rzecz dzieci ulicy.

KOSTKA Marzena : Młodzieży zagrożonej trzeba szukać // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, dod. "Nasz Animator", s. XXII-XXIII 
Pilotażowy program Beaty Bednarczyk "Przyjaciel Dzieci Ulicy" w Otwocku. I Międzynarodowe Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy.

KOSTKA Marzena : Przyjaciel Dzieci Ulicy // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 2, wkł. "Nasz Animator", s. XI-XIV
Program pilotażowy, realizowany w kilku podwarszawskich miejscowościach.

KOZDROWICZ Ewa : Dzieci ulicy : alternatywne rozwiązania // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2000, nr 7, s. 58-60

KOZŁOWSKI, Mieczysław : Dzieci ulicy // Remedium. - 2000, nr 9, s. 13-15
Szkoła wobec tego zjawiska i nowa polityka MEN. Organizacje pozarządowe.

KOZŁOWSKI Mieczysław : Przywracanie nadziei // Remedium. - 2001, nr 1, s. 16-17

KOZUBAl Marek : Rzecznicy dzieci ulicy // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 9, s. 7 
Działalność Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego TPD .

KRAJOWE Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy. Konin 24-25 października 1997 r. / oprac. Jadwiga Cegielski // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1997, nr 4, wkł. Nasz Animator, s. XII-XXI

KUJAWSKA Iza : Dzieciaki z Gepasu // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 49, s. 8

MAJER Janina : Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy : informacje // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, dod. Nasz Animator, s. II-IV

MAJER Janina : Naukowcy i praktycy o dzieciach gorszych szans // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 2, s. 29-31

MALANOWSKA Irena : Jak pomóc dzieciom ulicy? // Przyjaciel Dziecka. - 1997, nr 10/12, s. 11-15

MALANOWSKA Irena : Wyrównać szanse : V Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy // Przyjaciel Dziecka. - 2001, nr 4/6, s. 2-4

MĄCZYŃSKA-DILIS Agnieszka : Nadzieja z hipermarketu : dzieci naszych ulic // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 44, s. 16
Ulica - domem zastępczym. Bezdomność emocjonalna.

MIERZEJEWSKI Wojciech : Porzucone dzieci ulic miast Brazylii // Nowa Szkoła. - 1999, nr 10, s. 38-39

MULARCZYK Małgorzata : Sytuacja dziecka w Polsce na tle innych krajów w świetle raportów UNICEF // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 2, wkł. "Nasz Animator", s. V-VII
V Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy (17-21 marca 2001 r.)

NAUKOWCY i praktycy o dzieciach gorszych szans : Międzynarodowe Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 2, s. 29-31

OŚWIADCZENIE Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy // Opieka, Wychowanie, Terapia. -1997, nr 4, s. 44

V [PIĄTE] Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 2, wkł. s. III-XIV

PILCH Tadeusz : Stulecie praw - dzieci ulicy? : na marginesie międzynarodowej konferencji w Białymstoku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 5, s. 38-39

PLETA Jarosław : Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 4, s. 14-17
Przyczyny zjawiska nieprzystosowania społecznego nieletnich. Dzieci ulicy w Polsce.

PŁAZA Marek : "Dzieci gorszych szans" : pomoc policji w opiece nad dziećmi // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, wkł. s. XV

PROBLEMY egzystencjalne "dzieci ulicy" wyzwaniem dla pedagogiki społecznej // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 7/8, s. 3-8

PYTKA Lesław : Fenomen dzieci ulicy w aspekcie historycznym i aksjologicznym // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 3, wkł. Nasz Animator, s. XIV-XVI

REFORMY społeczne - szanse i zagrożenia dla dzieci ulicy // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 2, dod. s. IX-XIX

SALAŃSKI Witold : Ci od gorszego Boga // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 11, s. 7

SALAŃSKI Witold : Jak im pomóc? // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 17, s. 7

SEMINARIUM "Dzieci gorszych szans" : podsumowanie / oprac. Barbara Głowacka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 2, wkł. Nasz Animator, s. VIII-IX

VII [SIÓDME] Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy [materiały] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. I-XII

SOBECKI Władysław : Dzieci ulicy // Nowa Szkoła. - 1997, nr 8, s. 53-54

STASZEWSKA Anna : Ulica nie jest dla dzieci // Niebieska Linia. - 2003, nr 1, s. 24-27

ULIASZ Tamara : Działalność Stowarzyszenia na rzecz integracji ludzi młodych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 1, s. 37-38

W OBRONIE praw dzieci ulicy : fragmenty opracowania KKWR "SOS dla ognisk" // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 3, wkł. Nasz Animator s. III-IV

WILL Hans Diter : Bezdomni nieletni popełniający czyny karalne // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 3, wkł. Nasz Animator, s. XVI-XVII

WRZESIŃSKA Alicja : Żyć i przeżyć na ulicach zairskiego miasta // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 7, s. 37-40

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna