Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


BIBLIOTERAPIA W PRACY Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI I CHORYMI
DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIEŃKOWSKA Izabela : Przeżycie estetyczne i twórczość - konieczne wymiary w rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną // W: Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki / red. nauk. Sławomira Sadowska. - Toruń : "Akapit", 2006. - S. 269-279

BORECKA Irena : Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2001. - (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 46). - S. 74-75 : Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych fizycznie ; S. 75-76 : Biblioterapia dzieci przewlekle chorych : S. 78-81 : Biblioterapia w szkołach specjalnych

BORECKA Irena : Biblioterapia formą wsparcia osób niepełnosprawnych fizycznie i ich rodzin // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red.nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 301-308

BORECKA IRENA : Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. - Wałbrzych : "Unus", 2002. - S. 24-26 : Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych fizycznie ; S. 28-29 : Biblioterapia dzieci leczonych ambulatoryjnie ; S. 29-33 : Biblioterapia dzieci niesłyszących i niedosłyszących : S. 33-37 : Biblioterapia dzieci niedowidzących

GODAWA Joanna : W kręgu sztuki i arteterapii. Słowa które mają uzdrawiającą moc // W: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji / red. Jerzy Rottermund. - Kraków : "Impuls", 2007. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 2). - S. 169-176
Przykładowa bajka relaksacyjna.

KIERYŁ Maciej : Elementy baśniowe w pracy muzykoterapeuty, w wielodziałowym szpitalu pediatrycznym // W: Baśń w terapii i wychowaniu / red. nauk. Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz. - Warszawa : "Trio", 2012. - (Słowa. Obrazy. Dźwięki). - S. 209-216

ŁABA Agnieszka : Książka w terapii dzieci i młodzieży o zaburzonym zachowaniu // W : Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. - (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ; 7). - S. 425-429

ŁABA Agnieszka : Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

MOLICKA Maria : Bajki terapeutyczne jako metoda redukcji lęków u dzieci hospitalizowanych // W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 1 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, 1997.
Filia w Bełchatowie

NOSZCZYK Monika : Biblioteka terapeutyczna // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / red. Józefa Brągiel, Sylwia Badora ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 546-550

PLOCH Leszek : Bajki muzyczne jako czynnik sprawczy poprawy samopoczucia osób z niepełnosprawnością intelektualną // W: Baśń w terapii i wychowaniu / red. nauk. Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz. - Warszawa : "Trio", 2012. - (Słowa. Obrazy. Dźwięki). - S. 183-207

SZCZEPANIK Renata : Elementy pedagogiki specjalnej. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 182-189 : Terapeutyczne walory bajki

SZCZUPAŁ Bernadeta : Możliwości wykorzystania biblioterapii w pracy z osobami przewlekle chorymi // W : Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP [Towarzystwa Wiedzy Powszechnej] , cop. 2006. - S. 202-209
Filia w Opocznie

SZCZUPAŁ Bernadeta : Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży przewlekle chorych przez wykorzystanie zajęć biblioterapeutycznych // W : Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 309-315

SZCZUPAŁ Bernadeta : Zajęcia biblioterapeutyczne normalizacją kontaktów społecznych osób niepełnosprawnych ruchowo // W; Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. - (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ; 4). - S. 471-476

SZCZUPAŁ Bernadeta : Zastosowanie biblioterapii w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi przewlekle chorymi w zakładzie leczniczym // W : Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 51-57
Filia w Tomaszowie Maz.; Filia w Bełchatowie; Filia w Radomsku

TOMASIK Ewa : Książki wspomagające leczenie // W: Książki, które pomagają żyć : rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej : materiały z Ogólnopolskiego Seminarium w Ustroniu-Zawodziu. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2000. - S. 76-87

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

APPEL Barbara : Książki, które pomagają żyć : zestawienie bibliograficzne. Część XI // Biblioterapeuta. - 2008, nr 4, s. 22-27
Prezentacja i krótkie omówienie literatury popularnonaukowej i pięknej do wykorzystania w pracy biblioterapeutycznej, m.in. z osobami chorymi, niepełnosprawnymi.

APPEL Barbara : Książki, które pomagają żyć : zestawienie bibliograficzne. Część XII // Biblioterapeuta. - 2009, nr 3, s. 18-23
Prezentacja i krótkie omówienie literatury popularnonaukowej i pięknej do wykorzystania w pracy biblioterapeutycznej, m.in. z osobami chorymi, niepełnosprawnymi.

BAJOREK Angela : Niewidomi bohaterowie w niemieckojęzycznych książkach dla dzieci i młodzieży // Biblioterapeuta. - 2008, nr 2, s. 5-6

CICHOŃ-PIASECKA Małgorzata : Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 53-58

GRUDZIEWSKA Ewa : Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194-200

IPPOLDT Lidia : Kiedy muszę nauczyć się żyć - biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 33-37
Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych.

JASIAK Elżbieta : Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym : adresatem działań był uczeń klasy I liceum ogólnokształcącego // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 11-13

KOZIAK Laura : Przegląd gatunków leśnych w terapii dzieci z uszkodzonym analizatorem wzroku : bajka terapeutyczna // Aura. - 2011, [nr] 2, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 197, s. 1-2
Wycieczka do lasu dzieci niewidomych - opis przyrody w tekście terapeutycznym.

KUBIAK Danuta : Ja, ty, ona, my - czyli o problemach wspólnego życia : program zajęć z biblioterapii dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2009, nr 2, s. 12-27
Program zajęć skierowany jest do wychowanków internatu, którego celem jest ukazanie różnych problemów, z którymi uczestnicy zajęć spotykają się w codziennym wspólnym życiu. Zadaniem programu jest pomoc uczestnikom zajęć we właściwym funkcjonowaniu w grupie.

LEJOWSKA Ewa, Felczak Jan : "Baśniowe spotkania" : w pracy rewalidacyjnej z dziećmi o obniżonych możliwościach intelektualnych // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 9-12
Przykładowy scenariusz zajęć z wykorzystaniem baśni "Księżniczka na ziarnku grochu".

MICHALSKA Marta Wiktoria : Bajki Danuty Chwastniewskiej "W świecie ciszy" // Biblioterapeutra. - 2010, nr 1, s. 20-22
Twórczość Danuty Chwastniewskiej jako przykład literatury terapeutycznej dla dzieci z problemami słuchu.

NIEPEŁNOSPRAWNI są wśród nas : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum / Anna Jaroszewska [i in.] // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 17

PAWŁOWSKA Jolanta : Ksiązka i ja : program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii : dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 9-10
Cele (główny i szczegółowe) programu. Metody i formy pracy. Przewidywane osiągnięcia uczniów. Rozkład materiału (tematyka zajęć, proponowane utwory literatury pięknej).

PAWŁOWSKA Jolanta : Podróż do Krainy Radości : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych : dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 11
Celem zajęć jest poszukiwanie sposobów radzenia sobie z napadami złości u siebie i innych, rozpoznawanie i nazywanie nastrojów, propagowanie pozytywnych zachowań w kontakcie z ludźmi, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

RUDOLF Edyta Izabela : Obcy w naszym świecie, czyli obraz dziecka niepełnosprawnego w literaturze // Biblioterapeuta. - 2009, nr 2, s. 5-11
Prezentacja książek do wykorzystania w biblioterapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz niepełnosprawnych fizycznie.

SMARSZ Iwona : Działanie bibliotek publicznych w Polsce na rzecz grup wykluczonych społecznie [głównie osób niepełnosprawnych] : wybrane projekty // Biblioterapeuta. - 2009, nr 3, s. 9-12

SURNIAK Genowefa : Warsztat biblioterapeuty. Część 3 // Biblioterapeuta. - 2008, nr 3, s. 19-27
Prezentacja i krótkie omówienie wybranych utworów literatury pięknej, które warto wykorzystać w pracy biblioterapeutycznej, m.in. w pracy z niepełnosprawnymi i chorymi.

SURNIAK Genowefa : Warsztat biblioterapeuty. Część 4 // Biblioterapeuta. - 2011, nr 3, s. 36-44
Prezentacja i krótkie omówienie wybranych utworów literatury pięknej, które można wykorzystać w pracy biblioterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą bądź dorosłymi, którzy zmagają się m.in. z chorobą przewlekła, niepełnosprawnością,

SZEWCZYK Beata : Bajka terapeutyczna w pracy z chorymi na oddziałach onkologicznych // Biblioterapeuta. - 2013, nr 1, s. 2-13
Lecznicza moc słowa - biblioterapia. Biblioterapia a potrzeby czytelnicze chorych (pomoc i wsparcie w chorobie onkologicznej). Bajka terapeutyczna jako jedna z form biblioterapii. Potrzeba kreacji a potrzeba kompensacji - tworzenie własnej bajki .

WOŹNICZKA-PARUZEL Bronisława : Bibliotekarz w sieci stereotypów i uprzedzeń o postawach wobec osób z niepełnosprawnością czytelniczą // Biblioterapeuta. - 2009, nr 3, s. 2-8
Niepełnosprawność czytelnicza. Stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych jako zbiorowości. Stereotypy dotyczące ludzi o różnych rodzajach niepełnosprawności. Eliminowanie stereotypów i uprzedzeń. Bibliotekarze wobec użytkowników niepełnosprawnych Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji - postanowienia odnoszące się do użytkowników niepełnosprawnych.

WYGLĘDOWSKA Emilia : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 12-14
Studium przypadku ukazującego ważną rolę książki w wychowaniu i kształceniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna