Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


ZAPOŻYCZENA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO (RUSYCYZMY) I RUSKIEGO (RUTEIZMY)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

D.B. : Elementy pochodzenia rosyjskiego we współczesnej polszczyźnie i kryteria ich oceny // Poradnik Językowy. - 1989, z. 7, s. 504-509

D.B. : Elementy pochodzenia rosyjskiego we współczesnej polszczyźnie i kryteria ich oceny. [Cz. 2] // Poradnik Językowy. - 1989, z. 8, s. 584-588

DUBISZ Stanisław: Słownictwo pochodzenia ukraińskiego we współczesnej polszczyźnie // Poradnik Językowy. - 2003, z. 1, s. 3-12

GRACZYKOWSKA Tamara : "Nowsze" rusycyzmy leksykalne we współczesnej polszczyźnie wileńskiej : (na podstawie "Kuriera Wileńskiego" z lat 1990-1996) // Poradnik Językowy. - 2008, z. 1, s. 76-85

KARAŚ Halina : Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie ogólnej - historia i współczesność // Poradnik Językowy. - 2007, nr 5, s. 25-43

TICHOMIROWA Wiktoria : "W każdym znaku drzemie owo monstrum - streotyp". (Rusycyzmy w polskim dyskursie łagrowym) // Przegląd Humanistyczny. - 2009, nr 2, s. 97-105

 

Wydawnictwa innych Bibliotek dostępne na zamówienie czytelnika
W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIELECKA-LATKOWSKA Janina : Rosyjskie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku polskim w świetle materiałów słownikowych i prasy powojennej : (1945-1985). - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1987

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DUBISZStanisław : Słownictwo pochodzenia ukraińskiego we współczesnej polszczyźnie// Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. - Z. 15/16 (2003), s. 409-417

JOACHIMIAK-PRAŻANOWSKA Joanna : Rusycyzmy leksykalne w "Tygodniku Ilustrowanym" : (roczniki 1924 i 1925) // Linguistica Bidgostiana. - Vol. 5 (2008), s. 137-146

GRACZYKOWSKA Tamara : Rusycyzmy i sowietyzmy we "Wspomnieniach" Wandy Wasilewskiej // Linguistica Bidgostiana. - Vol. 4 (2007), s. 158-170

JOACHIMIAK-PRAŻANOWSKA Joanna : Rusycyzmy w "Kurierze Wileńskim" (1925-1939) //Acta Baltico-Slavica. - [T.] 34 (2010), s. 121-145

JOCHYM-KUSZLIKOWA Ludwika : Argotyzmy pochodzenia rosyjskiego we współczesnym języku polskim // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - Nr 1. - (2002), s. 97-110

KARAŚ Halina : Rosyjskie zapożyczenia formalnosemantyczne w "Uniwersalnym słowniku języka polskiego" pod redakcją Stanisława Dubisza // Prace Filologiczne. - T. 53 (2007), s. 279-289

KLIMEK Jolanta : Ukrainizmy w języku Szymona Zimorowica //Slavia Orientalis. - R. 56, nr 3 (2007), s. 417-429

KONIUSZ Elżbieta : Zapożyczenia cerkiewno-ruskie w "Słowniku gwar polskich" Jana Karłowicza // Kieleckie Studia Filologiczne. - T. 10. - (1996), s. 83-89

OCHAŁ Olena : Ukraińskie zapożyczenia leksykalne w języku polskim mieszkańców Żytomierza na Ukrainie //Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze. - Z. 122 (2004), s. 149-157

ŚPIWAK Orest : Stereotypowe wyobrażenia o Ukraińcach przez pryzmat zapożyczeń leksykalnych w polszczyźnie // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. - Z. 21/22 (2006), s. 144-150

WALCZAK Bogdan : Swoistość zapożyczeń z języków blisko spokrewnionych : (na przykładzie zapożyczeń czeskich i wschodniosłowiańskich w języku polskim) // Linguistica Copernicana. - 2010, nr 2, s. 189-199

ZINUROVA Olga : Zapożyczenia z języków wschodniosłowiańskich w "Uniwersalnym słowniku języka polskiego" pod redakcją S. Dubisza //Prace Filologiczne. - T. 54 (2008), s. 453-470

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna