Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

WYCHOWANIE PRORODZINNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

Programy i materiały metodyczne dla nauczycieli

BOBER-PEŁZOWSKA Maria : Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy i uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. - Łódź : "Juka", 1994

BOBER-PEŁZOWSKA Maria, PUCHAŁA Barbara : Przysposobienie do życia w rodzinie : książka przedmiotowo-metodyczna. - Warszawa : WSiP, 1990

CHOMCZYŃSKA-MILISZKIEWICZ Mariola : Podroż w nieznane : o miłości seksie i rodzinie : scenariusze zajęć. - Warszawa : WSiP, 1997

KRÓL Teresa, MAŚNIK Krystyna, WĘGLARCZYK Grażyna : Propozycje programów wychowania prorodzinnego dla klas IV-VIII. - Kraków : "Impuls", 1996

KRZYWICKA Dorota : Metodyka wychowania seksualnego : poradnik dla nauczycieli. - Kraków : "Forward"; "Kontra", 1994

KWIEK Maria, NOWAK Iwona : Dorastanie do miłości : propozycje działań wychowawczych dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Wyd. 2 poszerz. - Wrocław : Oficyna Współczesna, 1994

PAROLOWA Halina Marianna : Przysposobienie do życia w rodzinie : poradnik metodyczny dla nauczycieli. - Wyd. 2 poszerz. i uzup. - Lublin : IKN ; ODN, 1985

SŁAWIŃSKI Stanisław : Wychowywać do miłości : propozycja programu i metody dla przysposobienia do życia w rodzinie. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1995

WYCHOWANIE do życia w rodzinie : książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców / red. Krystyna Ostrowska, Maria Ryś. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1999

Z DOŚWIADCZEŃ w realizacji przedmiotu przysposobienie do życia w rodzinie : konspekty i materiały / pod red. Stanisławy Łapkowskiej-Wacowskiej. - Zielona Góra : IKN ; ODN, 1987

ŻYCIE rodzinne w szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli przysposobienia do życia w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Janiny Maciaszkowej. - Warszawa : WSiP, 1990

Literatura pomocnicza

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Rozmowy o życiu i miłości. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1987

BURNS Jim : Poskramianie hormonów : prosto z mostu o miłości i seksie dla współczesnej młodzieży / [przekł. z ang. Robert Jankowski] . - Lublin : Wydaw. Pojednanie, 1992

CELMER Zuzanna : Człowiek na całe życie. - Kraków : Eureka, 1992

DOBSON James C. : Miłość potrzebuje stanowczości / przekł. [z ang.] Władysław J. Wojciechowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Yocatio", 1995

DOBSON James C. : Rodzina i odpowiedzialność : pytania i odpowie­dzi / przekł. [ z ang. Anna Nizinska. - Warszawa : Oficyna Wydaw­nicza "Yocatio", 1995.

DZYR-GIEREJ Kazimierz : W szkole o życiu : szkolne przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie. - Warszawa : WSiP, 1988

EDUKACJA prorodzinna / red. Maria Chymuk, Danuta Topa. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000

FIJAŁKOWSKI Włodzimierz, NEUGEBAUER Krystyna, STELMASZCZYK Anna : Dar jedności : nowe spojrzenie na erotyzm człowieka. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1988

FIJAŁKOWSKI Włodzimierz, LISIECKA-BERKAN Maria, MAŁOLEPSZA Ewa : Miłość, prokreacja, odpowiedzialność. - Warszawa : Wiedza Pow­szechna, 1987

FIJAŁKOWSKI Włodzimierz : Ku afirmacji życia. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAK, 1989

GAJDA Janusz : Oblicza miłości. - Warszawa : WSiP, 1995

GUILLEBAUD John : Antykoncepcja - pytania i odpowiedzi / tł. z ang. Mariusz Michalewicz. - Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna 1995

GUITTON Jean : Kobieta, miłość, rodzina / przeł. [z fr.] Barbara Durbajło. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1994

HISZPAŃSKA Bogumiła : Pomóż młodzieży znaleźć wartości-drogowskazy . - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994

IMIELIŃSKI Kazimierz : Miłość i seks. - [Wyd. 5]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987

JACZEWSKI Andrzej : Wstęp do dorosłości. - [Wyd. 2]. - Warszawa : WSiP, 1990

KIPPLEY John, KIPPLEY Sheila : Sztuka naturalnego planowania rodziny / przekł. [z ang.] H. R. Toporkiewiczowie, M. Smereczyńska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Liga Małżenstwo-Małżeństwu, 1994

MOORE Thomas : Bratnie dusze : tajemnice dobrych związków / prze­kład [z ang.] Danuta Golec. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Jacek Santorski, 1995

McDOWELL Josh : Tajemnica miłości : jak możesz budować trwałą intymną więź osobową? / tł. [ z ang.] Andrzej Gandecki. - Kraków :Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej, 1992

OBUCHOWSKA Irena, JACZEWSKI Andrzej : Rozwój erotyczny. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : WSiP, 1992

PAWEŁCZYŃSKA Anna : Drogi do szczęścia. - Warszawa : WSiP, 1995

PRO i contra w planowaniu rodziny, wychowaniu seksualnym / pod red. i ze wstępem Mikołaja Kozakiewicza. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1989

PRZYSPOSOBIENIE do życia w rodzinie / pod red. Mikołaja Kozakiewicza i Zbigniewa Lwa-Starowicza. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1987

RODZINA : źródło życia i szkoła miłości. Prace Wydziału Nauk Społecznych / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : Tow. Nauk. KUL , 2001

SŁAWIŃSKI Stanisław : Dojrzewać do miłości : rozmowy o samowychowaniu. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAK, 1990

SŁAWIŃSKI Stanisław : Ślubuję ci miłość ... przysposobienie do życia w rodzinie. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAK, 1994

SOKOLUK Wiesław, ANDZIAK Dagmara, TRAWIŃSKA Maria : Przysposobie­nie do życia w rodzinie . - Warszawa : WSiP, 1987

SZTANDER Wanda : Przed klasówką z miłości. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1990

TERMINY i pojęcia w programach i podręcznikach szkół ponadpodstawowych : przysposobienie do życia w rodzinie. - Warszawa : Insty­tut Programów Szkolnych MEN, 1989

WĘDRUJĄC ku dorosłości : przygotowanie do życia w rodzinie dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej : praca zbiorowa / pod red. Teresy Król. - Warszawa ; Kraków : AND spółka zoo, 1994

WITCZAK Jerzy : Mężczyzna szuka miłości. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990

WYCHOWANIE seksualne i planowanie rodziny w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Mikołaj Kozakiewicz. - Warszawa : Wydaw. MOVEX, 1997

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Programy

AKTUALNIE obowiązujące podstawy programowe zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" // Wychowawca. - 2002, nr 1, dod. "Wychowanie do życia w rodzinie", s. 9-10

KORNAS-BIELA Dorota : Podstawy programowe. Uwagi ogólne do części "Edukacja zdrowotna" - w tym wychowanie seksualne // Wychowawca. - 1997, nr 9, s. 22-25

KRÓL Teresa : Propozycja programu wychowania prorodzinnego w szkole ponadpodstawowej dla kl. I i II // Wychowawca. - 1997, nr 7/8, s. 28-51

KRÓL Teresa : Propozycja programu wychowania prorodzinnego w szkole ponadpodstawowej [klasa III i IV] // Wychowawca. - 1997, nr 9, s. 29-52

PROJEKT rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wpro­wadzenia do nauczania szkolnego przedmiotu "Wiedza o życiu seksu­alnym człowieka" oraz zakresu jego treści programowych // Wychowawca. - 1998, nr 5, s. 45-47

SŁAWINSKI Stanisław : Koncepcja i realizacja alternatywnego pro­gramu przysposobienie do życia w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 4, wkładka PŻR, s. 50-58

Scenariusze zajęć

ADAMIK Alfreda : Nauczyciel wspomaga rodziców... : (scenariusz spotkania z rodzicami) // Wychowawca. - 2002, nr 3, s. 27-31

BABIK Marta, BABIK Marek : Konspekt lekcji dla kl. VII-VIII szkoły podstawowej i kl. I szkoły ponadpodstawowej : temat : być kobietą, być mężczyzną // Wychowawca. - 1999, nr 1, s. 25

BIESZCZAD Dorota : Czym jest miłość ? // Wychowawca. - 1996, nr 12, s. 16-17
Scenariusz lekcji dla młodzieży klas maturalnych.

BIESZCZAD Dorota : Konspekt lekcji z wychowania prorodzinnego dla klasy maturalnej. Temat : Rola ciała w miłości // Wychowawca. - 1998, nr 2, s. 54-55

CHMURA Mirosława : Żyję w rodzinie i dla mojej rodziny (scenariusz zajęć do "Wychowania do życia w rodzinie" oraz godzinach wychowawczych w kl. I-IV) // Nowa Szkoła. - 2003, nr 9, s. 37-39

FRYC-PIĘTAK Dorota : Mass media a zachowanie seksualne (propozy­cja prelekcji) // Wychowawca. - 1995, nr 6, s. 25

KOŁODZIEJSKI Lucjan : Konspekt lekcji z wychowania prorodzinnego w klasie IV szkoły podst. (lekcja dla chłopców) // Wychowawca. - 1998, nr 2, s. 27
Temat : Tajemni­ca chłopca - zmiany wieku dojrzewania

KRASKA Renata, KRASKA Jan : Konspekt lekcji z wychowania prorodzinnego - klasy V-VII szkoły podstawowej : poznajemy swoje uczucia, uczymy się je wyrażać // Wychowawca. - 1999, nr 2, s. 26-27

KRÓL Teresa, ZIELIŃSKA Teresa : Dlaczego czekać? - scenariusz zajęć : (Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów II klasy gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej) // Wychowawca. - 2002, nr 9, s. 25

KRÓL Teresa : Konspekt lekcji wychowania prorodzinnego // Wychowawca. - 1995, nr 5, s. 50
Temat : Czy warto czekać?

KRÓL Teresa : Konspekt lekcji wychowania prorodzinnego na poziomie szkoły ponadpodstawowej // Wychowawca. - 1995, nr 5, s. 25
Temat : Istota miłości między mężczyzną a kobietą

KRÓL Teresa : Życie człowieka przed urodzeniem : (rozwój psychiczny i fizyczny od poczęcia do urodzenia) // Wychowawca. - 1996, nr 2, s. 17-19

MIAZGOWICZ Janina : Sztuka wychowania seksualnego w rodzinie : (konspekt lekcji z wychowania prorodzinnego // Powiernik Rodzin. - 1998, nr 8, s. 15-15

MIAZGOWICZ Janina : Wychowanie prorodzinne : [scenariusz lekcji] // Powiernik Rodzin. - 1998, nr 6, s. 14-16
Temat : Dlaczego wychowywać dzieci powinni ojciec i matka ?

ROMANIK Krystyna : Konspekt dla klasy VII-VIII szkoły podstawowej. Temat : przekazywanie życia // Wychowawca. - 1999, nr 2, s. 25

SPISAK Agnieszka : Konspekt lekcyjny : przygotowanie do życia w rodzinie (szkoła podstawowa : temat : antykoncepcja dobrodziejstwo czy zagrożenie? // Wychowawca. - 1998, nr 10, s. 42-44

STRZAŁKOWSKA Alina : Konspekt lekcji przygotowania do życia w ro­dzinie : (kl. VIII lub I-II kl. szkół ponadpodst.) : temat : odpowiedzialne rodzicielstwo // Wychowawca. - 1998, nr 1, s. 14-17
Temat : Odpowie­dzialne rodzicielstwo

SZADY Elżbieta : Scenariusz lekcji dla uczniów od VI klasy szkoły podstawowej // Powiernik Rodzin. - 1998, nr 5, s. 28-29
Temat : Pornografia

SZYMCZYK Leokadia : Skąd się wziąłem? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 1, s. 33-35

TURLEJ Zofia : Konspekt lekcji z wychowania prorodzinnego w kl. VI szk. Podst. : temat : co decyduje o harmonii życia rodzinnego? // Wychowawca. - 1998, nr 9, s. 18-19

TYMRAKIEWICZ Teresa : Seks a cele życiowe : [konspekt lekcji] // Powiernik Rodzin. - 1998, nr 7, s. 17-18

TYMRAKIEWICZ Teresa, SZYNALSKA-SKARŻYNSKA Beata : Wychowanie prorodzinne. Scenariusz lekcji dla młodzieży szkół średnich // Powiernik Rodzin. - 1998, nr 5, s. 25-25
Temat : Pokochać niechciane dziecko

WĘGLARCZYK Grażyna : Konspekt zajęć z wychowania prorodzinnego dla klasy VII szk. podst. : temat : dojrzewanie // Wychowawca. - 1998, nr 12, s. 44-45

ZAJDEL Joanna, PYRKA Anna : Quiz wiedzy o rodzinie : scenariusz dla klas IV-V // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 18-19

Zagadnienia ogólne
dotyczące treści i realizacji wychowania prorodzinnego w szkole

BAJDA Jerzy : Uwagi o wychowaniu prorodzinnym // Wychowawca. - 1995, nr 6, s. 5-6

BAŁONIAK Aleksandra : Katecheza miejscem przygotowania do życia w rodzinie // Katecheta. - 2003, nr 7/8, s. 40-43
Korelacja religii ze ścieżką - wychowanie do życia w rodzinie.

BANACH-GERLACH Zofia : O "wychowaniu seksualnym" mniej wstydliwie. Cz. I. Wokół mitów i postulatów // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 5, s. 6-9

BANACH-GERLACH Zofia : O "wychowaniu seksualnym" mniej wstydliwie. Cz. II. Wokół pojęć i rzeczywistości // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 4/5, s. 6-9

BANACH-GERLACH Zofia : O "wychowaniu seksualnym" mniej wstydliwie. Cz. III. Wokół metodologii zagadnienia // Wychowanie na co Dzień . - 1995, nr 6, s. 11-15

BANACH-GERLACH Zofia : O "wychowaniu seksualnym" mniej wstydliwie. Cz. IV. Wokół sporów // Wychowanie na co Dzień . - 1995, nr 7/9, s. 15-16

BARANIAK Marta, BĄK Ewa : Społeczny wymiar seksu // Edukacja i Dialog . - 1995, nr 9, s. 25-28

BOCHNIARZ Antoni : Macierzyński urok kobiecości // Powiernik Rodzin . - 1998, nr 5, s. 2-5

CENDROWSKI Zbigniew : Lider podejmuje problemy wychowania proro­dzinnego i seksualnego // Lider 1995, nr 5, s. 11-12

CHABER Władysław : Uświadomienie to kształtowanie człowieka // Edukacja i Dialog . - 1991, nr 2, s. 28-51

CHOMCZYŃSKA-MILISZKIEWICZ Mariola : Edukacja seksualna w domu i w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 42-47

CZACHOROWSKI Marek : Wychowanie seksualne a ciąża nastolatek // Wychowawca . - 1997, nr 1, s. 24

EDUKACJA seksualna w szkole // Lider . - 1997, nr 11, s. 25-56

DOMAŃSKA Marzena : Rodzina głównym źródłem oddziaływań wychowawczych // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 6, s. 29-31

DUDZIAK Urszula : Edukacja seksualna w szkole // Problemy Alkoho­lizmu . - 1995, nr ,7 wkładka , s. I-II

DZIEWIECKI Marek : Edukacja seksualna czy wychowanie prorodzinne // Katecheta. - 2001, nr 12, s. 41-47

DZIEŻAK Dorota : Wychowanie do życia w rodzinie - realizacja i oczekiwania : (komunikat z badań) // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 3, s. 16-18

FALKIEWICZ-SZULT Małgorzata : Skąd się biorą dzieci? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 1, s. 12-16

FURMANOWSKA Mirosława : Interdyscyplinarny charakter wychowania prorodzinnego // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2 , s. 51-57

GASIDŁO Władysław : Sex-shopy, pornografia i edukacja seksualna // Wychowawca. - 1998, nr 2, s. 28-29

GNIEWKOWSKI Wacław, ŁACHUT Krystyna Antonina : Problem wychowania seksualnego dzieci // Życie Szkoły. - 1990, nr 5/6, s. 255-245

GRUDNIEWSKI Tadeusz : Udział rodziców w planowaniu przyszłości dziecka // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 6, s. 7-9

GRZEGORCZYK Andrzej : Tolerancja - pokonanie własnej pychy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 7, wkładka, s. 2-5

HUSZCZ Mirosław : Edukacja seksualna dziesięciolatków // Nowa Szkoła. - 1992, nr 1, s. 26-28

HUSZCZ Mirosław : Mówić czy nie ? // Nowa Szkoła. - 1992, nr 5, s. 279

HUSZCZ Mirosław : Pierwsze pytania // Nowa Szkoła. - 1992, nr 2, s. 86-88

HUSZCZ Mirosław, CICHOŃ-PIASECKA Małgorzata : Rola szkoły w edukacji seksualnej // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. 165-167

IZDEBSKI Zbigniew : Wychowanie prorodzinne w reformowanej szkole // Problemy Rodziny. - 2000, nr 6, s. 3-7

JABŁONSKA Bernadetta : Formy pracy z młodzieżą w wychowaniu sek­sualnym i procesie dojrzewania do miłości // Lider. - 1995, nr 11, s. 12-14

JAGIEŁA Jarosław : Komunikacja interpersonalna a wychowanie seksualne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 7, wkładka PŻR, s. 101-102

JAGIEŁA Jarosław : Modele edukacji seksualnej // Edukacja i Dia­log. - 1995, nr 9, s. 19-22

JURCZYNSKI Bogumił : Wychowanie seksualne w szkole podstawowej // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 10, s. 43-44

KOREJWO Beata : Uświadamianie seksualne dzieci w wieku wczesnoszkolnym // Problemy Rodziny. - 1997, nr 1/2, s. 57-64

KORNAS-BIELA Dorota : Edukacja seksualna w szkole // Wychowawca. - 1994, nr 10, s. 7-8

KOSMALA Klaudia : Czy uwzględnianie rytmu płodności prowadzi do konfliktów w małżeństwie // Powiernik Rodzin. - 1998, nr 7, s. 19-20

KOSMALA Klaudia : Metody rozpoznawania płodności eliminują lęk przed nieplanowanym poczęciem // Powiernik. Rodzin. - 1998, nr 4, s. 50-52

KOSMALA Klaudia : Naturalne planowanie rodziny // Powiernik Rodzin. - 1998, nr 1, s. 15-17

KOSMALA Klaudia : Naturalne planowanie rodziny sprzyja zdrowiu psychicznemu // Powiernik Rodzin. - 1998, nr 5, s. 22-25

KOZAKIEWICZ Mikołaj : Kościół katolicki w Polsce a planowanie rodziny i wychowanie seksualne // Problemy Rodziny. - 1998, nr 1, s. 7-12

KRÓLIKOWSKA Sabina : Młodzież a seks przedmałżeński // Problemy Rodziny. - 1998, nr 3, s. 21-24

KRUKOWSKI Jan : Przygotowanie merytoryczne pedagogów do nauczania przedmiotu wiedza o życiu seksualnym człowieka // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 98-101

KRZYSTECZKO Henryk : Pragnienie dziecka // Powiernik Rodzin. - 1998, nr 4, s. 2

KRZYSTECZKO Henryk : Sztuka miłości // Powiernik Rodzin. - 1998, nr 1, s. 14-15

KUKOŁOWICZ Teresa : Czy przygotowanie do życia w rodzinie jest nadal potrzebne? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 2, wkładka, s. 18-21

LEW-STAROWICZ Zbigniew : Obawy seksualne młodych // Problemy Rodziny. - 1990, nr 1, s. 29-54

LEW-STAROWICZ Zbigniew, FIJAŁKOWSKA-GRABOWIECKA Agnieszka : Wychowanie rodzinne w rodzinie według Jaya Gale'a // Problemy Rodziny. - 1999, nr 1, s. 26-36

MASTALERZ Maria : Wiedza i wychowanie seksualne młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 7, wkładka PŻR, s. 94-95

MAŚLICKA Danuta : Poglądy młodzieży na temat wczesnej inicjacji seksualnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 7, wkładka PŻR, s. 102-105

MEISSNER Karol : Ludzka płciowość i jej znaczenie // Wychowawca. - 1997, nr 5, s. 4-11

MEISSNER Karol : Skąd się biorą dzieci ? Jak rozmawiać z dziećmi o przekazywaniu życia // Wychowawca. - 1997, nr 7/8, s. 21-25

MICHALCZYK Jacek : O wybranych problemach edukacji prorodzinnej // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 4/5, s. 17-20

MICHALSKI Jarosław : Okres wielkiego niepokoju : o wychowaniu seksualnym w zreformowanej szkole // Edukacja. - 1999, nr 2, s. 101-107

MLECZKOWSKI Roman, WŁOSTOWSKA Kunegunda : Młodzież licealna o przygotowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 2, wkładka, s. (12)-(14)

MROCZEK Krystyna : Wychowanie do życia w rodzinie - dorobek i niepokój // Wychowawca. - 2002, nr 3, s. 6-7

OSTROWSKA Krystyna : Nauczyciele o "Wychowaniu do życia w rodzinie" : raport z badań // Wychowawca. - 2002, nr 3, s. 13-15

PASZEK Joanna, PASZEK Krystyna : Wychowanie seksualne w szkole : (zestawienie bibliograficzne w wyborze // Nowa Szkoła. - 1998, nr 5, s. 47-48

PAWŁOWSKA Róża : Świecko-liberalna oraz katolicka koncepcja seksualności człowieka // Problemy Rodziny. - 1997, nr 4, s. 18-25

RACZOWSKA Jadwiga [i in.] : Przygotowanie do życia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 1, dod., s. 1-16

RZEPKA Jerzy, CZOK Adrian : Rola wychowania seksualnego w eduka­cji zdrowotnej dzieci i młodzieży // Wychowanie Fizyczne i Zdro­wotne. - 1996, nr 4, s. 155-157

SARZAŁA Dariusz : Rola rodziców w integralnym wychowaniu seksualnym // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 48-52

SARZAŁA Dariusz : Znaczenie rodziców w integralnym wychowaniu seksualnym // Lider. - 1998, nr 12, s. 19-20

SKAWIŃSKA Mirosława : Rodzina jako środowisko wychowawcze w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego - system pożądanych wartości. Cz. 1 // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 1/2, s. 25-27

SKAWIŃSKA Mirosława : Rodzina jako środowisko wychowawcze w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego - system pożądanych wartości. Cz. 2 // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 3, s. 15-17

SŁAWIŃSKI Stanisław : Wychowanie seksualne czy wychowanie do miłości // Powiernik Rodzin. - 1998, nr 5, s. 5-8

STRZAŁKOWSKA Anna : Małżeństwo i rodzina : postawy młodzieży : raport z badań // Wychowawca. - 2002, nr 3, s. 21-23

SZAŁANKIEWICZ Maria : Terapeutyczne podejście do problematyki seksualnej w okresie dojrzewania // Problemy Rodziny. - 1990, nr 1, s. 55-58

SZYMAŃSKI Zbigniew : Rola wychowania prorodzinnego w kształtowa­niu postawy przyjaznej dzieciom // Powiernik Rodzin. - 1998, nr 2, s. 4-5

TOMASIK Piotr : Przygotowanie do życia w rodzinie w dokumentach katechetycznych kościoła // Katecheta. - 2003, nr 1, s. 13-18

TRAWIŃSKA Maria : Problemy edukacji prorodzinnej i seksualnej // Lider. - 1995, nr 5, s. 7-10

TRAWIŃSKA Maria : Wychowanie prorodzinne i seksualne w szkole polskiej : (Raport z badań) // Lider. - 1995, nr 11, s. 4-10

URBANIAK Andrzej : Podstawowe cele wychowania do życia w rodzinie // Wychowawca. - 1994, nr 1, s. 7-9

URBANIAK Andrzej : Wychowanie prorodzinne w szkole. Cz. 1 : Nauczyciel-wychowawca // Wychowawca. - 1997, nr 5, s. 12-15

URBANIAK Andrzej : Wychowanie prorodzinne w szkole. Cz. 2 : Kate­cheza // Wychowawca. - 1997, nr 12, s. 11-15

URBANIAK Andrzej : Zasady wychowania prorodzinnego // Wychowawca. - 1996, nr 12, s. 4-5

WOJCIESZEK Krzysztof : Perspektywy włączenia rodziców w "Wychowanie do życia w rodzinie" // Wychowawca. - 2002, nr 3, s. 11-12

WOŁOCHOWICZ Mariola : Dlaczego nam o tym nikt nie mówił ? : migaw­ki z naszej pracy z młodzieżą // Wychowawca. - 1995, nr 11, s. 17-18

WYCHOWANIE prorodzinne - bibliografia : literatura dla młodzieży // Wychowawca. - 1998, nr 3, s. 48-50

WYCHOWANIE prorodzinne - bibliografia : wykaz książek dla nauczycieli i rodziców // Wychowawca. - 1998, nr 2, s. 46-50

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik,
Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 20.01.2004

 

 


© Biblioteka Pedagogiczna